Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1, 4154 Kollerschlag
FN 326074 x, ATU64900138
 („Loxone“)

Stan marzec 2022 r.

 

1. Obszar zastosowania

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) w aktualnie obowiązującym brzmieniu mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług Loxone. OWH Loxone mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych (tym samym wykraczających poza pierwszą dostawę lub pierwszą usługę) transakcji, nawet jeśli klient nie został (więcej) wyraźne i zdecydowane poinformowany o obowiązywaniu OWH. Ogólne Warunki Handlowe klienta, które są sprzeczne i / lub odbiegają od niniejszych OWH, wyraźnie i zdecydowanie nie są uznawane. Dotyczy to również przypadku, gdy klient stosuje własne ogólne warunki handlowe, chyba że Loxone wyrazi pisemna zgodę na włączenie zewnętrznych ogólnych warunków handlowych. W takim przypadku i / lub jeśli dla poszczególnych umów zostały uzgodnione na piśmie odmienne warunki szczególne, niniejsze OWH obowiązują uzupełniająco. Niniejsze OWH należy także stosować w przypadku interpretacji. Potwierdzenie zlecenia i / lub realizacja zamówienia przez Loxone nie oznacza akceptacji Ogólnych Warunków Handlowych klienta. Jeżeli klient jest pośrednikiem, zobowiązuje się on narzucić niniejsze OWH klientowi końcowemu oraz zapewnić, że Loxone nie zostanie narażony na żadne pozwy i szkody w wyniku zaniechania dokonania powyższego zobowiązania.

2. Zawarcie umowy

2.1 Oferty Loxone są zawsze niewiążące.
2.2 Informacje podane w katalogach, prospektach i innych materiałach reklamowych nie są wiążące i stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy nastąpi do nich wyraźnie i zdecydowane odniesienie w potwierdzeniu zlecenia.
2.3 Umowa zostaje zawarta poprzez pisemne potwierdzenie zlecenia lub poprzez realizację zamówienia i / lub wykonanie usługi.
2.4 Wyłącznie treść potwierdzenia zlecenia decyduje o umownym zakresie dostawy i usługi. W przypadku braku potwierdzenia zlecenia, w szczególności w przypadku natychmiastowej realizacji zamówienia i / lub wykonania usługi, decydujące znaczenie ma treść dowodu dostawy i / lub faktury.
2.5 Klient odpowiada za poprawność podanych przez siebie wymiarów, jak również za nienaganne technicznie rozwiązanie dostarczonych planów i rysunków oraz sam ponosi negatywne konsekwencje błędnych informacji.
2.6 Klient ma obowiązek sprawdzić treść potwierdzenia zlecenia. Ewentualne odstępstwa od złożonego przez klienta zamówienia należy zgłaszać niezwłocznie w formie pisemnej, w przeciwnym razie umowa zostanie zawarta w brzmieniu zatwierdzonym przez Loxone.

3. Zamówienie i zawarcie umowy w sklepie internetowym

3.1 Prezentacja towaru w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty Loxone do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Klient proszony jest jedynie o złożenie oferty poprzez złożenie zamówienia.
3.2 Składając zamówienie w sklepie internetowym („zamówienie z obowiązkiem zapłaty”), klient składa wiążącą ofertę mającą na celu zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru znajdującego się w koszyku.
3.3 Loxone potwierdza otrzymanie zamówienia klienta automatycznie wygenerowanym e-mailem na podany przez klienta adres (potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia służy jedynie do poinformowania klienta, że zamówienie wpłynęło do Loxone i nie stanowi jeszcze akceptacji oferty umowy przez Loxone.
3.4 Przyjęcie oferty następuje dopiero poprzez wyraźne pisemne oświadczenie o przyjęciu lub poprzez wykonanie zamówienia i / lub wykonanie usługi.

4. Warunki płatności i dostawy

4.1 O ile na piśmie nie uzgodniono inaczej, ceny uzgodnione między Loxone a klientem są wyrażone w euro i nie zawierają podatku obrotowego (VAT). Do kalkulacji służą ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
4.2 Wszelkie koszty transportu i / lub pakowania, frachtu i / lub ubezpieczenia, cła, opłaty i podatki ponosi klient. Dotyczy to również sytuacji, w której uzgodniono, że koszty dostawy ponosi dostawca (dostawa franco). Koszty frachtu nie są ustalane z góry. Towar jest ubezpieczany tylko na rachunek i wyraźną prośbę klienta. Dostawca jest zobowiązany w tym zakresie zwolnić Loxone z roszczeń osób trzecich na pierwsze żądanie i zapewnić, że Loxone nie zostanie narażony na żadne pozwy i szkody.
4.3 Wszystkie ceny są niewiążące i obowiązują z zastrzeżeniem zmiany kosztów własnych. Obejmuje to w szczególności wzrost kosztów płac z tytułu układów zbiorowych pracy w branży lub innych kosztów niezbędnych do wykonania usług (takich jak koszty materiałów, energii, transportu, pracy zewnętrznej, finansowania etc.).
4.4 W przypadku zamówień i / lub zleceń o wartości 500,00 EUR lub więcej Loxone ma prawo zażądać zaliczki w wysokości 30% wartości zlecenia. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 8 dni od daty otrzymania potwierdzenia zlecenia.
4.5 Loxone jest zobowiązany do wykonania zamówienia i / lub usługi dopiero po wypełnieniu przez klienta wszystkich należących do niego zobowiązań, wyjaśnieniu wszystkich technicznych i handlowych kwestii związanych z dostawą i otrzymaniu przez Loxone wszystkich dokumentów wymaganych do realizacji zamówienia.
4.6 Okresy i terminy dostaw będą przestrzegane przez Loxone w miarę możliwości. Loxone zastrzega sobie 30-dniowy termin dostawy. Uzgodnione terminy dostaw są zawsze orientacyjne i Loxone może je przekroczyć o maksymalnie 8 tygodni bez ponoszenia strat (np. zapłaty odsetek za zwłokę). W podanych terminach nie uwzględnia się trudności z dostawami ze strony dostawców firmy Loxone.
4.7 Jeżeli dostawa nie jest możliwa z powodu trudności w dostawie i / lub wzrostu cen u dostawców i / lub producenta, Loxone ma prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania.
4.8 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, dopuszczalne są dostawy częściowe.
4.9 W przypadku zleceń obejmujących kilka podetapów (np. programy i szkolenia) Loxone ma prawo do wystawienia faktury po wykonaniu każdego podetapu. Loxone jest zobowiązany do wykonania dalszych podetapów dopiero po dokonaniu przez klienta zapłaty za podetapy już zafakturowane.
4.10 Faktury są płatne względnie wymagalne natychmiast po otrzymaniu, wyłącznie netto. Przelewy są traktowane jako płatność dopiero po wpłynięciu na konto Loxone.
4.11 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Loxone akceptuje wyłącznie płatność z góry lub płatność przy odbiorze.
4.12 Loxone nie ma obowiązku przyjmowania czeków ani weksli. W przypadku przyjęcia zobowiązanie uważa się za spełnione tylko wtedy, gdy dokumenty te zostaną pokryte i wykupione / zrealizowane.
4.13 Jeżeli po zawarciu umowy sytuacja majątkowa klienta ulegnie znacznemu pogorszeniu, Loxone ma prawo do natychmiastowego postawienia w stan wymagalności otwartych, ale jeszcze niewymagalnych kwot faktur i / lub zażądania płatności z góry lub kaucji.
4.14 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, pracownicy Loxone nie są upoważnieni do przyjmowania płatności.
4.15 Zakazy cesji wydawane przez klienta są wyraźnie i zdecydowanie nieuznawane.
4.16 Kompensacja wszelkiego rodzaju roszczeniami wzajemnymi jest wykluczona, chyba że roszczenie zostało wyraźnie uznane przez Loxone na piśmie i / lub zostało stwierdzone przez sąd.

