Geen-Rusland-Clausule

(1) De [importeur/koper] mag geen goederen die in het kader of in verband met dit contract worden geleverd en vallen onder de reikwijdte van artikel 12g van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad, direct of indirect verkopen, exporteren of wederuitvoeren naar de Russische Federatie, of beschikbaar stellen voor gebruik in de Russische Federatie.

(2) De [importeur/koper] zal zich naar beste vermogen inspannen om te verzekeren dat het doel van lid (1) niet wordt ondermijnd door derden lager in de handelsketen, inclusief mogelijke wederverkopers.

(3) De [importeur/koper] zal een adequaat toezichtsmechanisme opzetten en handhaven om handelingen van derden lager in de handelsketen, inclusief mogelijke wederverkopers, die het doel van lid (1) ondermijnen, te herkennen.

(4) Elke schending van de leden (1), (2) of (3) vormt een wezenlijke inbreuk op een essentieel element van dit contract, en de [exporteur/verkoper] is gerechtigd passende maatregelen te nemen, inclusief maar niet beperkt tot: (i) de beëindiging van dit contract; en (ii) een boete van 20% van de totale waarde van dit contract of van de prijs van de geëxporteerde goederen, afhankelijk van welke waarde hoger is.

(5) De [importeur/koper] zal de [exporteur/verkoper] onmiddellijk informeren over eventuele problemen bij de toepassing van de leden (1), (2) of (3), inclusief relevante activiteiten van derden die het doel van lid (1) kunnen ondermijnen. De [importeur/koper] zal de [exporteur/verkoper] binnen twee weken na een eenvoudig verzoek informatie verstrekken over de naleving van de verplichtingen overeenkomstig de leden (1), (2) en (3).

Let op: Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden om juridische zekerheid te waarborgen.

 

Algemene voorwaarden (AV) van

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1, 4154 Kollerschlag
FN 326074 x, ATU64900138
(“Loxone“)

Status november 2023

1.  Toepassingsgebied

1.1 De Algemene Voorwaarden (AV) zijn in hun huidige versie van toepassing op alle leveringen van goederen en diensten door Loxone.

1.2 De AV van Loxone zijn ook van toepassing op toekomstige transacties (d.w.z. na het verlenen van een eerste dienst of levering). Zelfs indien de klant niet (meer) uitdrukkelijk op de toepassing van de AV gewezen wordt.

1.3 Voor consumententransacties zoals bedoel in 1.1 (consumententransacties) gelden de AV met de daarin geregelde afwijkingen.

1.4 Indien er naar verschillende algemene voorwaarden verwezen wordt door Loxone en de klant, maken beide deel uit van het contract. De onverenigbare bedingen heffen elkaar op en het gemeenrecht zal hier van toepassing zijn. Als Loxone de algemene voorwaarden van de klant buiten toepassing wil laten, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden.

1.5 De orderbevestiging en/of de uitvoering van de bestelling door Loxone betekent geen instemming met de algemene voorwaarden van de klant.

1.6 Als de klant een tussenpersoon is, verbindt deze zich ertoe om de AV van Loxone aan de eindgebruikers tegenstelbaar te maken en Loxone schadeloos te stellen voor alle schade die Loxone heeft geleden als gevolg van het niet nakomen van de overdracht van de AV.

2. Contractsluiting

2.1 De offertes van Loxone zijn steeds vrijblijvend.

2.2 Informatie in catalogi, brochures en ander promotiemateriaal is niet bindend en kan enkel deel uitmaken van de overeenkomst indien daar in de orderbevestiging uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand, hetzij door een schriftelijke orderbevestiging, hetzij door uitvoering van de bestelling en/of levering van de dienst (zie artikel 20).

2.4 De contractuele omvang van de levering en prestatie wordt uitdrukkelijk bepaald door de inhoud van de orderbevestiging. Bij gebrek aan een orderbevestiging, met name in geval van onmiddellijke uitvoering van het order en/of de levering van de dienst, is de inhoud van de afleveringsbon en/of de factuur doorslaggevend.

2.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem opgegeven maten, alsmede voor de technische juistheid van verstrekte plannen en tekeningen. De klant draagt zelf de nadelige gevolgen van onjuiste informatie.

2.6 De inhoud van de orderbevestiging dient door de klant te worden gecontroleerd. Eventuele afwijkingen van de door de klant geplaatste bestelling dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld, zo niet komt de overeenkomst tot stand met de door Loxone bevestigde inhoud.

