Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1, 4154 Kollerschlag
FN 326074 x, ATU64900138
(„Loxone“)

Stan sierpień 2023 r.

 

1. Obszar zastosowania

1.1 Ogólne Warunki Handlowe zwane dalej OWH w aktualnie obowiązującym brzmieniu mają zastosowanie do wszystkich dostaw, towarów i usług świadczonych przez firmę Loxone.
1.2 OWH firmy Loxone mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych – tym samym wykraczających poza pierwszą dostawę lub pierwszą usługę transakcji, nawet jeśli klient nie został (więcej) wyraźne i zdecydowane poinformowany o obowiązywaniu OWH.
1.3 W przypadku transakcji konsumenckich w rozumieniu § 1 Kündigungsschutzgesetz – ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem (transakcje konsumenckie), OWH mają zastosowanie z odstępstwami uregulowanymi dla transakcji konsumenckich.
1.4 Ogólne Warunki Handlowe klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszych OWH, nie są uznawane. Dotyczy to w szcególności przypadku, gdy klient stosuje własne ogólne warunki handlowe, chyba że firma Loxone wyrazi pisemną zgodę na włączenie zewnętrznych ogólnych warunków handlowych. We wskazanym wyżej przypadku jeśli dla poszczególnych umów zostały uzgodnione na piśmie odmienne warunki szczególne, niniejsze OWH obowiązują uzupełniająco. Niniejsze OWH należy także stosować w przypadku interpretacji.
1.5 Potwierdzenie zlecenia lub realizacja zamówienia przez Loxone nie oznacza akceptacji Ogólnych Warunków Handlowych klienta.
1.6 Jeżeli klient jest pośrednikiem, zobowiązuje się on narzucić niniejsze OWH klientowi końcowemu oraz zapewnić, że Loxone nie zostanie narażony na dochodzenie żadnych roszczeń w wyniku zaniechania dokonania powyższego zobowiązania.

2. Zawarcie umowy

2.1 Oferty Loxone są niewiążące.
2.2 Informacje podane w katalogach, prospektach i innych materiałach reklamowych nie są wiążące i stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy nastąpi do nich wyraźne i zdecydowane odniesienie w potwierdzeniu zlecenia.
2.3 Umowa zostaje zawarta poprzez pisemne potwierdzenie zlecenia, a następnie poprzez realizację zamówienia lub wykonanie usługi.
2.4 Wyłącznie treść potwierdzenia zlecenia decyduje o umownym zakresie dostawy i usługi. W przypadku braku potwierdzenia zlecenia, w szczególności w przypadku natychmiastowej realizacji zamówienia lub wykonania usługi, decydujące znaczenie ma treść dowodu dostawy lub faktura.
2.5 Klient odpowiada za poprawność podanych przez siebie wymiarów, jak również za nienaganne technicznie rozwiązanie dostarczonych planów i rysunków oraz sam ponosi negatywne konsekwencje podania firmie Loxone błędnych informacji.
2.6 Klient ma obowiązek sprawdzić treść potwierdzenia zlecenia, ewentualne odstępstwa od złożonego przez klienta zamówienia należy zgłaszać niezwłocznie w formie pisemnej, w przeciwnym razie umowa zostanie zawarta w brzmieniu zatwierdzonym przez Loxone.

