Algemene voorwaarden (AV) van

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1, 4154 Kollerschlag
FN 326074 x, ATU64900138
(“Loxone”)

Status juni 2021

1. Toepassingsgebied

Op alle leveringen van goederen en diensten door Loxone zijn de Algemene Voorwaarden (AV), van toepassing. Voorts is het AV van Loxone van toepassing op alle toekomstige transacties (d.w.z. na een eerste levering of dienst), ook indien de klant niet (meer) uitdrukkelijk op de toepasselijkheid van het AV is gewezen. Algemene voorwaarden van de klant die in strijd zijn met en/of afwijken van deze AV worden uitdrukkelijk niet erkend. Dit geldt ook in het geval dat een klant zijn eigen algemene voorwaarden hanteert, tenzij Loxone schriftelijk instemt met het opnemen van de algemene voorwaarden van de derde. In dit geval en/of indien bijzondere voorwaarden voor individuele contracten schriftelijk zijn overeengekomen, zijn deze AV aanvullend van toepassing en dienen zij voor interpretatie. De orderbevestiging en/of de uitvoering van de order door Loxone impliceert geen instemming met de algemene voorwaarden van de klant. Indien de klant tussenpersoon is, verbindt hij zich deze AV aan de eindgebruiker te binden en Loxone schadeloos te stellen voor alle schade die Loxone lijdt als gevolg van het niet binden van de AV.

2. Contractsluiting

2.1 De offertes van Loxone zijn steeds vrijblijvend.

2.2. Informatie in catalogi, brochures en ander reclamemateriaal is niet bindend en maakt alleen deel uit van de overeenkomst indien daar in de orderbevestiging uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand hetzij door een schriftelijke orderbevestiging, hetzij door uitvoering van de order en/of uitvoering van de dienst.

2.4 De inhoud van de orderbevestiging is uitsluitend bepalend voor de contractuele omvang van levering en prestatie. Bij gebreke van een orderbevestiging, met name in geval van onmiddellijke uitvoering van de order en/of uitvoering van de dienst, is de inhoud van de afleveringsbon en/of de factuur doorslaggevend.

2.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem opgegeven maten, alsmede voor de technisch juiste oplossing van verstrekte plannen en tekeningen en draagt zelf de nadelige gevolgen van onjuiste gegevens.

2.6 De inhoud van de orderbevestiging dient door de klant te worden gecontroleerd. Eventuele afwijkingen van de door de klant geplaatste bestelling dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld, zo niet komt de overeenkomst tot stand met de door Loxone bevestigde inhoud.

3 Bestellen en sluiten van een overeenkomst in de webwinkel

3.1 De presentatie van de goederen in de webshop vormt geen bindend aanbod van Loxone voor het sluiten van een koopovereenkomst. De klant wordt alleen verzocht een offerte te maken door een bestelling te plaatsen.

3.2 Door het plaatsen van de bestelling in de webwinkel (“bestelling onder voorbehoud van betaling”), doet de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden.

3.3 Loxone bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail naar het door de klant opgegeven adres (orderbevestiging). Deze orderbevestiging dient enkel om de klant te informeren dat het order door Loxone is ontvangen en vormt nog geen aanvaarding van het contractuele aanbod door Loxone.

3.4 De aanvaarding van het aanbod komt slechts tot stand door een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van aanvaarding of door uitvoering van de opdracht en/of het verrichten van de dienst.

4 Betalings- en leveringsvoorwaarden

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de tussen Loxone en de klant overeengekomen prijzen in euro’s en exclusief BTW. De prijzen die gelden op de dag van de bestelling worden in rekening gebracht.

