Sterownik klimatu

Ten blok steruje źródłem ogrzewania i/lub chłodzenia.
W zależności od wymagań przypisanych inteligentnych regulatorów pomieszczeniowych podejmowana jest decyzja, czy aktywny jest tryb ogrzewania czy chłodzenia.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
ϑo Outdoor Temperature Jeśli to wejście nie jest podłączone, używana jest zmienna systemowa "Temperatura zewnętrzna". Jeśli ta wartość nie jest dostępna, wyświetlana jest wartość -1000. °
B Boost Natychmiast aktywuje poziom 2.
W trybie ogrzewania aktywowane jest również wyjście (Ah).
- 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
- 0/1
Ah Additional heating Aktywuje wyjście (Ah), gdy jest włączone. - 0/1
F Fan Aktywuje wyjście (F), gdy jest włączone. - 0/1
Cfc Confirm filter change - 0/1
Ec Excess cooling Nadmiar lub dostępność taniej energii chłodniczej
W trybie chłodzenia inteligentne regulatory pomieszczeniowe będą przechładzać pomieszczenie lub umożliwią przedwczesne rozpoczęcie chłodzenia.
- 0/1
Eh Excess heating W trybie ogrzewania inteligentne regulatory pomieszczeniowe będą przegrzewać pomieszczenia lub zezwolą na przedwczesne uruchomienie ogrzewania. - 0/1
Mh Manual heating Aktywuje ręczny tryb ogrzewania, gdy jest włączone.
Dopóki (Mh) jest aktywne, wymagania inteligentnych regulatorów pomieszczeniowych są ignorowane i aktywowana jest operacja ogrzewania. np. w przypadku uzdatniania ciepłej wody.
Przestrzegane są minimalne czasy pracy.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
H Heating 0/1
H2 Heating stage 2 Aktywuje 2 poziom źródła ogrzewania po upływie czasu (Tt2s).
Gdy dla bloku ustawiono typ Pompa ciepła, wyjście jest aktywowane natychmiast, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż (ϑminS2).
0/1
C Cooling 0/1
C2 Cooling stage 2 Aktywuje 2 poziom źródła chłodzenia po upływie czasu (Tt2s). 0/1
Ah Additional heating 0/1
Sv Switching valve Steruje zaworem przełączającym. 0 = Ogrzewanie, 1 = Chłodzenie.
Dopiero gdy zawór przełączający znajdzie się w położeniu (Vd), załączane są wyjścia (H) / (H2) lub (C) / (C2). To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
0/1
F Fan Pompa ciepła: 1, gdy ogrzewanie lub chłodzenie.
Olej/gaz: 1, gdy chłodzenie.
0/1
Fc Filter change 1 po wygaśnięciu (Dfc). 0/1
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Mode Mode 0 = automatyczne przełączanie na podstawie wymagań inteligentnego regulatora pomieszczeniowego.
1 = ogrzewanie tylko wtedy, gdy jest wystarczające zapotrzebowanie.
2 = chłodzenie tylko wtedy, gdy jest wystarczające zapotrzebowanie.
- 0...2 0
MinHr Time minimum HVAC Runtime Minimalny czas pracy musi być osiągnięty przed przełączeniem w tryb gotowości (wszystkie wejścia WYŁĄCZONE) lub w tryb przeciwny. Zapewnione jest minimalne otwarcie regulatorów pomieszczeniowych. min 0
Sot Switch on threshold Średnie otwarcia zaworów inteligentnych regulatorów pomieszczeniowych muszą przekraczać wartość (Sot), aby możliwe było rozpoczęcie pracy. % 0...100 30
Vd Valve delay Czas potrzebny na ustawienie się zaworu przełączającego (Sv) w odpowiednim położeniu. Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. s 0
Fod Fan Overran Duration Czas wybiegu wentylatora po zakończeniu ogrzewania/chłodzenia w celu wyprowadzenia energii resztkowej z systemu. s 120
Don Duration for On Czas trwania impulsu włączającego dla (MaxTp). s 750
Doff Duration for Off Czas trwania impulsu wyłączającego dla (MaxTp). s 180...∞ 300
MaxTp Maximum threshold for pulsing Jeśli suma otwarć zaworów jest mniejsza od tej wartości, wyjścia ogrzewania/chłodzenia będą pulsować w odstępach czasu (Don) i (Doff).
0 = Wyłącza timer.
% 0
Dfc Days until Filter Change 0 = Wyłączone Dni 0
Tt2s Time to second stage Opóźnienie przed włączeniem 2 poziomu po rozpoczęciu cyklu ogrzewania/chłodzenia. min 60
ϑminS2 Minimum Temperature Stage 2 Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa niż (ϑminS2), poziom 2 jest aktywowany natychmiast. Ten parametr jest widoczny tylko w niektórych konfiguracjach. Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. ° -6
ϑminHP Minimum Temperature Heat Pump Minimalna temperatura zewnętrzna wymagana do pracy pompy ciepła.
Jeśli temperatura zewnętrzna (ϑo) spadnie poniżej tej wartości, w trybie ogrzewania aktywowane jest tylko ogrzewanie dodatkowe (Ah), wyjścia (H) / (H2) pozostają wyłączone. Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
° -22
Aot Average Outdoor Temperature Jeśli wybrano tę opcję, średnia temperatura zewnętrzna z ostatnich 48 godzin jest używana do wyboru trybu ogrzewania/chłodzenia zgodnie z (ϑLimH) i (ϑLimC).
Jeśli średnia wartość z 48 godzin nie jest dostępna, parametr ten nie ma znaczenia.
- 0/1 0
ϑLimH Temperature Limit No Heating Jeśli (Aot) ma wartość 1, a średnia temperatura zewnętrzna jest wyższa niż (ϑLimH), system nie przełączy się na tryb ogrzewania, nawet jeśli wystąpi zapotrzebowanie. ° 15
ϑLimC Temperature Limit No Cooling Jeśli (Aot) ma wartość 1, a średnia temperatura zewnętrzna jest niższa niż (ϑLimC), system nie przełączy się w tryb chłodzenia, nawet jeśli wystąpi zapotrzebowanie. ° 10
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Typ ogrzewania Typ sterowanego ogrzewania. Typ wpływa na określone funkcje (dokładniejsze informacje w pomocy online lub offline) -
Koszty energii(Ogrzewanie) Koszty dostarczenia energii. Obiekty skonfigurowane jako 'drogo' będą żądane przez regulatory pomieszczeniowe tylko wtedy, gdy nie będą dostępne żadne źródła o wyższym priorytecie. -
Koszty energii(Chłodzenie) Koszty dostarczenia energii. Obiekty skonfigurowane jako 'drogo' będą żądane przez regulatory pomieszczeniowe tylko wtedy, gdy nie będą dostępne żadne źródła o wyższym priorytecie. -
Przypisz regulator pomieszczeniowy Dodaj lub usuń blok jako źródło dla poszczególnych regulatorów pomieszczeniowych.
Dalsze ustawienia (priorytet, PWM, ..) można wprowadzić w oknie dialogowym konfiguracji dla poszczególnych regulatorów pomieszczeniowych.
-
Koszty

