Algemene voorwaarden (AV)

De ‚Loxone Electronics GmbH‘ situatie op 13.06.2013

1. Algemeen

Alle leveringen en diensten van ‘Loxone Electronics’ (Opdrachtnemer) worden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden (AV) gemaakt. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden, met name in algemene voorwaarden van de opdrachtnemer, is alleen van toepassing indien dit door ‘Loxone Electronics’ uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd vóór het sluiten van de overeenkomst. ‘Loxone Electronics’ is niet verplicht om de algemene voorwaarden van de contractpartijen tegen te spreken, zelfs als de geldigheid hiervan wordt vermeld als uitdrukkelijke voorwaarde in deze algemene voorwaarden. ‘Loxone Electronics’ verklaart alleen te willen contracteren op basis van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huidige bedrijf evenals op alle toekomstige zakelijke gevallen, evenals alle uitspraken gedaan in verband daarmee in brochures, prijslijsten, advertenties, op de verpakking enz., ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of via internet zijn gedaan.

2. Aanbieding en voltooiing

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud. Contracten worden alleen afgesloten door schriftelijke orderbevestiging van ‘Loxone Electronics’ of door levering van de goederen/uitvoering van de dienst. Voor zover ‘Loxone Electronics’ goederen aanbiedt die bij derden zijn gekocht, kan ‘Loxone Electronics’ zich terugtrekken uit het contract als zelflevering buiten de schuld van de klant wordt weggelaten. De informatie in prijslijsten, catalogi, reclamemedia, enz. over de diensten van ‘Loxone Electronics’ vormt geen aanbod. Mondeling informatie, aanvullende overeenkomsten en alle andere verklaringen en beloften van ‘Loxone Electronics’ van welke aard dan ook, ook in verband met de behandeling van klachten, zijn niet effectief, tenzij ze vóór het sluiten van het contract schriftelijk door ‘Loxone Electronics’ zijn bevestigd. Wijzigingen of toevoegingen aan het contract inclusief de algemene voorwaarden moeten schriftelijk gebeuren om rechtsgeldig te zijn. Dit geldt ook voor een afwijking van deze eis van schriftelijke vorm. Medewerkers van ‘Loxone Electronics’ zijn niet bevoegd om juridisch bindende verklaringen af te leggen, zoals toezeggingen met betrekking tot specifieke leveringsdata. Lichte afwijkingen van de productinformatie worden als goedgekeurd beschouwd.

3. Prijzen

De prijzen die gelden op de dag van de bestelling zijn plus BTW in het respectievelijke wettelijke bedrag. Overeengekomen prijzen gelden onder voorbehoud aan verandering van de kostprijs. Als aanbiedingen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoersen van de US-dollar, heeft ‘Loxone Electronics’ het recht om prijsstijgingen door te rekenen. Dit voorbehoud op prijswijzigingen gelden niet voor consumententransacties. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief eventuele bijkomende kosten, kosten voor verpakking, verzending, douane. Deze worden afzonderlijk aangerekend. Voor diensten, met name onderhoud, reparatie, installatiewerk en inschrijving, worden de toepasselijke directe uurtarieven van ‘Loxone Electronics’ in rekening gebracht. Voor een waarde van minder dan EUR 150,00 excl. BTW ‘Loxone Electronics’ brengt een minimumhoeveelheidstoeslag in rekening van EUR 15,00 plus btw. De kosten van programmadragers (bijvoorbeeld cd’s, magneetbanden, magnetische schijven, floppy disks, streamers tapes, magneetbandcassettes, etc.) en eventuele contractkosten worden apart in rekening gebracht. Voor bibliotheek (standaard) programma’s zijn de catalogusprijzen geldig op de dag van levering van toepassing. Voor alle andere diensten (organisatieconsultancy, programmeren, training, conversieondersteuning, telefonisch advies, enz.), wordt de werklast in rekening gebracht tegen de tarieven die gelden op de dag dat de service wordt verleend. Afwijkingen van een tijdsuitgave waarop de contractprijs is gebaseerd en die niet de schuld van de contractant is, worden na daadwerkelijke inbeslagname in rekening gebracht. De reiskosten, dag- en nachtgeld worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht volgens de geldende tarieven. Reistijden worden beschouwd als werkuren.

