Inteligentny regulator pomieszczeniowy

Inteligentny regulator pomieszczeniowy utrzymuje ustaloną temperaturę pomieszczenia i przełącza automatycznie pomiędzy grzaniem i chłodzeniem. Opcjonalnie mogą zostać skonfigurowane różne źródła ogrzewania lub chłodzenia, jak sterowniki klimatu i bloki wentylatorów. Wyjścia dodatkowe mają wartość każdorazowo aktywnego wyjścia ogrzewania lub chłodzenia, chyba że źródło wymusza inną wartość (np. minimalne otwarcie).

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
M Tryb Tryb 0=Automatyka: Temperatury aktualna i zadana decydują, czy zostaje aktywowane grzanie, czy chłodzenie. 1=Automatyka grzania: tylko ogrzewanie, jeśli wymagane; wyjścia chłodzenia dezaktywowane. 2=Automatyka chłodzenia: tylko chłodzenie, jeśli wymagane; wyjścia zacieniania aktywne, wyjścia ogrzewania dezaktywowane. 3=Ręcznie: temperatura zadana z wejścia Tm, ogrzewanie lub chłodzenie w zależności od aktualnych temperatur 4=Ogrzewanie praca ręczna: temperatura zadana z wejścia Tm, wyjścia chłodzenia i zacieniania dezaktywowane. 5=Ręcznie chłodzenie: temperatura zadana w wejścia Tm, wyjścia chłodzenia i zacieniania aktywne, wyjścia ogrzewania dezaktywowane. 0…5
Tm Temperatura zadana Analogowe wejście temperatury zadanej w trybie manualnym °
Ti Temperatura Aktualna temperatura w pomieszczeniu °
Iw Okno Kontakt okienny (TYLKO w trybie automatycznym): WYŁ.=zamkniete, ZAŁ.=otwarte. Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa (tryb ogrzewania) lub wyższa (tryb chłodzenia) niż temperatura w pomieszczeniu, na czas trwania otwarcia następuje przełączenie na tryb WYŁ. (ochrona przeciwzamrożeniowa/ochrona przed przegrzaniem) Cyfrowy 0/1
Ic Temperatura komfortowa Wybór „Obecność”(temperatura komfortowa) Uruchamia „Obecność” przy ZAŁ. (zbocze narastające) i aktywuje timer czasu wydłużenia (Tsc) przy WYŁ. (zbocze opadające). Po upływie czasu Tsc ustawiony tryb automatyczny jest kontynuowany. Cyfrowy 0/1
Ia Nieobecny Wybór „Nieobecny” (tryb ekonomiczny) Uruchamia „Nieobecny” przy ZAŁ. (zbocze narastające) i aktywuje timer wydłużenia czasu (Tss) przy WYŁ. (zbocze opadające). Po upływie czasu (Tss) nastawiony tryb automatyczny kontynuuje pracę. Gdy Tss jest równy 0, timer wydłużenia czasu aktywny jest aż do następnej zmiany w harmonogramie. Temperatura będzie w zakresie pomiędzy TaMin i TaMax Cyfrowy 0/1
Io Ochrona budynku Tryb „WYŁ.” (ochrona przeciwzamrożeniowa/ochrona przed przegrzaniem) Uruchamia „WYŁ.” przy załączeniu (zbocze narastające) i aktywuje timer czasu wydłużenia (Tss) przy wyłączeniu (zbocze opadające). Po upływie czasu (Tss) nastawiony tryb automatyczny kontynuuje pracę. Gdy Tss jest równy 0, timer wydłużenia czasu aktywny jest aż do następnej zmiany w harmonogramie. Temperatura będzie w zakresie Tmin i Tmax Cyfrowy 0/1
Mv Czujnik ruchu – przedłużenie okna czasowego temperatury komfortowej Wejście czujnika ruchu (przedłużenie okna czasowego temperatury komfortowej) Uruchamia temperaturę komfortową przy załączeniu (zbocze narastające) i aktywuje timer czasu wydłużenia (Tmv) przy wyłączeniu (zbocze opadające). Przy WŁĄCZANIU (zbocze narastające) regulator musi się znajdować w oknie czasowym temperatury komfortowej, w innym wypadku zmiana zostanie zignorowana. Po upływie czasu (Tmv) nastawiony tryb automatyczny kontynuuje pracę. Cyfrowy 0/1
R Reset Wszystkie aktywne timery i czasy wydłużenia (Tss, Tsc) zostają zakończone Cyfrowy 0/1
DisM Dezaktywacja wejścia czujnika ruchu Mv Dezaktywacja wejścia czujnika ruchu (Mv) Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Tc Temperatura komfortowa Absolutna temperatura komfortowa ° 21
Td Dozwolona odchyłka Dozwolona odchyłka pomiędzy temperaturą zadaną a temperaturą aktualną w trybie obecności. Jeśli ten zakres będzie przekroczony zbyt długo, nastąpi w razie potrzeby przełączenie pomiędzy grzaniem a chłodzeniem ° 0.5…3 1
TaMin Minimalna temperatura przy nieobecności Dolna granica w trybie nieobecności względem temperatury komfortowej (temperatura docelowa = temperatura komfortowa – TaMin) ° 0.5…∞ 2
TaMax Maksymalna temperatura przy nieobecności Górna granica w trybie nieobecności względem temperatury komfortowej (temperatura docelowa = temperatura komfortowa + TaMax) ° 0.5…∞ 2
Tmin Temperatura ochrony przeciwzamrożeniowej Absolutna temperatura ochrony przeciwzamrożeniowej W przypadku długotrwałej nieobecności jako ochrona przeciwzamrożeniowa. Wartość musi być przynajmniej 3° mniejsza niż temperatura komfortowa ° 5
Tmax Temperatura ochrony przed przegrzaniem Absolutna temperatura ochrony przed przegrzaniem Maksymalna temperatura dla przeciwdziałania szkodom spowodowanym przez przegrzanie. Wartość musi być przynajmniej 3° większa niż temperatura komfortowa. ° 28
Tsm Ruch zaworu Maksymalny przestój aktora w dniach. Jeśli zawory nie były sterowane (poruszane) przez ten czas, zostaną automatycznie poruszone. Wprowadź czas zgodnie z zaleceniami producenta. d 14
Tsc Timer komfortu Czas timera temperatury komfortowej – przy WYŁ. (zbocze opadające) na wejściu Ic temperatura komfortowa będzie jeszcze tak długo nadal wymuszana s 3600
Tss Timer ekonomiczny Czas wydłużenia przy trybie „Nieobecny” lub „Wył.” przy WYŁ. (zbocze opadające) na wejściu Ia/Io temperatura ekonomiczna będzie jeszcze tak długo nadal wymuszana s 3600
Tmv Przedłużenie okna czasowego temperatury komfortowej Przedłużenie okna czasowego temperatury komfortowej – przy WYŁ. (zbocze opadające) na wejściu Mv temperatura komfortowa będzie jeszcze tak długo wymuszana s 1800
Ths Szybkość nagrzewania Czas, który jest potrzebny, aby podnieść temperaturę w pomieszczeniu o 1°. Gdy wartość jest 0, zastosowana zostanie wartość standardowa. min 0
Tcs Szybkość chłodzenia Czas, który jest potrzebny, aby obniżyć temperaturę w pomieszczeniu o 1°. Gdy wartość jest 0, zastosowana zostanie wartość standardowa. min 0
Tpwm PMW-interwał Czas trwania jednego cyklu zał.-wył., gdy wyjście skonfigurowane jest jako PWM. Wartość 0: automatyczne ustalenie interwału na podstawie aktualnej prędkości nagrzewania. PWM-interwał wynosi w tym przypadku pomiędzy 10 minut (1°/min) a 60 minut (0.1°/min i wolniej) min 0…1440 0