5. Zwłoka

5.1 Jeśli towar nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie dostawy, Loxone ma prawo do przechowywania towaru przez maksymalnie 6 tygodni na koszt i ryzyko klienta, samodzielnie lub za pośrednictwem spedytora. Loxone ma również prawo domagać się wykonania umowy lub odstąpić od umowy, wyznaczając stosowny dodatkowy termin, i wykorzystać towar w inny sposób.
5.2 W przypadku zwłoki w płatności ze strony klienta Loxone ma prawo odstąpić od umowy, wyznaczając dodatkowy termin 5 dni roboczych (poniedziałek – piątek), lub domagać się wykonania umowy. Loxone zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich szkód wynikających ze zwłoki. Loxone w szczególności jest uprawniony, według własnego uznania, do naliczenia rekompensaty za rzeczywiście poniesioną szkodę lub odsetek za zwłokę w wysokości 1% wartości faktury miesięcznie.
5.3 W przypadku zwłoki w płatnościach klient zobowiązuje się do zwrotu powstałych kosztów związanych z monitowaniem i windykacją – o ile są one niezbędne do odpowiedniego dochodzenia prawnego. W przypadku transakcji przedsiębiorstwa obejmuje to w każdym wypadku ryczałt w wysokości 40,00 EUR tytułem rekompensaty kosztów egzekucji wierzytelności zgodnie z § 458 kodeksu handlowego (UGB). Nie narusza to prawa do dochodzenia dalszych praw i wierzytelności.
5.4 Loxone jest uprawniony do zaliczenia płatności przychodzących od klienta w pierwszej kolejności na poczet kosztów związanych z monitowaniem i windykacją oraz kosztów związanych z windykacją poniesionych przez adwokata i sąd, w następnej kolejności na poczet naliczonych odsetek za zwłokę i na końcu na poczet pozostałego do zapłaty kapitału.
5.5 Jeżeli klient zalega z płatnością częściową, Loxone ma prawo do natychmiastowego postawienia w stan wymagalności otwartych, ale jeszcze niewymagalnych kwot faktur i / lub zażądania płatności z góry lub kaucji.

 

6. Zastrzeżenie własności

6.1 Loxone zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu dokonania całkowitej zapłaty kwoty równej cenie sprzedaży
6.2 Klient ponosi ryzyko za towar objęty zastrzeżeniem, w szczególności ryzyko zniszczenia, utraty lub pogorszenia jakości. W celu zabezpieczenia dostarczonego towaru objętego zastrzeżeniem własności klient jest zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia dostarczonego towaru od wszelkich możliwych do przewidzenia w zwykłej działalności gospodarczej ryzyk.6.3 Klient jest uprawniony do odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Dopóki kwota równa cenie sprzedaży nie zostanie w całości zapłacona firmie Loxone, klient ceduje na Loxone na poczet płatności wszelkie otrzymywane przez niego wierzytelności i zabezpieczenia wynikające z odsprzedaży. Klient zobowiązany jest odnotować te cesje w swoich księgach.
6.4 Jeżeli nabywca warunkowy dokonuje sprzedaży za gotówkę, przewłaszcza firmie Loxone przychód z odsprzedaży poprzez antycypowane constitutum possessorium.
6.5 W przypadku obróbki i przetworzenia lub połączenia towaru objętego zastrzeżeniem z przedmiotami zewnętrznymi własność Loxone rozciąga się również na nowy przedmiot zgodnie ze stosunkiem udziałów w wartości.
6.6 Jeżeli dostarczony przez Loxone towar i / lub przedmioty z nich wytworzone w wyniku obróbki i przetworzenia staną się istotnym składnikiem nieruchomości osoby trzeciej, tak że ta ostatnia stanie się właścicielem towaru dostarczonego przez Loxone poprzez utworzenie nierozerwalnego związku z nieruchomością, klient ceduje na Loxone wszelkie roszczenia wobec osoby trzeciej w wysokości wartości towaru dostarczonego przez Loxone
6.7 Ustanowienie zastawu lub przeniesienie własności towaru objętego zastrzeżeniem w celu zabezpieczenia wierzytelności na rzecz osób trzecich jest niedopuszczalne bez wyraźnej i pisemnej zgody Loxone. Loxone musi zostać natychmiast powiadomiony o zajęciach dokonanych przez osoby trzecie.
6.8 W przypadku przyjęcia z powrotem towaru objętego zastrzeżeniem nastąpi stosowna obniżka ceny wynosząca co najmniej 30% wartości faktury.
6.9 Klient zobowiązuje się powiadomić Loxone przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, tak aby Loxone mógł przyjąć z powrotem towar, który został dostarczony z zastrzeżeniem własności i stanowi własność Loxone.

7. Przejście ryzyka

Z chwilą wysyłki i / lub odbioru towaru przez klienta lub jego pełnomocnika względnie przewoźnika lub jego pełnomocnika ryzyko przypadkowego pogorszenia jakości lub przypadkowej utraty przechodzi na klienta.

