Overený preklad z českého jazyka

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

spoločnosti

Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1, 4154 Kollerschlag
FN 326074 x, ATU64900138
 (ďalej iba „Loxone“)
Stav jún 2021

 

1. Rozsah použitia

Na všetky dodávky tovaru a služieb spoločnosti Loxone sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky (VOP) v aktuálnom znení. VOP spoločnosti Loxone sa vzťahujú aj na všetky budúce transakcie (tzn. nad rámec prvotnej dodávky alebo služby), a to aj v prípade, že zákazník nie je (alebo už nie je) výslovne informovaný o použiteľnosti VOP. Akékoľvek všeobecné obchodné podmienky zákazníka, ktoré sú v rozpore s týmito VOP a / alebo sa od nich odchyľujú, sa výslovne neuznávajú.

To platí aj v prípade, že zákazník používa svoje vlastné všeobecné obchodné podmienky, ak spoločnosť Loxone písomne ​​nesúhlasí so zahrnutím všeobecných obchodných podmienok tretej strany. V takom prípade a / alebo ak boli písomne ​​dohodnuté osobitné podmienky pre jednotlivé zmluvy, tieto VOP platia navyše a použijú sa na výklad. Potvrdenie objednávky a / alebo vybavenie objednávky spoločnosti Loxone neznamená súhlas zákazníka so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Pokiaľ je zákazník sprostredkovateľom, je povinný zaviazať koncového užívateľa týmito VOP a nahradiť spoločnosti Loxone všetky škody, ktoré jej v dôsledku ich nedodržania vzniknú.

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Ponuky spoločnosti Loxone sa môžu vždy zmeniť.
2.2 Údaje v katalógoch, brožúrach a iných reklamných materiáloch sú nezáväzné a stávajú sa súčasťou zmluvy len vtedy, ak sú výslovne uvedené v potvrdení objednávky.
2.3 Zmluva je uzatvorená buď písomným potvrdením objednávky, alebo vyhotovením objednávky a / alebo poskytnutím služby.
2.4 Pre zmluvný rozsah dodávky a plnenia je rozhodujúci výhradne obsah potvrdenia objednávky. V prípade absencie potvrdenia objednávky, najmä v prípade okamžitého vybavenia objednávky a / alebo poskytnutiu služby, je rozhodujúci obsah dodacieho listu a / alebo faktúry.
2.5 Zákazník sám zodpovedá za správnosť ním uvedených rozmerov, ako aj za technicky bezchybné riešenie poskytnutých plánov a výkresov a sám nesie nepriaznivé dôsledky nesprávnych údajov.
2.6 Obsah potvrdenia objednávky musí zákazník skontrolovať. Akékoľvek odchýlky od objednávky urobené zákazníkom musia byť bezodkladne písomne ​​oznámené, inak bude zmluva uzavretá s obsahom potvrdeným spoločnosťou Loxone.

3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy v internetovom obchode

3.1 Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Loxone na uzavretie kúpnej zmluvy. Zákazník je týmto vyzvaný na predloženie ponuky iba prostredníctvom objednávky.
3.2 Odoslaním objednávky v internetovom obchode („objednávka podliehajúca platbe“) zákazník podáva záväznú objednávku smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na tovar obsiahnutý v nákupnom košíku.
3.3 Spoločnosť Loxone potvrdí prijatie objednávky zákazníka zaslaním automaticky vygenerovaného e-mailu na adresu uvedenú zákazníkom (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie objednávky slúži iba na informovanie zákazníka o tom, že spoločnosť Loxone dostala objednávku, a nepredstavuje ešte prijatie zmluvnej ponuky zo strany spoločnosti Loxone.
3.4 Prijatie ponuky sa vykonáva len výslovným písomným vyhlásením o prijatí alebo vykonaním objednávky a / alebo poskytnutím služby.

