Inteligentny sterownik temperatury

Wstęp

Inteligentna regulacja temperatury to połączenie krzywej grzewczej i komponentów mieszacza ogrzewania. Oblicza zadaną temperaturę zasilania i włącza pompę obiegu grzewczego i mieszacz, pełniąc w ten sposób funkcję regulatora temperatury. Dodatkowo obliczana jest nominalna temperatura bufora. Blok może służyć do ogrzewania lub chłodzenia (można to ustawić w oknie właściwości bloku).

Dla krzywej grzewczej obowiązuje: im niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa zadana temperatura zasilania. Dla krzywej chłodzenia obowiązuje: im wyższa temperatura zewnętrzna, tym niższa zadana temperatura zasilania.

Inteligentne sterowanie pomieszczeniami różnych pomieszczeń można wybrać, klikając dwukrotnie blok lub w oknie właściwości. Oznacza to, że inteligentna kontrola temperatury ma dostęp do docelowych temperatur w pomieszczeniu i odchyleń temperatury w pomieszczeniu.

Instrukcje dotyczące uruchomienia można znaleźć w filmie instruktażowym.

Regulacja temperatury – video

Ten film w języku angielskim wyjaśnia podstawowe funkcje inteligentnej kontroli temperatury:

 

Podstawowe programowanie

Jeśli korzystasz z inteligentnego bloku regulacji temperatury w systemie bramy / klienta z kilkoma Miniserverami, pamiętaj, że można wybrać tylko inteligentne regulatory pomieszczeniowe, które są umieszczone na tym samym Miniserverze co inteligentny sterownik temperatury.

OKREŚLENIE ZADANEJ TEMPERATURY PRZEPŁYWU

Podstawą zadanej temperatury zasilania jest krzywa grzewcza lub w trybie chłodzenia krzywa chłodzenia. Ponadto na temperaturę docelową wpływają następujące zmienne:

  • Docelowe temperatury pokojowe

  • Odchylenia temperatury w pomieszczeniu

  • Faza ogrzewania lub faza chłodzenia

 

Wpływ docelowej temperatury pokojowej

Krzywa grzania lub krzywa chłodzenia uwzględnia zarówno temperaturę zewnętrzną, jak i zadaną temperaturę pokojową. Przy takiej samej temperaturze zewnętrznej obowiązuje zasada ogrzewania i chłodzenia: Dodatnia zmiana zadanej temperatury pomieszczenia powoduje wzrost zadanej temperatury zasilania.

Przykład 1: docelowa temperatura pokojowa = 20 ° C; Temperatura zewnętrzna = 0 ° C (S = 0,5; N = 0) ⇒ docelowa temperatura zasilania = 30,9 ° C

Przykład 2: docelowa temperatura pokojowa = 22 ° C; Temperatura zewnętrzna = 0 ° C (S = 0,5; N = 0) ⇒ docelowa temperatura zasilania = 33,8 ° C

Więcej informacji na temat parametrów S i N można znaleźć w dokumentacji modułu programu krzywych grzewczych.

Wpływ odchylenia temperatury pokojowej

Odchylenie temperatury pokojowej jest dodawane do docelowej temperatury pokojowej (w przypadku ogrzewania) lub odejmowane (w przypadku chłodzenia) i przetwarzane jako skorygowana zadana temperatura pokojowa z krzywej grzania lub krzywej chłodzenia.

Wpływ odchylenia temperatury w pomieszczeniu można zważyć za pomocą parametru G. G jest domyślnie ustawiony na 1. Jeśli G jest ustawione na 0, odchylenie temperatury w pomieszczeniu nie ma wpływu na zadaną temperaturę pokojową ani zadaną temperaturę zasilania.

Przykład 1 .: ogrzewanie; Docelowa temperatura pokojowa = 20 ° C; Odchylenie temperatury w pomieszczeniu = 1,5 ° C; G = 1 ⇒ skorygowana docelowa temperatura pokojowa wynosi 21,5 ° C

Przykład 2.: chłodzenie; Docelowa temperatura pokojowa = 20 ° C; Odchylenie temperatury w pomieszczeniu = 1,5 ° C; G = 2,0 ⇒ skorygowana docelowa temperatura pokojowa wynosi 17,0 ° C

Wpływ fazy ogrzewania lub chłodzenia

Jeśli pomieszczenie znajduje się obecnie w fazie nagrzewania lub schładzania (np. Zmiana z temperatury ekonomicznej na komfortową), to zadana temperatura pomieszczenia jest zwiększana lub zmniejszana o regulowaną wartość (patrz parametr I).