8. Reklamacja

8.1 Wady należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, najpóźniej w ciągu jednego tygodnia, wady oczywiste – niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, wady ukryte – niezwłocznie po ich wykryciu, pod rygorem wyłączenia roszczeń z tytułu rękojmi i roszczeń o odszkodowanie oraz prawa do zakwestionowania z powodu wad.
8.2 Reklamację należy odpowiednio uzasadnić i udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami.
8.3 Zgłoszenie wad nie uprawnia do częściowego lub całkowitego zatrzymania kwoty faktury.

Reklamacje należy zgłaszać zgodnie z procedurą zwrotu (RMA) opisaną tutaj: https://www.loxone.com/plpl/wsparcie/reklamacje/

Uwaga: Zgodnie z prawem UE nie mamy obowiązku przyjmowania zwrotów nowych, nieuszkodzonych produktów. W wyjątkowych sytuacjach prosimy najpierw o kontakt i upewnienie się, że produkt został nieotwarty a od wysyłki z magazynu nie upłynęło więcej niż 30 dni. Nigdy nie przyjmujemy towarów, które opuściły nasz magazyn i znajdują się poza nim przez okres dłuższy niż 30 dni.

9. Rękojmia

9.1 Drobne, niemające ujemnego wpływu na zamierzone zastosowanie odchylenia techniczne i / lub odchylenia od wzorca i / lub prospektu, na których oparta jest oferta i / lub potwierdzenie zlecenia (w szczególności w odniesieniu do wymiarów, wagi, jakości i / lub koloru), są wadami nieznacznymi i z góry obowiązują jako zatwierdzone.
9.2 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Loxone nie gwarantuje interoperacyjności swoich produktów z innymi produktami i / lub systemami.
9.3 W przypadku towaru nowego Loxone gwarantuje prawo do rękojmi – z wyjątkiem punktów 9.1 i 9.2 – na wszelkie wady, które wystąpią w momencie przeniesienia ryzyka i ujawnią się w ciągu 24 miesięcy (okres gwarancji).
9.4 Roszczenia klienta z tytułu rękojmi, jak również roszczenia wynikające z obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, wygasają trzy miesiące po upływie okresu rękojmi zgodnie z punktem 9.3 (okres przedawnienia).
9.5 W przypadku części zużywających się, których zwykle zakładany okres żywotności jest krótszy niż okres rękojmi wynoszący 24 miesiące, prawo do rękojmi jest ograniczone: prawa do rękojmi można dochodzić przed sądem w przypadku akumulatorów w okresie 6 miesięcy, w przypadku wyświetlaczy LCD – w okresie 12 miesięcy.
9.6 W przypadku oprogramowania i / lub usług programistycznych prawo do rękojmi przysługuje tylko wtedy, gdy wada jest odtwarzalna, a reklamacja zostanie złożona w formie pisemnej i udokumentowana w ciągu 4 tygodni od daty przeniesienia ryzyka.
9.7 Obowiązek aktualizacji w przypadku towarów z elementami cyfrowymi oraz usług cyfrowych zgodnie z § 7 VGG jest wyłączony – chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.
9.8 Loxone ma prawo wybrać między naprawą, wymianą lub obniżeniem ceny, pod warunkiem, że wystąpiła tylko jedna niewielka wada. Dopuszcza się więcej niż jedną próbę dokonania naprawy.
9.9 W przypadku wymiany wysokość ewentualnej spłaty jest obliczana na podstawie ceny sprzedaży, pomniejszonej o odpowiednią opłatę za użytkowanie i powstałe zmniejszenie wartości.
9.10 Okres rękojmi nie jest przedłużany i / lub przerywany próbami usunięcia wad.
9.11 Próby usunięcia wad podejmowane są zawsze bez uznania obowiązku prawnego.
9.12 Dopóki klient nie ureguluje otwartych należności, Loxone nie jest jest zobowiązany do podjęcia prób usunięcia wad.
9.13 Prawo do rękojmi wygasa natychmiast, jeśli klient lub osoba trzecia nieupoważniona przez Loxone dokona zmian lub napraw towaru.
9.14 Klient musi zawsze przedstawić dowód, że wada istniała w momencie przeniesienia ryzyka. Paragraf § 924 austriackiego kodeksu cywilnego (ABGB) nie ma zastosowania.
9.15 W celu dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi towar należy przekazać w firmie Loxone lub przesłać do Loxone, podając numer i datę faktury oraz wadę. Klient ponosi koszty wysyłki towaru do Loxone oraz ryzyko ewentualnej utraty. Jeżeli dostarczone przez Loxone produkty i / lub przedmioty z nich wytworzone w wyniku obróbki i przetworzenia staną się istotnym składnikiem nieruchomości osoby trzeciej, klient zobowiązuje się do zapewnienia wszelkiej współpracy niezbędnej do usunięcia wady – w szczególności dostępu do wadliwego przedmiotu.
9.16 Jeśli okaże się, że reklamowany produkt nie ma wad lub informacja o błędzie była nieprawidłowa, zostanie naliczona minimalna opłata manipulacyjna w wysokości 20,00 EUR plus VAT.
9.17 Regres zgodnie z § 933b ogólnego kodeksu cywilnego (ABGB) jest wyłączony – o ile na piśmie nie uzgodniono inaczej.

10. Odszkodowanie i odpowiedzialność cywilna

10.1 Loxone nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem, niewłaściwą lub nieprawidłową obsługą i / lub instalacją, naturalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym obchodzeniem się z produktem i / lub przechowywaniem.
10.2 O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, Loxone ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które Loxone spowodował w wyniku rażącego zaniedbania lub umyślnego działania, niezależnie od tego, czy są to szkody bezpośrednie czy pośrednie, szkody będące następstwem wad, w szczególności takie jak koszty demontażu i montażu lub utracony zysk. Powyższe nie dotyczy szkód osobowych.
10.3 Roszczenia o odszkodowanie ulegają przedawnieniu po 6 miesiącach od daty powzięcia wiedzy o szkodzie i jej sprawcy.

