Intelligente temperatuurregeling

De programmabouwsteen "Intelligente temperatuurregeling" berekent de benodigde voorlooptemperatuur op basis van de buitentemperatuur en een geïntegreerde verwarmingscurve, evenals de energiebehoefte van de toegewezen ruimten.
Op deze manier bepaalt het de verwarmings- of koelbehoefte van alle ruimten in een mengkringcircuit en maakt het vervolgens de regeling van mengkranen en pompen mogelijk.

Afhankelijk van de modus wordt in het blok een verwarmingscurve of een afkoelcurve gebruikt voor de berekening.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
To Buitentemperatuur Analoge ingang voor de actuele buitentemperatuur.
Als deze ingang niet is aangesloten, wordt de waarde van de systeemvariabele "Buitentemperatuur" gebruikt. Als dit niet beschikbaar is, wordt de waarde -1000 weergegeven.
Ib Boost Boost ingang
Verwarming: Maximale aanvoertemperatuur (parameter Max) wordt op AQf uitgegeven
Koeling: Minimum aanvoertemperatuur (parameter min) wordt uitgegeven op uitgang AQf
-
St Stop STOP ingang
Schakelt vrijgave pomp/mixer uit
Verwarming: Minimaal aanvoertemperatuur (parameter min) wordt uitgegeven op uitgang AQf of AQb
Koelen: Maximale aanvoertemperatuur (parameter max) wordt uitgegeven op uitgang AQf of AQb
-
Tb Buffer temperatuur Huidige buffertemperatuur
Als deze ingang wordt gebruikt is vrijgave van de mixer (uitgang Qp) pas beschikbaar als de ingestelde temperatuur werd bereikt
Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
AQt Gewenste ruimte temperatuur van de ruimte met actueel de hoogste (bij verwarming) of laagste (bij koelen) nodige gewenste aanvoertemperatuur
TxQr Tekst uitgang ruimte, met actueel de hoogte (bij verwarming) of laagste (bij koelen) nodige gewenste aanvoertemperatuur Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. -
AQf Gewenste aanvoertemperatuur
AQb Buffer gewenste temperatuur
Qp Pomp/mixer vrijgave
Uitgang wordt actief zodra de klepopening van ten minste één ruimte de inschakeldrempel overschrijdt
Als ingang Tb (werkelijke buffertemperatuur) wordt gebruikt, moet de buffertemperatuur worden bereikt naast de klepopening.
-
AQr Verwarming/koeling eenheden vereist in °Cm² of Fm² (F... Fahrenheit)
Er wordt de verwarming/koeling eisen van elke ruimte (ruimtetemperatuur afwijking * opvlakte van ruimte) opgeteld
AQl Verwarming/koeling belasting (0-100%)
Er wordt de verwarming/koeling belasting van elke ruimte (intensiteit van elke ruimte * opervlakte van de ruimte / totaaloppervlakte) opgeteld
AQi Aanvoertemperatuur verhogen/verlagen
Actuele aanvoertemperatuur verhoging (bij verwarming) of aanvoertemperatuur verlaging (bij koeling)
Qe Digitale fout uitgang (ongeldige waarde) -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Min Minimum Minimale voorlooptemperatuur
De buitentemperatuur van ingang To of systeemvariabele is nodig voor de berekening van de voorlooptemperatuur.
5
Max Maximum Maximale voorlooptemperatuur
De buitentemperatuur van ingang To of systeemvariabele is nodig voor de berekening van de voorlooptemperatuur.
40
B Buffer temperatuur verhoging/verlaging Buffer temperatuurstijging bij verwarming (AQb = AQf + B) of buffer temperatuur verlaging bij koeling (AQb = AQf - B) 5
S Stijging Stijging van de verwarmings- of afkoelcurve 0,5
N Parallelverschuiving Parallelle verschuiving van de verwarmingscurve of de afkoelcurve (tijdens het verwarmen wordt de instelwaarde van het debiet met deze waarde verhoogd, tijdens het koelen wordt deze verlaagd) 0
Str Inschakel drempel Inschakeldrempel in %
Alleen als de ventielstand van ten minste één ruimte deze waarde overschrijdt, wordt de pomp (Qp) ingeschakeld
Als alle ruimteregelaars van een toegewezen klimaatregelaar worden gebruikt, heeft deze parameter geen effect. In dit geval geldt de inschakeldrempel van de klimaat controller.
35
G Versterkingsfactor Versterkingsfactor van de ruimtetemperatuur afwijking
Legt vast met welke versterkingsfactor de ruimte temperatuur afwijking wordt gewogen (standaard = 1)
1
I Gewenste temperatuur verhoging/verlaging Verhoging van de gewenste ruimtetemperatuur tijdens de verwarmingsfase (voor verwarming) of verlaging van de gewenste kamertemperatuur tijdens de afkoelingsfase (voor koeling). 2
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Mixer circuit voor Selectie van verwarming of koelcircuit -
Toewijzingen Toewijzing van intelligente kamercontrollers.
Op basis van het verzoek van alle geconfigureerde ruimteregelingen worden flow- en buffertemperaturen en andere outputwaarden berekend.
-
Voorbeeld programmering

Het volgende voorbeeld toont een eenvoudige basisprogrammering van deze bouwsteen:

De buitentemperatuur wordt bij ingang To overgedragen naar de bouwsteen. Op uitgang AQf wordt de gewenste temperatuur voor het debiet naar de Verwarmingsmenger bouwsteen overgebracht.
Via uitgang Qp$ worden de mengbouwsteen en de relaisuitgang voor de circulatiepomp samen aangestuurd.
Gelieve rekening te houden dat hier verdere logica moet worden toegevoegd als mengkranen of pompen alleen onder bepaalde omstandigheden mogen draaien.

