Ogólne warunki handlowe
(OWH)

Loxone Electronics GmbH Stan na dzień 11.03.2021 r.

Ogólne warunki handlowe
(OWH)

Loxone Electronics GmbH Stan na dzień 11.03.2021 r.

1. Informacje ogólne

Wszystkie dostawy i usługi «Loxone Electronics» (zleceniobiorca) są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Regulacje rozbieżne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, w szczególności zawarte w Ogólnych Warunkach Handlowych partnerów umowy, obowiązują tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie i pisemnie potwierdzone przez «Loxone Electronics» przed zawarciem umowy. «Loxone Electronics» nie jest zobowiązana do wyrażania sprzeciwu wobec Ogólnych Warunków Handlowych partnerów umowy, również w przypadku Warunków Handlowych partnerów umowy, zgodnie z którymi ich obowiązywanie stanowi przewidziany wyraźnie warunek. «Loxone Electronics» oświadcza, że zamierza zawierać umowy wyłącznie na podstawie niniejszych warunków handlowych. Niniejsze OWH dotyczą zarówno niniejszej transakcji, jak też wszystkich przyszłych transakcji oraz wszystkich danych podanych w związku z tym w broszurach, cennikach, reklamach, na opakowaniu itd., niezależnie od tego, czy miały one formę ustną, pisemną czy online.

2. Oferta i zawarcie umowy

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Umowę uznaje się za zawartą dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez «Loxone Electronics» lub dostarczeniu towaru/wykonaniu usługi. Jeśli «Loxone Electronics» oferuje towary nabyte od podmiotów trzecich, «Loxone Electronics» może odstąpić od umowy w przypadku niezawinionego przez nią niedotrzymania terminu dostawy przez jej poddostawców. Informacje o usługach «Loxone Electronics» wymienione w cennikach, katalogach, nośnikach reklamy itd. nie stanowią oferty. Informacje ustne, ustalenia dodatkowe oraz wszystkie pozostałe oświadczenia i przyrzeczenia «Loxone Electronics» jakiegokolwiek rodzaju, również te złożone w związku z realizacją reklamacji, są nieskuteczne, jeśli nie zostały przed zawarciem umowy pisemnie potwierdzone jako uzgodnione przez «Loxone Electronics». Zmiany lub uzupełnienia umowy, w tym OWH, dla swojej skuteczności prawnej wymagają formy pisemnej. Powyższa zasada dotyczy także odstąpienia od wymogu zachowania formy pisemnej. Pracownicy «Loxone Electronics» nie są uprawnieni do składania prawnie wiążących oświadczeń, jak np. przyrzeczenia określonych terminów dostaw. Dopuszcza się nieznaczne rozbieżności w informacjach o produktach.

3. Ceny

Do rozliczenia przyjmuje się ceny obowiązujące w dniu zamówienia powiększone o VAT w aktualnie obowiązującej stawce. Ustalone ceny obowiązują z zastrzeżeniem zmiany kosztów wytworzenia. Jeśli oferty są oparte na aktualnych kursach dolara amerykańskiego, «Loxone Electronics» jest uprawniona do późniejszego ich przeliczenia z uwzględnieniem wzrostów kursu. Te zastrzeżenia zmiany ceny nie dotyczą transakcji konsumenckich. W przypadku braku odmiennych pisemnych ustaleń uznaje się, że wszystkie ceny nie zawierają kosztów dodatkowych, kosztów opakowania, wysyłki, cła. Powyższe koszty i opłaty są rozliczane oddzielnie. Usługi, w szczególności prace konserwacyjne, naprawcze, instalacyjne i szkolenia, rozlicza się według aktualnie obowiązujących stawek godzinowych «Loxone Electronics» zgodnie z zestawieniem wykonanych prac. Przy wartości towaru poniżej 150,00 euro bez VAT «Loxone Electronics» nalicza dopłatę za ilość minimalną w wysokości 15,00 euro plus VAT. Koszty nośników programów (np. CD, taśmy magnetyczne, płyty magnetyczne, dyskietki, taśmy do streamerów, kasety magnetofonowe itd.) oraz wszelkie opłaty około-umowne są rozliczane oddzielnie. W odniesieniu do (standardowych) programów bibliotecznych obowiązują ceny katalogowe z dnia dostawy. W odniesieniu do wszystkich innych usług (doradztwo organizacyjne, programowanie, szkolenia, wsparcie przy przestrojeniu, doradztwo telefoniczne itd.) rozlicza się nakład pracy według stawek obowiązujących w dniu świadczenia usługi. Odstępstwa od nakładu czasu przyjętego do ustalenia ceny umownej, za który nie odpowiada zleceniobiorca, są rozliczane według rzeczywistego nakładu. Zleceniodawca ponosi koszty opłat za przejazd, diet i zakwaterowania rozliczanych oddzielnie według aktualnie obowiązujących stawek. Czas przejazdów uznaje się za czas pracy.