3. Betalings- en leveringsvoorwaarden

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de tussen Loxone en de klant overeengekomen prijzen in euro en exclusief BTW. De prijzen die van kracht zijn op de dag van de bestelling worden in rekening gebracht.

3.2 Alle transport- en/of verpakkingskosten, vracht- en/of verzekeringskosten, douaneheffingen, vergoedingen en belastingen zijn ten laste van de klant. Dit geldt ook indien franco levering is overeengekomen. Vrachtkosten worden niet voorgeschoten. De goederen worden slechts verzekerd op kosten en uitdrukkelijk verzoek van de klant. De leverancier zal Loxone op eerste verzoek vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake (EXW).

3.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging en kunnen worden gewijzigd in geval een wijziging in de kostenstructuur, met name de stijging van de loonkosten als gevolg van cao-regelingen in de bedrijfstak of andere kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening (zoals die voor materialen, energie, vervoer, externe werkzaamheden, financiering, enzovoort).

3.4 Voor orders en/of opdrachten met een waarde van meer dan EUR 500,00 is Loxone gerechtigd een voorschot van 30% van het orderbedrag te vragen. De betaling van het voorschot dient te gebeuren binnen 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.

3.5 Loxone is pas verplicht tot uitvoering van de opdracht en/of levering van de dienst nadat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, alle technische en commerciële leveringskwesties zijn opgehelderd en Loxone alle documenten heeft ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

3.6 Loxone streeft naar een leveringstermijn van 30 dagen na, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Partijen komen overeen dat de leveringstermijnen steeds indicatief en niet-bindend zijn. Loxone is niet aansprakelijk in geval van laattijdige levering, tenzij indien de laattijdige levering uitsluitend te wijten is aan een opzettelijke, bedrieglijke of zware fout in hoofde van Loxone. Leveringsproblemen bij leveranciers van Loxone worden niet in deze termijnen opgenomen en zorgen voor een verlenging van de termijn.

3.7 Indien een levering niet mogelijk is ten gevolge van leveringsmoeilijkheden en/of prijsstijgingen bij leveranciers en/of bij de producent, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3.8 Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn deelleveringen toegestaan.

3.9 Bij opdrachten die uit meerdere deelstappen bestaan (bijvoorbeeld programma’s en trainingen), is Loxone gerechtigd te factureren na voltooiing van elke afzonderlijke deelstap. Loxone is pas verplicht om verdere deelstappen uit te voeren nadat de klant de eerder gefactureerde deelstappen heeft betaald.

3.10 De facturen zijn onmiddellijk na ontvangst betaalbaar. Bankoverschrijvingen worden pas als betaling beschouwd bij ontvangst op de rekening van Loxone.

3.11 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, aanvaardt Loxone uitsluitend vooruitbetaling.

3.12 Loxone is niet verplicht cheques of wissels te accepteren. In geval van aanvaarding wordt de betalingsverplichting pas geacht te zijn nagekomen, wanneer deze papieren zijn gedekt en geïnd.

3.13 Indien Loxone na het sluiten van de overeenkomst redelijke twijfels heeft, gebaseerd op objectieve feiten of overwegingen, over de financiële toestand van de klant, is Loxone gerechtigd openstaande maar nog niet vervallen factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar te stellen en/of vooruitbetalingen of zekerheden te eisen.

3.14 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn werknemers van Loxone niet gerechtigd betalingen aan te nemen.

3.15 De klant kan zich niet beroepen op een verbod van overdracht van de schuldvordering door Loxone.

3.16 Verrekening met tegenvorderingen van welke aard dan ook zijn uitgesloten, tenzij de vordering uitdrukkelijk schriftelijk door Loxone is erkend en/of in rechte is vastgesteld. In geval van insolventie van Loxone en voor tegenvorderingen die juridisch verband houden met vorderingen van Loxone, is verrekening evenwel toegestaan.

4. Vertraging

4.1 Indien de goederen niet op de overeengekomen dag van levering in ontvangst worden genomen, is Loxone gerechtigd de goederen voor een periode van maximaal 6 weken voor rekening en op risico van afnemer op te slaan, hetzij zelf, hetzij bij een expediteur. Bovendien heeft Loxone het recht om ofwel aan te dringen op nakoming van de overeenkomst, ofwel de overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van een redelijke respijttermijn, en de goederen elders te verkopen.

