Sterownik klimatu

Ten blok steruje źródłem grzania i/lub chłodzenia. Zależnie od zapotrzebowań regulatorów pomieszczeniowych, następuje decyzja, czy aktywne ma być wyjście ogrzewania, czy chłodzenia.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
To Temperatura Wejście analogowe aktualnej temperatury zewnętrznej Jeśli wejście nie jest podłączone, stosowana będzie wartość zmiennej systemowej „Temperatura zewnętrzna” °
Ib Boost Wejście dla Boost Aktywuje stopień 2 (H2 lub C2) i ogrzewanie dodatkowe (H3) w trybie grzania Cyfrowy 0/1
St Stop Wejście Stop (Reset) Przełącza wszystkie wyjścia na stan WYŁ. i dezaktywuje dalsze wykonywanie Cyfrowy 0/1
IH3 Ogrzewanie dodatkowe Aktywacja ręczna ogrzewania dodatkowego H3. To może być np. grzałka. Cyfrowy 0/1
If Wentylator Aktywacja ręczna wentylatora Cyfrowy 0/1
Ifl Wymiana filtra Potwierdź wymianę filtra Cyfrowy 0/1
Ec Chłodzenie idealne Dostępna jest nadmiarowa lub korzystna energia chłodzenia. W trybie chłodzenia zezwala się regulatorom pomieszczeniowym na przechładzanie lub przedwczesne rozpoczynanie chłodzenia. Cyfrowy 0/1
Eh Ogrzewanie idealne Dostępna jest nadmiarowa lub korzystna energia grzewcza. W trybie ogrzewania zezwala się regulatorom pomieszczeniowym na przegrzewanie lub przedwczesne rozpoczynanie ogrzewania. Cyfrowy 0/1
Mh Ręczne działanie ogrzewania Uruchom ręczne ogrzewanie Tak długo, jak to wejście będzie aktywne, zapotrzebowania regulatorów pomieszczeniowych będa ignorowane i aktywny będzie tryb ogrzewania, np. dla przygotowania ciepłej wody. Stosowane będa minimalne czasy pracy – jeśli blok znajduje się właśnie w trybie chłodzenia, trwanie trybu będzie wydłużone o czas Tmin zanim nastąpi przełączenie na tryb ogrzewania. Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Mode Tryb Wejście analogowe trybu. Generalnie tryb ogrzewania/chłodzenia jest uruchamiany tylko wtedy, gdy suma otwarć zaworów regulatorów pomieszczeniowych jest każdorazowo większa niż próg załączania. 0 = automatyczna zmiana wg zapotrzebowania inteligentnych regulatorów pomieszczeniowych. 1 = tylko ogrzewanie w przypadku dostatecznego zapotrzebowania. 2 = tylko chłodzenie w przypadku dostatecznego zapotrzebowania. 0…2 0
Ta Średnia temperatura Użyj średniej temperatury. Jeśli ten parametr jest wybrany, przy wyborze trybu ogrzewania/chłodzenia stosowana będzie średnia temperatura z ostatnich 48h. Jeśli średnia temperatura jest wyższa od TLimC brane pod uwagę będa tylko zapotrzebowania na chłodzenie, jeśli poniżej TLimH tylko zapotrzebowania na ogrzewanie. Tak długo jak wartość średnia z 48h nie została określona, parametr ten nie ma żadnego wpływu. Cyfrowy 0/1
Tmin Min. czas pracy Minimalny czas pracy Musi zostać zachowany minimalny czas pracy zanim nastąpi przełączenie na Standby (wszystkie wejścia WYŁ.) lub na przeciwny tryb. Zapewnione są minimalne otwarcia regulatorów pomieszczeniowych. min 0
Str Próg włączenia Próg załączenia przy zapotrzebowaniu na ogrzewanie/chłodzenie do uruchomienia pracy, w % sumy otwarcia wszystkich zaworów regulatorów pomieszczeniowych % 0…100 30
Tdv Opóźnienie zaworu Opóźnienie zaworu ogrzewania/chłodzenia do osiągnięcia położenia roboczego. Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. s 0
Tb Wydłużenie pracy wentylatora Czas wydłużenia pracy wentylatora. Wydłużenie czasu pracy wentylatora po zakończeniu ogrzewania/chłodzenia w celu uzyskania reszty energii z systemu. s 180
TPon Czas dla załączenia przy taktowaniu Czas dla załączenia przy taktowaniu s 750
TPoff Czas dla wyłączenia przy taktowaniu Czas dla taktowania wył. s 180…∞ 300
StrP Maksymalne otwarcie przy taktowaniu Maksymalne otwarcie dla taktowania w % sumy otwarć zaworów. Jeśli suma otwarć zaworów jest mniejsza niż ta wartość, wyjścia ogrzewania/chłodzenia będą taktowane w interwale TPon i TPoff. Wartość 0 dezaktywuje taktowanie. s 0
Tfl Dni do wymiany filtra Dni do wymiany filtra Wartość 0 dezaktywuje funkcję Dni 0
T2 Czas dla stopnia 2 Czas aktywacji stopnia 2 po rozpoczęciu ogrzewania/chłodzenia. min 60
To2 Minimalna temperatura dodatkowego ogrzewania Minimalna temperatura ogrzewania dodatkowego Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej To2, aktywowany zostaje stopień 2 bez opóźnienia (czas aktywacji T2). Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. ° -6
To Minimalna temperatura pompy ciepła Minimalna temperatura zewnętrzna, by doszło do aktywacji pompy ciepła. Jeśli temperatura spadnie poniżej tej wartości, w trybie ogrzewania zostanie aktywowane tylko dodatkowe ogrzewanie H3. Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. ° -22
TLimC Granica temperatury tylko chłodzenie, brak ogrzewania Jeśli wybrana jest opcja „Zastosuj średnią temperaturę” i średnia temperatura jest powyżej tej wartości, pomimo zapotrzebowania nie nastąpi przełączenie na tryb ogrzewania. Zapotrzebowania na chłodzenie będą oceniane, gdy tylko minimalne otwarcie (parametr Str) regulatorów pomieszczeniowych zostanie przekroczone. ° 15
TLimH Granica temperatury tylko ogrzewanie, brak chłodzenia Jeśli wybrana jest opcja „Zastosuj średnią temperaturę” i średnia temperatura jest poniżej tej wartości, pomimo zapotrzebowania nie nastąpi przełączenie na tryb chłodzenia. Zapotrzebowania na ogrzewanie będą oceniane, gdy tylko minimalne otwarcie (parametr Str) regulatorów pomieszczeniowych zostanie przekroczone. ° 10

