Inteligentny sterownik temperatury

Blok programu Inteligentnego sterownika temperatury oblicza niezbędną temperaturę zasilania na podstawie temperatury zewnętrznej i zintegrowanej krzywej grzewczej oraz zapotrzebowania na energię przypisanych pomieszczeń.
W ten sposób określa zapotrzebowanie na ogrzewanie lub chłodzenie wszystkich pomieszczeń w obiegu mieszacza, a następnie umożliwia regulację mieszaczy i pomp.

W zależności od trybu do obliczeń w bloku używana jest krzywa grzania lub krzywa chłodzenia.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
ϑo Outdoor Temperature Wejście analogowe aktualnej temperatury zewnętrznej.
Jeśli to wejście nie jest podłączone, używana jest wartość zmiennej systemowej „Temperatura zewnętrzna”. Jeśli nie jest dostępna, wyświetlana jest wartość -1000.
Ib Boost Wejście Boost
Ogrzewanie: Maksymalna temperatura na zasilaniu (parametr Max) będzie podawana na wyjściu AQf
Chłodzenie: Temperatura minimalna na zasilaniu (parametr Min) jest podawana na wyjściu AQf
0/1
St Stop Wejście STOP
- Wyłącza Qp
- Podczas ogrzewania: Minimalna docelowa temperatura zasilania (parametr Min) jest podawana na AQf i AQb
- Podczas chłodzenia: Maksymalna docelowa temperatura zasilania (parametr Max) jest podawana na AQf i AQb
0/1
Tb Buffer Temperature Aktualna temperatura zasobnika
Jeśli zastosowane jest to wejście, odblokowanie miksera (wyjście Qp) następuje dopiero, gdy osiągnięta zostaje temperatura zadana
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
AQt Temperatura zadana pomieszczenia z aktualnie najwyższą (dla ogrzewania) lub najniższą (dla chłodzenia) wymaganą temperaturą zadaną na zasilaniu
TxQr Wyjście tekstowe pomieszczenia z aktualnie najwyższą (przy ogrzewaniu), ewent. najniższą (przy chłodzeniu) wymaganą temperaturą zadaną na zasilaniu
To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
-
AQf Temperatura zadana na zasilaniu
AQb Temperatura zadana bufora
Qp Odblokuj pompę/mieszacz
Wyjście zostaje aktywowane, gdy otwarcie zaworu przynajmniej jednego pomieszczenia przekroczy próg załączenia
Jeśli używane jest wejście Tb (aktualna temperatura zasobnika), dla otwarcia zaworu musi dodatkowo zostać osiągnięta temperatura zasobnika.
0/1
AQr Jednostki do celów ogrzewania / chłodzenia w °Cm²
Zapotrzebowanie na ogrzewanie/chłodzenie każdego pomieszczenia jest sumowane (odchyłka temperatury pomieszczenia * powierzchnia pomieszczenia)
AQl Obciążenie ogrzewania/chłodzenia (0-100%)
Obciążenie ogrzewania/chłodzenia każdego pomieszczenia jest sumowane (intensywność każdego pomieszczenia * powierzchnia pomieszczenia / powierzchnia całkowita)
AQi Zwiększenie/zmniejszenie temperatury na zasilaniu
Aktualne zwiększenie temperatury na zasilaniu (przy ogrzewaniu) ewent. obniżenie (przy chłodzeniu)
Qe Wyjście cyfrowe błędu 0/1
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Min Minimum Minimalna docelowa temperatura zasilania
Temperatura zewnętrzna z wejścia "To" lub zmiennej systemowej jest wymagana do obliczenia temperatury zasilania.
- 5
Max Maximum Maksymalna temperatura zadana zasilania
Temperatura zewnętrzna na wejściu To lub zmiennej systemowej jest wymagana do obliczenia temperatury zasilania.
- 40
B Buffer Target Temperature Offset Wzrost temperatury bufora przy ogrzewaniu (AQb = AQf + B) lub obniżenie temperatury bufora przy chłodzeniu (AQb = AQf - B) - 5
S Slope Nachylenie krzywej grzania lub krzywej chłodzenia - 0,5
N Offset Równoległe przesunięcie krzywej grzania lub krzywej chłodzenia (podczas ogrzewania zadana temperatura zasilania jest zwiększana o tę wartość, gdy chłodzenie jest zmniejszone) - 0
Str Switch-On Threshold Próg załączenia w %
Tylko w przypadku, gdy położenie zaworu w przynajmniej jednym pomieszczeniu przekroczy tę wartość, pompa (Qp) jest włączona
Jeżeli wykorzystywane są wszystkie inteligentne regulatory pomieszczeniowe przypisanego sterownika klimatu, parametr ten nie ma wpływu. W tym przypadku obowiązuje próg załączenia sterownika klimatu.
- 35
G Gain Współczynnik wzmocnienia odchylenia temperatury pomieszczenia
Określa z jakim współczynnikiem wzmocnienia rozpatrywana jest odchyłka temperatury pomieszczenia (wartość domyślna = 1)
- 1
I Target temperature increase / decrease Ustaw wzrost temperatury pomieszczenia w fazie nagrzewania (podczas grzania) lub spadek ustawionej temperatury pomieszczenia w fazie chłodzenia (podczas chłodzenia). - 2
Ps Pump standstill Maksymalny czas postoju pompy w dniach.
Jeśli pompa nie została uruchomiona w ustawionym czasie, zostanie uruchomiona automatycznie o 2 w nocy na 3 minuty.
Czas powinien być ustawiony zgodnie z zaleceniami producenta!
d 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Mieszacz dla Wybór obwodu ogrzewania/chłodzenia -
Przyporządkowania Przyporządkowanie inteligentnych regulatorów pomieszczeniowych.
Na podstawie zapotrzebowania wszystkich skonfigurowanych regulatorów pomieszczeniowych obliczana będzie temperatura na zasilaniu, temperatura bufora i dalsze wartości wyjściowe.
-
Przykładowe programowanie