4.2 Alle vervoers- en/of verpakkingskosten, vracht- en/of verzekeringskosten, douanerechten, vergoedingen en heffingen zijn ten laste van de klant. Dit geldt ook indien franco levering is overeengekomen. Vrachtkosten worden niet voorgeschoten. De goederen worden slechts verzekerd op kosten en uitdrukkelijk verzoek van de klant. De leverancier zal Loxone op eerste verzoek vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

4.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging en gelden onder voorbehoud van wijziging van de fabricagekosten. Het gaat hierbij met name om stijgingen van de loonkosten als gevolg van cao-regelingen in de bedrijfstak of andere kosten die noodzakelijk zijn voor het verrichten van diensten (zoals die voor materialen, energie, vervoer, externe werkzaamheden, financiering enz.)

4.4 Voor orders en/of overeenkomsten met een waarde van EUR 500,00 of meer is Loxone gerechtigd een aanbetaling van 30% van het orderbedrag te verlangen. De aanbetaling dient te gebeuren binnen 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.

4.5 Loxone is pas verplicht tot uitvoering van de opdracht en/of de dienst wanneer de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, alle technische en commerciële leveringskwesties zijn opgehelderd en Loxone alle documenten heeft ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

4.6 De leveringstermijnen en -data worden door Loxone zoveel mogelijk in acht genomen. Loxone behoudt zich het recht voor om een leveringstermijn van 30 dagen te hanteren. Overeengekomen leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en kunnen door Loxone worden overschreden zonder dat daaraan voor Loxone nadelen (b.v. betaling van vertragingsrente) zijn verbonden.

4.7 Indien een levering niet mogelijk is ten gevolge van leveringsmoeilijkheden en/of prijsstijgingen bij leveranciers en/of bij de producent, heeft Loxone het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deelleveringen toegestaan.

4.9 Bij opdrachten die uit meerdere deelstappen bestaan (bijv. programma’s en trainingen), is Loxone gerechtigd te factureren na voltooiing van elke afzonderlijke deelstap. Loxone is alleen verplicht om verdere deelstappen uit te voeren wanneer de klant reeds voor gefactureerde deelstappen heeft betaald.

4.10 De facturen zijn onmiddellijk na ontvangst betaalbaar, strikt netto. Bankoverschrijvingen worden pas als betaling beschouwd bij ontvangst op de rekening van Loxone.

4.11 Tenzij anders is overeengekomen, aanvaardt Loxone uitsluitend vooruitbetaling.

4.12 Loxone is niet verplicht cheques of wissels te accepteren. In geval van aanvaarding wordt de verplichting eerst geacht te zijn nagekomen, wanneer deze papieren zijn gedekt en geïnd.

4.13 Indien na het sluiten van de overeenkomst sprake is van een aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van de klant, is Loxone gerechtigd openstaande maar nog niet vervallen factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar te stellen en/of vooruitbetalingen of zekerheden te verlangen.

4.14 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn werknemers van Loxone niet gerechtigd betalingen aan te nemen.

4.15 Verbod van overdracht door de klant wordt uitdrukkelijk niet erkend.

4.16 Verrekening met tegenvorderingen van welke aard dan ook is uitgesloten, tenzij de vordering uitdrukkelijk schriftelijk door Loxone is erkend en/of in rechte is vastgesteld.

5 Vertraging

5.1 Indien de goederen niet op de overeengekomen dag van levering in ontvangst worden genomen, is Loxone gerechtigd de goederen voor een periode van maximaal 6 weken voor rekening en risico van de afnemer zelf of bij een expediteur op te slaan. Evenzo heeft Loxone het recht om ofwel aan te dringen op nakoming van de overeenkomst, ofwel de overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van een redelijke respijttermijn, en elders over de goederen te beschikken.

5.2 Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, heeft Loxone het recht om ofwel zich terug te trekken uit het contract door een respijtperiode van 5 werkdagen (maandag – vrijdag) in te stellen, ofwel aan te dringen op de uitvoering van het contract. Loxone behoudt zich het recht voor om alle uit het verzuim voortvloeiende schade te vorderen. In het bijzonder heeft Loxone het recht om, naar haar keuze, een vergoeding voor de werkelijk geleden schade of een vertragingsrente van 1% van het factuurbedrag per maand in rekening te brengen.