To zwiększenie lub zmniejszenie wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu skutkuje skróceniem czasu ogrzewania lub chłodzenia.

Jeżeli parametr I jest ustawiony na 0, faza nagrzewania lub schładzania nie ma wpływu na zadaną temperaturę zasilania w regulatorze temperatury.

 

Odchylenie temperatury w pomieszczeniu oraz wpływ fazy nagrzewania lub schładzania powodują podwyższenie (przy ogrzewaniu) lub obniżenie (przy chłodzeniu) wartości zadanej temperatury zasilania. Większy z dwóch wpływów staje się skuteczny.

 

Moduł obwodu mieszacza oblicza zadaną temperaturę zasilania dla każdego pomieszczenia w sposób opisany w tym rozdziale. Najwyższa (dla ogrzewania) lub najniższa (dla chłodzenia) obliczona docelowa temperatura zasilania jest podawana na wyjściu AQf.

WŁĄCZENIE POMPY / MIESZACZA

Parametr Str określa próg załączenia pompy obiegu grzewczego (wyjście Qp).

Pompa obiegu grzewczego (wyjście Qp) zostaje zwolniona tylko wtedy, gdy pozycja zaworu co najmniej jednego pomieszczenia przekracza tę wartość.

Jeśli nie ma zapotrzebowania na ogrzewanie (wszystkie temperatury w pomieszczeniach są wyższe lub równe docelowym temperaturom w pomieszczeniu) lub nie ma zapotrzebowania na chłodzenie (wszystkie temperatury w pomieszczeniach są niższe lub równe docelowym temperaturom w pomieszczeniu), minimalna zadana temperatura zasilania (parametr Min) i Chłodzenie maksymalna docelowa temperatura zasilania (parametr Max) jest podawana na wyjściu AQf.

 

Określenie docelowej temperatury bufora

Zadana temperatura bufora odpowiada docelowej temperaturze zasilania (AQf) zwiększonej (dla ogrzewania) lub zmniejszonej (dla chłodzenia) przez parametr B.

Na wyjściu AQb podawana jest nominalna temperatura bufora.

Wyjścia zapotrzebowania jednostek grzewczych / chłodzących (AQr) i obciążenia ogrzewania / chłodzenia (AQl)

Aby na tych wyjściach wyświetlały się prawidłowe wartości, konieczne jest, aby wszystkie inteligentne regulatory pomieszczeniowe używane przez moduł miały przypisane pomieszczenie. Dodatkowo należy wprowadzić obszar dla każdego z tych pomieszczeń (kliknij pomieszczenie w zakładce Miniserver).

Cechy szczególne chłodzenia

Podczas chłodzenia ważne jest, aby temperatura zasilania nie spadła poniżej temperatury punktu rosy (tworzenie się kondensacji). Można to zapewnić, ustawiając odpowiednio parametr Min.

Zalecamy również zwiększanie zadanych temperatur pokojowych, gdy wzrasta temperatura zewnętrzna, aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń w bardzo upalne dni.

Więcej informacji na temat funkcjonalności i poszczególnych parametrów można znaleźć w dokumentacji krzywej grzewczej i modułów programowych mieszacza grzewczego .