De toewijzing van de ruimtes wordt gedaan via het venster dat opent wanneer de bouwsteen wordt toegevoegd of door te dubbelklikken op de bouwsteen.
Hier selecteert u alle ruimtes die door deze mengkring worden bevoorraad. Hiervoor moet er één Intelligente ruimte regeling$ per ruimte zijn:

Of het mengcircuit wordt gebruikt voor verwarming of koeling wordt bepaald in de bouwsteen instellingen:

Hier kunt u ook instellen dat de verwarmings-/koelingsbeslissing wordt bepaald door de klimaatontroller bouwsteen. In dit geval moet in het onderstaande veld een klimaatcontroller worden toegewezen.


Functie beschrijving

Voor het bepalen van de voorloopsetpunttemperatuur$ worden alle toegewezen kamers geëvalueerd.
In de verwarmingsmodus worden alleen de kamers geëvalueerd die op dat moment in de verwarmingsmodus staan. In de koelmodus, de kamers in de koelmodus.

De volgende waarden worden in de berekening meegenomen:
BR$$buitentemperatuur
Gewenste temperatuur
gewenste temperatuur/actuele temperatuur afwijking
ruimte verwarmingsfase / koelfase
verwarmingscurve of koelcurve
bouwsteen parameters

De bouwsteen bepaalt eerst de gewenste aanvoertemperatuur voor elke ruimte, daarna wordt de hoogst (voor verwarmen) of laagst (voor koelen) berekende aanvoertemperatuur op de uitgang AQf uitgegeven.
Als er geen verwarming of koeling nodig is, wordt de minimale (Min parameter) aanvoertemperatuur op de uitgang AQf voor verwarmen en de maximale aanvoertemperatuur (Max parameter) op de uitgang AQf voor koelen uitgestuurd.

Voor Pomp/mixer vrijgave worden de H/C/HC uitgangen (correspondeert met klepopening 0-100%) van de toegewezen ruimteregelaars geëvalueerd.
Als ten minste één ruimte de minimale klepopening (gedefinieerd door parameter Str) heeft overschreden, wordt de uitgang Qp geactiveerd.

De Bufferinsteltemperatuur is boven (verwarmen) of onder (koelen) de insteltemperatuur van het debiet door de waarde die is ingesteld in parameter B. De waarde wordt uitgegeven op uitgang AQb.


Berekening voorbeelden

De volgende voorbeelden laten zien hoe de berekening van de insteltemperatuur van het debiet in detail wordt uitgevoerd:

Invloed ruimte insteltemperatuur:

Door de in de bouwsteen geïntegreerde Verwarmingscurve of koelcurve wordt naast de buitentemperatuur ook rekening gehouden met de gewenste ruimtetemperatuur. Als de buitentemperatuur gelijk is, zijn zowel de verwarming als de koeling geldig: Een positieve verandering van de kamertemperatuur leidt tot een verhoging van de aanvoertemperatuur.

Voorbeeld 1: Ingestelde ruimtetemperatuur = 20 °C; buitentemperatuur = 0 °C (S = 0,5; N = 0) ⇒ Ingestelde voorlooptemperatuur = 30,9 °C

Voorbeeld 2: Gewenste kamertemperatuur = 22 °C; buitentemperatuur = 0 °C (S = 0,5; N = 0) ⇒ Gewenste aanvoertemperatuur = 33,8 °C

Beïnvloeding ruimtetemperatuur afwijking:

De afwijking van de kamertemperatuur wordt opgeteld (voor verwarming) of afgetrokken (voor koeling) bij de gewenste kamertemperatuur en verwerkt als een gecorrigeerde kamertemperatuur van de verwarmings- of afkoelcurve.

Met de parameter G kan de invloed van de afwijking van de ruimtetemperatuur worden gewogen. Standaard is G ingesteld op 1. Als G op 0 staat, heeft de afwijking van de ruimtetemperatuur geen invloed op de gewenste ruimtetemperatuur of de gewenste aanvoertemperatuur.

Voorbeeld 1: Verwarming; gewenste ruimtetemperatuur = 20 °C; afwijking van de ruimtetemperatuur = 1,5 °C; G = 1 ⇒ de gecorrigeerde gewenste ruimtetemperatuur bedraagt 21,5 °C

Voorbeeld 2: Koeling; gewenste ruimtetemperatuur = 20 °C; afwijking van de kamertemperatuur = 1,5 °C; G = 2,0 ⇒ de gecorrigeerde gewenste ruimtetemperatuur is 17,0 °C

Invloed verwarmingsfase of koelfase:

Als een ruimte zich op dat moment in de verwarmings- of koelfase bevindt (bijv. overgang van de spaartemperatuur naar de comforttemperatuur), wordt de instelwaarde voor de kamertemperatuur met een instelbare waarde verhoogd of verlaagd (zie parameter I).
Deze instelwaarde voor de ruimtetemperatuur stijgt of daalt met als gevolg een verkorte verwarmings- of koeltijd.
Als parameter I op 0 wordt gezet, heeft de verwarmings- of koelfase geen effect op de instelwaarde voor de aanvoertemperatuur in de temperatuurregeling.


Opmerkingen

Bijzonderheden bij het koelen: Tijdens het koelen is het belangrijk dat de aanvoertemperatuur niet onder de dauwpunttemperatuur (condensatie) daalt. Dit kan worden gewaarborgd door de parameter Min dienovereenkomstig in te stellen.
Het is ook aan te bevelen om de insteltemperatuur van de ruimte te verhogen wanneer de buitentemperatuur stijgt, om te voorkomen dat de ruimtes te veel afkoelen op zeer warme dagen.