5.3 In geval van een betalingsachterstand verplicht de klant zich om de gemaakte aanmanings- en incassokosten aan Loxone te vergoeden, voor zover deze noodzakelijk zijn voor een passende rechtsgang. In het geval van zakelijke transacties omvat dit in ieder geval een forfaitair bedrag van EUR 40,00 als vergoeding voor incassokosten overeenkomstig § 458 van het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB). De uitoefening van andere rechten en aanspraken blijft onverlet.

5.4 Loxone is gerechtigd binnenkomende betalingen van de klant in de eerste plaats te verrekenen met aanmanings- en incassokosten alsmede de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso, vervolgens met de lopende vertragingsrente en tenslotte met het openstaande kapitaal.

5.5 Indien de klant met een gedeeltelijke betaling in gebreke is, is Loxone gerechtigd onmiddellijke betaling van openstaande maar nog niet vervallen factuurbedragen te verlangen en/of vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Loxone behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat de koopprijs geheel is voldaan.

6.2 De klant draagt het risico voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, in het bijzonder voor het risico van vernietiging, verlies of bederf. Tot zekerheid van de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken is de afnemer verplicht de afgeleverde zaken afdoende te verzekeren tegen alle risico’s die in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te voorzien zijn.

6.3 De klant is gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Totdat de koopprijs volledig aan Loxone is betaald, draagt de klant aan Loxone alle vorderingen en zekerheidsrechten over die hem uit hoofde van de doorverkoop wegens betaling toekomen. De klant is verplicht deze opdrachten in zijn boeken te noteren.

6.4. Indien de voorwaardelijke koper tegen contante betaling verkoopt, draagt hij de wederverkoopopbrengst bij wijze van vervroegd bezit over aan Loxone.

6.5 Bij verwerking of verbinding van onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken met zaken van derden strekt de eigendom van Loxone zich naar rato van de waarde van de aandelen ook uit tot de nieuwe zaak.

6.6 Indien de door Loxone geleverde zaken en/of de door bewerking daarvan ontstane zaken tot het eigendom van een derde gaan behoren, zodat deze door de onlosmakelijke verbondenheid met het eigendom eigenaar wordt van de door Loxone geleverde zaken, draagt de afnemer alle vorderingen op de derde ter hoogte van de waarde van de door Loxone geleverde zaken aan Loxone over. 

6.7 Verpanding of overdracht tot zekerheid van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ten gunste van derden is zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loxone niet toegestaan. Loxone moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elke inbeslagneming door derden.

6.8 In geval van terugneming van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zal een redelijke prijsvermindering van tenminste 30% van de factuurwaarde worden toegepast.

6.9 De klant verplicht zich Loxone voor het aanvragen van een insolventieprocedure op de hoogte te stellen, zodat Loxone de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en aan Loxone toebehorende zaken kan terugnemen.

7. overdracht van risico

Het risico van toevallige verslechtering of toevallige teloorgang gaat over op de klant bij de verzending en/of afhaling van de goederen door de klant of diens gemachtigde of door de vervoerder of diens gemachtigde.

8. Kennisgeving van gebreken

8.1 Gebreken dienen onmiddellijk na ontvangst van de levering, uiterlijk binnen een week, schriftelijk te worden gemeld. Duidelijk zichtbare gebreken echter onmiddellijk na ontvangst van de levering, verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking ervan, anders zijn garantie- en schadeclaims alsmede het recht op betwisting van fouten ten gevolge van gebreken uitgesloten.

8.2. De kennisgeving van gebreken moet voldoende worden gemotiveerd en met passende bewijsstukken worden gestaafd.

8.3 De kennisgeving van gebreken geeft de klant niet het recht om het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk in te houden.

9 Garantie

9.1 Geringe technische afwijkingen en/of afwijkingen van een voorbeeld en/of brochure waarop de aanbieding en/of orderbevestiging is gebaseerd (met name ten aanzien van afmetingen, gewicht, kwaliteit en/of kleur), die geen invloed hebben op het beoogde gebruik, zijn onopvallende gebreken en worden geacht op voorhand te zijn goedgekeurd.