Poniższy przykład przedstawia proste programowanie podstawowe bloku:

Do bloku dostarczana jest temperatura zewnętrzna na wejściu ϑo. Wyjście AQf służy do przekazania temperatury zadanej zasilania do bloku Mieszacz ogrzewania.
Mieszacz ogrzewania i wyjście przekaźnikowe dla pompy obiegowej są sterowane razem przez wyjście Qp.
Proszę zwrócić uwagę, że należy tutaj dodać dalszą logikę, jeżeli zawory mieszające lub pompy mogą pracować tylko w określonych warunkach.

Okno, które otwiera się po utworzeniu lub dwukrotnym kliknięciu bloku, służy do przypisania pomieszczeń do regulatora.
W tym miejscu wybierane są wszystkie pomieszczenia, które są zasilane przez ten układ mieszający. Na każde pomieszczenie musi być dostępny Inteligentny regulator pomieszczeniowy:

To, czy obieg mieszacza jest używany do grzania czy chłodzenia określa się w ustawieniach bloku:

Tam możesz również ustawić, że decyzja o ogrzewaniu / chłodzeniu jest określana przez moduł sterownika klimatu . W takim przypadku w polu poniżej należy przypisać sterownik klimatu.


Opis działania

Aby określić docelową temperaturę przepływu, oceniane są wszystkie przypisane pomieszczenia.
W trybie ogrzewania oceniane są tylko te pomieszczenia, które są aktualnie w trybie ogrzewania. W trybie chłodzenia pomieszczenia w trybie chłodzenia.

W obliczeniach uwzględniono następujące wartości:
Temperatura na zewnątrz
Docelowa temperatura pomieszczenia
Odchylenie docelowe / rzeczywiste temperatury pokojowej
Faza ogrzewania / chłodzenia pomieszczenia
Krzywa grzania lub krzywa chłodzenia
Parametry bloku

Blok najpierw określa wymaganą zadaną temperaturę zasilania dla każdego pomieszczenia, a następnie na wyjściu AQf wyprowadzana jest najwyższa (dla ogrzewania) lub najniższa (dla chłodzenia) obliczona zadana temperatura zasilania.
Jeśli nie ma zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie, minimum (parametr Min), a w przypadku chłodzenia maksymalna zadana temperatura zasilania (parametr Max) jest wyprowadzana na wyjściu AQf.