11. Siła wyższa

11.1 W przypadku działającego z zewnątrz, elementarnego zdarzenia, któremu nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu niezwykle rozsądnej staranności i które jest tak nadzwyczajne, że nie należy go traktować jako typowe ryzyko operacyjne (siła wyższa), takie jak spory pracownicze, zamieszki, konflikty zbrojne lub terrorystyczne, epidemie, pandemie, działania urzędowe, takie jak nakazy kwarantanny itp., obowiązek wykonania zobowiązania przez strony umowy zostaje zawieszony na czas trwania zdarzenia.
11.2 Punkt 10.1 dotyczy również w szczególności zakłóceń operacyjnych i ruchowych, niewłaściwego świadczenia usług przez poddostawców, przerw w transporcie i / lub wstrzymania produkcji, o ile zdarzenia te można przypisać działaniu siły wyższej.
11.3 Punkt 10.1 ma również zastosowanie, jeśli Loxone pozostaje w zwłoce w momencie zdarzenia.
11.4 Wzajemne roszczenia o odszkodowanie są wyłączone. Loxone poinformuje klienta o wszelkich przeszkodach w wykonaniu zobowiązania spowodowanych działaniem siły wyższej tak szybko, jak to możliwe.
11.5 Klauzule odmienne są wyraźnie i zdecydowanie nieuznawane.

12. Odpowiedzialność za produkt

12.1 Klient wyraźnie i zdecydowanie rezygnuje z dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za szkody rzeczowe spowodowane produktami, które przeważnie stosował w swojej firmie (§ 2 ustawy o odpowiedzialności za produkt (PHG)).
12.2 Klient zobowiązuje się – w przypadku odsprzedaży produktów innemu przedsiębiorcy – do narzucenia regulacji zgodnie z pkt. 12.1 swoim klientem oraz do zapewnienia, że Loxone nie zostanie narażony na żadne pozwy i szkody w wyniku zaniechania dokonania powyższego zobowiązani.
12.3 Roszczenia regresowe w rozumieniu § 12 ustawy o odpowiedzialności za produkt (PHG) są wyłączone, chyba że klient udowodni, że błąd został spowodowany po stronie Loxone i co najmniej przez rażące zaniedbanie.

13. Własność intelektualna i ochrona danych

13.1 Loxone lub jego licencjodawcy mają wszelkie prawa autorskie do uzgodnionych usług (programy, dokumentacja programowa etc.). Po uiszczeniu uzgodnionej opłaty klient ma prawo używać oprogramowania wyłącznie do własnych celów, tylko na sprzęcie określonym w umowie i w wymiarze nabytej liczby licencji do jednoczesnego użytkowania na kilku stanowiskach roboczych.
13.2 Umowa, której podstawę stanowią niniejsze OWH, zapewnia jedynie zgodę na korzystanie z utworu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i/lub udostępnianie przez klienta jest wyraźnie i zdecydowanie zabronione.
13.3 Współpraca klienta przy produkcji oprogramowania nie powoduje nabycia żadnych praw poza użytkowaniem przewidzianym w umowie opartej na niniejszych OWH.
13.4 Każde naruszenie praw autorskich Loxone będzie skutkować roszczeniami o zaniechanie, prawem do obrony przed naruszeniem chronionych dóbr prawnych oraz roszczeniami o odszkodowanie, przy czym w takim przypadku należy zapewnić pełną satysfakcję.
13.5 Klient może wykonywać pojedyncze kopie w celach archiwizacyjnych i tworzenia kopii zapasowych pod warunkiem, że oprogramowanie nie zawiera wyraźnego zakazu ze strony licencjodawcy lub osób trzecich oraz że wszelkie informacje o prawach autorskich i prawach własności zostaną w tych kopiach przeniesione w niezmienionej formie.
13.6 Jeśli konieczne jest ujawnienie interfejsów w celu utworzenia interoperacyjności oprogramowania, klient musi o to poprosić Loxone za zwrotem kosztów. Jeśli Loxone nie spełni tego żądania, a dekompilacja odbędzie się zgodnie z ustawą o prawie autorskim, wyniki będzie można wykorzystać wyłącznie w celu utworzenia interoperacyjności.
13.7 Dane i dokumenty przekazywane klientowi, takie jak w szczególności zdjęcia, rysunki, kalkulacje i wzorce, są utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i jako takie stanowią własność intelektualną Loxone. Nie mogą być one powielane, edytowane, udostępniane osobom prywatnym i / lub publicznie i / lub rozpowszechniane bez wyraźnej pisemnej zgody Loxone.
13.8 Przesyłane dane i dokumenty podlegają ścisłej poufności i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Loxone.
13.9 Po umownym wykonaniu usługi dane i dokumenty przekazane przez Loxone muszą zostać usunięte przez klienta lub jego asystentów / pomocników niezwłocznie, w sposób możliwy do zweryfikowania i całkowicie lub zniszczone w inny sposób względnie zwrócone do Loxone na jego żądanie.

14. Lojalność i podkupywanie pracowników

14. 1 Strony umowy zobowiązują się – również za pośrednictwem osób trzecich – do powstrzymania się od pozyskiwania i zatrudniania pracowników stron umowy, którzy brali udział w realizacji dostaw towarów i / lub usług, na czas trwania umowy i 12 miesięcy po całkowitym jej wykonaniu.
14.2 W przypadku zawinionego naruszenia punktu 14.1 ustalana jest kara umowna w wysokości rocznego wynagrodzenia brutto podkupionego pracownika.

15. Miejsce wykonania zobowiązania

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, miejscem wykonania zobowiązania jest zawsze siedziba Loxone.

16.Uzgodnienia dodatkowe

Ustne uzgodnienia dodatkowe do umów opartych na niniejszych OWH i / lub do niniejszych OWH są niedopuszczalne. Zmiany i / lub uzupełnienia umów, na których opierają się niniejsze OWH, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również odstąpienia od wymogu formy pisemnej.

17. Korespondencja i transakcje handlowe w formie elektronicznej

17.1  Wszelką korespondencję pomiędzy klientem a Loxone należy prowadzić z podaniem numeru zamówienia względnie zlecenia.
17.2 Oświadczenia konstytutywne pomiędzy klientem a Loxone, w szczególności zamówienia, potwierdzenia zamówień, uzgodnienia dodatkowe etc. odpowiadają wymogowi formy pisemnej, jeżeli są przesyłane drogą e-mailową.

18. Miejsce jurysdykcji i wybór prawa

18.1 Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów związanych z niniejszymi OWH i / lub stosunkami umownymi pomiędzy Loxone a jego klientami, na których to stosunkach oparte są niniejsze OWH, jest sąd właściwy dla siedziby Loxone.
18.2 Umowy zawarte między klientem a Loxone podlegają wyłącznie prawu austriackiemu, z wyłączeniem krajowych i ponadnarodowych norm referencyjnych (ustawa o międzynarodowym prawie prywatnym (IPRG), Rzym I) oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

19. Klauzula salwatoryjna

Ewentualna nieważność i / lub nieskuteczność prawna pojedynczych postanowień niniejszych OWH nie narusza ważności pozostałych postanowień. Nieskuteczne prawnie i / lub nieważne postanowienie należy zastąpić skutecznym prawnie i ważnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu będzie zbliżone do ekonomicznego celu zastępowanego postanowienia.