9.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat Loxone niet in voor de interoperabiliteit van haar producten met andere producten en/of systemen.

9.3 Bij nieuwe goederen garandeert Loxone – met uitzondering van artikel 9.1 en artikel 9.2 – voor elk gebrek dat aanwezig is op het moment van de eigendomsoverdracht en dat zich manifesteert binnen 24 maanden (garantieperiode).

9.4 Het recht van de klant op garantie alsmede aanspraken die voortvloeien uit een prijsvermindering of uit de ontbinding van de overeenkomst verjaren drie maanden na het verstrijken van de garantietermijn volgens artikel 9.3 (Verjaringstermijn).

9.5 Het recht op garantie is beperkt voor slijtageonderdelen waarvan de normaal te verwachten levensduur korter is dan de garantieperiode van 24 maanden: In het geval van oplaadbare batterijen biedt Loxone garantie voor elk defect dat aanwezig is op het moment van overdracht en dat zich binnen 6 maanden voordoet; in het geval van LCD-schermen biedt Loxone garantie voor elk defect dat aanwezig is op het moment van overdracht en dat zich binnen 12 maanden voordoet.

9.6 In het geval van softwareproducten en/of programmadiensten bestaat het recht op garantie slechts indien het gebrek reproduceerbaar is en schriftelijk wordt gemeld binnen 4 weken na de overdracht van het risico.

9.7 De actualiseringsplicht voor goederen met digitale elementen evenals voor digitale diensten volgens § 7 VGG is uitgesloten – tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.8 Loxone heeft het recht te kiezen tussen verbetering, vervanging of prijsvermindering indien er slechts sprake is van een gering gebrek. Verschillende pogingen tot verbetering zijn toegestaan.

9.9 In geval van beëindiging van het contract wordt de eventuele terugbetaling berekend op basis van de aankoopprijs, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding en een eventuele waardevermindering.

9.10 De garantieperiode wordt niet verlengd en/of onderbroken door pogingen om gebreken te verhelpen.

9.11 Pogingen om gebreken te verhelpen worden altijd ondernomen zonder erkenning van enige wettelijke verplichting.

9.12 Loxone is niet verplicht om te proberen gebreken te verhelpen, zolang de klant openstaande vorderingen niet heeft voldaan.

9.13 Het recht op garantie vervalt onmiddellijk indien de klant of een niet door Loxone gemachtigde derde wijzigingen in of reparaties aan de goederen heeft verricht.

9.14 De klant zal steeds moeten bewijzen dat het gebrek reeds aanwezig was op het ogenblik van de risico-overdracht. § 924 ABGB is niet van toepassing.

9.15 Om aanspraak op garantie te kunnen maken, dienen de goederen bij Loxone te worden ingeleverd of aan Loxone te worden toegezonden, onder vermelding van het factuurnummer, de factuurdatum en het gebrek. De klant draagt de kosten voor verzending naar Loxone, alsmede het risico van eventueel verlies. Indien de door Loxone geleverde producten en/of de door verwerking daarvan ontstane zaken een wezenlijk deel gaan uitmaken van het eigendom van een derde, verbindt de klant zich ertoe alle medewerking te verlenen die nodig is om het gebrek te verhelpen – in het bijzonder toegang tot de gebrekkige zaak.

9.16 Onaangekondigde retourzendingen of retourzendingen die niet volgens afspraak zijn gemarkeerd, worden onverwerkt teruggezonden en er wordt een bedrag van 20,00 EUR plus BTW in rekening gebracht.

9.17 Indien blijkt dat het product waarover is gereclameerd geen gebreken vertoont of dat de foutieve informatie onjuist was, wordt een minimumbedrag van 20,00 euro plus BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

10 Vergoeding en aansprakelijkheid

10.1 Loxone is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundig of oneigenlijk gebruik, bediening en/of installatie, natuurlijke slijtage, onjuiste of onzorgvuldige behandeling en/of opslag.