4. Uitvoeren van levering en diensten

Levertijden zijn niet bindend en beginnen niet voordat alle technische en andere details van de bestelling zijn verduidelijkt. Dit geldt ook voor deadlines in verband met de afhandeling van waarborg- of garantiezaken en andere diensten. In ieder geval behoudt ‘Loxone Electronics’ een leveringstermijn van 30 dagen vanaf de bevestiging van de bestelling. Leveringsvertragingen die niet aan ‘Loxone Electronics’ kunnen worden toegeschreven, geven de contractant derhalve niet het recht om enige aanspraak op garantie, vermijding of schadeclaims te doen gelden. Gedeeltelijke leveringen zijn, voor zover redelijk voor de contractant, toegestaan. Onvrijwillige defecten en gevallen van overmacht en andere gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van ‘Loxone Electronics’, met name vertragingen in de levering en dergelijke van de leveranciers met als titel ‘Loxone Electronics’ met uitsluiting van garantie-, fout- en compensatieclaims om de leveringstermijnen te verlengen of, in geval van blijvende belemmeringen voor de uitvoering , om het contract te annuleren. Dit geldt ook als de gebeurtenissen plaatsvinden op een moment dat ‘Loxone Electronics’ een fout heeft begaan. Transport is voor rekening en risico van de contractant, ook voor deelleveringen. Dit geldt ook als een franco-levering is overeengekomen. Vrachtkosten worden niet weergegeven. Verzekering van de goederen gebeurt alleen voor rekening en op uitdrukkelijke vraag van de contractant. Met de verzending of afhaling door de transporteur, ten laatste bij de overdracht van de goederen aan de contracterende partijen of haar commissarissen, gaat het gevaar over aan de contractanten. Ongeacht de plaats van levering en de overname van transportkosten, wordt Kollerschlag overeengekomen als de plaats van uitvoering. In geval van export van de gekochte goederen is de contractant verplicht om op eigen kosten de nodige export- en douanevergunningen e.d. te regelen. ‘Loxone Electronics’ is niet aansprakelijk voor de uitvoerbaarheid van de goederen. Mocht ‘Loxone Electronics’ uitgaven of kosten maken als gevolg van de verzending, het transport of export van de goederen, dan zal de contractant Loxone Electronics vrijwaren en schadeloos stellen. De ontwikkeling van individuele organisatorische concepten en programma’s is gebaseerd op het type en de omvang van de bindende informatie, documenten en bronnen die door de klant worden verstrekt. Daartoe behoren ook praktijkgerichte testgegevens alsook testmogelijkheden in voldoende mate die de opdrachtgever op tijd, binnen de normale werkuren en op zijn kosten ter beschikking stelt. Als de opdrachtgever al in echte uitvoering aan het systeem werkt dat voor de test is geleverd, ligt de verantwoordelijkheid voor het beveiligen van de echte gegevens bij de klant. Basis voor het creëren van individuele programma’s is de schriftelijke beschrijving van de diensten, die de opdrachtgever voorbereidt tegen de kostenberekening op basis van de documenten en informatie die hem ter beschikking wordt gesteld of ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever. Deze dienstenbeschrijving moet door de opdrachtgever worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid en moet worden verstrekt met zijn toestemming. Latere wijzigingsverzoeken kunnen leiden tot afzonderlijke termijn- en prijsafspraken. Individueel gecreëerde software of programma-aanpassingen vereisen een programma-acceptatie voor het desbetreffende programmaboekje uiterlijk vier weken na levering door de opdrachtgever. Dit wordt in een protocol door de klant bevestigd. (Verificatie voor juistheid en volledigheid op basis van de prestatiebeschrijving geaccepteerd door de aannemer met behulp van de verstrekte testgegevens). Als de opdrachtgever de periode van vier weken voorbij laat gaan zonder acceptatie van het programma, wordt de geleverde software met de einddatum van die periode als geaccepteerd beschouwd. Als de software in real-time door de opdrachtgever wordt gebruikt, wordt de software als geaccepteerd beschouwd. Gebreken die zich voordoen, zoals afwijkingen van de beschrijving van de uitvoering die schriftelijk zijn overeengekomen, moeten door de opdrachtgever worden gemeld aan de opdrachtnemer die er alles aan heeft gedaan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Als significante gebreken schriftelijk zijn gemeld, dat wil zeggen dat de daadwerkelijke bewerking niet kan worden gestart of voortgezet, is een nieuwe acceptatie vereist na het verhelpen van het defect. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de acceptatie van software te weigeren vanwege onbetekenende defecten. Bij het bestellen van bibliotheek (standaard) programma’s bevestigt de opdrachtgever bij de bestelling de kennis van de omvang van de diensten van de bestelde programma’s. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de uitvoering van de opdracht volgens de specificaties feitelijk of juridisch onmogelijk is, is de opdrachtnemer verplicht de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Als de opdrachtgever de dienstenbeschrijving niet wijzigt of de voorwaarde creëert dat een uitvoering mogelijk wordt, kan de opdrachtnemer de uitvoering weigeren. Als de onmogelijkheid van de uitvoering het gevolg is van een fout van de opdrachtgever of een latere wijziging van de dienstenbeschrijving door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te herroepen. De tot dan toe gemaakte kosten en uitgaven voor het werk van de opdrachtnemer alsmede eventuele ontmantelingskosten worden door de opdrachtgever vergoed. Een zending programmadragers, documentatie en prestatiebeschrijvingen is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Daarnaast worden door de opdrachtgever gewenste opleiding en toelichtingen apart in rekening gebracht. Verzekeringen gebeuren alleen op wens van de opdrachtgever. De opdrachtnemer streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen opleveringsdatums (oplevering) te voldoen. De gewenste vervaldagen kunnen alleen worden bereikt als de opdrachtgever alle benodigde werkzaamheden en documenten volledig verstrekt, in het bijzonder de dienstbeschrijving die door hem is aanvaard, op de door de opdrachtnemer opgegeven data en voldoet aan zijn verplichting tot medewerking voor zover dat nodig is. Vertragingen in levering en kostenstijgingen als gevolg van onjuiste, onvolledige of later gewijzigde informatie en ter beschikking gestelde informatie of documenten zijn niet de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en kunnen niet leiden tot het in gebreke blijven van de contractant. De daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor opdrachten met meerdere eenheden of programma’s is de opdrachtnemer gerechtigd om gedeeltelijke leveringen uit te voeren of om deelfacturen te maken. Annuleringen door de opdrachtgever zijn alleen mogelijk met de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Als de opdrachtgever akkoord gaat met een annulering, heeft hij het recht om annuleringskosten in rekening te brengen van 30% van de nog niet gefactureerde orderwaarde van het volledige project, naast de geleverde diensten en de gemaakte kosten.