4. Wykonanie dostaw i usług

Terminy dostaw nie są wiążące i nie zaczynają biec przed sprecyzowaniem wszystkich technicznych i pozostałych szczegółów zlecenia. Powyższe dotyczy także terminów związanych z realizacją gwarancji lub rękojmi oraz pozostałych usług. W każdym przypadku «Loxone Electronics» zastrzega sobie 30-dniowy termin dostawy obliczany od dnia potwierdzenia zlecenia. Opóźnienia w dostawie niewynikające z winy «Loxone Electronics» nie uprawniają partnera umowy do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, uchylenia się od skutków czynności prawnej dokonanej pod wpływem błędu lub odszkodowania. Dopuszczalne są dostawy częściowe, jeśli partner umowy dysponuje takimi możliwościami. Niezawinione awarie i zdarzenia spowodowane siłą wyższą oraz inne zdarzenia pozostające poza kontrolą «Loxone Electronics», w szczególności także opóźnienia w dostawie itp. po stronie poddostawców uprawniają «Loxone Electronics» przy wyłączeniu po stronie partnera umowy roszczeń z tytułu gwarancji oraz prawa do uchylenia się od skutków czynności prawnej dokonanej pod wpływem błędu i odszkodowania, do żądania wydłużenia terminów dostawy lub przy utrzymujących się przeszkodach w wykonaniu usługi, do rozwiązania umowy. Powyższe obowiązuje także w przypadku, jeśli takie zdarzenia zaistnieją w momencie, w którym «Loxone Electronics» będzie już opóźniona. Transport odbywa się na koszt i ryzyko partnera umowy, także przy dostawach częściowych. Powyższe dotyczy także dostawy franko (wolnej od opłat). Koszty przewozu nie muszą być ujawniane. Towar jest ubezpieczany tylko na koszt i wyraźne zlecenie partnera umowy. Wraz z wysyłką lub odbiorem towaru przez przedsiębiorstwo transportowe, najpóźniej z chwilą przekazania towaru partnerowi umowy lub jego pełnomocnikowi, ryzyko przechodzi na partnera umowy. Niezależnie od miejsca dostawy i przejęcia wszelkiego rodzaju kosztów transportu za miejsce realizacji uznaje się Kollerschlag. W przypadku eksportu nabytego towaru partner umowy jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt wymaganych pozwoleń na eksport i celnych itp.. «Loxone Electronics» nie odpowiada za dopuszczalność wywozu towarów. Jeśli «Loxone Electronics» na skutek wysyłki, transportu lub eksportu towarów poniesie jakiekolwiek nakłady lub koszty, partner umowy zwolni «Loxone Electronics» z wszelkiej odpowiedzialności za szkody i roszczenia. Indywidualne koncepcje organizacji i programy są co do rodzaju i zakresu opracowywane na podstawie wiążących informacji, dokumentów i środków pomocniczych w całości udostępnionych przez zleceniodawcę. Są to także użyteczne dane testowe oraz możliwości testowe w wystarczającym wymiarze, które zleceniodawca udostępnia we właściwym terminie, w normalnym czasie pracy i na swój koszt. Jeśli instalacja udostępniona przez zleceniodawcę do testów pracuje już w warunkach realnych, odpowiedzialność za zabezpieczenie rzeczywistych danych spoczywa na zleceniodawcy. Podstawą przygotowania programów indywidualnych jest pisemny opis usługi, którą zleceniobiorca naliczając poniesione koszty opracuje lub udostępni zleceniodawcy na podstawie udostępnionych mu przez zleceniodawcę dokumentów i informacji. Zleceniodawca powinien sprawdzić prawidłowość i kompletność takiego opisu usługi i umieścić na niej swoją adnotację o jej akceptacji. Późniejsze propozycje zmian mogą wymagać specjalnych ustaleń dotyczących terminów i cen. Indywidualnie wykonane oprogramowanie wzgl. adaptacje programu w danym pakiecie programów wymagają odbioru programu przez zleceniodawcę najpóźniej w ciągu czterech tygodni od dostawy. Zleceniodawca potwierdza odbiór w protokole. (Kontrola prawidłowości i kompletności na podstawie opisu usługi zaakceptowanego przez zleceniobiorcę na podstawie udostępnionych danych testowych). Jeśli zleceniodawca nie dokona odbioru programu w ciągu czterech tygodni, dostarczone oprogramowanie uznaje się za odebrane ostatniego dnia wskazanego okresu. W przypadku zastosowania oprogramowania przez zleceniodawcę w warunkach realnych oprogramowanie uznaje się zawsze za odebrane. Zleceniodawca zgłosi zleceniobiorcy ewentualnie występujące wady, to znaczy rozbieżności w stosunku do przyjętego pisemnie opisu usługi, dokumentując je w odpowiedni sposób, zaś ten podejmie starania o jak najszybsze usunięcie wad. Wobec zgłoszonych pisemnie istotnych wad, to znaczy, gdy nie może zostać podjęta lub kontynuowana praca w warunkach realnych, po usunięciu wady konieczny jest ponowny odbiór. Zleceniodawca nie jest uprawniony do odmowy odbioru oprogramowania z powodu nieistotnych wad. Przy zamówieniach (standardowych) programów bibliotecznych zleceniodawca w zamówieniu potwierdza znajomość zakresu usług zamówionych programów. Jeśli w trakcie prac miałoby się okazać , że wykonanie zlecenia zgodnie z opisem usługi jest faktycznie lub prawnie niemożliwe, zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania zleceniodawcy o tym fakcie. Jeśli zleceniodawca nie wprowadzi na tyle daleko idących zmian w opisie usługi wzgl. nie spełni warunku umożliwiającego wykonanie usługi, zleceniobiorca może odmówić realizacji. Jeśli niemożność realizacji wynika z zaniedbania zleceniodawcy lub późniejszej zmiany opisu usługi przez zleceniodawcę, zleceniobiorca jest uprawniony do odstąpienia od wykonania zlecenia. Zleceniodawca zwróci koszty i opłaty poniesione przez zleceniobiorcę do tego czasu oraz wszelkiego rodzaju koszty demontażu. Nośniki programów, dokumentacje i opisy usług są wysyłane na koszt i ryzyko zleceniodawcy. Ponadto oddzielnie rozlicza się szkolenia i objaśnienia zlecone przez zleceniodawcę. Ubezpieczenia zawierane są tylko na życzenie zleceniodawcy. Zleceniobiorca podejmie starania, żeby jak najdokładniej dotrzymać ustalonych terminów wykonania (ukończenie). Zachowanie pożądanych terminów wykonania jest możliwe tylko wtedy, gdy zleceniodawca w terminach podanych przez zleceniobiorcę udostępni w pełni wszystkie wymagane prace i dokumenty, w szczególności zaakceptowany przez siebie opis usługi i w wymaganym zakresie wypełni swoje zobowiązanie do współdziałania. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie i podwyżki kosztów wynikające z nieprawidłowych, niekompletnych lub później zmienianych danych i informacji wzgl. udostępnionych dokumentów, i nie można przypisywać zleceniobiorcy opóźnień spowodowanych przez nie. Zleceniodawca ponosi wynikające z nich koszty dodatkowe. Przy zleceniach, które obejmują wiele jednostek wzgl. programów, zleceniobiorca jest uprawniony do przeprowadzania dostaw częściowych wzgl. przedkładania faktur częściowych. Stornowanie przez zleceniodawcę jest możliwe tylko za pisemną zgodą zleceniobiorcy. Jeśli zleceniobiorca wyraża zgodę na storno, wtedy oprócz rozliczenia wykonanych usług i poniesionych kosztów ma prawo do naliczenia opłaty za storno w wysokości 30% od jeszcze nierozliczonej wartości zlecenia w całym projekcie.