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
H Wyjście cyfrowe ogrzewania Cyfrowy 0/1
H2 Wyjście cyfrowe ogrzewania 2 Wyjście w trybie ogrzewania aktywowane jest po upływie czasu T2. W trybie „Pompa ciepła” wyjście aktywowane zostaje natychmiast, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa od To2. Cyfrowy 0/1
C Wyjście cyfrowe chłodzenia Cyfrowy 0/1
C2 Wyjście cyfrowe chłodzenia 2 Wyjście w trybie chłodzenia aktywowane jest po upływie czasu T2. Cyfrowy 0/1
H3 Wyjście cyfrowe ogrzewania dodatkowego Cyfrowy 0/1
Qv Wyjście cyfrowe zaworu Przed aktywowaniem wyjść ogrzewania lub chłodzenia wyjście zaworu przełączającego zostanie ustawione w pozycji roboczej. Pozycja robocza jest 1 w trybie chłodzenia, 0 w trybie ogrzewania. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1
Qf Wyjście cyfrowe wentylatora Cyfrowy 0/1
Qfl Konieczna wymiana filtra Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Typ ogrzewania Typ sterowanego ogrzewania. Typ wpływa na określone funkcje (dokładniejsze informacje w pomocy online lub offline)
Koszty energii(Ogrzewanie) Koszty dostarczenia energii. Obiekty skonfigurowane jako 'drogo' będą żądane przez regulatory pomieszczeniowe tylko wtedy, gdy nie będą dostępne żadne źródła o wyższym priorytecie.
Koszty energii(Chłodzenie) Koszty dostarczenia energii. Obiekty skonfigurowane jako 'drogo' będą żądane przez regulatory pomieszczeniowe tylko wtedy, gdy nie będą dostępne żadne źródła o wyższym priorytecie.
Konfiguruj Dodaj lub usuń sterownik klimatu jako źródło dla poszczególnych regulatorów pomieszczeniowych. Dalsze ustawienia (priorytet, PWM, ..) mogą być przeprowadzone w dialogu konfiguracyjnym poszczególnych regulatorów pomieszczeniowych.