4.2 Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, heeft Loxone het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden na een respijtperiode van 5 werkdagen (maandag – vrijdag) in te stellen, ofwel aan te dringen op de uitvoering van de overeenkomst. Loxone behoudt zich het recht voor om alle uit de vertraging voortvloeiende schade te verhalen. In het bijzonder heeft Loxone het recht om, naar haar keuze, een vergoeding voor de werkelijk geleden schade of een vertragingsrente van 1% van het factuurbedrag per maand in rekening te brengen. In het geval van consumententransacties heeft Loxone het recht om naar eigen keuze de werkelijk geleden schade of vertragingsrente ter hoogte van 4% per jaar van het factuurbedrag in rekening te brengen.

4.3 In geval van een betalingsachterstand verplicht de klant zich om de gemaakte aanmanings- en incassokosten aan Loxone te vergoeden, voor zover deze noodzakelijk zijn voor een doeltreffende rechtsgang. In het geval van zakelijke transacties omvat dit in ieder geval een forfaitair bedrag van EUR 40,00 als vergoeding voor incassokosten overeenkomstig § 458 van het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB). De uitoefening van andere rechten en vorderingen blijft ongehinderd.

4.4 Loxone is gerechtigd binnenkomende betalingen van de klant in de eerste plaats te verrekenen met aanmaningskosten, alsmede de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso, vervolgens met de lopende vertragingsrente en tenslotte met het openstaande kapitaal.

4.5 Indien de klant met een gedeeltelijke betaling in gebreke blijft, is Loxone gerechtigd onmiddellijke betaling van de openstaande maar nog niet vervallen factuurbedragen te eisen en/of vooruitbetaling of zekerheidsstelling te eisen.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Loxone behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat de koopprijs geheel is voldaan.

5.2 De klant draagt het risico voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, in het bijzonder voor het risico van diefstal, verlies of beschadiging. Tot zekerheid van de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken is de afnemer verplicht de afgeleverde zaken afdoende te verzekeren tegen alle risico’s die in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te voorzien zijn.

5.3 De klant is gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Totdat de koopprijs volledig aan Loxone is betaald, draagt de klant aan Loxone alle vorderingen en zekerheidsrechten over die hem uit hoofde van de doorverkoop wegens betaling toekomen. De klant is verplicht deze overdracht in zijn boeken te noteren.

5.4 Indien de koper onder eigendomsvoorbehoud tegen contante betaling verkoopt, draagt hij de wederverkoopopbrengst bij wijze van vervroegd bezit over aan Loxone.

5.5 Bij verwerking, bewerking of vermenging van onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken met zaken van derden strekt het eigendomsrecht van Loxone zich naar verhouding van de waarde van haar aandelen ook uit tot de nieuwe zaak.

5.6 Indien de door Loxone geleverde zaken en/of de door bewerking daarvan ontstane zaken tot het eigendom van een derde gaan behoren, zodat deze door de onlosmakelijke verbondenheid met het eigendom eigenaar wordt van de door Loxone geleverde zaken, draagt de afnemer alle vorderingen op de derde ter hoogte van de waarde van de door Loxone geleverde zaken aan Loxone over.

5.7 Verpanding of overdracht tot zekerheid van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ten gunste van derden is zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loxone niet toegestaan. Loxone moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elke inbeslagneming door derden.

5.8 In geval van terugneming van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zal een redelijke prijsvermindering van tenminste 30% van de factuurwaarde worden toegepast.

5.9 De klant verplicht zich ertoe om Loxone op de hoogte te stellen voor het aanvragen van een insolventieprocedure, zodat Loxone de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en aan Loxone toebehorende zaken kan terugnemen.

6. Overdracht van risico

6.1 Het risico van  toevallige/onopzettelijke verslechtering of verlies gaat over op de klant bij de verzending en/of ophaling van de goederen door de klant of diens gemachtigde of door de transporteur of diens gemachtigde.

6.2 In het geval van een consumententransactie gaat het risico pas over op de klant wanneer deze of een derde namens de klant, de goederen ontvangt, tenzij de klant zelf het transport heeft geregeld en niet heeft gekozen voor de leveringsopties van Loxone. In dat laatste geval zal de risico-overdracht plaatsvinden zodra het goed aan de transporteur overgedragen werd.