4.  Platobné a dodacie podmienky

4.1 Ak nie je písomne ​​dohodnuté inak, sú ceny dohodnuté medzi spoločnosťou Loxone a zákazníkom uvedené v eurách a bez DPH. Na výpočet sa použijú ceny platné v deň objednávky.
4.2 Všetky náklady na dopravu a / alebo balné, prepravné a / alebo poistenie, clá, poplatky a platby hradí zákazník. To platí aj v prípade, že bolo dohodnuté doručenie vyplatenia až do domu (franco domicile). Prepravné sa nevypláca vopred. Tovar bude poistený len na náklady zákazníka a na jeho výslovnú žiadosť. Dodávateľ je povinný na prvú žiadosť odškodniť spoločnosť Loxone za nároky tretích strán v tomto smere a zabezpečiť, aby jej nevznikla škoda.
4.3 Všetky ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a platia v závislosti na zmene vstupných nákladov. Patria sem najmä zvýšenie mzdových nákladov v dôsledku kolektívnych zmlúv v sektore alebo iné náklady nevyhnutné na poskytovanie služieb (napr. náklady na materiál, energiu, dopravu, externé práce, financovanie a pod.).
4.4 Pri objednávkach a / alebo zmluvách v hodnote 500,00 EUR alebo vyššej je spoločnosť Loxone oprávnená požadovať zálohu vo výške 30% zo sumy objednávky. Záloha musí byť uhradená do 8 dní od obdržania potvrdenia objednávky.
4.5 Spoločnosť Loxone je povinná vybaviť objednávku a / alebo poskytnúť službu iba vtedy, ak zákazník splnil všetky svoje povinnosti, boli vyjasnené všetky technické a obchodné otázky týkajúce sa dodávky a spoločnosť Loxone dostala všetky dokumenty potrebné pre vybavenie objednávky.
4.6 Dodacie lehoty a termíny budú spoločnosťou Loxone pokiaľ možno dodržané. Spoločnosť Loxone si vyhradzuje právo na dodaciu lehotu v dĺžke 30 dní. Dohodnuté dodacie lehoty sú vždy orientačné a spoločnosť Loxone ich môže prekročiť až o 8 týždňov, bez toho aby to pre ňu bolo nevýhodné (napr. platenie úrokov z omeškania). Problémy s dodávkami zo strany dodávateľov spoločnosti Loxone nie sú v uvedených obdobiach zohľadnené.
4.7 Ak dodávku nie je možné uskutočniť v dôsledku problémov s dodávkou a / alebo zvýšenia cien u dodávateľa a / alebo výrobcu, je spoločnosť Loxone oprávnená odstúpiť od zmluvy bez povinnosti platiť náhradu škody.
4.8 Pokiaľ nie je výslovne písomne ​​dohodnuté inak, sú čiastkové dodávky prípustné.
4.9 V prípade zákaziek, ktoré sa skladajú z niekoľkých čiastkových krokov (napr. programy a školenia), je spoločnosť Loxone oprávnená fakturovať po dokončení každého jednotlivého čiastkového kroku. Spoločnosť Loxone je povinná vykonať ďalšie čiastkové kroky iba v prípade, že zákazník už zaplatil za fakturované čiastkové kroky.
4.10 Faktúry sú splatné ihneď po obdržaní, a to výhradne netto. Bankové prevody sú považované za uskutočnenú platbu až po prijatí na účet spoločnosti Loxone.
4.11 Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, spoločnosť Loxone prijíma platby vopred alebo platby pri dodaní.
4.12 Spoločnosť Loxone nie je povinná prijímať šeky alebo zmenky. V prípade prijatia sa záväzok považuje za splnený až vtedy, keď sú tieto doklady kryté a vyplatené.
4.13 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k výraznému zhoršeniu finančnej situácie zákazníka, je spoločnosť Loxone oprávnená urobiť neuhradené, ale doposiaľ nesplatné čiastky na faktúrach okamžite splatnými a / alebo požadovať zálohy alebo zaistenie.
4.14 Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak, nie sú zamestnanci spoločnosti Loxone oprávnení prijímať platby.
4.15 Zákaz postúpenia zo strany zákazníka sa výslovne neuznáva.
4.16 Započítanie s protipohľadávkami akéhokoľvek druhu je vylúčené, iba ak by spoločnosť Loxone pohľadávku výslovne písomne ​​uznala a / alebo bola táto stanovená súdom.

 

5. Meškanie

5.1 V prípade, že tovar nebude prevzatý v dohodnutom termíne dodania, je spoločnosť Loxone oprávnená uskladniť tovar po dobu maximálne 6 týždňov na náklady a zodpovednosť zákazníka, a to buď sama, alebo prostredníctvom špedičnej firmy. Rovnako tak je spoločnosť Loxone oprávnená buď trvať na splnení zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť a stanoviť si primeranú lehotu a tovar predať inde.
5.2 V prípade omeškania zákazníka s platbou je spoločnosť Loxone oprávnená buď odstúpiť od zmluvy stanovením odkladnej lehoty v dĺžke 5 pracovných dní (pondelok až piatok), alebo trvať na splnení zmluvy. Spoločnosť Loxone si vyhradzuje právo požadovať náhradu za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia. Spoločnosť Loxone je najmä oprávnená účtovať podľa svojho uváženia náhradu skutočne vzniknutej škody alebo úrok z omeškania vo výške 1% z fakturovanej čiastky mesačne.
5.3 V prípade omeškania s platbou sa zákazník zaväzuje uhradiť spoločnosti Loxone všetky vzniknuté náklady spojené s preverovaním a vymáhaním, ak sú nevyhnutné pre príslušné právne stíhanie. Pri korporátnych transakciách v každom prípade ide o jednorazovú sumu 40,00 EUR ako náhradu nákladov na vymáhanie podľa § 458 rakúskeho obchodného zákonníka (UGB). Uplatnenie ďalších práv a nárokov zostáva nedotknuté.
5.4 Spoločnosť Loxone je oprávnená započítať prichádzajúce platby od zákazníka najprv na náklady na upomienky a inkaso, ako aj na náklady právneho alebo súdneho vymáhania, potom na naakumulované úroky z omeškania a nakoniec na nesplatenú istinu.
5.5 Ak je zákazník v omeškaní s čiastočnou úhradou, je spoločnosť Loxone oprávnená urobiť neuhradené, ale doposiaľ nesplatné čiastky faktúr okamžite splatnými a / alebo požadovať zálohy alebo poskytnutie zaistenia.