Realizacja zamówienia na zestaw Smart Power

Przy zamówieniu zestawu Smart Power konieczne jest ustalenie, czy licznik energii spełnia wymagania dla pracy Smart Power. Dlatego w celach doradczych z klientami kontaktuje się Energie AG Vertrieb GmbH & Co KG. Spółka jest uprawniona do wcześniejszego pobrania danych z licznika energii klienta w sieci OÖ GmbH i przekazania danych klienta w związku z zamówieniem do Netz OÖ GmbH, Loxone i Fair Energy Partner.

Akceptowany jest fakt, że Energie AG OÖ Vertrieb GmbH & Co KG, realizując ustawę o efektywności energetycznej rozliczy kWh (kilowatogodziny) zaoszczędzone dzięki środkom zastosowanym u klienta.

Akceptowany jest także fakt, że niemożliwe jest skorzystanie z innych dotacji kraju, federacji lub podmiotów trzecich na zakup urządzenia.

W trakcie kontroli prowadzonej przez federację/kraj wzgl. wskazany przez nie podmiot trzeci wskazane podmioty mogą zażądać do wglądu lub zażądać od Partnera przesłania dokumentów/danych stanowiących potwierdzenie wykorzystania oszczędności energii.

5. Gwarancja, odpowiedzialność i roszczenia regresowe

Partner umowy jest zobowiązany do niezwłocznego odpowiedniego przebadania przyjętych towarów i sprawdzenia pod kątem braku wad. Reklamacje z tytułu wad partner umowy zgłasza w formie pisemnej niezwłocznie, najpóźniej w ciągu tygodnia po otrzymaniu dostawy przy wyłączeniu pozostałych roszczeń z tytułu gwarancji i odszkodowania. Szkody powstałe w trakcie transportu, jak mechaniczne uszkodzenie dostarczonego towaru, niewłaściwa ilość, partner umowy zgłasza «Loxone Electronics» w ciągu 24 godzin po otrzymaniu towaru, w innym wypadku utraci on prawo do jakichkolwiek roszczeń. Reklamacje z tytułu wad nie uprawniają do częściowego ani do całkowitego wstrzymania się z zapłatą kwot wykazanych na fakturze. Powyższe regulacje nie dotyczą transakcji z konsumentami.  5.1. Terminy gwarancji W odniesieniu do umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą ustala się, co następuje: Termin gwarancji dla nowych urządzeń wynosi 24 miesiące, dla przedmiotów używanych ustawowe prawa z tytułu gwarancji są wyłączone. Termin gwarancji nie ulega przedłużeniu ani przerwaniu na skutek usunięcia wady wzgl. prób usunięcia wady; do tego potrzebne jest dochodzenie roszczenia z tytułu gwarancji na drodze sądowej lub pisemne uznanie wady przez «Loxone Electronics». Próby usunięcia wady nie są uznaniem wady i nie powodują przedłużenia terminu gwarancji. Powyższa zasada dotyczy także usunięcia wady, które nastąpi jako gest handlowy, tzn. bez uznania obowiązku prawnego. Przy dostawie częściowej termin gwarancji zaczyna biec wraz z przekazaniem danej części. Powyższe regulacje nie dotyczą transakcji z konsumentami.
5.2. Tryb reklamacji; Przesyłki zwrotne
Partner Umowy jest zobowiązany do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub odszkodowania wyłącznie zgodnie z procedurą zwrotu (RMA) opisaną tutaj: https://www.loxone.com/plpl/wsparcie/reklamacje/
Dochodząc roszczeń z tytułu gwarancji reklamowany towar należy oddać «Loxone Electronics»/w serwisie partnerskim podając numer faktury, datę faktury oraz wady lub przesłać opłacając koszty transportu do «Loxone Electronics»/serwisu partnerskiego. W przypadku wysyłki reklamowanego produktu (send-in-service) to uprawniony do gwarancji ponosi koszty przesyłki do «Loxone Electronics»/serwisu partnerskiego oraz ryzyko ewentualnego zagubienia lub zwłoki w wysyłce, dlatego zalecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia transportowego.
Reklamowane towary, przy których nie przestrzegano ustalonego trybu, są zwracane bez rozpatrzenia roszczenia oraz nalicza się opłatę manipulacyjną w wysokości 15,00 euro plus VAT. Jeśli okaże się, że reklamowany produkt nie wykazuje wad lub że informacje o wadzie były nieprawidłowe, nalicza się minimalną opłatę manipulacyjną w wysokości 15,00 euro plus VAT. Klient ma prawo wykazać, że poniesione koszty były niższe lub żadne. Wymienione przepisy dotyczące realizacji odnoszą się do wszystkich przesyłek zwrotnych do «Loxone Electronics» lub firm zewnętrznych angażowanych przez «Loxone Electronics» niezależnie od przyczyny przesyłki zwrotnej.