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
H Wyjście ogrzewania Jeśli aktywowano ustawienie „Wyjścia PWM”, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. Okres jest stosunkowo niski. Z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przełączania dużych obciążeń (np. grzejników na podczerwień) za pomocą styków przekaźników. 0…10
C Wyjście chłodzenia Jeśli aktywowano ustawienie „Wyjścia PWM”, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. Okres jest stosunkowo niski. Z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przełączania dużych obciążeń (np. grzejników na podczerwień) za pomocą styków przekaźników. 0…10
HC Wyjście ogrzewania lub chłodzenia Jeśli aktywowano ustawienie „Wyjścia PWM”, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. Okres jest stosunkowo niski. Z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przełączania dużych obciążeń (np. grzejników na podczerwień) za pomocą styków przekaźników. 0…10
H1 Wyjście ogrzewania źródło 1 Jeśli uaktywniono ustawienie „PWM” dla źródła, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. Okres jest stosunkowo niski. Z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przełączania dużych obciążeń (np. grzejników na podczerwień) za pomocą styków przekaźników. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0…10
C1 Wyjście chłodzenia źródło 1 Jeśli uaktywniono ustawienie „PWM” dla źródła, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. Okres jest stosunkowo niski. Z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przełączania dużych obciążeń (np. grzejników na podczerwień) za pomocą styków przekaźników. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0…10
HC1 Wyjście ogrzewania lub chłodzenia źródło 1 Jeśli uaktywniono ustawienie „PWM” dla źródła, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. Okres jest stosunkowo niski. Z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przełączania dużych obciążeń (np. grzejników na podczerwień) za pomocą styków przekaźników. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0…10
H2 Wyjście ogrzewania źródło 2 Jeśli uaktywniono ustawienie „PWM” dla źródła, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
C2 Wyjście chłodzenia źródło 2 Jeśli uaktywniono ustawienie „PWM” dla źródła, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
HC2 Wyjście ogrzewania lub chłodzenia źródło 2 Jeśli uaktywniono ustawienie „PWM” dla źródła, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
H3 Wyjście ogrzewania źródło 3 Jeśli uaktywniono ustawienie „PWM” dla źródła, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
C3 Wyjście chłodzenia źródło 3 Jeśli uaktywniono ustawienie „PWM” dla źródła, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
HC3 Wyjście ogrzewania lub chłodzenia źródło 3 Jeśli uaktywniono ustawienie „PWM” dla źródła, podawany będzie automatyczny sygnał 0/1 PWM. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
Qs Wyjście dla zacieniania – przełączanie trwałe Jeśli opcja 'Zastosuj światło słoneczne' jest aktywna, status światła słonecznego (zmienna systemowa) zostanie wzięta pod uwagę. Chłodzenie: Zacienianie jest aktywowane gdy tylko temperatura komfortowa (automatyka) lub temperatura docelowa (ręcznie) zostaje przekroczona Ogrzewanie: Zacienianie zostaje aktywowane gdy tylko aktualna temperatura temperatura komfortowa + TaMax. Ogrzewanie przy wykryciu ruchu: Temperatura aktualna temperatura komfortowa + różnica temperatur Td. Cyfrowy 0/1
Qm Aktualny tryb: 1 = Ogrzewanie, -1 = Chłodzenie
Qe Wyjście błędu – wyjście jest załączone tak długo, jak długo błąd występuje Cyfrowy 0/1
TxQe Wyjście tekstowe w przypadku błedu Tekst Tekst
AQt Aktualna temperatura docelowa °
AQm Aktualny tryb harmonogramu