7. Kennisgeving van gebreken

7.1 Gebreken dienen onmiddellijk na ontvangst van de levering, uiterlijk binnen 5 werkdagen, schriftelijk te worden gemeld. Voor zichtbare gebreken moet dit echter onmiddellijk na ontvangst van de levering gebeuren, voor verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking ervan, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen volgend op de ontdekking en in geen geval later dan de garantietermijnen zoals gestipuleerd in artikel 8, anders zijn garantie- en schadeclaims alsmede het recht op betwisting op basis van fouten ten gevolge van gebreken uitgesloten.

7.2 De melding van de gebreken moet voldoende worden gemotiveerd en met passende bewijsstukken worden gestaafd.

7.3 De melding van gebreken geeft de klant niet het recht om het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk in te houden.

7.4 In het geval van een consumententransactie zijn de bepalingen in artikel 7.1 tot 7.3 niet van toepassing. In dat geval wordt de klant verzocht geleverde goederen bij ontvangst te controleren op volledigheid, juistheid en afwezigheid van gebreken, en goederen met duidelijke transportschade bij de vervoerder te melden en Loxone hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8. Garantie

8.1 Geringe technische afwijkingen en/of afwijkingen van een voorbeeld en/of brochure waarop de aanbieding en/of orderbevestiging is gebaseerd (met name ten aanzien van afmetingen, gewicht, kwaliteit en/of kleur), die geen invloed hebben op het beoogde gebruik, worden geacht op voorhand te zijn goedgekeurd.

8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat Loxone niet in voor de interoperabiliteit van haar producten met andere producten en/of systemen.

8.3 Bij nieuwe goederen biedt – met uitzondering van artikel 8.1 en artikel 8.2 – garantie voor elk gebrek dat aanwezig is op het moment van de eigendomsoverdracht en dat zich manifesteert binnen 24 maanden (garantieperiode).

8.4 Het recht van de klant op garantie alsmede aanspraken die voortvloeien uit een prijsvermindering of uit de ontbinding van de overeenkomst verjaren 3 maanden na het verstrijken van de garantietermijn volgens artikel 8.3 (verjaringstermijn).

8.5 Het recht op garantie is beperkt voor slijtageonderdelen waarvan de normaal te verwachten levensduur korter is dan de garantieperiode van 24 maanden: in het geval van oplaadbare batterijen biedt Loxone garantie voor elk defect dat aanwezig is op het moment van overdracht en dat zich binnen 6 maanden voordoet; in het geval van LCD-schermen biedt Loxone garantie voor elk defect dat aanwezig is op het moment van de overdracht en dat zich binnen 12 maanden voordoet.

8.6 In het geval van softwareproducten en/of programmadiensten bestaat het recht op garantie slechts indien het gebrek reproduceerbaar is en schriftelijk wordt gemeld binnen 4 weken na de overdracht van het risico.

8.7 De bijwerkingsplichtsplicht voor goederen met digitale elementen evenals voor digitale diensten volgens § 7 VGG is uitgesloten – tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.8 Loxone heeft het recht te kiezen tussen herstel, vervanging of prijsvermindering indien er slechts sprake is van een kleingebrek. Verschillende pogingen tot herstel zijn toegestaan.

8.9 In geval van ontbinding van het contract wordt de eventuele terugbetaling berekend op basis van de aankoopprijs, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding en een eventuele waardevermindering.

8.10 De garantieperiode wordt niet verlengd en/of onderbroken door pogingen om gebreken te herstellen.

8.11 Elke poging om een gebrek te herstellen wordt ondernomen zonder erkenning van enige wettelijke verplichting of aansprakelijkheid.

8.12 Loxone is niet verplicht om te proberen gebreken te herstellen, zolang de klant openstaande vorderingen niet heeft voldaan.

8.13 Het recht op garantie vervalt onmiddellijk indien de klant of een niet door Loxone gemachtigde derde wijzigingen of reparaties aan de goederen heeft verricht.

8.14 De klant zal steeds moeten bewijzen dat het gebrek reeds aanwezig was op het ogenblik van de risico-overdracht. § 924 ​​ABGB is niet van toepassing.

8.15 Om aanspraak op garantie te kunnen maken, dienen de goederen bij Loxone te worden ingeleverd of aan Loxone te worden teruggezonden, onder vermelding van het factuurnummer, de factuurdatum en de aard van het gebrek. De klant draagt de kosten voor verzending naar Loxone, alsmede het risico van eventueel verlies. Indien de door Loxone geleverde producten en/of de door verwerking daarvan ontstane zaken een wezenlijk deel gaan uitmaken van het eigendom van een derde, verbindt de klant zich ertoe alle medewerking te verlenen die nodig is om het gebrek te herstellen – in het bijzonder toegang tot de gebrekkige zaak.