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
AI Temperatura zewnętrzna Wejście analogowe temperatury zewnętrznej Jeśli to wejście nie jest podłączone użyta zostaje wartość zmiennej systemowej „Temperatura zewnętrzna”.
Ib Boost Wejście Boost Ogrzewanie: Maksymalna temperatura na zasilaniu (parametr Max) będzie podawana na wyjściu AQf Chłodzenie: Temperatura minimalna na zasilaniu (parametr Min) jest podawana na wyjściu AQf Cyfrowy 0/1
St Stop Wejście STOP Wyłącza pompę/mieszacz Ogrzewanie: Minimalna temperatura zadana wody na zasilaniu (parametr Min) jest podawana na wyjściach AQf i AQb Chłodzenie: Maksymalna temperatura zadana wody na zasilaniu (parametr Max) jest podawana na wyjściach AQf i AQb Cyfrowy 0/1
Tb Temperatura zasobnika Aktualna temperatura zasobnika Jeśli zastosowane jest to wejście, odblokowanie miksera (wyjście Qp) następuje dopiero, gdy osiągnięta zostaje temperatura zadana

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Min Minimum Minimalna temperatura zadana wody na zasilaniu ° C 5
Max Maksimum Maksymalna temperatura zadana wody na zasilaniu ° C 40
B Temperatura bufora wzrost/obniżenie Wzrost temperatury bufora przy ogrzewaniu (AQb = AQf + B) lub obniżenie temperatury bufora przy chłodzeniu (AQb = AQf – B) ° C 5
S Nachylenie Nachylenie krzywej grzewczej ewent. krzywej chłodzenia 0,5
N Przesunięcie równoległe Przesunięcie równoległe krzywej grzewczej ewent. krzywej chłodzenia (podczas ogrzewania temperatura wody na zasilaniu zostanie o tę wartość podniesiona, podczas chłodzenia obniżona) 0 0
Str Próg włączenia Próg włączenia w % Pompa zostanie załączona (Qp) tylko wówczas, gdy pozycja zaworu w przynajmniej jednym pomieszczeniu przekracza tę wartość Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 35
G Współczynnik wzmocnienia Współczynnik wzmocnienia odchylenia temperatury pomieszczenia Określa z jakim współczynnikiem wzmocnienia rozpatrywana jest odchyłka temperatury pomieszczenia (wartość domyślna = 1) 1
I Zwiększenie/zmniejszenie temperatury zadanej pomieszczenia Zwiększenie temperatury zadanej pomieszczenia podczas fazy nagrzewania (w wypadku ogrzewania), ewent. zmniejszenie temperatury zadanej pomieszczenia podczas fazy schładzania (w wypadku chłodzenia) 2

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
AQt Temperatura zadana pomieszczenia z aktualnie najwyższą (dla ogrzewania) lub najniższą (dla chłodzenia) wymaganą temperaturą zadaną na zasilaniu
TxQr Wyjście tekstowe pomieszczenia z aktualnie najwyższą (przy ogrzewaniu), ewent. najniższą (przy chłodzeniu) wymaganą temperaturą zadaną na zasilaniu To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Tekst Tekst
AQf Temperatura zadana na zasilaniu
AQb Temperatura zadana bufora
Qp Odblokuj pompę/mieszacz Wyjście zostaje aktywowane, gdy otwarcie zaworu przynajmniej jednego pomieszczenia przekroczy próg załączenia Jeśli używane jest wejście Tb (aktualna temperatura zasobnika), dla otwarcia zaworu musi dodatkowo zostać osiągnieta temperatura zasobnika Cyfrowy 0/1
AQr Jednostki do celów ogrzewania / chłodzenia w °Cm² Zapotrzebowanie na ogrzewanie/chłodzenie każdego pomieszczenia jest sumowane (odchyłka temperatury pomieszczenia * powierzchnia pomieszczenia)
AQl Obciążenie ogrzewania/chłodzenia (0-100%) Obciążenie ogrzewania/chłodzenia każdego pomieszczenia jest sumowane (intensywność każdego pomieszczenia * powierzchnia pomieszczenia / powierzchnia całkowita)
AQi Zwiększenie/zmniejszenie temperatury na zasilaniu Aktualne zwiększenie temperatury na zasilaniu (przy ogrzewaniu) ewent. obniżenie (przy chłodzeniu)
Qe Wyjście cyfrowe błędu Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Mieszacz dla Wybór obwodu ogrzewania/chłodzenia
Przyporządkowania Przyporządkowanie inteligentnych regulatorów pomieszczeniowych. Na podstawie zapotrzebowania wszystkich skonfigurowanych regulatorów pomieszczeniowych obliczana będzie temperatura na zasilaniu, temperatura bufora i dalsze wartości wyjściowe.