Uwaga: Zgodnie z prawem UE nie mamy obowiązku przyjmowania zwrotów nowych, nieuszkodzonych produktów. W wyjątkowych sytuacjach prosimy najpierw o kontakt i upewnienie się, że produkt został nieotwarty a od wysyłki z magazynu nie upłynęło więcej niż 30 dni. Nigdy nie przyjmujemy towarów, które opuściły nasz magazyn i znajdują się poza nim przez okres dłuższy niż 30 dni.
5.3. Zakres gwarancji
W przypadku uprawnionej reklamacji z tytułu wad «Loxone Electronics» w pierwszej kolejności usunie wadę, ewentualnie dostarczy zamiennik. Jeśli reklamacja zostanie złożona później niż sześć miesięcy po dacie produkcji, wysokość ewentualnego zwrotu określa się według ceny zakupu pomniejszonej o korzyści z użytkowania. Tylko w przypadku, gdy niesłusznie pisemnie odmówiono usunięcia wady pomimo zachowania właściwego terminu, partner umowy jest uprawniony do zlecenia usunięcia wady innej firmie. Obowiązek przedstawienia dowodu, że domniemana wada istniała już przy przekazaniu towaru, spoczywa na partnerze umowy. Z zasady zakłada się, że wada zgłaszana po upływie dwudziestoczteromiesięcznego (24) terminu gwarancji jest zwykłym zużyciem, za które odpowiada partner umowy i nie uzasadnia roszczeń z tytułu gwarancji. Powyższe regulacje nie dotyczą transakcji z konsumentami.
5.4. Gwarancja na części zużywalne i wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem
Wskazuje się, że w odniesieniu do produktów będących częściami zużywalnymi, których zwykle przewidywany okres żywotności jest krótszy, niż podany powyżej, wzgl. regulowany ustawowo okres gwarancji, w pełnym okresie gwarancji nie uznaje się roszczeń z tytułu gwarancji. Wydajność baterii przy zwykłym użytkowaniu po sześciu (6) miesiącach spada, dlatego roszczenia gwarancyjne dotyczące baterii, w szczególności odnośnie do ich wydajności, są z zasady uznawane tylko w ciągu sześciu (6) miesięcy od przekazania. Z tych samych powodów po dwunastu (12) miesiącach od przekazania nie uznaje się roszczeń z tytułu gwarancji z powodu jakości obrazu w wyświetlaczach LCD.
5.5. Roszczenia gwarancyjne nie obejmują produktów, które zostały uszkodzone lub stały się niesprawne na skutek
1) niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania, nieprzestrzegania informacji dla użytkownika zawartych w instrukcji obsługi załączonej do produktu lub karcie gwarancyjnej wzgl. karcie napraw i serwisu lub przez inne niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktu, jak użytkowanie towarów umownych z takimi urządzeniami lub programami, których kompatybilność nie została wyraźnie pisemnie przyrzeczona przez «Loxone Electronics», 2) zmian produktu, 3) prób napraw przez osoby trzecie, tzn. nie przez «Loxone Electronics» lub serwis partnerski wskazany przez «Loxone Electronics», 4) niewłaściwego transportu lub niewłaściwego zapakowania przy wysyłce zwrotnej produktu do «Loxone Electronics» lub serwisu partnerskiego «Loxone Electronics» lub 5) niewłaściwej instalacji produktów innych dostawców (np. modułów pamięci).
5.6. Cesja, korzyści z użytkowania
Cesja roszczeń z tytułu gwarancji i odszkodowania itp. nie jest dopuszczalna. Dochodząc roszczeń odszkodowawczych lub odstępując od umowy partner umowy wypłaci «Loxone Electronics» odpowiednią rekompensatę za użytkowanie oraz odszkodowanie za utratę wartości usługi.
5.7. Ograniczenie odpowiedzialności