Koszty konfigurowane są oddzielnie dla ogrzewania / chłodzenia. W zależności od tych ustawień wysyłane są zapotrzebowania do bloku.


Dezycja o ogrzewaniu / chłodzeniu

Czynnikiem wpływającym na decyzję jest suma wymagań dla wszystkich inteligentnych regulatorów pomieszczeniowych w °m2 (Różnica temperatur docelowych / Temperatura rzeczywista * Wielkość pomieszczenia). Typy wymagań: ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie dla pomieszczeń z ruchem, chłodzenie dla pomieszczeń z ruchem. Odpowiednie typy wymagań są analizowane tylko wtedy, gdy suma otwarć zaworów jest większa niż minimalne otwarcie. Priorytetem są pomieszczenia z ruchem. Na przykład tryb chłodzenia może być aktywny, mimo że suma wszystkich wymagań dotyczących ogrzewania jest większa, ponieważ wystarczająca liczba pomieszczeń z ruchem tworzy zapotrzebowanie na chłodzenie Jeśli jest podłączona opcja "Średnia temperatura", a jej wartość jest wyższa niż (ϑLimC), to uwzględniane są tylko wymagania dotyczące chłodzenia. Jeśli temperatura jest niższa niż (ϑLimH), uwzględniane są tylko wymagania dotyczące ogrzewania. Jeśli Próg temperatury pomiędzy (ϑLimC) a (ϑLimH) jest najwyższym wymaganiem, to zostanie on użyty, w przeciwnym razie zostanie użyty tylko wymagany tryb, jeśli zostanie osiągnięte minimalne wymaganie. W trybie Tylko ogrzewanie lub Tylko chłodzenie praca jest uruchamiana, gdy występuje wystarczające zapotrzebowanie na skonfigurowany tryb, w przeciwnym razie regulator pozostaje wyłączony.

Jeżeli wyjścia (H) lub (C) zostały wyłączone, oprócz (Fod) jest aktywne opóźnienie 3 minut do czasu, gdy będzie można je ponownie włączyć.


Nadmierne ogrzewanie lub chłodzenie

Wejścia te są wykorzystywane do informowania inteligentnych regulatorów pomieszczeniowych, że dostępna jest nadwyżka energii lub że dany tryb pracy byłby w danej chwili korzystny. Regulatory pomieszczeniowe mogą wówczas przejść w tryb przygotowania do pracy przed wyznaczonym czasem. Jeżeli regulatory pomieszczeniowe znajdują się już w oknie komfortu, mogą przegrzać lub przechłodzić pomieszczenia do wartości średniej pomiędzy dwoma temperaturami komfortu. Funkcja ta może być wykorzystywana np. w połączeniu z energią słoneczną / fotowoltaiczną lub również nocną energią elektryczną w celu wykorzystania korzystnych okresów dla procesu ogrzewania/chłodzenia.