8.16 Onaangekondigde retourzendingen of retourzendingen die niet volgens afspraak zijn gemarkeerd, worden onverwerkt teruggezonden en er wordt een bedrag van EUR 20,00 plus BTW in rekening gebracht.

8.17 Indien blijkt dat het product waarover is geklaagd geen gebreken vertoont of dat de foutgegevens onjuist waren, wordt een minimumbedrag van EUR 20,00 plus BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

8.18 In geval van een consumententransactie zijn de bepalingen in artikel 8.5 tot 8.17 niet van toepassing. In dat geval gelden de wettelijke garantiebepalingen.

9. Vergoeding en aansprakelijkheid

9.1 Loxone is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeschikt of onjuist gebruik, bediening en/of installatie, normale slijtage, onjuiste of onzorgvuldige behandeling en/of opslag.

9.2 Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, en voor zover de wet het toelaat, is Loxone slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grove schuld of opzet aan de zijde van Loxone, ongeacht of het directe of indirecte schade betreft, gevolgschade veroorzaakt door een gebrek zoals met name verwijderings- en installatiekosten of gederfde winst. Dit geldt echter niet voor lichamelijk letsel.

9.3 Vorderingen tot schadevergoeding verjaren 6 maanden na kennisname van de schade en de schadelijdende partij.

9.4 In het geval van een consumententransactie zijn de bepalingen in artikel 9.2 en artikel 9.3 niet van toepassing. In dat geval is Loxone niet aansprakelijk voor schade die Loxone door lichte nalatigheid heeft veroorzaakt. Dit geldt niet voor persoonlijk letsel en/of schade aan zaken die ter bewerking zijn overgenomen, tenzij dit afzonderlijk is overeengekomen.

10. Overmacht en imprevisie

10.1 In geval van een externe onvoorzienbare gebeurtenis die zelfs door het betrachten van de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet voorkomen had kunnen worden en die zo buitengewoon is dat zij niet als een typisch bedrijfsrisico kan worden beschouwd (overmacht), zoals met name arbeidsconflicten, onrust, gewapende of terroristische conflicten, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen zoals quarantainebevelen, enzovoort, wordt de prestatieplicht van de contractanten voor de duur van de gebeurtenis opgeschort.

10.2 Artikel 10.1 is ook van toepassing op bedrijfs- en verkeersstoringen, wanprestaties van onderleveranciers, transportonderbrekingen en/of productiestops, voor zover deze gebeurtenissen te wijten zijn aan overmacht.

10.3 Artikel 10.1 is ook van toepassing indien Loxone op het moment van de gebeurtenis in gebreke is.

10.4 Wederzijdse vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten. Loxone zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van belemmeringen in de uitvoering als gevolg van overmacht.

10.5 Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 2 maanden, heeft Loxone het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen na eenvoudige kennisgeving aan de klant.

10.6 Indien na het sluiten van de overeenkomst zich omstandigheden voordoen, onafhankelijk van de wil van de partijen, die door de contractspartijen niet konden worden voorzien of vermeden bij het sluiten van de overeenkomst en die de uitvoering van de overeenkomst voor één of meerdere contractspartijen buitensporig bezwarend maken in zulke mate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist, is heronderhandeling mogelijk.

10.7 Andersluidende bedingen worden uitdrukkelijk niet erkend.

11. Productaansprakelijkheid

11.1 De klant doet uitdrukkelijk afstand van het recht op schadevergoeding voor materiële schade die is veroorzaakt door producten die hij overwegend in zijn bedrijf heeft gebruikt (§ 2 ​PHG).

11.2 De klant verplicht zich – indien hij producten doorverkoopt aan een andere ondernemer – de bepaling conform artikel 12.1 aan zijn klant over te dragen en Loxone te vrijwaren voor alle schade die Loxone lijdt als gevolg van het niet overdragen van de bepaling. 

11.3 Regresvorderingen in de zin van § 12 PHG zijn uitgesloten, tenzij de klant bewijst dat het gebrek door Loxone is veroorzaakt en ten minste aan grote nalatigheid is te wijten. 