Uitvoering van de opdracht van een smart power-pakket

Bij het bestellen van het Smart Power-pakket moet worden verduidelijkt of de elektriciteitsmeter voldoet aan de vereisten voor Smart Power-gebruik. Ten behoeve van een consultatie worden klanten daarom teruggeroepen door Energie AG Vertrieb GmbH & Co KG. Deze is bevoegd om vooraf gegevens over de elektriciteitsmeter van de klant bij Netz OÖ GmbH op te vragen en om klantgegevens door te geven in verband met de bestelling aan Netz OÖ GmbH, Loxone en Fair Energy Partner.

Hierbij wordt erkend dat Energie AG OÖ Vertrieb GmbH & Co. KG de kWh (kilowattuur) bewaart die wordt bespaard door de maatregelen die voor de klanten worden geïmplementeerd in het kader van de implementatie van de Energy Efficiency Act.

Het wordt erkend als goedgekeurd dat geen verdere subsidies kunnen worden geëist van de staat, federale overheid of derde partijen voor de aankoop van het apparaat.

In de loop van de beoordeling door de federale overheid/de staat of een derde partij in opdracht van hen, kunnen de documenten/gegevens worden opgevraagd, bekeken en/of overgedragen aan de partner als bewijs van de implementatie van energiebesparingen.

5. Garantie, Aansprakelijkheid en verhaal van de handelaar

De contractpartner is verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk te onderzoeken en te controleren of deze vrij zijn van gebreken. Klachten over gebreken dienen door de contractpartner onverwijld, maar uiterlijk binnen één week na ontvangst van de levering schriftelijk te worden ingediend, zoniet uitsluiting van garantie en schadeclaims. Transportschade, zoals mechanische schade aan de geleverde goederen, alsmede tekorten worden door de contractpartij binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan Loxone Electronics gemeld, zoniet verlies van eventuele claims. Kennisgeving van gebreken geeft geen recht op gedeeltelijke of volledige achterhouding van de factuurbedragen. De bovenstaande voorschriften zijn niet van toepassing op consumententransacties.

5.1. Garantietermijnen Voor contracten met handelaars geldt het volgende: De garantieperiode voor nieuwe apparatuur is 24 maanden, voor gebruikte artikelen zijn de wettelijke garantierechten uitgesloten. De garantieperiode wordt niet verlengd of onderbroken door het verwijderen van defecten of pogingen om gebreken te verhelpen; dit vereist de juridische bewering van de garantieclaim of een schriftelijke bevestiging van het defect door ‘Loxone Electronics’. Herstelpogingen vormen geen erkenning en leiden niet tot verlenging van de termijn. Hetzelfde geldt voor het verhelpen van gebreken in der minne, dat wil zeggen zonder erkenning van een wettelijke verplichting. In het geval van gedeeltelijke leveringen begint de garantieperiode met de overdracht van het betreffende onderdeel. De bovenstaande voorschriften zijn niet van toepassing op consumententransacties.