Roszczenia odszkodowawcze i roszczenia z tytułu uchylenia się od skutków czynności prawnej dokonanej pod wpływem błędu, które powstaną na skutek ewentualnej wadliwej dostawy lub przy niewłaściwym wykonaniu innej usługi przez «Loxone Electronics», na przykład w związku z realizacją napraw z tytułu gwarancji lub rękojmi, są wyraźnie wyłączone; zwłaszcza jakakolwiek odpowiedzialność za utratę danych i utracony zysk partnera umowy. Wymienione powyżej wyłączenia wzgl. ograniczenia odpowiedzialności dotyczą także roszczenia regresowego partnera umowy po spełnieniu obowiązku gwarancyjnego wobec konsumenta. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeśli szkodę spowodujemy w sposób zamierzony lub z powodu rażącego zaniedbania, przy naruszeniu istotnych obowiązków umownych, jeśli ustalono handlową transakcję terminową, jeśli szkoda powstała na skutek braku określonej właściwości, którą gwarantowaliśmy, w przypadku obrażeń cielesnych i roszczeń na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (patrz punkt 8).
5.8. Gwarancja dla handlowców
Jeśli partner umowy odsprzeda konsumentowi towar nabyty od «Loxone Electronics», «Loxone Electronics» może przewidzieć – na przykład w karcie serwisu i napraw dołączonej do urządzenia – że ewentualne roszczenia z tytułu gwarancji wobec «Loxone Electronics» lub serwisu partnerskiego «Loxone Electronics» są wysuwane bezpośrednio przez konsumenta na polecenie i w imieniu partnera umowy jako jego współpracownika. Konsumentowi nie przysługuje na tej podstawie bezpośrednie roszczenie wobec «Loxone Electronics». Ewentualne przyrzeczenia gwarancji złożone konsumentowi przez «Loxone Electronics» samodzielnie, na przykład w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu, to tzw. ograniczona gwarancja produktu, która przysługuje niezależnie od uregulowanych w tym punkcie oraz przepisach ustawowych poszczególnych krajów roszczeń kupującego z tytułu gwarancji – patrz postanowienia w poniższym punkcie 6.
5.9. Gwarancja przy usługach programowania i oprogramowaniu
Reklamacje z tytułu wad są ważne tylko wtedy, gdy dotyczą wad powtarzalnych i zostaną pisemnie udokumentowane w ciągu 4 tygodni od dostawy ustalonej usługi wzgl. przy oprogramowaniu indywidualnym po odbiorze programu zgodnie z punktem 4. W przypadku gwarancji ulepszenie ma zawsze pierwszeństwo przed obniżeniem ceny lub zamianą. Przy prawidłowej reklamacji z tytułu wad wady są usuwane w odpowiednim terminie, przy czym zleceniodawca umożliwi zleceniobiorcy podjęcie wszystkich działań koniecznych do zbadania i usunięcia wady. Wyklucza się domniemanie wadliwości na podstawie § 924 ABGB [Kodeks Cywilny – Austria]. Zleceniobiorca bezpłatnie przeprowadzi korekty i uzupełnienia, które na podstawie wad organizacyjnych i związanych z techniką programowania okażą się konieczne do przekazania ustalonej usługi, jeśli zleceniobiorca za nie odpowiada. Usługi świadczenia pomocy, naprawy błędnej diagnozy oraz usuwania błędów i zakłóceń, za które odpowiada zleceniodawca jak również inne korekty, zmiany i uzupełnienia są przeprowadzane przez zleceniobiorcę odpłatnie.
Powyższe dotyczy także usuwania wad, jeśli to zleceniodawca lub strona trzecia dokonała zmian w programach, uzupełnień lub innych ingerencji. Poza tym zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, zakłócenia lub szkody, których powstanie wynika z niewłaściwej obsługi, zmienionych komponentów systemu operacyjnego, interfejsów i parametrów, zastosowania niewłaściwych środków organizacyjnych i nośników danych, jeśli takie były zalecane, nienormalnych warunków pracy (w szczególności odstępstw od warunków instalacji i magazynowania) oraz szkód w transporcie. Programy, w których zmian w późniejszym czasie dokonali wewnętrzni programiści zleceniodawcy wzgl. osoby trzecie nie są objęte jakąkolwiek gwarancją zleceniobiorcy. Jeśli przedmiotem zlecenia jest zmiana lub uzupełnienie już istniejących programów, gwarancja obejmuje tę zmianę lub uzupełnienie. Gwarancja na program pierwotny nie zostaje jednak wznowiona.

