Impressum

Van de eenvoudige automatisering van uw jaloezieën en verwarming tot de slimme individuele ruimteregeling: de Miniserver-gebaseerde woon- en gebouwautomatisering van Loxone dekt alle aspecten van intelligente sturing. Ontdek de mogelijkheden!
Loxone your Home.

Impressum

Verantwoordelijke voor de inhoud

Firma: Loxone Electronics GmbH
Adres: Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Telefoon: AT: +43 7287 7070 0DE: +49 8592 6148899
Fax: +43 7287 7070 999
E-Mail: [email protected]
Handelsregister-nr.: FN 326074 x
BTW-nr.: ATU64900138
Handelsrechtbank: Landesgericht Linz
Bevoegde instantie e-commercewet: Bezirkshauptmannschaft Rohrbach
Lidmaatschap Economische kamer
Lid van de Kamer van Koophandel van Opper-Oostenrijk, LG Machine- en Technologiehandel en LI Mechatronics
Autorisatie voor de handel in computers en computersystemen en mechatronica voor elektronica, kantoor- en computersysteemtechniek (handwerk); toegekend in Oostenrijk
Toepasselijke wetgeving

Foto’s gedeeltelijk van iStockphoto.com

Email Marketing oplossing: mailworx von eworx

CMS / Redactiesysteem: WordPress

KNX ® en ETS ® zijn geregistreerde handelsmerken van de KNX Association cvba, België.

Alle merknamen, productnamen en logo´s zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Betaling en verzending

Hier vindt u alle info omtrent betaling, verzending en terugsturen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

1. Inhoud van de online aanbiedingen.
De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die verwijzen naar materiële of immateriële aard, die zijn veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij de auteur opzettelijk of grove nalatigheid bewijst.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

2. Verwijzingen en links.
Voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de instelling van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s zichtbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de verbonden/aangesloten pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde websites, die werden gewijzigd na het instellen van de link. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod alsook op buitenlandse vermeldingen in gastenboeken, discussiefora, linkdirectory’s, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases over wiens inhoud externe schrijfbeurten mogelijk zijn. Voor illegale, incorrecte of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruiken of het niet gebruiken van dergelijke informatie, is de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen verantwoordelijk, niet degene die alleen naar de betreffende publicatie linkt.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar de auteursrechten te respecteren van de afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, om afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en door hemzelf gecreëerde teksten te gebruiken of om gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten
Alle merknamen en handelsmerken die worden vermeld in het internetaanbod en mogelijk worden beschermd door derden, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen al vanwege de loutere vermelding is er geen conclusie te trekken dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden!
Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming.
Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat voor de invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), gebeurt de overgave van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in de afdruk of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails in geval van overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Lees meer in onze Gegevensbeschermingsverklaring.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarop naar deze pagina werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen hiervan niet van invloed.

Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting onder https://ec.europa.eu/odr”. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen via [email protected].

Disclaimer

1. Content 
The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected.
All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

2. Referrals and links 
The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages – unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright 
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object.
The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author’s agreement.

4. Privacy policy 
If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted – if and so far technically possible and reasonable – without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished.

5. Legal validity of this disclaimer 
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.