5.2. Klachtenmodus; retourzendingen De contractpartner is verplicht garantie- of schadeclaims uitsluitend af te doen met inachtneming van de volgende klachtenmodus: Om de garantierechten te claimen dienen het factuurnummer, de factuurdatum en het defect van de gebrekkige goederen bij ‚Loxone Electronics‘/de servicepartner te worden afgegeven of gratis te worden verstuurd naar ‚Loxone Electronics‘/de servicepartner. In het geval van het verzenden van een gebrekkig product (Send-In-Service), zijn de kosten van verzending naar ‘Loxone Electronics’/de servicepartner en het risico van verlies of vertraging in verzending van de rechthebbende op de garantie voor onze rekening en wordt het aanbevolen om een geschikte transportverzekering af te sluiten. Gebrekkige goederen waarvoor de overeengekomen procedure niet werd nageleefd, worden onverwerkt geretourneerd en administratiekosten van EUR 15,00 plus btw worden in rekening gebracht. Als blijkt dat het product waarover geklaagd wordt geen gebreken vertoont of dat de fouten onjuist zijn, wordt een minimum verwerkingsvergoeding van EUR 15,00 plus btw in rekening gebracht. Het is aan de klant om te bewijzen dat er geen of lagere kosten zijn ontstaan. De voornoemde schikkingsregels zijn van toepassing op alle retourzendingen naar ‘Loxone Electronics’ of aan externe bedrijven in opdracht van ‘Loxone Electronics’, ongeacht de reden waarom de retourzending is gemaakt.

5.3. Omvang van de garantie In het geval van een gegronde klacht zal ‘Loxone Electronics’ het defect in de eerste plaats verhelpen en, indien nodig, vervangen. Als een claim later dan zes maanden na de fabricagedatum wordt ingediend, is het bedrag van de terugbetaling gebaseerd op de aankoopprijs minus de voordelen van gebruik. Alleen als een correctie van gebreken ten onrechte schriftelijk wordt verworpen ondanks een redelijke termijn, heeft de contractpartner het recht het defect te laten herstellen door een ander bedrijf. Het bewijs dat het vermeende gebrek al bestond toen de goederen werden overgedragen, ligt bij de contractpartij. Over het algemeen wordt aangenomen dat een defect dat wordt opgeëist na de vierentwintig (24) maanden van de garantieperiode de normale slijtage is die door de contractpartner te verantwoorden is en die geen aanleiding geeft tot garantieclaims. Al deze regelingen zijn niet van toepassing op consumententransacties.

5.4. Garantie voor slijtageonderdelen en verkeerd gebruik Let op: garantieclaims kunnen gedurende de garantieperiode niet worden geaccepteerd voor producten zoals slijtagedelen waarvan de normale levensverwachting onder de bovengenoemde of wettelijke garantietermijn ligt. In het geval van oplaadbare batterijen bijvoorbeeld, gaan de prestaties bij normaal gebruik na zes (6) maanden achteruit, wat de reden is dat garantieaanspraken met betrekking tot oplaadbare batterijen, met name met betrekking tot hun prestaties, pas binnen zes (6) maanden na overdracht worden erkend. Om dezelfde redenen kunnen garantieaanspraken met betrekking tot de beeldkwaliteit van LCD-schermen na twaalf (12) maanden na de overdracht niet langer worden geaccepteerd.

5.5. Geen aanspraak op garantie voor producten die 1) door verkeerd gebruik, niet-naleving van de gebruikersinstructies in de bijgeleverde gebruikershandleiding en/of garantiekaart of servicekaart of ander misbruik van het product, zoals de werking van de contractgoederen samen met dergelijke apparaten of programma’s waarvan de compatibiliteit met ‘Loxone is Electronics ‘ niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is 2) door het product te wijzigen, 3) door reparatiepogingen door derden, dwz niet door ‘Loxone Electronics’ of door ‘Loxone Electronics’ aangewezen servicepartners, 4) door ten onrechte verzending of onjuist verpakken bij teruggave van het product aan ‘Loxone Electronics’ of een servicepartner van ‘Loxone Electronics’, of 5) die door het onjuist installeren van producten van externe providers (bijv. Geheugenmodules) zijn beschadigd of onbruikbaar geworden.

5.6. Toewijzing, gebruiksvoordelen De toewijzing van garantieclaims en schadeclaims en dergelijke is niet-ontvankelijk. In het geval van een garantieclaim of beëindiging van het contract, zal de contractpartij ‚Loxone Electronics‘ passende heffingen voor het gebruik en de compensatie van de degradatie van de dienst in rekening brengen.

5.7. Beperking van aansprakelijkheid Claims tot schadevergoeding en annuleringsaanspraken, die voortvloeien uit een mogelijke gebrekkige levering of de onjuiste uitvoering van andere diensten door ‘Loxone Electronics’, bijvoorbeeld in verband met de verwerking van waarborg- of garantiereparaties, zijn uitdrukkelijk uitgesloten; in het bijzonder, elke aansprakelijkheid voor gegevensverlies en gederfde winst van de contractpartij. De voornoemde aansprakelijkheidsuitsluitingen of beperkingen zijn ook van toepassing op de regresvordering van de contractpartner na nakoming van een garantieverplichting jegens een consument. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover de schade door ons opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, op voorwaarde dat een commerciële vaste transactie is overeengekomen, voor zover schade wordt veroorzaakt door het ontbreken van een door ons gegarandeerde kwaliteit voor lichamelijk letsel en claims van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid (zie punt 8).