1. Obszar zastosowania

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) w aktualnie obowiązującym brzmieniu mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług Loxone. OWH Loxone mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych (tym samym wykraczających poza pierwszą dostawę lub pierwszą usługę) transakcji, nawet jeśli klient nie został (więcej) wyraźne i zdecydowane poinformowany o obowiązywaniu OWH. Ogólne Warunki Handlowe klienta, które są sprzeczne i / lub odbiegają od niniejszych OWH, wyraźnie i zdecydowanie nie są uznawane. Dotyczy to również przypadku, gdy klient stosuje własne ogólne warunki handlowe, chyba że Loxone wyrazi pisemna zgodę na włączenie zewnętrznych ogólnych warunków handlowych. W takim przypadku i / lub jeśli dla poszczególnych umów zostały uzgodnione na piśmie odmienne warunki szczególne, niniejsze OWH obowiązują uzupełniająco. Niniejsze OWH należy także stosować w przypadku interpretacji. Potwierdzenie zlecenia i / lub realizacja zamówienia przez Loxone nie oznacza akceptacji Ogólnych Warunków Handlowych klienta. Jeżeli klient jest pośrednikiem, zobowiązuje się on narzucić niniejsze OWH klientowi końcowemu oraz zapewnić, że Loxone nie zostanie narażony na żadne pozwy i szkody w wyniku zaniechania dokonania powyższego zobowiązania.

2. Zawarcie umowy

2.1 Oferty Loxone są zawsze niewiążące.
2.2 Informacje podane w katalogach, prospektach i innych materiałach reklamowych nie są wiążące i stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy nastąpi do nich wyraźnie i zdecydowane odniesienie w potwierdzeniu zlecenia.
2.3 Umowa zostaje zawarta poprzez pisemne potwierdzenie zlecenia lub poprzez realizację zamówienia i / lub wykonanie usługi.
2.4 Wyłącznie treść potwierdzenia zlecenia decyduje o umownym zakresie dostawy i usługi. W przypadku braku potwierdzenia zlecenia, w szczególności w przypadku natychmiastowej realizacji zamówienia i / lub wykonania usługi, decydujące znaczenie ma treść dowodu dostawy i / lub faktury.
2.5 Klient odpowiada za poprawność podanych przez siebie wymiarów, jak również za nienaganne technicznie rozwiązanie dostarczonych planów i rysunków oraz sam ponosi negatywne konsekwencje błędnych informacji.
2.6 Klient ma obowiązek sprawdzić treść potwierdzenia zlecenia. Ewentualne odstępstwa od złożonego przez klienta zamówienia należy zgłaszać niezwłocznie w formie pisemnej, w przeciwnym razie umowa zostanie zawarta w brzmieniu zatwierdzonym przez Loxone.

3. Zamówienie i zawarcie umowy w sklepie internetowym

3.1 Prezentacja towaru w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty Loxone do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Klient proszony jest jedynie o złożenie oferty poprzez złożenie zamówienia.
3.2 Składając zamówienie w sklepie internetowym („zamówienie z obowiązkiem zapłaty”), klient składa wiążącą ofertę mającą na celu zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru znajdującego się w koszyku.
3.3 Loxone potwierdza otrzymanie zamówienia klienta automatycznie wygenerowanym e-mailem na podany przez klienta adres (potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia służy jedynie do poinformowania klienta, że zamówienie wpłynęło do Loxone i nie stanowi jeszcze akceptacji oferty umowy przez Loxone.
3.4 Przyjęcie oferty następuje dopiero poprzez wyraźne pisemne oświadczenie o przyjęciu lub poprzez wykonanie zamówienia i / lub wykonanie usługi.

4. Warunki płatności i dostawy

4.1 O ile na piśmie nie uzgodniono inaczej, ceny uzgodnione między Loxone a klientem są wyrażone w euro i nie zawierają podatku obrotowego (VAT). Do kalkulacji służą ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
4.2 Wszelkie koszty transportu i / lub pakowania, frachtu i / lub ubezpieczenia, cła, opłaty i podatki ponosi klient. Dotyczy to również sytuacji, w której uzgodniono, że koszty dostawy ponosi dostawca (dostawa franco). Koszty frachtu nie są ustalane z góry. Towar jest ubezpieczany tylko na rachunek i wyraźną prośbę klienta. Dostawca jest zobowiązany w tym zakresie zwolnić Loxone z roszczeń osób trzecich na pierwsze żądanie i zapewnić, że Loxone nie zostanie narażony na żadne pozwy i szkody.
4.3 Wszystkie ceny są niewiążące i obowiązują z zastrzeżeniem zmiany kosztów własnych. Obejmuje to w szczególności wzrost kosztów płac z tytułu układów zbiorowych pracy w branży lub innych kosztów niezbędnych do wykonania usług (takich jak koszty materiałów, energii, transportu, pracy zewnętrznej, finansowania etc.).
4.4 W przypadku zamówień i / lub zleceń o wartości 500,00 EUR lub więcej Loxone ma prawo zażądać zaliczki w wysokości 30% wartości zlecenia. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 8 dni od daty otrzymania potwierdzenia zlecenia.
4.5 Loxone jest zobowiązany do wykonania zamówienia i / lub usługi dopiero po wypełnieniu przez klienta wszystkich należących do niego zobowiązań, wyjaśnieniu wszystkich technicznych i handlowych kwestii związanych z dostawą i otrzymaniu przez Loxone wszystkich dokumentów wymaganych do realizacji zamówienia.
4.6 Okresy i terminy dostaw będą przestrzegane przez Loxone w miarę możliwości. Loxone zastrzega sobie 30-dniowy termin dostawy. Uzgodnione terminy dostaw są zawsze przybliżone i mogą zostać przekroczone przez Loxone bez żadnych strat (np. zapłata odsetek za zwłokę) dla Loxone.
4.7 Jeżeli dostawa nie jest możliwa z powodu trudności w dostawie i / lub wzrostu cen u dostawców i / lub producenta, Loxone ma prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania.
4.8 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, dopuszczalne są dostawy częściowe.
4.9 W przypadku zleceń obejmujących kilka podetapów (np. programy i szkolenia) Loxone ma prawo do wystawienia faktury po wykonaniu każdego podetapu. Loxone jest zobowiązany do wykonania dalszych podetapów dopiero po dokonaniu przez klienta zapłaty za podetapy już zafakturowane.
4.10 Faktury są płatne względnie wymagalne natychmiast po otrzymaniu, wyłącznie netto. Przelewy są traktowane jako płatność dopiero po wpłynięciu na konto Loxone.
4.11 O ile nie uzgodniono inaczej, Loxone akceptuje wyłącznie płatność z góry.
4.12 Loxone nie ma obowiązku przyjmowania czeków ani weksli. W przypadku przyjęcia zobowiązanie uważa się za spełnione tylko wtedy, gdy dokumenty te zostaną pokryte i wykupione / zrealizowane.
4.13 Jeżeli po zawarciu umowy sytuacja majątkowa klienta ulegnie znacznemu pogorszeniu, Loxone ma prawo do natychmiastowego postawienia w stan wymagalności otwartych, ale jeszcze niewymagalnych kwot faktur i / lub zażądania płatności z góry lub kaucji.
4.14 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, pracownicy Loxone nie są upoważnieni do przyjmowania płatności.
4.15 Zakazy cesji wydawane przez klienta są wyraźnie i zdecydowanie nieuznawane.
4.16 Kompensacja wszelkiego rodzaju roszczeniami wzajemnymi jest wykluczona, chyba że roszczenie zostało wyraźnie uznane przez Loxone na piśmie i / lub zostało stwierdzone przez sąd.