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Zastosuj światło słoneczne Wyjście dla zacieniania (Qs) będzie aktywowane tylko wówczas, gdy zmienna systemowa światła słonecznego będzie aktywna
Wykorzystaj wszystkie skonfigurowane źródła jednocześnie Jeśli ta opcja jest wybrana, zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie wysyłane będą do wszystkich powiązanych bloków. W przeciwnym wypadku tylko do pierwszego dostępnego źródła i wszystkich następnych skonfigurowanych jako 'korzystne' dla tego trybu.
PWM wyjścia Jeśli zaznaczono, wyjścia H, C i HC są wykorzystywane jako wyjścia PWM
Harmonogram czasowy Zarządzanie temperaturą podczas grzania i chłodzenia
Konfiguruj sonfiguruj dostępne źródła ogrzewania/chłodzenia. Można dodać obsługiwane źródła, nadać im priorytety i ustawić dla każdego źródła ogrzewanie/chłodzenie/PWM

 

Wybór trybu praca automatyczna

W trybie automatycznym blok decyduje automatycznie, czy aktywować tryb ogrzewania, czy chłodzenia. Można skonfigurować każdorazowo różne górne i dolne granice dla obecności, nieobecności i wyłączenia. Jeśli temperatura znajduje się w sposób ciągły przynajmniej 30 minut poza tymi granicami, nastąpi przełączenie na tryb chłodzenia (górna granica) lub ogrzewania (dolna granica) Dla trybu „WYŁ.” są te granice np. TsMin(dolna granica) i TsMax(górna granica). Zależnie od aktywnego trybu regulacja będzie się odbywała do różnych temperatur. W trybie ekonomicznym jest to granica dolna w przypadku ogrzewania, lub granica górna w przypadku chłodzenia.