10.2 Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, is Loxone slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grove schuld of opzet aan de zijde van Loxone, ongeacht of het directe of indirecte schade betreft, gevolgschade veroorzaakt door een gebrek zoals met name verhuis- en installatiekosten of gederfde winst. Dit geldt echter niet voor lichamelijk letsel.

10.3 Vorderingen tot schadevergoeding verjaren 6 maanden na kennisneming van de schade en de schadelijdende partij.

11 Overmacht

11.1 In geval van een externe elementaire gebeurtenis die zelfs door het betrachten van de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet voorkomen had kunnen worden en die zo buitengewoon is dat zij niet als een typisch bedrijfsrisico kan worden beschouwd (overmacht), zoals met name arbeidsconflicten, oproer, gewapende of terroristische conflicten, epidemieën, pandemieën, officiële maatregelen zoals quarantainebevelen, enz. wordt de prestatieplicht van de contractanten voor de duur van de gebeurtenis opgeschort.

11.2 Punt 10.1 is met name ook van toepassing op bedrijfs- en verkeersstoringen, wanprestaties van onderleveranciers, transportonderbrekingen en/of productiestops, voor zover deze gebeurtenissen te wijten zijn aan overmacht.

11.3 Punt 10.1 is ook van toepassing indien Loxone op het moment van de gebeurtenis in verzuim is.

11.4 Wederzijdse vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten. Loxone zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van belemmeringen in de uitvoering als gevolg van overmacht.

11.5 Andersluidende bedingen worden uitdrukkelijk niet erkend. 

12. Productaansprakelijkheid

12.1 De klant ziet uitdrukkelijk af van het recht om aanspraken op schadevergoeding te doen geldend voor materiële schade die is veroorzaakt door producten die hij overwegend in zijn bedrijf heeft gebruikt (§ 2 PHG). 

12.2 De klant verplicht zich – indien hij producten doorverkoopt aan een andere ondernemer – de bepaling conform artikel 12.1 aan zijn klant over te dragen en Loxone te vrijwaren voor alle schade die Loxone lijdt als gevolg van het niet overdragen van de bepaling.

12.3 Aanspraken op regres in de zin van § 12 Productaansprakelijkheidswet zijn uitgesloten, tenzij de klant bewijst dat het gebrek in de sfeer van Loxone is ontstaan en ten minste aan grove nalatigheid is te wijten.

13 Intellectuele eigendom en gegevensbescherming

13.1 Loxone of haar licentiegevers zijn rechthebbende op alle auteursrechten op de overeengekomen diensten (programma’s, programmadocumentatie, etc.). Aan de klant wordt uitsluitend het recht verleend om de software, na betaling van de overeengekomen vergoeding, uitsluitend voor eigen doeleinden te gebruiken, uitsluitend voor de in de overeenkomst gespecificeerde hardware en ten belope van het aantal gekochte licenties voor gelijktijdig gebruik op meerdere werkstations.

13.2 Slechts een licentie tot gebruik van het werk wordt verkregen door het contract waarop deze AV zijn gebaseerd. Elke reproductie, verwerking, verspreiding en/of terbeschikkingstelling door de klant is uitdrukkelijk verboden.

13.3 De deelname van de klant aan de productie van de software leidt niet tot het verkrijgen van rechten die verder gaan dan het gebruik dat is bepaald in de overeenkomst waarop deze AV zijn gebaseerd.

13.4 Iedere inbreuk op de auteursrechten van Loxone geeft aanleiding tot het vorderen van een voorlopige voorziening, verweer en schadevergoeding, in welk geval volledige voldoening zal worden voldaan.