6. Výhrada vlastníckeho práva

6.1 Spoločnosť Loxone si ponecháva vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
6.2 Zákazník nesie riziko za tovar s výhradou vlastníctva, najmä riziko zničenia, straty alebo poškodenia. Na zabezpečenie tovaru dodaného s výhradou vlastníctva je zákazník povinný dostatočne poistiť dodaný tovar proti všetkým rizikám, ktoré sú možné v bežnom obchodnom styku predvídať.
6.3 Zákazník je oprávnený tovar ďalej predať s výhradou vlastníctva v rámci bežného obchodného styku. Kým nebude kúpna cena spoločnosti Loxone úplne uhradená, postúpi zákazník spoločnosti Loxone všetky pohľadávky a záložné práva, ktoré mu vzniknú z ďalšieho predaja za odplatu. Zákazník je povinný tieto zákazky zaznamenať do svojho účtovníctva.
6.4 Ak podmienený kupujúci predáva za hotovosť, prevádza výťažok z ďalšieho predaja na spoločnosť Loxone formou predpokladaného vlastníctva.
6.5 V prípade, že je tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, spracovaný alebo kombinovaný s tovarom patriacim tretím osobám, rozširuje sa vlastníctvo spoločnosti Loxone tiež na novú položku v pomere k hodnote podielov.
6.6 Pokiaľ sa tovar dodaný spoločnosťou Loxone a / alebo predmety z neho vyrobené spracovaním stanú neoddeliteľnou súčasťou majetku tretej osoby, takže sa táto osoba stane vlastníkom tovaru dodaného spoločnosťou Loxone v dôsledku neoddeliteľného spojenia s majetkom, postúpi zákazník spoločnosti Loxone všetky pohľadávky voči tretej osobe vo výške hodnoty tovaru dodaného spoločnosťou Loxone.
6.7 Zástava alebo zabezpečovací prevod tovaru dodaného s výhradou vlastníckeho práva v prospech tretích osôb nie je bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Loxone povolený. Spoločnosť Loxone musí byť bezodkladne informovaná o akomkoľvek zabavení tretími stranami.
6.8 V prípade spätného prevzatia tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, bude vykonané primerané zníženie ceny vo výške najmenej 30% z fakturovanej hodnoty.
6.9 Zákazník sa zaväzuje informovať spoločnosť Loxone pred podaním návrhu na insolvenčné konanie, aby spoločnosť Loxone mohla prevziať späť tovar dodaný s výhradou vlastníctva a vo vlastníctve spoločnosti Loxone.

7. Prevod rizika

Nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo náhodnej straty prechádza na zákazníka okamihom odoslania a / alebo prevzatia tovaru zákazníkom alebo jeho zástupcom alebo dopravcom alebo jeho zástupcom.

8.  Oznámenie o vadách

8.1 Vady je potrebné písomne oznámiť ​​ihneď po prevzatí dodávky, najneskôr do jedného týždňa, zjavné vady však ihneď po prevzatí dodávky, skryté vady ihneď po ich zistení, inak sú záručné nároky a nároky na náhradu škody, ako aj právo namietať vady spôsobené vadami vylúčené.
8.2 Oznámenie o vadách musí byť dostatočne odôvodnené a doložené príslušnými osvedčeniami.
8.3 Oznámenie o vadách neoprávňuje zákazníka k úplnému alebo čiastočnému zadržaniu fakturovanej čiastky.