12. Intellectuele eigendom en gegevensbescherming

12.1 Loxone of haar licentiegevers zijn rechthebbende op alle auteursrechten op de overeengekomen diensten (programma’s, programmadocumentatie, enzovoort). Aan de klant wordt uitsluitend het recht verleend om de software, na betaling van de overeengekomen vergoeding, uitsluitend voor eigen doeleinden te gebruiken, uitsluitend voor de in de overeenkomst gespecificeerde hardware en ten belope van het aantal gekochte licenties voor gelijktijdig gebruik op meerdere werkstations.

12.2 Met het contract waarop de AV van toepassing zijn, wordt alleen een gebruiksvergunning verleend. Elke reproductie, verwerking, verspreiding en/of terbeschikkingstelling van de software door de klant is uitdrukkelijk verboden.

12.3 De medewerking van de klant aan de productie van de software leidt niet tot het verkrijgen van rechten die verder gaan dan het gebruik dat is bepaald in de overeenkomst waarop deze AV van toepassing zijn.

12.4 Iedere inbreuk op de auteursrechten van Loxone geeft aanleiding tot het vorderen van een voorlopige maatregel, verweer en schadevergoeding, in welk geval volledige voldoening zal worden voldaan.

12.5 Het is de klant toegestaan afzonderlijke kopieën te maken voor archiverings- en gegevensback-updoeleinden, op voorwaarde dat de software geen uitdrukkelijk verbod van de zijde van de licentiegever of van derden bevat en dat alle auteursrechten en eigendomsvermeldingen ongewijzigd op deze kopieën worden overgebracht.

12.6 Indien de openbaarmaking van de interfaces noodzakelijk is voor het tot stand brengen van interoperabiliteit van de software, dienst dit door de klant tegen vergoeding van kosten bij Loxone te worden aangevraagd. Indien Loxone niet aan dit verzoek voldoet en decompilatie plaatsvindt in overeenstemming met de auteurswet, mogen de resultaten uitsluitend worden gebruikt om interoperabiliteit tot stand te brengen.

12.7 Aan de klant verstrekte gegevens en documenten, zoals met name afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en voorbeeldproducten, zijn werken in de zin van de Oostenrijkse auteurswet en als zodanig het intellectuele eigendom van Loxone. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loxone mogen zij niet worden gereproduceerd, bewerkt, ter beschikking gesteld aan particulieren en/of aan het publiek worden verspreid.

12.8 De verstrekte gegevens en documenten zijn onderworpen aan strikte geheimhouding en mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loxone aan derden worden bekendgemaakt. Lees hier de privacyverkaring.

12.9 Na de contractuele uitvoering van de dienst moeten de door Loxone overgedragen gegevens en documenten onmiddellijk, aantoonbaar en volledig worden gewist of op een andere manier door de klant of zijn vertegenwoordigers worden vernietigd (§ 1313a ABGB) of, op verzoek van Loxone, aan haar worden teruggegeven. 

13. Loyaliteit en afwerving

13.1 De contractanten verplichten zich – ook indirect via derden – gedurende de looptijd van de overeenkomst en 12 maanden na de volledige uitvoering van de overeenkomst af te zien van elke verwering en tewerkstelling van werknemers van de contractanten, die aan de totstandkoming van de goederenleveringen en/of diensten hebben meegewerkt. 

13.2 In geval van een verwijtbare overtreding van artikel 13.1 wordt een contractuele boete (strafbeding) overeengekomen ten bedrage van één bruto jaarsalaris van de geworven werknemer.

14. Plaats van uitvoering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de plaats van uitvoering steeds de statutaire zetel van Loxone.

15. Subsidiaire overeenkomsten

Mondelinge nevenafspraken bij contracten waarop deze AV zijn gebaseerd en/of bij deze AV zijn niet toegestaan. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de contracten waarop deze AV zijn gebaseerd, moeten schriftelijk geschieden om geldig te zijn. Dit geldt ook voor elke ontheffing van de vereiste van een schriftelijk formulier.

16. Correspondentie en elektronische zakelijke transacties

16.1 Alle correspondentie tussen de klant en Loxone geschiedt onder vermelding van het bestel- of ordernummer.

16.2 Juridische bindende verklaringen tussen de klant en Loxone, zoals bestellingen, orderbevestigingen, nevenafspraken, etc. voldoen aan de schriftelijkheidsvereiste indien zij per e-mail worden verzonden.