3. Warunki płatności i dostawy

3.1 O ile nie uzgodniono inaczej, ceny uzgodnione między Loxone a klientem są wyrażone w euro i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Do kalkulacji służą ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
3.2 Wszelkie koszty transportu, pakowania, frachtu, ubezpieczenia, cła, opłaty i podatki ponosi klient. Dotyczy to również sytuacji, w której uzgodniono, że koszty dostawy ponosi dostawca (dostawa franco). Koszty frachtu nie są ustalane z góry. Towar jest ubezpieczany tylko na rachunek i wyraźną prośbę klienta.
3.3 Ceny mogą ulec zmianie i obowiązują z zastrzeżeniem zmiany kosztów własnych, obejmuje to w szczególności wzrost kosztów płac z tytułu układów zbiorowych pracy w branży lub innych kosztów niezbędnych do wykonania usług (takich jak koszty materiałów, energii, transportu, pracy zewnętrznej, finansowania etc.). Jeżeli transakcja jest transakcją konsumencką, Loxone jest zobowiązany do odpowiedniego obniżenia ceny kosztowej, jeżeli zmiany parametrów istotnych dla ustalania cen powodują obniżenie ceny kosztowej.
3.4 W przypadku zamówień i / lub zleceń o wartości 500,00 EUR lub więcej Loxone ma prawo zażądać zaliczki w wysokości 30% wartości zlecenia. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 8 dni od daty otrzymania potwierdzenia zlecenia.
3.5 Loxone jest zobowiązany do wykonania zamówienia i / lub usługi dopiero po wypełnieniu przez klienta wszystkich należących do niego zobowiązań, wyjaśnieniu wszystkich technicznych i handlowych kwestii związanych z dostawą i otrzymaniu przez Loxone wszystkich dokumentów wymaganych do realizacji zamówienia.
3.6 Okresy i terminy dostaw będą przestrzegane przez Loxone w miarę możliwości – nie może być takiego zapisu, winien zostać określony konkretny termin. Loxone zastrzega sobie 30-dniowy termin dostawy. Uzgodnione terminy dostaw są orientacyjne i Loxone może je przekroczyć do 8 tygodni bez ponoszenia strat (np. zapłaty odsetek za zwłokę). W podanych terminach nie uwzględnia się trudności z dostawami ze strony dostawców firmy Loxone.
3.7 Jeżeli dostawa nie jest możliwa z powodu trudności w dostawie i / lub wzrostu cen u dostawców / producenta, Loxone ma prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania.
3.8 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, dopuszczalne są dostawy częściowe.
3.9 W przypadku zleceń obejmujących kilka podetapów (np. programy i szkolenia) Loxone ma prawo do wystawienia faktury po wykonaniu każdego podetapu. Loxone jest zobowiązany do wykonania dalszych podetapów dopiero po dokonaniu przez klienta zapłaty za podetapy już zafakturowane.
3.10 Faktury są płatne względnie wymagalne natychmiast po otrzymaniu, wyłącznie netto. Przelewy są traktowane jako płatność dopiero po wpłynięciu na konto Loxone. W drodze odstępstwa od powyższego, w przypadku transakcji konsumenckich, płatności uznaje się za dokonane w terminie, jeśli polecenie przelewu zostało wydane w dniu wymagalności.
3.11 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Loxone akceptuje wyłącznie płatność z góry.
3.12 Loxone nie ma obowiązku przyjmowania czeków ani weksli. W przypadku przyjęcia zobowiązanie uważa się za spełnione tylko wtedy, gdy dokumenty te zostaną pokryte i wykupione / zrealizowane.
3.13 Jeżeli po zawarciu umowy sytuacja majątkowa klienta ulegnie znacznemu pogorszeniu, Loxone ma prawo do natychmiastowego postawienia w stan wymagalności otwartych, ale jeszcze niewymagalnych kwot faktur i zażądania płatności z góry lub zapłaty kaucji w wysokości odpowiadającej.
3.14 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, pracownicy Loxone nie są upoważnieni do przyjmowania płatności.
3.15 Zakaz cesji wydany przez klienta będzie nieuznany.
3.16 Kompensata wszelkiego rodzaju roszczeń wzajemnych jest wykluczona, chyba że roszczenie zostało wyraźnie uznane przez Loxone na piśmie lub został wydany wyrok lub nakaz zapłaty w postępowaniu przed sądem.