13.5. Het is de klant toegestaan afzonderlijke kopieën te maken voor archiverings- en gegevensback-updoeleinden, op voorwaarde dat de software geen uitdrukkelijk verbod van de zijde van de licentiegever of van derden bevat en dat alle auteursrechten en eigendomsvermeldingen ongewijzigd op deze kopieën worden overgebracht.

13.6 Indien openbaarmaking van de interfaces noodzakelijk is voor het tot stand brengen van interoperabiliteit van de software, dient dit door de klant tegen vergoeding van kosten bij Loxone te worden aangevraagd. Indien Loxone niet aan deze eis voldoet en decompilatie plaatsvindt in overeenstemming met de auteurswet, mogen de resultaten uitsluitend worden gebruikt om interoperabiliteit tot stand te brengen.

13.7. Aan de klant verstrekte gegevens en documenten, zoals met name afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en voorbeeldproducten, zijn werken in de zin van de Oostenrijkse auteurswet en als zodanig het intellectuele eigendom van Loxone. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loxone mogen zij niet worden verveelvoudigd, bewerkt, ter beschikking gesteld van particulieren en/of het publiek en/of verspreid.

13.8. De verstrekte gegevens en documenten zijn onderworpen aan strikte geheimhouding en mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loxone aan derden toegankelijk worden gemaakt. https://www.loxone.com/nlnl/privacyverklaring/ 

13.9. Na de contractuele uitvoering van de dienst moeten de door Loxone overgedragen gegevens en documenten onmiddellijk, controleerbaar en volledig worden gewist of anderszins door de klant of zijn medewerkers worden vernietigd (§ 1313a ABGB) of, op verzoek van Loxone, aan hen worden teruggegeven.

14 Loyaliteit en verleiding

14.1. De contractanten verplichten zich – ook indirect via derden – gedurende de looptijd van de overeenkomst en 12 maanden na de volledige uitvoering van de overeenkomst af te zien van elke verleiding en tewerkstelling van werknemers van de contractanten, die aan de totstandkoming van de goederenleveringen en/of diensten hebben meegewerkt.

14.2 In geval van een verwijtbare overtreding van artikel 14.1 wordt een contractuele boete (dwangsom) overeengekomen ten bedrage van één bruto jaarsalaris van de verleidde werknemer.

15 Plaats van uitvoering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de plaats van uitvoering steeds de statutaire zetel van Loxone.

16. subsidiaire overeenkomsten

Mondelinge nevenafspraken bij contracten waarop deze AV zijn gebaseerd en/of bij deze AV zijn niet toegestaan. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de contracten waarop deze AV zijn gebaseerd, moeten schriftelijk geschieden om geldig te zijn. Dit geldt ook voor elke ontheffing van het vereiste van een schriftelijk formulier. 17.

17 Correspondentie en elektronische zakelijke transacties

17.1 Alle correspondentie tussen de klant en Loxone geschiedt onder vermelding van het ordernummer.

17.2. Juridische verklaringen tussen de klant en Loxone, zoals met name orders, orderbevestigingen, nevenafspraken, etc., voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste indien zij per e-mail worden verzonden.

18 Bevoegdheid en rechtskeuze

18.1 De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met deze AV en/of de contractuele relaties tussen Loxone en haar klanten waarop deze AV zijn gebaseerd, is de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Loxone.

18.2 Op de tussen de klant en Loxone gesloten overeenkomsten is uitsluitend Oostenrijks recht van toepassing, met uitsluiting van nationale en supranationale verwijzingsregels (IPRG, ROME I-VO) en het VN Koopverdrag.

19 Scheidbaarheidclausule

Indien afzonderlijke bepalingen in deze AV ongeldig, nietig en/of niet rechtsgeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een juridisch onwerkzame, ongeldige en/of nietige bepaling wordt vervangen door een juridisch werkzame en geldige bepaling die het economische doel van de te vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

20 Retourbeleid

Goederen aangekocht door de klant kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden aan Loxone als de officiële en originele zegel niet verbroken is geweest. De verzendkosten zijn ten laste van de klant. Een retour dient aangevraagd te worden via [email protected]