5. Zwłoka

5.1 Jeśli towar nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie dostawy, Loxone ma prawo do przechowywania towaru przez maksymalnie 6 tygodni na koszt i ryzyko klienta, samodzielnie lub za pośrednictwem spedytora. Loxone ma również prawo domagać się wykonania umowy lub odstąpić od umowy, wyznaczając stosowny dodatkowy termin, i wykorzystać towar w inny sposób.
5.2 W przypadku zwłoki w płatności ze strony klienta Loxone ma prawo odstąpić od umowy, wyznaczając dodatkowy termin 5 dni roboczych (poniedziałek – piątek), lub domagać się wykonania umowy. Loxone zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich szkód wynikających ze zwłoki. Loxone w szczególności jest uprawniony, według własnego uznania, do naliczenia rekompensaty za rzeczywiście poniesioną szkodę lub odsetek za zwłokę w wysokości 1% wartości faktury miesięcznie.
5.3 W przypadku zwłoki w płatnościach klient zobowiązuje się do zwrotu powstałych kosztów związanych z monitowaniem i windykacją – o ile są one niezbędne do odpowiedniego dochodzenia prawnego. W przypadku transakcji przedsiębiorstwa obejmuje to w każdym wypadku ryczałt w wysokości 40,00 EUR tytułem rekompensaty kosztów egzekucji wierzytelności zgodnie z § 458 kodeksu handlowego (UGB). Nie narusza to prawa do dochodzenia dalszych praw i wierzytelności.
5.4 Loxone jest uprawniony do zaliczenia płatności przychodzących od klienta w pierwszej kolejności na poczet kosztów związanych z monitowaniem i windykacją oraz kosztów związanych z windykacją poniesionych przez adwokata i sąd, w następnej kolejności na poczet naliczonych odsetek za zwłokę i na końcu na poczet pozostałego do zapłaty kapitału.
5.5 Jeżeli klient zalega z płatnością częściową, Loxone ma prawo do natychmiastowego postawienia w stan wymagalności otwartych, ale jeszcze niewymagalnych kwot faktur i / lub zażądania płatności z góry lub kaucji.

 

6. Zastrzeżenie własności

6.1 Loxone zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu dokonania całkowitej zapłaty kwoty równej cenie sprzedaży
6.2 Klient ponosi ryzyko za towar objęty zastrzeżeniem, w szczególności ryzyko zniszczenia, utraty lub pogorszenia jakości. W celu zabezpieczenia dostarczonego towaru objętego zastrzeżeniem własności klient jest zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia dostarczonego towaru od wszelkich możliwych do przewidzenia w zwykłej działalności gospodarczej ryzyk.6.3 Klient jest uprawniony do odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Dopóki kwota równa cenie sprzedaży nie zostanie w całości zapłacona firmie Loxone, klient ceduje na Loxone na poczet płatności wszelkie otrzymywane przez niego wierzytelności i zabezpieczenia wynikające z odsprzedaży. Klient zobowiązany jest odnotować te cesje w swoich księgach.
6.4 Jeżeli nabywca warunkowy dokonuje sprzedaży za gotówkę, przewłaszcza firmie Loxone przychód z odsprzedaży poprzez antycypowane constitutum possessorium.
6.5 W przypadku obróbki i przetworzenia lub połączenia towaru objętego zastrzeżeniem z przedmiotami zewnętrznymi własność Loxone rozciąga się również na nowy przedmiot zgodnie ze stosunkiem udziałów w wartości.
6.6 Jeżeli dostarczony przez Loxone towar i / lub przedmioty z nich wytworzone w wyniku obróbki i przetworzenia staną się istotnym składnikiem nieruchomości osoby trzeciej, tak że ta ostatnia stanie się właścicielem towaru dostarczonego przez Loxone poprzez utworzenie nierozerwalnego związku z nieruchomością, klient ceduje na Loxone wszelkie roszczenia wobec osoby trzeciej w wysokości wartości towaru dostarczonego przez Loxone
6.7 Ustanowienie zastawu lub przeniesienie własności towaru objętego zastrzeżeniem w celu zabezpieczenia wierzytelności na rzecz osób trzecich jest niedopuszczalne bez wyraźnej i pisemnej zgody Loxone. Loxone musi zostać natychmiast powiadomiony o zajęciach dokonanych przez osoby trzecie.
6.8 W przypadku przyjęcia z powrotem towaru objętego zastrzeżeniem nastąpi stosowna obniżka ceny wynosząca co najmniej 30% wartości faktury.
6.9 Klient zobowiązuje się powiadomić Loxone przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, tak aby Loxone mógł przyjąć z powrotem towar, który został dostarczony z zastrzeżeniem własności i stanowi własność Loxone.

7. Przejście ryzyka

Z chwilą wysyłki i / lub odbioru towaru przez klienta lub jego pełnomocnika względnie przewoźnika lub jego pełnomocnika ryzyko przypadkowego pogorszenia jakości lub przypadkowej utraty przechodzi na klienta.