4. Zwłoka

4.1 Jeśli towar nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie dostawy, Loxone ma prawo do przechowywania towaru samodzielnie lub za pośrednictwem spedytora przez maksymalnie 6 tygodni na koszt i ryzyko klienta. Loxone w przypadku wskaznaym powyżej ma również prawo domagać się wykonania umowy lub odstąpienia od umowy, wyznaczając stosowny dodatkowy termin na jego odbiór, po czym będzie uprawniony do wykorzystania towaru w inny sposób.
4.2 W przypadku zwłoki w płatności ze strony klienta Loxone ma prawo do odstąpienia od umowy, wyznaczając dodatkowy termin 5 dni roboczych (poniedziałek – piątek) na dokonanie zapłaty lub domagać się wykonania umowy. Loxone zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich szkód wynikających ze zwłoki. Loxone w szczególności jest uprawniony do naliczenia rekompensaty za rzeczywiście poniesioną szkodę lub odsetek za zwłokę w wysokości 1% wartości faktury miesięcznie. Jeśli jest to transakcja z konsumentem, Loxone ma prawo naliczyć rekompensatę za faktycznie poniesione szkody lub odsetki za zwłokę w wysokości 4% kwoty faktury w skali roku.
4.3 W przypadku zwłoki w płatnościach klient zobowiązuje się do zwrotu powstałych kosztów związanych z monitowaniem i windykacją – o ile są one niezbędne do dochodzenia przysługującego Loxone roszczenia. W przypadku transakcji przedsiębiorstwa obejmuje to w każdym wypadku ryczałt w wysokości 40,00 EUR tytułem rekompensaty kosztów egzekucji wierzytelności zgodnie z § 458 kodeksu handlowego (UGB). Nie narusza to prawa do dochodzenia dalszych praw i wierzytelności.
4.4 Loxone jest uprawniony do zaliczenia płatności przychodzących od klienta w pierwszej kolejności na poczet kosztów związanych z monitowaniem i windykacją oraz kosztów związanych z dochodzeniem roszczenia na drodze postępowania sądowego, w następnej kolejności na poczet naliczonych odsetek za zwłokę i na końcu na poczet pozostałego do zapłaty kapitału.
4.5 Jeżeli klient zalega z płatnością częściową, Loxone ma prawo do natychmiastowego postawienia w stan wymagalności otwartych, ale jeszcze niewymagalnych kwot faktur i / lub zażądania płatności z góry lub kaucji.

5. Zastrzeżenie własności

5.1 Loxone zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu dokonania całkowitej zapłaty przez klienta kwoty równej cenie sprzedaży.
5.2 Klient ponosi odpowiedzialność za towar objęty zastrzeżeniem w szczególności za jego zniszczenie, utratę lub pogorszenie jakości. W celu zabezpieczenia dostarczonego towaru objętego zastrzeżeniem własności klient jest zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia dostarczonego towaru od wszelkich możliwych do przewidzenia w zwykłej działalności gospodarczej ryzyk.
5.3 Klient jest uprawniony do odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Dopóki kwota równa cenie sprzedaży nie zostanie w całości zapłacona firmie Loxone, klient ceduje na Loxone na poczet płatności wszelkie otrzymywane przez niego wierzytelności i zabezpieczenia wynikające z odsprzedaży. Klient zobowiązany jest odnotować te cesje w swoich księgach.
5.4 Jeżeli nabywca warunkowy dokonuje sprzedaży za gotówkę, przewłaszcza firmie Loxone przychód z odsprzedaży poprzez antycypowane constitutum possessorium.
5.5 W przypadku obróbki i przetworzenia lub połączenia towaru objętego zastrzeżeniem z przedmiotami zewnętrznymi własność Loxone rozciąga się również na nowy przedmiot zgodnie ze stosunkiem udziałów w wartości.
5.6 Jeżeli dostarczony przez Loxone towar i / lub przedmioty z nich wytworzone w wyniku obróbki i przetworzenia staną się istotnym składnikiem nieruchomości osoby trzeciej, tak, że ta ostatnia stanie się właścicielem towaru dostarczonego przez Loxone poprzez utworzenie nierozerwalnego związku z nieruchomością, klient ceduje na Loxone wszelkie roszczenia wobec osoby trzeciej w wysokości wartości towaru dostarczonego przez Loxone.
5.7 Ustanowienie zastawu lub przeniesienie własności towaru objętego zastrzeżeniem w celu zabezpieczenia wierzytelności na rzecz osób trzecich jest niedopuszczalne bez wyraźnej i pisemnej zgody Loxone. Loxone musi zostać natychmiast powiadomiony o zajęciach dokonanych przez osoby trzecie.
5.8 W przypadku przyjęcia z powrotem towaru objętego zastrzeżeniem nastąpi stosowna obniżka ceny wynosząca co najmniej 30% wartości faktury.
5.9 W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego przez klienta zobowiązuje się on powiadomić o tym fakcie Loxone przed jego złożeniem, tak aby Loxone mógł przyjąć z powrotem towar, który został mu dostarczony z zastrzeżeniem własności na rzecz Loxone.

6. Przejście ryzyka

6.1 Z chwilą wysyłki i / lub odbioru towaru przez klienta lub jego pełnomocnika względnie przewoźnika lub jego pełnomocnika ryzyko przypadkowego pogorszenia jakości lub przypadkowej utraty towaru przechodzi na klienta.
6.2 Z chwilą wysyłki i / lub odbioru towaru przez klienta lub jego pełnomocnika względnie przewoźnika lub jego pełnomocnika ryzyko przypadkowego pogorszenia jakości lub przypadkowej utraty towaru przechodzi na klienta.