17. Bevoegdheid en rechtskeuze

17.1 De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met deze AV en/of de contractuele relaties tussen Loxone en haar klanten waarop deze AV zijn gebaseerd, is de bevoegde rechtbank op de vestigingsplaats van Loxone.

17.2 Op de tussen de klant en Loxone gesloten overeenkomsten is uitsluitend Oostenrijks recht van toepassing, met uitsluiting van nationale en supranationale verwijzingsregels (IPRG, ROME I-VO) en het VN Koopverdrag.

17.3 In geval van een consumentenovereenkomst is de rechtbank bevoegd in wiens rechtsgebied de consument zijn woonplaats, gewone verblijfplaats of plaats van tewerkstelling heeft.

18. Deelbaarheidsbeding

Indien afzonderlijke bepalingen in deze AV ongelding of nietig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een juridisch onwerkzame, ongeldige en/of nietige bepaling wordt vervangen door een juridisch werkzame en geldige bepaling die het economische doel van de  te vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

19. Retourbeleid

Goederen aangekocht door de klant kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden aan Loxone als het officiële en originele zegel niet verbroken is geweest. De verzendkosten zijn ten laste van de klant. Een retour dient aangevraagd te worden via [email protected].

Specifieke bepalingen voor het sluiten van overeenkomsten in de webshop

https://shop.loxone.com/

20. Sluiten  van een overeenkomst in de webshop

20.1 De presentatie van producten in de webshop vormt geen bindend aanbod van Loxone om een koopovereenkomst af te sluiten. Het dient alleen als een uitnodiging voor de klant om een aanbod te doen door middel van het plaatsen van een bestelling.

20.2 Door de bestelling in de webshop te plaatsen (“betaalde bestelling”), doet de klant een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten voor de producten die in het winkelwagentje zijn opgenomen.

20.3 Loxone bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant door middel van een automatisch gegenereerde e-mail naar het door de klant opgegeven adres (orderbevestiging). Deze orderbevestiging dient alleen ter informatie van de klant dat de bestelling bij Loxone is ontvangen en vormt nog geen aanvaarding van het aanbod door Loxone.

20.4 De aanvaarding van het aanbod vindt plaats door een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaardingsverklaring of door de uitvoering van de bestelling en/of levering van de dienst (zie artikel 2.3).

20.5 Indien er sprake is van een consumententransactie, dient Loxone binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de bestelling in de webshop, de orderbevestiging aan de klant te verstrekken of de bestelling uit te voeren. Anders is de klant niet langer gebonden aan zijn aanbod.

20.6 De klant moet een account aanmaken om een bestelling in de webshop te plaatsen. Bestellen als gast is niet mogelijk. De klant kan zijn bestellingen te allen tijde in het Partner Portaal bekijken.

21. Prijzen, verzendkosten en betalings- en leveringsvoorwaarden 

21.1 De prijzen die worden vermeld bij de individuele producten in de webshop zijn van toepassing. Tenzij anders vermeld bij de individuele producten, zijn de prijzen in euro en exclusief BTW. 

21.2 De kosten voor verzending zijn niet inbegrepen in de prijzen en worden apart vermeld. De klant draagt de verzendkosten.  

21.3 De actuele verzendkosten zijn hier te vinden. 

21.4 Betaling kan geschieden via vooruitbetaling, creditcard/debitcard (Mastercard, Visa, American Express, Maestro), SEPA-incasso of op rekening, waarbij de betalingsmethode op rekening alleen beschikbaar is voor ondernemers. Loxone behoudt zich ook het recht voor om de betalingsmethode op rekening slechts tot een bepaalde bestelwaarde aan te bieden. In dat geval zal Loxone in de webshop wijzen op de beperking.  

21.5 De geldende levertijden en -data worden vermeld bij de individuele producten in de webshop. Als er bij de individuele producten geen levertijden en -data worden vermeld, is artikel 3.6 van toepassing.  

22. Herroepingsrecht voor consumenten volgens § 11 FAGG 

22.1 Klanten die consumenten zijn in de zin van de KSchG hebben het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden terug te komen op een overeenkomst op afstand of een buiten de verkoopruimten van de ondernemer gesloten overeenkomst, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

22.2 De herroepingstermijn begint bij koopovereenkomsten en andere overeenkomsten die gericht zijn op de betaalde verwerving van goederen op de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. In het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die in een enkele bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd, begint de termijn op de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bezit van het laatst geleverde goed heeft verkregen. In het geval van levering van een goed in meerdere deelleveringen begint de termijn op de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bezit van de laatste deellevering heeft verkregen. 