5.8. Garantie bij handelaars Als de contractpartner de goederen afgenomen van ‘Loxone Electronics’ levert aan een eindklant, kan Loxone Electronics voorzien – bijvoorbeeld in een service- en reparatiekaart die bij het apparaat wordt geleverd – dat garantieclaims vanwege de eindgebruiker door ‘Loxone Electronics’ of een servicepartner van ‘Loxone Electronics’ namens en in opdracht van de contractpartner rechtstreeks met de eindgebruiker afgehandeld worden. Een directe claim tegen ‘Loxone Electronics’ ontstaat hierdoor niet voor de eindgebruiker. Alle garantieaanspraken van de eindgebruiker door Loxone Electronics, zoals een garantiekaart bij het product, zijn een zogenaamde beperkte productgarantie die onafhankelijk is van enige garantieclaims van de koper zoals hierin uiteengezet en in enige jurisdictie – zie de bepalingen in het volgende punt 6.

5.9. Garantie voor programmeerdiensten en softwareproducten Kennisgevingen van defecten zijn alleen geldig als ze betrekking hebben op reproduceerbare defecten en als ze schriftelijk worden gedocumenteerd binnen 4 weken na levering van de overeengekomen service of individuele software na acceptatie van het programma volgens punt 4. In het geval van garantie heeft verbetering voorrang boven prijsverlaging of conversie. In geval van een gegronde klacht worden de gebreken verholpen binnen een redelijke termijn, waarbij de opdrachtgever de opdrachtnemer alle maatregelen toelaat die nodig zijn voor het onderzoek en de correctie van het gebrek. De veronderstelling van onvolkomenheid volgens § 924 ABGB is uitgesloten. Correcties en aanvullingen die nodig blijken te zijn totdat de overeengekomen prestatie is overgedragen vanwege organisatorische en programmagerelateerde mankementen waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk is, worden door de opdrachtgever kosteloos uitgevoerd. Kosten voor assistentie, foute diagnoses evenals fouten en het oplossen van problemen, die door de opdrachtgever moeten worden vertegenwoordigd, evenals andere correcties, wijzigingen en toevoegingen worden door de opdrachtnemer uitgevoerd tegen berekening. Dit geldt ook voor het verhelpen van defecten als programmawijzigingen, toevoegingen of andere interventies uitgevoerd door de opdrachtgever zelf of door derden. Verder aanvaardt de opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid voor fouten, storingen of schade als gevolg van onjuiste bediening, gewijzigde onderdelen van het besturingssysteem, interfaces en parameters, gebruik van ongeschikte organisatiemiddelen en gegevensdragers, voor zover deze zijn voorgeschreven, abnormale bedrijfsomstandigheden (met name afwijkingen van de installatie- en opslagvoorwaarden) en terug te voeren is tot transportschade. Voor programma’s die vervolgens worden gewijzigd door eigen programmeurs of derden, is elke garantie door de opdrachtgever ongeldig. Voor zover het doel van de bestelling de wijziging of aanvulling is op reeds bestaande programma’s, verwijst de garantie naar de wijziging of toevoeging. De garantie voor het oorspronkelijke programma komt niet opnieuw tot leven.