7. Reklamacja

7.1 Wszelkie wady dostarczonego towaru należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, najpóźniej w ciągu jednego tygodnia, wady oczywiste – niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, wady ukryte – niezwłocznie po ich wykryciu, pod rygorem uznania za niezasadne roszczeń z tytułu rękojmi, a także roszczeń o odszkodowanie.
7.2 Reklamację należy odpowiednio uzasadnić i udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami.
7.3 Zgłoszenie wad nie uprawnia do częściowego lub całkowitego zatrzymania kwoty faktury.
7.4 Jeżeli transakcja jest transakcją konsumencką, zapisy zawarte w punktach od 7.1 do 7.3 nie mają zastosowania. W takim przypadku klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem kompletności, poprawności i innych wad przy odbiorze, a także do reklamowania towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi u dostawcy i niezwłoczne poinformowanie o tym Loxone.

Reklamacje należy zgłaszać zgodnie z procedurą zwrotu (RMA) opisaną tutaj: https://www.loxone.com/plpl/wsparcie/reklamacje/

Uwaga: Zgodnie z prawem UE Loxone nie ma obowiązku przyjmowania zwrotów nowych, nieuszkodzonych produktów. W wyjątkowych sytuacjach prosimy najpierw o kontakt i upewnienie się, że produkt został nieotwarty a od wysyłki z magazynu nie upłynęło więcej niż 30 dni. Nigdy nie przyjmujemy towarów, które opuściły nasz magazyn i znajdują się poza nim przez okres dłuższy niż 30 dni.

8. Rękojmia

8.1 Drobne, niemające ujemnego wpływu na zamierzone zastosowanie odchylenia techniczne i / lub odchylenia od wzorca i / lub prospektu, na których oparta jest oferta i / lub potwierdzenie zlecenia (w szczególności w odniesieniu do wymiarów, wagi, jakości i / lub koloru), są wadami nieznacznymi i z góry obowiązują jako zatwierdzone.
8.2 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Loxone nie gwarantuje interoperacyjności swoich produktów z innymi produktami i / lub systemami.
8.3 W przypadku towaru nowego Loxone gwarantuje prawo do rękojmi – z wyjątkiem punktów 9.1 i 9.2 – na wszelkie wady, które wystąpią w momencie przeniesienia ryzyka i ujawnią się w ciągu 24 miesięcy (okres gwarancji) od daty zakupu towaru.
8.4 Roszczenia klienta z tytułu rękojmi, jak również roszczenia wynikające z obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, wygasają trzy miesiące po upływie okresu rękojmi zgodnie z punktem 9.3 (okres przedawnienia).
8.5 W przypadku części zużywających się, których zwykle zakładany okres żywotności jest krótszy niż okres rękojmi wynoszący 24 miesiące, prawo do rękojmi jest ograniczone: prawa do rękojmi można dochodzić przed sądem w przypadku akumulatorów w okresie 6 miesięcy, w przypadku wyświetlaczy LCD – w okresie 12 miesięcy.
8.6 W przypadku oprogramowania i / lub usług programistycznych prawo do rękojmi przysługuje tylko wtedy, gdy wada jest odtwarzalna, a reklamacja zostanie złożona w formie pisemnej i zostanie udokumentowana w ciągu 4 tygodni od daty jej złożenia.
8.7 Obowiązek aktualizacji w przypadku towarów z elementami cyfrowymi oraz usług cyfrowych zgodnie z § 7 VGG jest wyłączony – o czym on mówi – chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.
8.8 Loxone ma prawo dokonać wyboru pomiędzy dokonaniem naprawy, wymianą lub obniżeniem ceny, pod warunkiem, że wystąpiła tylko jedna niewielka wada. Dopuszcza się więcej niż jedną próbę dokonania naprawy.
8.9 W przypadku wymiany wysokość ewentualnej spłaty jest obliczana na podstawie ceny sprzedaży, pomniejszonej o odpowiednią opłatę za użytkowanie i powstałe zmniejszenie wartości.
8.10 Okres rękojmi nie jest przedłużany i / lub przerywany próbami usunięcia wad.
8.11 Próby usunięcia wad podejmowane są zawsze bez uznania obowiązku prawnego.
8.12 Dopóki klient nie ureguluje otwartych należności, Loxone nie jest zobowiązany do podjęcia prób usunięcia wad.
8.13 Prawo do rękojmi wygasa natychmiast, jeśli klient lub osoba trzecia nieupoważniona przez Loxone dokona zmian lub napraw towaru samodzielnie.
8.14 Klient musi zawsze przedstawić dowód, że wada istniała w momencie przeniesienia ryzyka. Paragraf § 924 austriackiego kodeksu cywilnego (ABGB) nie ma zastosowania.
8.15 W celu dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi towar należy przekazać w firmie Loxone lub przesłać do Loxone, podając numer i datę faktury oraz określić rodzaj występującej wady. Klient ponosi koszty wysyłki towaru do Loxone oraz ryzyko ewentualnej utraty. Jeżeli dostarczone przez Loxone produkty i / lub przedmioty z nich wytworzone w wyniku obróbki i przetworzenia staną się istotnym składnikiem nieruchomości osoby trzeciej, klient zobowiązuje się do zapewnienia wszelkiej współpracy niezbędnej do usunięcia wady – w szczególności dostępu do wadliwego przedmiotu.
8.16 Jeśli okaże się, że reklamowany produkt nie ma wad lub informacja o błędzie była nieprawidłowa, zostanie naliczona minimalna opłata manipulacyjna w wysokości 20,00 EUR plus VAT.
8.17 Regres zgodnie z § 933b ogólnego kodeksu cywilnego (ABGB) jest wyłączony – o ile na piśmie nie uzgodniono inaczej.
8.18 Jeśli transakcja jest transakcją dotyczącą konsumenta, punkty od 8.5 do 8.17 nie mają zastosowania. W tym przypadku obowiązują ustawowe przepisy o gwarancji.