Konfigurowalne źródła ogrzewania i chłodzenia

Można skonfigurować do 3 źródeł ogrzewania/chłodzenia. Blok wysyła swoje zapotrzebowania do tych źródeł w zależności od konfiguracji. dla każdego źródła można skonfigurować zdolność do ogrzewania lub do chłodzenia. Jeśli dane źródło jest skonfigurowane tylko dla ogrzewania, również w razie potrzeby nie będzie wysyłane do niego zapotrzebowanie na chłodzenie. Dla każdego trybu ustawiana jest następnie swobodnie konfigurowalna lista priorytetów. Zapotrzebowania wysyłane są w kolejności wg tej listy. Następuje przejście do pierwszego źródła na liście, które może dostarczyć wymaganą energię (ogrzewanie/chłodzenie). Jeśli ustawiony jest parametr „Równocześnie użyj wszystkich źródeł”, zapotrzebowanie zostanie wysłane również do wszystkich następnych źródeł, w przeciwnym przypadku tylko dodatkowo do tych, które skonfigurowane są jako „korzystne” dla danego trybu. Dostępne źródła będą cyklicznie sprawdzane, aby móc reagować na zmiany podczas aktywnej pracy.

Wyjścia źródeł

Dla każdego źródła są do dyspozycji wyjścia dla ogrzewania, chłodzenia i ogrzewania+chłodzenia. Wyjścia źródła ustawiają wartość regulacji dopiero wtedy, gdy źródło znajduje się w tym samym trybie, tzn. ogrzewania lub chłodzenia. W przypadku systemów, które są zdolne do ogrzewania i chłodzenia (jak wentylacje lub pompy ciepła), zapobiega się przez to pogorszeniu sytuacji w pomieszczeniu. Jeśli próg załączenia Sterownika klimatu nie zostałby osiągniety, może zostać wymuszone minimalne otwarcie do czasu wyłączenia urządzenia po upływie minimalnego czasu pracy.

Temperatura zewnętrzna

Temperatura zewnętrzna, jeśli dostępna, jest odczytywana automatycznie ze zmiennych systemowych. Blok przełącza w przypadku otwartego okna na tryb „WYŁ.” tylko wtedy, gdy temperatura zewnętrzna mogłaby wpłynąć negatywnie na aktualny proces ogrzewania/chłodzenia.

Offset komfortu

Za pomocą Offsetu komfortu następuje przełączenie na tryb komfortowy niezależnie od aktualnego celu wg kalendarza. Temperatura komfortowa może być przy tym zwiększona lub zmniejszona. Ta zmiana, w przeciwieństwie do timera, jest ważna aż do wejścia w następną fazę kalendarza, jednakże maksymalnie 48h.

Przykłady wyjść źródłowych

Przykład 1

Dwa , sterowniki klimatu przy czym pierwszy ma wyższy priorytet, a drugi jest skonfigurowany jako „drogi”. Drugi sterownik klimatu wyłącza się, gdy tylko ten o wyższym priorytecie zostanie aktywowany.

Przykład 2

Używane są dwa sterowniki klimatu. W konfiguracji aktywowana jest opcja Użyj wszystkich źródeł jednocześnie.

Przykład 3

Minimalne otwarcia:

  • Minimalny status otwarcia: 75%
  • Sterownik klimatu jest aktywowany, gdy tylko oba pomieszczenia mają zapotrzebowanie na ogrzewanie
  • Nawet jeśli nie ma już żadnego żądania, regulator klimatu pozostaje aktywny aż do osiągnięcia minimalnego czasu pracy
  • Pokój 2 ma temperaturę komfortową: Zmniejszenie wartości początkowej do 50% w celu zagwarantowania minimalnego otwarcia w czasie pracy
  • Pokój 1 nie ma temperatury komfortowej ponieważ minimalny czas pracy nie został jeszcze osiągnięty, a minimalne otwarcie jest nadal aktywne, wyjście pozostaje na poziomie 10, aż sterownik klimatu się wyłączy