8. Reklamacja

8.1 Wady należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, najpóźniej w ciągu jednego tygodnia, wady oczywiste – niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, wady ukryte – niezwłocznie po ich wykryciu, pod rygorem wyłączenia roszczeń z tytułu rękojmi i roszczeń o odszkodowanie oraz prawa do zakwestionowania z powodu wad.
8.2 Reklamację należy odpowiednio uzasadnić i udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami.
8.3 Zgłoszenie wad nie uprawnia do częściowego lub całkowitego zatrzymania kwoty faktury.

Reklamacje należy zgłaszać zgodnie z procedurą zwrotu (RMA) opisaną tutaj: https://www.loxone.com/plpl/wsparcie/reklamacje/

Uwaga: Zgodnie z prawem UE nie mamy obowiązku przyjmowania zwrotów nowych, nieuszkodzonych produktów. W wyjątkowych sytuacjach prosimy najpierw o kontakt i upewnienie się, że produkt został nieotwarty a od wysyłki z magazynu nie upłynęło więcej niż 30 dni. Nigdy nie przyjmujemy towarów, które opuściły nasz magazyn i znajdują się poza nim przez okres dłuższy niż 30 dni.

9. Rękojmia

9.1 Drobne, niemające ujemnego wpływu na zamierzone zastosowanie odchylenia techniczne i / lub odchylenia od wzorca i / lub prospektu, na których oparta jest oferta i / lub potwierdzenie zlecenia (w szczególności w odniesieniu do wymiarów, wagi, jakości i / lub koloru), są wadami nieznacznymi i z góry obowiązują jako zatwierdzone.
9.2 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Loxone nie gwarantuje interoperacyjności swoich produktów z innymi produktami i / lub systemami.
9.3 Prawa do rękojmi w przypadku towaru nowego należy dochodzić w ciągu 24 miesięcy od daty przeniesienia ryzyka. Prawo do rękojmi jest wyłączone w przypadku towaru używanego.
9.4 W przypadku części zużywających się, których zwykle zakładany okres żywotności jest krótszy niż okres rękojmi wynoszący 24 miesiące, prawo do rękojmi jest ograniczone: prawa do rękojmi można dochodzić przed sądem w przypadku akumulatorów w okresie 6 miesięcy, w przypadku wyświetlaczy LCD – w okresie 12 miesięcy.
9.5 W przypadku oprogramowania i / lub usług programistycznych prawo do rękojmi przysługuje tylko wtedy, gdy wada jest odtwarzalna, a reklamacja zostanie złożona w formie pisemnej i udokumentowana w ciągu 4 tygodni od daty przeniesienia ryzyka.
9.6 Loxone ma prawo wybrać między poprawą, wymianą lub obniżeniem ceny, pod warunkiem, że wystąpiła tylko jedna niewielka wada. Dopuszcza się więcej niż jedną próbę dokonania poprawy.
9.7 W przypadku jednostronnego unieważnienia umowy wysokość ewentualnej spłaty jest obliczana na podstawie ceny sprzedaży, pomniejszonej o odpowiednią opłatę za użytkowanie i powstałe zmniejszenie wartości.
9.8 Okres rękojmi nie jest przedłużany i / lub przerywany próbami usunięcia wad.
9.9 Próby usunięcia wad podejmowane są zawsze bez uznania obowiązku prawnego.
9.10 Dopóki klient nie ureguluje otwartych należności, Loxone nie jest jest zobowiązany do podjęcia prób usunięcia wad.
9.11 Prawo do rękojmi wygasa natychmiast, jeśli klient lub osoba trzecia nieupoważniona przez Loxone dokona zmian lub napraw towaru.
9.12 Klient musi zawsze przedstawić dowód, że wada istniała w momencie przeniesienia ryzyka. Przepisy § 924 ogólnego kodeksu cywilnego (ABGB) nie mają zastosowania.
9.13 W celu dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi towar należy przekazać w firmie Loxone lub przesłać do Loxone, podając numer i datę faktury oraz wadę. Klient ponosi koszty wysyłki towaru do Loxone oraz ryzyko ewentualnej utraty. Jeżeli dostarczone przez Loxone produkty i / lub przedmioty z nich wytworzone w wyniku obróbki i przetworzenia staną się istotnym składnikiem nieruchomości osoby trzeciej, klient zobowiązuje się do zapewnienia wszelkiej współpracy niezbędnej do usunięcia wady – w szczególności dostępu do wadliwego przedmiotu.
9.14 Przesyłki zwrotne towarów, które nie zostały zapowiedziane lub nie zostały oznaczone jako uzgodnione, zostaną zwrócone w stanie nieprzetworzonym z naliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00 EUR plus VAT.
9.15 Jeśli okaże się, że reklamowany produkt nie ma wad lub informacja o błędzie była nieprawidłowa, zostanie naliczona minimalna opłata manipulacyjna w wysokości 20,00 EUR plus VAT.
9.16 Regres zgodnie z § 933b ogólnego kodeksu cywilnego (ABGB) jest wyłączony – o ile na piśmie nie uzgodniono inaczej.

10. Odszkodowanie i odpowiedzialność cywilna

10.1 Loxone nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem, niewłaściwą lub nieprawidłową obsługą i / lub instalacją, naturalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym obchodzeniem się z produktem i / lub przechowywaniem.
10.2 O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, Loxone ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które Loxone spowodował w wyniku rażącego zaniedbania lub umyślnego działania, niezależnie od tego, czy są to szkody bezpośrednie czy pośrednie, szkody będące następstwem wad, w szczególności takie jak koszty demontażu i montażu lub utracony zysk. Powyższe nie dotyczy szkód osobowych.
10.3 Roszczenia o odszkodowanie ulegają przedawnieniu po 6 miesiącach od daty powzięcia wiedzy o szkodzie i jej sprawcy.

11. Siła wyższa

11.1 W przypadku działającego z zewnątrz, elementarnego zdarzenia, któremu nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu niezwykle rozsądnej staranności i które jest tak nadzwyczajne, że nie należy go traktować jako typowe ryzyko operacyjne (siła wyższa), takie jak spory pracownicze, zamieszki, konflikty zbrojne lub terrorystyczne, epidemie, pandemie, działania urzędowe, takie jak nakazy kwarantanny itp., obowiązek wykonania zobowiązania przez strony umowy zostaje zawieszony na czas trwania zdarzenia.
11.2 Punkt 10.1 dotyczy również w szczególności zakłóceń operacyjnych i ruchowych, niewłaściwego świadczenia usług przez poddostawców, przerw w transporcie i / lub wstrzymania produkcji, o ile zdarzenia te można przypisać działaniu siły wyższej.
11.3 Punkt 10.1 ma również zastosowanie, jeśli Loxone pozostaje w zwłoce w momencie zdarzenia.
11.4 Wzajemne roszczenia o odszkodowanie są wyłączone. Loxone poinformuje klienta o wszelkich przeszkodach w wykonaniu zobowiązania spowodowanych działaniem siły wyższej tak szybko, jak to możliwe.
11.5 Klauzule odmienne są wyraźnie i zdecydowanie nieuznawane.