9. Odszkodowanie i odpowiedzialność cywilna

9.1 Loxone nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem, niewłaściwą lub nieprawidłową obsługą i / lub instalacją, naturalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym obchodzeniem się z produktem i / lub przechowywaniem.
9.2 O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, Loxone ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które Loxone spowodował w wyniku rażącego zaniedbania lub umyślnego działania, niezależnie od tego, czy są to szkody bezpośrednie czy pośrednie, szkody będące następstwem wad, w szczególności takie jak koszty demontażu i montażu lub utraconego zysku. Powyższe nie dotyczy szkód osobowych.
9.3 Roszczenia o odszkodowanie ulegają przedawnieniu po 6 miesiącach od daty powzięcia wiedzy o szkodzie i jej sprawcy.
9.4 Jeżeli transakcja jest transakcją z konsumentem, punkty 9.2 i 9.3 nie mają zastosowania. W tym przypadku Loxone nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Loxone w wyniku lekkiego zaniedbania. Nie dotyczy to szkód osobowych i/lub szkód w mieniu przejętym do obróbki, chyba że te ostatnie zostały szczegółowo wynegocjowane.

10. Siła wyższa

10.1 W przypadku działającego z zewnątrz, elementarnego zdarzenia, któremu nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu niezwykle rozsądnej staranności i które jest tak nadzwyczajne, że nie należy go traktować jako typowe ryzyko operacyjne (siła wyższa), takie jak spory pracownicze, zamieszki, konflikty zbrojne lub terrorystyczne, epidemie, pandemie, działania urzędowe, takie jak nakazy kwarantanny itp., obowiązek wykonania zobowiązania przez strony umowy zostaje zawieszony na czas trwania zdarzenia.
10.2 Punkt 10.1 dotyczy również w szczególności zakłóceń operacyjnych i ruchowych, niewłaściwego świadczenia usług przez poddostawców, przerw w transporcie i / lub wstrzymania produkcji, o ile zdarzenia te można przypisać działaniu siły wyższej.
10.3 Punkt 10.1 ma również zastosowanie, jeśli Loxone pozostaje w zwłoce w momencie zdarzenia.
10.4 Wzajemne roszczenia pomiędzy Loxone a klientem o odszkodowanie są wyłączone. Loxone poinformuje klienta o wszelkich przeszkodach w wykonaniu zobowiązania spowodowanych działaniem siły wyższej tak szybko, jak to możliwe.
10.5 Klauzule odmienne są wyraźnie i zdecydowanie nieuznawane.