6. Beperkte productgarantie

Voor zover ‚Loxone Electronics‘ garandeert dat bepaalde producten onder bepaalde voorwaarden voor bepaalde garantietermijnen voor bepaalde goederen vrij zijn van defecten in materiaal of vakmanschap, is dit een beperkte productgarantie die de koper de rechten verleent die in de garantie zijn uiteengezet maar beperkt niet de wettelijke garantieclaims van consumenten/consumenten volgens de wetgeving van het land waar het product is gekocht. De garantie kan alleen worden ingeroepen in de staat waarin het product voor het eerst aan een eindklant werd verkocht. Er wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat alle garantieclaims van ‚Loxone Electronics‘ met een beperkte productgarantie beperkt zijn tot de beperkingen en uitsluitingen die zijn uiteengezet op de garantiekaart en het volgende: a) geen garantie 1) voor producten, onjuist gebruik, niet-naleving van de gebruikershandleiding in de gebruiksaanwijzingen die bij het product of de garantie kaart, of ieder andere misbruik van het product, over de werking van het contractgoed samen met dergelijke apparaten of programma’s, waarvan hun compatibiliteit ‘Loxone Electronics’ niet schriftelijk is toegekend 2) door wijziging van het product, 3) door pogingen om te herstellen van derden, dat wil zeggen niet door ‘Loxone Elektronica’ of door ‘Loxone Electronics’ servicepartner, 4) door onjuiste vervoer of onjuiste verpakking wanneer het product ‘Loxone Electronics’ of een ‘Loxone Electronics’ servicepartner, of terug 5) door middel van onjuiste behandeling of als gevolg van mechanische belastingen (zoals drop-bijvoorbeeld door middel van beats, hogedruk of de soortgelijke ontstaan) 6) zijn aangetast door een onjuiste installatie van producten van derden (bijvoorbeeld geheugen) of helemaal niet meer functioneert, als goed als voor Producten verkregen ‘Loxone Electronics’ van leveranciers, juridische insolventieprocedure geopend hun activa ten tijde van de bewering van garantieclaims of de opening van de insolventieprocedure voor handen was. Voor batterijen bedraagt de garantieperiode over het algemeen zes (6) maanden, voor LCD-schermen twaalf (12) maanden na overdracht. 7) voor producten die al zijn geopend b) Garantieservice kan alleen worden uitgevoerd volgens de modus die wordt vermeld op de garantiekaart – service voor ingebruikname; Send-In-service; enz..  Voor de geldig making van garantieclaims zie klachtenmodus punt 5.3 c) Gebeurt in het kader van de beperkte productgarantie binnen een overeengekomen garantietermijn voor een gerechtvaardigd defect, zullen ‘Loxone Electronics‘/de servicepartner naar eigen goeddunken de geclaimde defecten verhelpen, de defecte onderdelen vervangen of een creditnota op de aankoopprijs geven – voor een bedrag van de uitgegeven creditnota, zie hierboven bij punt Garantie. De garantieperiode wordt niet verlengd of onderbroken door verbeteringen of pogingen tot verbetering. De bewering van verdere claims door de koper/verbruiker, in het bijzonder vorderingen gebaseerd op eventuele begeleidende en vervolgschade die is ontstaan in het kader van de verwerking van de garantie, is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle claims zijn beperkt tot de eenvoudige nettowaarde en een maximumbedrag van EUR 5.000,00. Een aansprakelijkheid voor verlies van zakelijke mogelijkheden, verlies van gegevens of programma’s en gederfde winst van de contractpartner is in ieder geval uitgesloten. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover de schade opzettelijk of grove nalatigheid door ons is veroorzaakt, in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, op voorwaarde dat een commerciële vaste transactie is overeengekomen, voor zover schade wordt veroorzaakt door het gebrek aan een kwaliteit die wij hebben gegarandeerd, voor lichamelijk letsel en voor claims van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid (zie punt 8).

7. Installatie en andere technische voorschriften

Bij gebruik van de geleverde of gerepareerde goederen moeten de installatie-, bedienings- en andere technische voorschriften en instructies strikt worden nageleefd. In het bijzonder aanvaardt ‘Loxone Electronics’ geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit overbelasting of onjuiste behandeling, bediening, installatie, inbouw of dergelijke. Een aansprakelijkheid of garantie voor compatibiliteit met andere producten of systemen of voor een specifiek doel is uitgesloten. Bovendien is de aansprakelijkheid van ‘Loxone Electronics’ in geval van schending van enige waarschuwing en verduidelijkingsverplichting beperkt tot opzet en grove nalatigheid.

8. Aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid

De contractpartner doet uitdrukkelijk afstand van de eis tot schadevergoeding voor materiële schade die hij lijdt in het kader van zijn onderneming (§ 9 PHG). In het geval dat de contractpartner de contractuele goederen doorverkoopt aan een andere ondernemer, verbindt hij zich ertoe de bovenstaande vrijstelling over te dragen in overeenstemming met § 9 PHG. In het geval dat dergelijke overhechting niet zou plaatsvinden, stemt de andere contractpartner ermee in om Loxone Electronics te vrijwaren en schadeloos te stellen en alle gemaakte kosten in verband met een aansprakelijkheidsvordering te vergoeden. Indien de contractpartij zelf in het kader van de PHG aansprakelijk wordt gesteld, doet deze ‘Loxone Electronics’ uitdrukkelijk afstand van elk verhaal.