6. Ograniczona gwarancja produktu

Jeśli «Loxone Electronics» w odniesieniu do określonych produktów w załączonym do produktu oświadczeniu o gwarancji pod pewnymi warunkami przez określony okres gwarancji zagwarantowała brak wad materiałowych lub przetwarzania, to jest to ograniczona gwarancja na produkt, na podstawie której kupującemu przysługują prawa określone w oświadczeniu o gwarancji, co jednak nie powoduje ograniczenia ustawowych roszczeń z tytułu gwarancji konsumentów/użytkowników zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym produkt zakupiono. Z gwarancji można skorzystać tylko w tym państwie, w którym produkt został najpierw sprzedany klientowi końcowemu. Wyraźnie wskazuje się, że wszystkie roszczenia z tytułu gwarancji przyznane przez «Loxone Electronics» w ramach ograniczonej gwarancji na produkt są zachowane z wyłączeniem ograniczeń i wyjątków zawartych w karcie gwarancyjnej oraz wymienionych poniżej: a) Roszczenie z tytułu gwarancji nie dotyczy produktów, które zostały uszkodzone lub utraciły sprawność na skutek 1) niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania, nieprzestrzegania wskazówek dla użytkowników zawartych w instrukcji użytkowania lub karcie gwarancyjnej załączonych do produktu, lub innego niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania produktu, na przykład użytkowania towarów umownych z takimi urządzeniami lub programami, których kompatybilność nie została wyraźnie i pisemnie przyrzeczona przez «Loxone Electronics», 2) zmian w produkcie, 3) prób naprawy przed osoby trzecie, tzn. nie przez «Loxone Electronics» lub partnera serwisowego wskazanego przez «Loxone Electronics», 4) niewłaściwego transportu lub niewłaściwego opakowania przy odsyłaniu produktu do «Loxone Electronics» lub serwisu partnerskiego «Loxone Electronics» lub 5) niewłaściwej obsługi lub mechanicznego obciążenia (jak np. upadek, uderzenia, wysokie ciśnienie itp.), 6) niewłaściwej instalacji produktów dostawców zewnętrznych (np. modułów pamięci) oraz produktów, które «Loxone Electronics» nabyła od poddostawców, w odniesieniu do majątku w chwili dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji otwarte zostało sądowe postępowanie upadłościowe lub przewidywane było nieuchronne otwarcie takiego postępowania. Okres gwarancji na baterie wynosi zasadniczo sześć (6) miesięcy, na wyświetlacze LCD dwanaście (12) miesięcy od przekazania. 7) na produkty, które już zostały otwarte b) Z gwarancji można skorzystać wyłącznie w trybie określonym w karcie gwarancyjnej – bring-in-service; send-in-service itd. Odnośnie do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji patrz tryb reklamacji punkt 5.3 c) Jeśli w ramach ograniczonej gwarancji na produkt w ustalonym okresie gwarancji zostanie złożona uzasadniona reklamacja z tytułu wad, «Loxone Electronics»/serwis partnerski wedle własnego uznania usunie reklamowane wady, wymieni uszkodzone części lub wystawi notę uznaniową na cenę zakupu – odnośnie do wysokości ewentualnie wystawionej noty uznaniowej patrz wyżej w punkcie Gwarancja. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu ani przerwaniu na skutek napraw wzgl. prób napraw. Wyraźnie wyklucza się prawo do dochodzenia przez kupującego/konsumenta pozostałych roszczeń, w szczególności roszczeń na podstawie szkód towarzyszących i wtórnych zaistniałych w ramach realizacji gwarancji. Ewentualne roszczenia są ograniczone do zwykłej wartości netto towaru i maksymalnej kwoty 5 000,00 euro. Odpowiedzialność za utratę możliwości handlowych, utratę danych lub programów i utracony zysk partnera umowy jest zawsze wyłączona. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeśli szkodę spowodujemy w sposób zamierzony lub z powodu rażącego zaniedbania, przy naruszeniu istotnych obowiązków umownych, jeśli ustalono handlową transakcję terminową, jeśli szkoda powstała na skutek braku określonej właściwości, którą gwarantowaliśmy, w przypadku obrażeń cielesnych i roszczeń na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (patrz punkt 8).

7. Przepisy dotyczące montażu i inne przepisy techniczne

Wykorzystując dostarczone lub naprawione towary należy dokładnie przestrzegać przepisów dotyczących montażu, obsługi i innych przepisów technicznych oraz wskazówek. «Loxone Electronics» nie przejmuje w szczególności odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, które powstaną na skutek przeciążenia lub niewłaściwego obchodzenia się, obsługi, instalacji, montażu itp. Wykluczona jest odpowiedzialność lub gwarancja za kompatybilność z innymi produktami lub systemami czy określony sposób zastosowania. Poza tym odpowiedzialność «Loxone Electronics» przy naruszeniu ewentualnych obowiązków ostrzegawczych i informacyjnych ogranicza się do zarzutu czynu zamierzonego i rażącego niedbalstwa.

8. Odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt

Partner umowy wyraźnie zrzeka się dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody rzeczowe, których dozna w ramach swojego przedsiębiorstwa (§ 9 PHG [Ustawa o odpowiedzialności za produkt]). W przypadku, gdy partner umowy odsprzeda towar będący przedmiotem umowy innemu przedsiębiorcy, zobowiązuje się na podstawie § 9 PHG do przeniesienia powyższego zrzeczenia także na niego. W przypadku, gdy takie przekazanie nie nastąpi, partner umowy zobowiązuje się do zwolnienia «Loxone Electronics» z wszelkiej odpowiedzialności za szkody i roszczenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, które powstaną w związku z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności. Jeśli sam partner umowy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w ramach PHG, wyraźnie zrzeknie się wobec «Loxone Electronics» z wszelkiej formy regresu.