11. Odpowiedzialność za produkt

11.1 Klient rezygnuje z dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za szkody rzeczowe spowodowane produktami, które przeważnie stosował w swojej firmie (§ 2 ustawy o odpowiedzialności za produkt (PHG)).
11.2 Klient zobowiązuje się – w przypadku odsprzedaży produktów innemu przedsiębiorcy – do narzucenia regulacji zgodnie z pkt. 12.1 swoim klientem oraz do zapewnienia, że Loxone nie zostanie narażony na żadne roszczenia w wyniku zaniechania dokonania powyższego zobowiązania.
11.3 Roszczenia regresowe dotyczące o odpowiedzialności za produkt nie obowiązują, chyba że klient udowodni, że błąd został spowodowany po stronie Loxone i co najmniej przez rażące zaniedbanie.

12. Własność intelektualna i ochrona danych

12.1 Loxone lub jego licencjodawcy mają wszelkie prawa autorskie do uzgodnionych usług (programy, dokumentacja programowa etc.). Po uiszczeniu uzgodnionej opłaty klient ma prawo używać oprogramowania wyłącznie do własnych celów, tylko na sprzęcie określonym w umowie i w wymiarze nabytej liczby licencji do jednoczesnego użytkowania na kilku stanowiskach roboczych.
12.2 Umowa, której podstawę stanowią niniejsze OWH, zapewnia jedynie zgodę na korzystanie z zakupionej usługi. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i/lub udostępnianie przez klienta jest wyraźnie i zdecydowanie zabronione.
12.3 Współpraca klienta przy produkcji oprogramowania nie powoduje nabycia żadnych praw poza użytkowaniem przewidzianym w umowie opartej na niniejszych OWH.
12.4 Każde naruszenie praw autorskich Loxone będzie skutkować roszczeniami o zaniechanie, prawem do obrony przed naruszeniem chronionych dóbr prawnych oraz roszczeniami o odszkodowanie, przy czym w takim przypadku należy się pełne zadośćuczynienie.
12.5 Klient może wykonywać pojedyncze kopie w celach archiwizacyjnych i tworzenia kopii zapasowych pod warunkiem, że oprogramowanie nie zawiera wyraźnego zakazu ze strony licencjodawcy lub osób trzecich oraz że wszelkie informacje o prawach autorskich i prawach własności zostaną w tych kopiach przeniesione w niezmienionej formie.
12.6 Jeśli konieczne jest ujawnienie interfejsów w celu utworzenia interoperacyjności oprogramowania, klient musi o to poprosić Loxone za zwrotem kosztów. Jeśli Loxone nie spełni tego żądania, a dekompilacja odbędzie się zgodnie z ustawą o prawie autorskim, wyniki będzie można wykorzystać wyłącznie w celu utworzenia interoperacyjności.
12.7 Dane i dokumenty przekazywane klientowi, takie jak w szczególności zdjęcia, rysunki, kalkulacje i wzorce, są utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i jako takie stanowią własność intelektualną Loxone. Nie mogą być one powielane, edytowane, udostępniane osobom prywatnym i / lub publicznie i / lub rozpowszechniane bez wyraźnej pisemnej zgody Loxone.
12.8 Przesyłane dane i dokumenty podlegają ścisłej poufności i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Loxone.
12.9 Po umownym wykonaniu usługi dane i dokumenty przekazane przez Loxone muszą zostać usunięte przez klienta lub jego asystentów / pomocników niezwłocznie, w sposób możliwy do zweryfikowania i zniszczone w inny sposób, względnie zwrócone do Loxone na jego żądanie.

13. Lojalność i podkupywanie pracowników

13.1 Strony umowy zobowiązują się – również za pośrednictwem osób trzecich – do powstrzymania się od pozyskiwania i zatrudniania pracowników stron umowy, którzy brali udział w realizacji dostaw towarów i / lub usług, na czas trwania umowy i 12 miesięcy po całkowitym jej wykonaniu.
13.2 W przypadku zawinionego naruszenia punktu 14.1 ustalana jest kara umowna w wysokości rocznego wynagrodzenia brutto podkupionego pracownika.

14. Miejsce wykonania zobowiązania

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, miejscem wykonania zobowiązania jest zawsze siedziba Loxone.

15. Uzgodnienia dodatkowe

Ustne uzgodnienia dodatkowe do umów opartych na niniejszych OWH i / lub do niniejszych OWH są niedopuszczalne. Zmiany i / lub uzupełnienia umów, na których opierają się niniejsze OWH, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również odstąpienia od wymogu formy pisemnej.