9. Auteursrecht en gebruik

Alle auteursrechten op de overeengekomen diensten (programma’s, documentatie, enz.) zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of zijn licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het recht om de software te gebruiken na betaling van de overeengekomen vergoeding, uitsluitend voor eigen doeleinden, alleen voor de hardware die is gespecificeerd in het contract en in de mate van het verkregen aantal licenties voor gelijktijdig gebruik op verschillende werkplekken. Door het huidige contract wordt alleen een werkgebruikersvergunning verworven. Verspreiding door de opdrachtgever is uitgesloten volgens de auteursrechtwetgeving. Door de medewerking van de klant bij de productie van de software worden geen rechten verkregen over het gebruik dat is gespecificeerd in het objectieve contract. Elke inbreuk op het auteursrecht van de opdrachtnemer zal leiden tot schadevergoeding, in welk geval volledige voldoening zal worden geboden. Kopiëren voor archivering en gegevensbeschermingsdoeleinden is toegestaan aan de klant op voorwaarde dat er geen uitdrukkelijk verbod op de licentiegever of derden in de software is opgenomen en dat alle auteursrecht- en eigendomsbewijzen in deze kopieën onveranderd worden overgedragen. Als de openbaarmaking van de interfaces noodzakelijk is voor de productie van interoperabiliteit van de software voor het onderwerp, wordt dit door de opdrachtgever in opdracht van de opdrachtnemer vergoed. Als de opdrachtnemer niet aan deze eis voldoet en decompileert in overeenstemming met de auteursrechtwetgeving, moeten de resultaten uitsluitend worden gebruikt om interoperabiliteit tot stand te brengen. Misbruik leidt tot schade.

10. Eigendomsvoorbehoud; retentierecht

Goederen blijven eigendom van ‘Loxone Electronics’ tot de volledige betaling van alle claims om welke juridische reden dan ook (inclusief eerdere transacties). Voor lopende rekeningen wordt de voorbehouden eigendom beschouwd als zekerheid voor het saldo. Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is een verkoop, verwerking, verpanding, overdracht van de veiligheid of andere verwijdering van de gekochte of gerepareerde goederen aan een derde niet toegestaan, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale bedrijfsvoering. De contractpartner moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van een beslaglegging of andere aantasting van eigendom door derden. De contractpartner is verplicht om de kosten en maatregelen voor het verwijderen van de tussenkomst te vergoeden, met name de kosten van juridische stappen. De contractpartner is verplicht om de goederen van ‘Loxone Electronics’ met zorg te behandelen tijdens de periode van eigendomsvoorbehoud. Als het eigendomsvoorbehoud geldig wordt gemaakt, moet de contractpartner elke mogelijke waardevermindering ongeacht de schuld vervangen en een passende vergoeding betalen voor het gebruik. Door de goederen te verwerken, verkrijgt de koper geen eigendom van de geheel of gedeeltelijk gefabriceerde goederen: De verwerking is exclusief kosteloos voor ‘Loxone Electronics’ Indien het eigendomsvoorbehoud vanwege omstandigheden echter zou ophouden te bestaan, gaan ‘Loxone Electronics’ en de koper ermee akkoord dat de eigendom van de goederen wordt overgedragen aan ‘Loxone Electronics’, die de overdracht aanvaardt. De koper blijft hun gratis bewaarder. Bij het verwerken van producten die nog steeds eigendom zijn van anderen, verwerft ‘Loxone Electronics’ mede-eigendom van de nieuwe items. De omvang van deze mede-eigendom wordt berekend als de verhouding tussen de factuurwaarde van de door ‘Loxone Electronics’ geleverde goederen en de factuurwaarde van de resterende goederen. Als de contractpartner toch het leveringsartikel verkoopt, wijst hij hierbij alle claims die hieruit voortvloeien, toe aan zijn afnemer tot het bedrag van de vorderingen van ‘Loxone Electronics’ als voorzorgsmaatregel en aanvaardt deze opdracht hierbij. Als het verwerkte product, naast de gereserveerde goederen van ‘Loxone Electronics’, alleen artikelen bevat die ofwel aan de koper toebehoren of alleen zijn geleverd onder het zogenaamde eenvoudige eigendomsvoorbehoud, wijst de koper de volledige claim voor de inkoopprijs toe aan ‘Loxone Electronics’. In het andere geval, dat wil zeggen wanneer de aanbetalingen aan meerdere leveranciers samenvallen, heeft ‘Loxone Electronics’ recht op een fractie van de claim, wat overeenkomt met de verhouding van de factuurwaarde van zijn gereserveerde goederen tot de factuurwaarde van de andere verwerkte goederen. Als de contractpartner zijn verplichtingen van welke aard dan ook niet nakomt of als hij zijn betalingen staakt, is de volledige resterende schuld verschuldigd, zelfs als wijzigingen met een latere vervaldag verschuldigd zijn. In dit geval heeft ‘Loxone Electronics’ het recht om onmiddellijk de teruggave van de verkochte of gerepareerde goederen te eisen met uitsluiting van enig retentierecht. Na terugname van deze artikelen is het ter beoordeling van ‘Loxone Electronics’ om de goederen te vervreemden en de opbrengsten aan de contractpartner terug te betalen, minus eventuele verkoopkosten, of om de goederen terug te nemen tegen de factuurprijs verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Teneinde de claims van ‘Loxone Electronics’ te vrijwaren en ook om claims die voortvloeien uit andere juridische transacties te beveiligen, behoudt ‘Loxone Electronics’ zich het recht voor om de geleverde goederen voor reparatie in bewaring te houden totdat alle openstaande vorderingen, inclusief claims die voortvloeien uit de relevante juridische transactie, zijn vereffend In ieder geval is de ‘Loxone Electronics’ niet verplicht garantiereparaties uit te voeren zolang de contractpartner de openstaande vorderingen niet heeft voldaan.