9. Prawo autorskie i wykorzystanie

Wszystkie prawa autorskie do ustalonych usług (programy, dokumentacje itd.) przysługują zleceniobiorcy wzgl. jego licencjodawcom. Zleceniodawca otrzymuje wyłącznie prawo do wykorzystywania oprogramowanie po opłaceniu ustalonej ceny wyłącznie do własnych celów, tylko na sprzęcie określonym w umowie i ograniczając się do liczby nabytych licencji na jednoczesne stosowanie na wielu stanowiskach pracy. Przedmiotowa umowa zezwala tylko na korzystanie. Rozpowszechnianie przez zleceniodawcę jest wykluczone na podstawie ustawy o prawie autorskim. Współdziałanie zleceniodawcy przy produkcji oprogramowania nie skutkuje nabyciem praw wykraczających poza ustalone w niniejszej umowie użytkowanie. Każde naruszenie praw autorskich zleceniobiorcy skutkuje roszczeniami odszkodowawczymi, przy czym w takim przypadku należne jest pełne odszkodowanie. Zleceniodawca może sporządzać kopie do celów archiwizacyjnych i zabezpieczenia danych pod warunkiem, że oprogramowanie nie zawiera wyraźnego zakazu licencjodawcy lub podmiotu trzeciego, zaś do takich kopii zostaną przeniesione bez zmian wszystkie informacje dotyczące praw autorskich i własności. Jeśli dla uzyskania interoperacyjności przedmiotowego oprogramowania konieczne będzie odblokowanie interfejsów, zleceniodawca odpłatnie zleci tę czynność zleceniobiorcy. Jeśli zleceniobiorca nie zastosuje się do tego żądania i zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich dojdzie do dekompilacji, uzyskane wyniki należy wykorzystać wyłącznie do uzyskania interoperacyjności. Nadużycie uprawnia do żądania odszkodowania.

10. Zastrzeżenie własności; prawo do zatrzymania rzeczy

Do chwili pełnej zapłaty wszystkich należności niezależnie od podstawy prawnej (uwzględniając także transakcje wcześniejsze) towary pozostają własnością «Loxone Electronics». Przy rachunku bieżącym zastrzeżona własność jest zabezpieczeniem kwoty stanowiącej należność. W trakcie obowiązywania zastrzeżenia własności niedozwolona jest sprzedaż, przeróbka, zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub inna forma dysponowania zakupionym lub naprawionym towarem na rzecz osoby trzeciej, jeśli nie następuje to w regularnym toku działalności transakcyjnej. Partner umowy niezwłocznie poinformuje nas o zastawieniu lub innym naruszeniu własności przez osoby trzecie. Partner umowy jest zobowiązany do zwrotu kosztów i środków przeznaczonych na usunięcie skutków ingerencji, w szczególności kosztów czynności sądowych. W trakcie zastrzeżenia własności partner umowy jest zobowiązany do szanowania rzeczy «Loxone Electronics». W razie skorzystania z prawa do zastrzeżenia własności partner umowy niezależnie od własnego zawinienia zwróci równowartość ewentualnej utraty wartości i zapłaci odpowiednią należność za użytkowanie. Przerabiając towary kupujący nie nabywa prawa własności do rzeczy wyprodukowanych w całości lub częściowo: Przeróbka odbywa się nieodpłatnie wyłącznie dla «Loxone Electronics». Jeśli jednak w pewnych okolicznościach zastrzeżenie własności wygaśnie, «Loxone Electronics» i kupujący zgadzają się co do tego, że wraz z przeróbką prawo własności do rzeczy przechodzi na «Loxone Electronics», która to przewłaszczenie przyjmuje. Kupujący nieodpłatnie pozostaje jego depozytariuszem. Jeśli do przeróbki zostaną wykorzystane towary pozostające w posiadaniu osób trzecich, «Loxone Electronics» nabywa współwłasność nowych rzeczy. Zakres takiej współwłasności wynika ze stosunku wartości fakturowej towaru dostarczonego przez «Loxone Electronics» do wartości rachunkowej pozostałego towaru. Gdy pomimo to partner umowy sprzeda przedmiot dostawy, już teraz w celu zabezpieczenia przeleje na «Loxone Electronics» wszystkie roszczenia powstałe wobec jego odbiorcy do wysokości należności, a «Loxone Electronics» przyjmie ten przelew. Jeśli przerobiony produkt oprócz towaru zastrzeżonego przez «Loxone Electronics» zawiera tylko takie przedmioty, które albo należały do kupującego albo zostały dostarczone przy zachowaniu tak zwanego zwykłego zastrzeżenia własności, kupujący zwróci «Loxone Electronics» pełną należność w wysokości ceny zakupu. W innych przypadkach, tzn. przy skrzyżowaniu się wcześniejszych cesji na rzecz innych dostawców, «Loxone Electronics» przysługuje ułamek należności, proporcjonalnie do stosunku wartości rachunkowej jej zastrzeżonego towaru do wartości rachunkowej innych przerobionych przedmiotów. Jeśli partner umowy nie wywiąże się ze swoich zobowiązań niezależnie od ich rodzaju lub wstrzyma swoje płatności, wymagalny stanie się cały pozostały dług, nawet jeśliweksle mają późniejszy termin płatności. W takim przypadku «Loxone Electronics» jest uprawniona do żądania wydania sprzedanych lub naprawionych towarów przy wyłączeniu wszelkiego prawa do zatrzymania rzeczy. Po przyjęciu tych rzeczy «Loxone Electronics» może wedle własnego uznania sprzedać rzeczy, a uzyskany dochód po odliczeniu kosztów sprzedaży zaliczyć na poczet zobowiązań partnera umowy lub przyjąć towary w cenie wykazanej na fakturze, pomniejszonej o wartość ewentualnej utraty wartości. Dla zabezpieczenia należności «Loxone Electronics» oraz zabezpieczenia należności z innych transakcji prawnych «Loxone Electronics» przysługuje prawo do zatrzymania rzeczy przekazanych do naprawy aż do uregulowania wszystkich niezapłaconych należności, łącznie z należnościami z przedmiotowej transakcji prawnej. W każdym razie do czasu uregulowania przez partnera umowy nieuregulowanych należności, «Loxone Electronics» nie jest zobowiązana do wykonywania napraw gwarancyjnych.