16. Korespondencja i transakcje handlowe w formie elektronicznej

16.1 Wszelką korespondencję pomiędzy klientem a Loxone należy prowadzić z podaniem numeru zamówienia.
16.2 Oświadczenia konstytutywne pomiędzy klientem a Loxone, w szczególności zamówienia, potwierdzenia zamówień, uzgodnienia dodatkowe etc. odpowiadają wymogowi formy pisemnej, jeżeli są przesyłane drogą e-mailową.

17. Miejsce jurysdykcji

17.1 Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów związanych z niniejszymi OWH i / lub stosunkami umownymi pomiędzy Loxone a jego klientami, na których to stosunkach oparte są niniejsze OWH, jest sąd właściwy dla siedziby Loxone.
17.2 W przypadku transakcji z konsumentem, sądem właściwym miejscowo jest sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta.

18. Wybór prawa

18.1 Umowy zawarte między klientem a Loxone podlegają wyłącznie prawu austriackiemu, z wyłączeniem krajowych i ponadnarodowych norm referencyjnych (ustawa o międzynarodowym prawie prywatnym (IPRG), Rzym I) oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

19. Klauzula salwatoryjna

Ewentualna nieważność i / lub nieskuteczność prawna pojedynczych postanowień niniejszych OWH nie narusza ważności pozostałych postanowień. Nieskuteczne prawnie i / lub nieważne postanowienie należy zastąpić skutecznym prawnie i ważnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu będzie zbliżone do ekonomicznego celu zastępowanego postanowienia.

Postanowienia szczególne dotyczące zawierania umów w sklepie internetowym pod adresem https://shop.loxone.com/

20. Zamówienie i zawarcie umowy w sklepie internetowym

20.1 Prezentacja towaru w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty Loxone do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Klient proszony jest jedynie o złożenie oferty poprzez złożenie zamówienia.
20.2 Składając zamówienie w sklepie internetowym („zamówienie z obowiązkiem zapłaty”), klient składa wiążącą ofertę mającą na celu zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru znajdującego się w koszyku.
20.3 Loxone potwierdza otrzymanie zamówienia klienta automatycznie wygenerowanym e-mailem na podany przez klienta adres (potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia służy jedynie do poinformowania klienta, że zamówienie wpłynęło do Loxone i nie stanowi jeszcze akceptacji oferty umowy przez Loxone.
20.4 Przyjęcie oferty następuje dopiero poprzez wyraźne pisemne oświadczenie o przyjęciu lub poprzez wykonanie zamówienia i / lub wykonanie usługi.
20.5 Jeśli jest to transakcja z konsumentem, Loxone musi wysłać potwierdzenie zamówienia do klienta lub zrealizować zamówienie w rozsądnym terminie, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia w sklepie internetowym, w przeciwnym razie klient nie jest już związany jego ofertą.
20.6 Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym, klient musi założyć konto. Składanie zamówień jako gość nie jest możliwe. Klient może w każdej chwili sprawdzić swoje zamówienia w portalu partnerskim.

21. Ceny, koszty wysyłki oraz warunki płatności i dostawy

21.1 Obowiązują ceny podane w sklepie internetowym przy poszczególnych towarach. O ile nie podano inaczej, ceny podane są w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT.
21.2 Koszty wysyłki są wyszczególnione oddzielnie. Wskazane koszty ponosi klient.
21.3 Aktualnie obowiązujące koszty wysyłki można sprawdzić tutaj.
21.4 Płatności można dokonać poprzez przedpłatę, kartę kredytową/debetową (Mastercard, Visa, American Express, Maestro) lub termin płatności, przy czym z metody terminu płatności mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy. Loxone zastrzega sobie również prawo do udostępnienia możliwości korzystania z terminu płatności tylko do określonej wartości zamówienia. W takim przypadku Loxone poinformuje o tym ograniczeniu w sklepie internetowym.
21.5 Obowiązują okresy i terminy dostaw wymienione w sklepie internetowym przy poszczególnych towarach. Jeśli przy poszczególnych towarach nie podano okresów i terminów dostawy, w tym zakresie obowiązuje punkt 3.6.