Dla Włączania pompy/mieszacza oceniane są wyjścia H/C/HC (odpowiada otwarciu zaworu 0-100%) przyporządkowanych regulatorów pokojowych.
Wyjście Qp jest aktywowane, jeśli przynajmniej jedno pomieszczenie przekroczy minimalne otwarcie zaworu (określone przez parametr Str).

Wartość Temperatura zadana bufora znajduje się powyżej (grzanie) lub poniżej (chłodzenie) temperatury zadanej zasilania o wartość ustawioną w parametrze B. Wartość ta jest wydawana na wyjściu AQb.


Przykłady obliczeń

Poniższe przykłady pokazują, jak szczegółowo obliczana jest docelowa temperatura zasilania:

Wpływ docelowej temperatury pokojowej:

Zintegrowana w module krzywa grzewcza lub krzywa chłodzenia uwzględnia nie tylko temperaturę zewnętrzną, ale także zadaną temperaturę pokojową. Przy tej samej temperaturze zewnętrznej obowiązuje zasada ogrzewania i chłodzenia: Dodatnia zmiana zadanej temperatury pomieszczenia powoduje wzrost zadanej temperatury zasilania.

Przykład 1: docelowa temperatura pokojowa = 20 ° C; Temperatura zewnętrzna = 0 ° C (S = 0,5; N = 0) ⇒ docelowa temperatura zasilania = 30,9 ° C

Przykład 2: docelowa temperatura pokojowa = 22 ° C; Temperatura zewnętrzna = 0 ° C (S = 0,5; N = 0) ⇒ docelowa temperatura zasilania = 33,8 ° C

Wpływ odchylenia temperatury pokojowej:

Odchylenie temperatury pokojowej jest dodawane do docelowej temperatury pokojowej (w przypadku ogrzewania) lub odejmowane (w przypadku chłodzenia) i przetwarzane jako skorygowana docelowa temperatura pokojowa z krzywej grzania lub krzywej chłodzenia.

Wpływ odchyłki temperatury w pomieszczeniu może być ważony za pomocą parametru G. Domyślnie, G jest ustawione na 1. Przy ustawieniu G na 0 odchyłka temperatury w pomieszczeniu nie ma wpływu na temperaturę zadaną pomieszczenia ani na temperaturę zadaną zasilania.

Przykład 1: Ogrzewanie; docelowa temperatura pomieszczenia = 20 °C; odchylenie temperatury pomieszczenia = 1,5 °C; G = 1 ⇒ skorygowana docelowa temperatura pomieszczenia wynosi 21,5 °C

Przykład 2: Chłodzenie; docelowa temperatura pomieszczenia = 20 °C; odchylenie temperatury pomieszczenia = 1,5 °C; G = 2,0 ⇒ skorygowana docelowa temperatura pomieszczenia wynosi 17,0 °C

Wpływ fazy grzewczej lub fazy chłodzenia:

Jeśli pomieszczenie znajduje się aktualnie w fazie nagrzewania lub schładzania (np. Zmiana z temperatury ekonomicznej na komfortową), to zadana temperatura pomieszczenia jest zwiększana lub zmniejszana o regulowaną wartość (patrz parametr I).
Ten wzrost lub spadek wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu skutkuje skróceniem okresu nagrzewania lub schładzania.
Jeżeli parametr I jest ustawiony na 0, faza nagrzewania lub faza schładzania nie ma wpływu na zadaną temperaturę zasilania w regulatorze temperatury.


Wskazówka

Cechy szczególne chłodzenia: Podczas chłodzenia ważne jest, aby temperatura zasilania nie spadła poniżej temperatury punktu rosy (tworzenie się kondensacji). Można to zapewnić, ustawiając odpowiednio parametr Min.
Zalecamy również zwiększanie zadanych temperatur pokojowych, gdy wzrasta temperatura zewnętrzna, aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń w bardzo upalne dni.