11. Warunki płatności

Płatność za fakturę jest należna po jej otrzymaniu bez skonta czy innych potrąceń. «Loxone Electronics» jest uprawniona do wydawania towarów tylko po przedpłacie lub za pobraniem. W przypadku zwłoki podmiotów niebędących konsumentami ustala się odsetki za zwłokę w wysokości 1% miesięcznie. Partner umowy ponosi wszelkie powstałe koszty jak koszty upomnień pozasądowych, koszty inkasa i koszty adwokata. Zakazy cesji oraz odpowiadające im OWH partnera umowy są nieskuteczne. Jeśli po zawarciu umowy stosunki majątkowe partnera umowy ulegną pogorszeniu lub znane staną się okoliczności, które mogą skutkować obniżeniem jego wypłacalności, wszystkie zobowiązania stają się wymagalne natychmiast. Dalsze dostawy w takim przypadku są realizowane tylko po przedpłacie. Jesteśmy także uprawnieni do zaliczenia już zrealizowanych płatności na powstałe koszty odsetek, upomnienia, inkasa i adwokata. Zwykle zrealizowane płatności są zawsze zaliczane na poczet naszych najstarszych należności, nawet jeśli tytuł płatności jest wyraźnie inny. Związane z tym inaczej brzmiące adnotacje na potwierdzeniach płatności lub innych pismach partnera umowy są nieskuteczne. Pracownicy «Loxone Electronics» nie są uprawnieni do przyjmowania płatności, chyba że wyraźnie i pisemnie przyjęto inne ustalenie. Partner umowy nie jest uprawniony do rozliczania zobowiązań – jakiegokolwiek rodzaju – należnościami, chyba że «Loxone Electronics» wyraźnie uzna je pisemnie lub staną się prawomocne na podstawie wyroku sądu. Przy transakcjach eksportowych partner umowy jest zobowiązany do odesłania do «Loxone Electronics» wszystkich dokumentów eksportowych i celnych itp. w oryginale, w przeciwnym razie partner umowy jest zobowiązany do opłacenia koniecznych przewidzianych podatków [opłat]. W przypadku, gdy po stronie zleceniodawcy występuje wielu partnerów umowy odpowiadają oni na zasadzie odpowiedzialności solidarnej. Przy zleceniach, które obejmują wiele jednostek (np. programy lub szkolenia, realizacje w etapach), zleceniobiorca jest uprawniony do fakturowania po dostawie każdej poszczególnej jednostki lub usługi. Przestrzeganie ustalonych terminów płatności jest istotnym warunkiem realizacji dostawy wzgl. wykonania umowy przez zleceniobiorcę. Nieprzestrzeganie ustalonych płatności uprawnia zleceniobiorcę do wstrzymania bieżących prac i odstąpienia od umowy. Zleceniodawca ponosi wszystkie powiązane koszty oraz roszczenia z tytułu utraty zysku. Zleceniodawca nie jest uprawniony do wstrzymania płatności z powodu niekompletnej dostawy ogólnej, roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi czy wad. Dokonując zapłaty partner umowy odpowiada za to, żeby do «Loxone Electronics» wpłynęła w pełnej wysokości kwota wykazana na fakturze bez potrąceń. Partner umowy przejmuje przede wszystkim w pełnej wysokości opłaty za przelew zagraniczny.

12. Lojalność, ochrona danych, poufność

Partnerzy umowy zobowiązują się do wzajemnej lojalności. W okresie trwania umowy i w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu umowy zaniechają wszelkich działań zmierzających do podkupywania siły roboczej i zatrudniania, także przez podmioty trzecie, pracowników drugiej strony umowy, którzy pracowali przy realizacji zleceń. Partner umowy naruszający to postanowienie jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego odszkodowania w wysokości rocznego wynagrodzenia pracownika. Zleceniobiorca zobowiązuje swoich pracowników do przestrzegania postanowień zawartych w § 15 ustawy o ochronie danych osobowych. Więcej informacji jest zawartych w naszej Polityce prywatności.

13. Właściwość miejscowa sądu, właściwe prawo, inne postanowienia

W odniesieniu do wszystkich sporów wynikłych z niniejszej umowy obowiązuje prawo austriackie, przy czym wyraźnie wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Nieskuteczność poszczególnych postanowień nie powoduje naruszenia skuteczności pozostałych postanowień niniejszych warunków handlowych. Odnośnie do prawnie nieskutecznych postanowień strony umowy ustalają, że brakujące postanowienie zastąpią postanowieniem najbardziej zbliżonym do niego. Za sądy właściwe do rozstrzygania w sprawie stosunków handlowych z podmiotami handlowymi strony umowy uznają merytorycznie kompetentne sądy w Linz, przy czym «Loxone Electronics» jest uprawniona do wnoszenia pozwów w innych sądach, jeśli dopuszczona jest inna siedziba sądu.