22. Prawo odstąpienia od umowy

22.1 Klienci będący konsumentami w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów mają prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość – o ile nie obowiązuje ustawowe wyłączenie – w terminie 14 dni bez podania przyczyn.
22.2 W przypadku umów sprzedaży i innych umów kupna towarów termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy dotyczącej kilku towarów zamówionych w jednym zamówieniu i dostarczanych oddzielnie – w dniu, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego dostarczonego towaru. W przypadku dostawy towarów w kilku przesyłkach częściowych, w dniu, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem wejdzie w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej.
22.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Loxone w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną o decyzji o odstąpieniu od umowy. Klient może w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dla konsumentów udostępnionego na stronie internetowej Loxone. Korzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał powiadomienie o wykorzystaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
22.4 Jeżeli Loxone nie dopełni obowiązku udzielenia informacji zgodnie z art. 27-29 ustawy o prawach konsumenta, okres odstąpienia od umowy przez konsumenta zostaje przedłużony o 12 miesięcy. Jeżeli Loxone udzieli informacji w tym terminie, okres odstąpienia od umowy kończy się po upływie 14 dni od otrzymania przez konsumenta od Loxone informacji o prawie odstąpienia od umowy.
22.5 Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do towarów, które są produkowane zgodnie ze specyfikacją klienta i są wyraźnie dopasowane do osobistych potrzeb klienta, które są dostarczane zapieczętowane i nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, pod warunkiem, że ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu, takich jak nagrania dźwiękowe lub wideo lub oprogramowanie komputerowe.
22.6 Jeżeli klient odstąpi od umowy, musi zwrócić Loxone otrzymany towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient wyśle towar przed upływem 14-dniowego terminu. Klient musi sam ponieść koszty przesyłki zwrotnej.
22.7 Klient musi zrekompensować Loxone zmniejszenie wartości rynkowej towaru, jeśli ta utrata wartości wynika z niewłaściwego obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towaru. Klient nie ponosi jednak w żaden sposób odpowiedzialności za utratę wartości towarów, jeśli nie został poinformowany przez Loxone o prawie do odstąpienia od umowy.
22.8 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, Loxone ma obowiązek zwrócić dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że klient wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez Loxone) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
22.9 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Loxone użyje do zwrotu tych samych środków płatniczych, których klient użył do pierwotnej transakcji. W żadnym wypadku klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z powodu zwrotu.
22.10 W przypadku umów sprzedaży i innych umów dotyczących zakupu towarów, Loxone może odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania przez Loxone towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu, że towar został zwrócony.

23. Rozwiązywanie sporów z konsumentami zgodnie z ustawą o alternatywnym rozwiązywaniu sporów i rozporządzeniem (UE) 524/2013

23.1 Loxone nie są zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozwiązywania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów zgodnie z ustawą o alternatywnym rozwiązywaniu sporów.
23.2 Komisja Europejska utworzyła pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dla konsumentów, z którą mogą kontaktować się klienci będący konsumentami.

24. Warunki korzystania z usług w chmurze

24.1 Niniejsze warunki użytkowania, z okresowymi zmianami, mają zastosowanie do korzystania z usług w chmurze oferowanych przez Loxone, takich jak między innymi „Remote Connect“, „Intercom Signaling Server“, „TTS-Service“, „Cloud-Mailer“, „Cloud-Caller“, „Cloud-Weather“ i „Epex Spot“ (Usługi).
24.2 Niektóre usługi umożliwiają integrację i korzystanie z usług stron trzecich, które oprócz niniejszych warunków użytkowania podlegają również warunkom użytkowania i postanowieniom dotyczącym ochrony danych odpowiednich dostawców zewnętrznych.
24.3 Klient jest zobowiązany do korzystania z usług wyłącznie w ramach własnej infrastruktury Loxone.
24.4 Klient jest zobowiązany do niekorzystania z usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności w sposób naruszający prawo, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
24.5 Loxone może dostarczać informacje i/lub dane od dostawców zewnętrznych. Klient jest zobowiązany do wykorzystywania tych informacji i/lub danych wyłącznie w ramach własnej infrastruktury Loxone. W szczególności klient jest zobowiązany do nieujawniania tych informacji i/lub danych osobom trzecim.
24.6 Loxone ma prawo do zablokowania konta klienta, jeśli klient narusza warunki umowy, w szczególności niniejsze warunki użytkowania, wymogi prawne lub inne istotne interesy Loxone.
24.7 Loxone nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieodpowiednim lub niewłaściwym użytkowaniem i/lub obsługą przez klienta.
24.8 Loxone nie ponosi odpowiedzialności za stałą, pełną i bezbłędną dostępność usług. Odpowiedzialność za niedogodności poniesione przez klienta w związku z faktem, że usługi nie są stale dostępne dla klienta, jest wykluczona.
24.9 Loxone nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i/lub treść danych i/lub informacji dostarczonych przez strony trzecie.