12. Odpowiedzialność za produkt

12.1 Klient wyraźnie i zdecydowanie rezygnuje z dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za szkody rzeczowe spowodowane produktami, które przeważnie stosował w swojej firmie (§ 2 ustawy o odpowiedzialności za produkt (PHG)).
12.2 Klient zobowiązuje się – w przypadku odsprzedaży produktów innemu przedsiębiorcy – do narzucenia regulacji zgodnie z pkt. 12.1 swoim klientem oraz do zapewnienia, że Loxone nie zostanie narażony na żadne pozwy i szkody w wyniku zaniechania dokonania powyższego zobowiązani.
12.3 Roszczenia regresowe w rozumieniu § 12 ustawy o odpowiedzialności za produkt (PHG) są wyłączone, chyba że klient udowodni, że błąd został spowodowany po stronie Loxone i co najmniej przez rażące zaniedbanie.

13. Własność intelektualna i ochrona danych

13.1 Loxone lub jego licencjodawcy mają wszelkie prawa autorskie do uzgodnionych usług (programy, dokumentacja programowa etc.). Po uiszczeniu uzgodnionej opłaty klient ma prawo używać oprogramowania wyłącznie do własnych celów, tylko na sprzęcie określonym w umowie i w wymiarze nabytej liczby licencji do jednoczesnego użytkowania na kilku stanowiskach roboczych.
13.2 Umowa, której podstawę stanowią niniejsze OWH, zapewnia jedynie zgodę na korzystanie z utworu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i/lub udostępnianie przez klienta jest wyraźnie i zdecydowanie zabronione.
13.3 Współpraca klienta przy produkcji oprogramowania nie powoduje nabycia żadnych praw poza użytkowaniem przewidzianym w umowie opartej na niniejszych OWH.
13.4 Każde naruszenie praw autorskich Loxone będzie skutkować roszczeniami o zaniechanie, prawem do obrony przed naruszeniem chronionych dóbr prawnych oraz roszczeniami o odszkodowanie, przy czym w takim przypadku należy zapewnić pełną satysfakcję.
13.5 Klient może wykonywać pojedyncze kopie w celach archiwizacyjnych i tworzenia kopii zapasowych pod warunkiem, że oprogramowanie nie zawiera wyraźnego zakazu ze strony licencjodawcy lub osób trzecich oraz że wszelkie informacje o prawach autorskich i prawach własności zostaną w tych kopiach przeniesione w niezmienionej formie.
13.6 Jeśli konieczne jest ujawnienie interfejsów w celu utworzenia interoperacyjności oprogramowania, klient musi o to poprosić Loxone za zwrotem kosztów. Jeśli Loxone nie spełni tego żądania, a dekompilacja odbędzie się zgodnie z ustawą o prawie autorskim, wyniki będzie można wykorzystać wyłącznie w celu utworzenia interoperacyjności.
13.7 Dane i dokumenty przekazywane klientowi, takie jak w szczególności zdjęcia, rysunki, kalkulacje i wzorce, są utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i jako takie stanowią własność intelektualną Loxone. Nie mogą być one powielane, edytowane, udostępniane osobom prywatnym i / lub publicznie i / lub rozpowszechniane bez wyraźnej pisemnej zgody Loxone.
13.8 Przesyłane dane i dokumenty podlegają ścisłej poufności i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Loxone.
13.9 Po umownym wykonaniu usługi dane i dokumenty przekazane przez Loxone muszą zostać usunięte przez klienta lub jego asystentów / pomocników niezwłocznie, w sposób możliwy do zweryfikowania i całkowicie lub zniszczone w inny sposób względnie zwrócone do Loxone na jego żądanie.

14. Lojalność i podkupywanie pracowników

14. 1 Strony umowy zobowiązują się – również za pośrednictwem osób trzecich – do powstrzymania się od pozyskiwania i zatrudniania pracowników stron umowy, którzy brali udział w realizacji dostaw towarów i / lub usług, na czas trwania umowy i 12 miesięcy po całkowitym jej wykonaniu.
14.2 W przypadku zawinionego naruszenia punktu 14.1 ustalana jest kara umowna w wysokości rocznego wynagrodzenia brutto podkupionego pracownika.

15. Miejsce wykonania zobowiązania

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, miejscem wykonania zobowiązania jest zawsze siedziba Loxone.

16.Uzgodnienia dodatkowe

Ustne uzgodnienia dodatkowe do umów opartych na niniejszych OWH i / lub do niniejszych OWH są niedopuszczalne. Zmiany i / lub uzupełnienia umów, na których opierają się niniejsze OWH, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również odstąpienia od wymogu formy pisemnej.

17. Korespondencja i transakcje handlowe w formie elektronicznej

17.1  Wszelką korespondencję pomiędzy klientem a Loxone należy prowadzić z podaniem numeru zamówienia względnie zlecenia.
17.2 Oświadczenia konstytutywne pomiędzy klientem a Loxone, w szczególności zamówienia, potwierdzenia zamówień, uzgodnienia dodatkowe etc. odpowiadają wymogowi formy pisemnej, jeżeli są przesyłane drogą e-mailową.

18. Miejsce jurysdykcji i wybór prawa

18.1 Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów związanych z niniejszymi OWH i / lub stosunkami umownymi pomiędzy Loxone a jego klientami, na których to stosunkach oparte są niniejsze OWH, jest sąd właściwy dla siedziby Loxone.
18.2 Umowy zawarte między klientem a Loxone podlegają wyłącznie prawu austriackiemu, z wyłączeniem krajowych i ponadnarodowych norm referencyjnych (ustawa o międzynarodowym prawie prywatnym (IPRG), Rzym I) oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

19. Klauzula salwatoryjna

Ewentualna nieważność i / lub nieskuteczność prawna pojedynczych postanowień niniejszych OWH nie narusza ważności pozostałych postanowień. Nieskuteczne prawnie i / lub nieważne postanowienie należy zastąpić skutecznym prawnie i ważnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu będzie zbliżone do ekonomicznego celu zastępowanego postanowienia.