 

Koszty

Koszty konfigurowane są oddzielnie dla ogrzewania / chłodzenia. W zależności od tych ustawień wysyłane są zapotrzebowania do bloku.

Dezycja o ogrzewaniu / chłodzeniu

Wielkością wpływającą na decyzję jest suma wszystkich zapotrzebowań regulatorów pomieszczeniowych w °m2 (różnica temperatur zadana/aktualna * wielkość pomieszczenia). Typy zapotrzebowań: ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie dla pomieszczeń z ruchem, chłodzenie dla pomieszczeń z ruchem. Odpowiednie typy zapotrzebowań będą tylko wtedy oceniane, jeśli suma otwarć zaworów jest większa od minimalnego otwarcia. Pomieszczenia z wykrytym ruchem będą miały priotytet. W ten sposób może zostać aktywowany tryb chłodzenia, chociaż suma wszystkich zapotrzebowań na ogrzewanie jest większa, ponieważ wystarczająca ilość pomieszczeń, w których wykryto ruch, zgłasza zapotrzebowanie na chłodzenie. Jeśli zastosowane jest wejście „Średnia temperatura”, to poza TLimH i TLimC uniemożliwione będzie ogrzewanie wzgl. chłodzenie, jeśli to nie ma sensu z uwagi na temperatury. Jeśli średnia temperatura jest pomiędzy TLimC i TLimH, zastosowane zostanie najwyższe zapotrzebowanie, w przeciwnym razie tylko każdorazowo wymagany tryb, o ile osiągnięte zostanie zapotrzebowanie minimalne. W trybie tylko ogrzewania lub tylko chłodzenia praca zostanie uruchomiona, gdy będzie istniało wystarczające zapotrzebowanie dla skonfigurowanego trybu, w przeciwnym wypadku sterownik pozostaje WYŁ.

Idealne ogrzewanie lub chłodzenie

Za pomocą tych wejść regulatory pomieszczeniowe informowane są o tym,
że dostępna jest nadwyżka energii lub obecny tryb właśnie byłby korzystny. Regulatory pomieszczeniowe będą wtedy miały zezwolenie na przejście w tryb przygotowawczy przed zaplanowanym czasem. Jeśli regulacje pomieszczeniowe znajdują się właśnie w oknie temperatury komfortowej, mogą one przegrzewać do górnej granicy komfortu lub przechładzać do dolnej granicy komfortu. Funkcja ta może być zastosowana np. w połączeniu z instalacją solarną / fotowoltaiczną lub również energią nocną, aby wykorzystać korzystne czasy dla procesu ogrzewania/chłodzenia.

Typ ogrzewania

W przypadku typu pompa ciepła / elektryczne widoczne są dodatkowe parametry
i wyjścia. Zawór przełączający: przy zmianie pomiędzy trybem ogrzewania
i chłodzenia ustawiany jest zawór przełączający (wyjście zaworu, parametr opóźnienia zaworu). Wyjścia H1 + H2 aktywowane są tylko wtedy, gdy temperatura zewnętrzna jest większa niż skonfigurowano poprzez parametr To. Wyjście H2 aktywowane jest natychmiast, gdy temperatura zewnętrzna jest mniejsza od wartości parametru To2. Wyjście wentylatora aktywowane jest w trybie ogrzewania i chłodzenia, w przeciwnym razie tylko w trybie chłodzenia.

Schemat trybu ogrzewania / chłodzenia

Działanie jest uruchamiane dopiero po spełnieniu wymagań i osiągnięciu minimalnych otwarć. Wyjątek: ręczny tryb ogrzewania z wejściem „Mh”. Po załączeniu wejścia „H” lub „C” praca jest utrzymywana przez co najmniej TMin.

Po wyłączeniu wyjść ogrzewanie / chłodzenie (np. Przełączenie między trybem ogrzewania / chłodzenia), wszystkie wyjścia pozostają wyłączone przez co najmniej 3 minuty, zanim rozpocznie się kolejna praca. (Czas chłodzenia)