22.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Loxone op de hoogte stellen van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail). De klant kan hiervoor het door Loxone verstrekte standaard herroepingsformulier voor consumenten gebruiken dat beschikbaar is op de website van Loxone. Het gebruik van het standaard herroepingsformulier is echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de consument de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

22.4 Indien Loxone niet voldoet aan de informatieplicht zoals bepaald in § 4 lid 1 sub 8 FAGG, wordt de herroepingstermijn van de consument verlengd met 12 maanden. Als Loxone de informatie binnen deze termijn verstrekt, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de datum waarop de consument de informatie over het herroepingsrecht van Loxone heeft ontvangen. 

22.5 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen:

  • die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,
  • die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
  • die verzegeld zijn geleverd en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd,
  • zoals geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur die in verzegelde verpakkingen worden geleverd, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.

22.6 Als de klant de overeenkomst herroept, dient hij de ontvangen goederen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping aan Loxone terug te sturen. De termijn is in acht genomen als de klant de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. De klant draagt de directe kosten van de terugzending.

22.7 De klant moet Loxone vergoeden voor de waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van het behandelen van de goederen op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De klant is echter niet aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als Loxone hem niet heeft geïnformeerd over zijn herroepingsrecht.

22.8 Als de klant de overeenkomst herroept, zal Loxone de door de klant verrichte betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Loxone aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de herroepingsverklaring, terugbetalen.

22.9 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zal Loxone voor de  terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de klant bij de oorspronkelijk transactie heeft gebruikt. In geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

22.10 Bij koopovereenkomsten en andere overeenkomsten die gericht zijn op de betaalde verwerving van goederen, kan Loxone de terugbetaling weigeren totdat Loxone ofwel de goederen heeft ontvangen ofwel de klant bewijs heeft geleverd van de terugzending van de goederen.

23. Geschillenbeslechting met consumenten volgens de Alternative Dispute Resolution  Act (AStG) en Verordening (EU) 524/2013 (ODR-Verordening) 

23.1 Loxone is noch verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenklachtencommissie overeenkomstig de Alternative Dispute Resolution Act (AStG).

23.2 De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) opgezet onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ waarop klanten die consumenten zijn in de zin van de KSchG zich kunnen richten.

24. Gebruiksvoorwaarden voor Cloudservices

24.1 Deze gebruiksvoorwaarden in hun geldige versie zijn van toepassing op het gebruik van de cloudservices aangeboden door Loxone, waaronder met name, maar niet beperkt tot “Remote Connect”, “Intercom Signaling Server”, “TTS-Service”, “Cloud-Mailer”, “Cloud-Caller”, “Cloud-Weather”, en “Epex Spot” (diensten).

24.2 Sommige diensten maken de integratie en het gebruik van diensten van derden mogelijk, die naast deze gebruiksvoorwaarden ook onderhevig zijn aan de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van de respectievelijke derden. 

24.3 De klant verbindt zich ertoe de diensten alleen binnen zijn eigen Loxone infrastructuur te gebruiken. 

24.4 De klant verbindt zich ertoe de diensten niet te misbruiken, met name niet op een manier te gebruiken die in strijd is met de wet, de rechten van derden of de goede zeden. 

24.5 Loxone kan mogelijk informatie en/of gegevens van derden verstrekken. De klant verbindt zich ertoe deze informatie en/of gegevens uitsluitend binnen zijn eigen Loxone infrastructuur te gebruiken. In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe deze informatie en/of gegevens niet aan derden door te geven. 

24.6 Loxone heeft het recht het klantaccount van de klant te blokkeren indien de klant in strijd handelt met contractuele overeenkomsten, in het bijzonder deze gebruiksvoorwaarden, wettelijke voorschriften of andere wezenlijke belangen van Loxone. 

24.7 Loxone is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door ongeschikt of onjuist gebruik en/of bediening door de klant. 

24.8 Loxone is niet aansprakelijk voor de voortdurende, volledige en foutloze beschikbaarheid van de diensten. Elke aansprakelijkheid voor nadelen die de klant ondervindt doordat de diensten niet permanent beschikbaar zijn, is uitgesloten. 

24.9 Loxone is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en/of de inhoud van gegevens en/of informatie die door derden ter beschikking wordt gesteld.