11. Betalingsvoorwaarden

De factuur is verschuldigd bij ontvangst zonder korting of andere aftrekposten. ‚Loxone Electronics‘ is gerechtigd om goederen alleen af te leveren tegen vooruitbetaling of onder rembours. In geval van wanbetaling van non consumables wordt een vertragingsrente van 1% per maand overeengekomen. De contractant moet alle gemaakte kosten, zoals buitengerechtelijke aanmaningen, incassokosten en juridische kosten vergoeden. Stakingsverboden evenals mutatis mutandis identieke voorwaarden van de contractpartner zijn niet effectief. Indien na het sluiten van de overeenkomst een verslechtering van de financiële situatie van de contractspartij optreedt of omstandigheden bekend worden die geschikt zijn om de kredietwaardigheid van de contractpartner te verminderen, zijn alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Verdere leveringen worden in dit geval alleen uitgevoerd tegen vooruitbetaling. We hebben ook het recht om reeds uitgevoerde betalingen te crediteren voor opgebouwde rente, herinnering, incasso en juridische kosten. Betalingen worden in elk geval in principe verrekend met onze oudste vorderingen, zelfs als de reden voor de betaling uitdrukkelijk afwijkt. Elke andersluidende aantekening op betalingsdocumenten of andere documenten van de contractspartij is niet van kracht. Medewerkers van ‘Loxone Electronics’ zijn niet gemachtigd om betalingen te accepteren tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De contractpartner is niet gerechtigd vorderingen te verrekenen – van welke aard dan ook – tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door ‚Loxone Electronics‘ zijn erkend of bij wet wettelijk zijn vastgelegd. Voor exporttransacties is de contractpartner verplicht om alle export- en douanedocumenten en dergelijke in het origineel terug te bezorgen aan ‘Loxone Electronics’, anders is de contractpartner verplicht om alle voorgeschreven heffingen te betalen. Meerdere contractpartners zijn verantwoordelijk voor de onverdeelde hand. Voor bestellingen met meerdere eenheden (bijv. programma’s en/of training, implementatie in stappen), heeft de opdrachtnemer het recht om kosten in rekening te brengen voor levering van elke eenheid of dienst. Naleving van de overeengekomen betalingsdata vormt een essentiële voorwaarde voor de uitvoering van de levering of uitvoering van het contract door de opdrachtnemer. Niet-naleving van de overeengekomen betalingen geeft de opdrachtnemer het recht om de lopende werkzaamheden stop te zetten en het contract te herroepen. Alle daarmee verbonden kosten en het verlies van winst zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen in te houden vanwege onvolledige totale leverings-, garantie- of garantieclaims of klachten. De contractpartner moet ervoor zorgen dat het factuurbedrag volledig door ‚Loxone Electronics“ zonder aftrek wordt ontvangen. In het bijzonder moeten de kosten van een buitenlandse overschrijving volledig worden gedragen door de contractpartner.

12. Loyaliteit, gegevensbescherming, geheimhouding

De contracterende partijen verbinden zich tot wederzijdse loyaliteit. Ze onthouden zich van enig verzoek of werk, ook door derden, door werknemers die hebben gewerkt aan de uitvoering van de bestellingen, door de andere contractpartij gedurende de looptijd van het contract en 12 maanden na beëindiging van het contract. De schendende contractpartner is daarentegen verplicht een forfaitaire schadevergoeding van een jaarsalaris van de werknemer te betalen. De opdrachtnemer verplicht zijn werknemers te voldoen aan de vereisten die zijn uiteengezet in sectie 15 van de wet op de Privacy. Lees meer in ons Gegevensbeschermingsverklaring.

13. Jurisdictie, toepasselijk recht, diverse

Alle geschillen die voortvloeien uit dit contract worden beheerst door het Oostenrijkse recht, maar de toepasselijkheid van het VN-koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De ongeldigheid van individuele bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Met betrekking tot juridisch niet-effectieve bepalingen komen de contractpartijen overeen om de mazen in de wet te dichten door een van de ondoeltreffende volgende bepalingen. Als de plaats van jurisdictie in zakelijke contacten met handelaren, zullen de partijen bij het contract het eens worden over de relevante rechtbanken in Linz, maar ‘Loxone Electronics’ heeft het recht om beroep in te stellen bij andere rechtbanken, op voorwaarde dat een andere plaats van jurisdictie wordt gegeven.