9. Záruka

9.1 Drobné technické odchýlky a/alebo odchýlky od vzorky a/alebo prospektu, na ktorých je založená ponuka a/alebo potvrdenie objednávky (najmä pokiaľ ide o rozmery, hmotnosť, kvalitu a/alebo farbu), ktoré nemajú vplyv na zamýšľané použitie, sú nepodstatnými vadami a považujú sa za vopred schválené.
9.2 Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak, spoločnosť Loxone nezaručuje interoperabilitu svojich produktov s inými produktami a / alebo systémami.
9.3 Pri novom tovare poskytuje spoločnosť Loxone záruku – s výnimkou bodu 9.1 a bodu 9.2 – na akúkoľvek vadu, ktorá sa vyskytne v okamihu prechodu rizika a ktorá sa prejaví v priebehu 24 mesiacov (záručná doba).
9.4 Nároky zákazníka na záruku, ako aj nároky vyplývajúce zo zníženia ceny alebo z ukončenia zmluvy, zanikajú tri mesiace po uplynutí záručnej doby v súlade s bodom 9.3 (premlčacia doba).
9.5 Právo na záruku je obmedzené na opotrebiteľné diely, ktorých bežne očakávaná životnosť je kratšia ako záručná doba 24 mesiacov: Nárok na záruku musí byť uplatnený na súde do 6 mesiacov v prípade dobíjacích batérií a do 12 mesiacov v prípade LCD displejov.
9.6 V prípade softvérových produktov a/alebo programátorských služieb existuje právo na záruku iba vtedy, ak je závada reprodukovateľná a je písomne oznámená do 4 týždňov od prechodu rizika.
9.7 Povinnosť aktualizácie pri tovaroch s digitálnymi prvkami, ako aj pri digitálnych službách podľa § 7 VGG je vylúčená – pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
9.8 Spoločnosť Loxone je oprávnená voliť medzi opravou, výmenou alebo znížením ceny, pokiaľ sa jedná iba o drobnú vadu. Je povolených niekoľko pokusov o opravu.
9.9 V prípade výmeny sa prípadná splátka vypočíta na základe kúpnej ceny zníženej o príslušný poplatok za užívanie a prípadné zníženie hodnoty.
9.10 Záručná doba sa nepredlžuje a/alebo neprerušuje pokusy o odstránenie závad.
9.11 Pokusy o odstránenie závad sa vždy vykonávajú bez uznania právnej povinnosti.
9.12 Spoločnosť Loxone nie je povinná pokúšať sa o odstránenie vád, pokiaľ zákazník nemá vysporiadané nevysporiadané nároky.
9.13 Právo na záruku okamžite zaniká, ak zákazník alebo tretia osoba, ktorú spoločnosť Loxone nepoverila, vykoná na tovare zmeny alebo opravy.
9.14 Zákazník je vždy povinný preukázať, že vada existovala už v dobe prechodu rizika. Ustanovenie § 924 rakúskeho občianskeho zákonníka (ABGB) sa neuplatňuje.
9.15 Pre uplatnenie záručných nárokov musí byť tovar odovzdaný spoločnosti Loxone alebo zaslaný spoločnosti Loxone s uvedením čísla faktúry, dátumu vystavenia faktúry a popisu závady. Zákazník znáša náklady na dopravu do spoločnosti Loxone a riziko straty. Pokiaľ sa výrobky dodané spoločnosťou Loxone a/alebo veci z nich vyrobené spracovaním alebo úpravou stanú podstatnou súčasťou majetku tretej osoby, zaväzuje sa zákazník zaistiť všetku súčinnosť potrebnú na odstránenie vady – najmä prístup k vadnej veci.
9.16 Ak sa ukáže, že reklamovaný výrobok nemá žiadne vady alebo že informácie o poruche boli nesprávne, bude účtovaný minimálny poplatok za spracovanie vo výške 20,00 EUR plus DPH.
9.17 Ak nie je písomne dohodnuté inak, je vylúčený spätný nárok podľa § 933b ABGB.

10. Odškodnenie a zodpovednosť

10.1 Spoločnosť Loxone nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym používaním, prevádzkou a / alebo inštaláciou, prirodzeným opotrebovaním, nesprávnou alebo nedbalou manipuláciou a / alebo skladovaním.
10.2 Pokiaľ nie je v týchto obchodných podmienkach stanovené inak, spoločnosť Loxone zodpovedá len za škody spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselne zo strany spoločnosti Loxone, bez ohľadu na to, či ide o priame alebo nepriame škody, následné škody spôsobené chybou, ako sú najmä náklady na odstránenie a inštaláciu alebo ušlý zisk. To sa však nevzťahuje na ujmu na zdraví.
10.3 Nároky na náhradu škody budú premlčané po 6 mesiacoch od okamihu, keď sa poškodený dozvedel o škode a poškodenej strane.

11. Vyššia moc

11.1. V prípade vonkajšej živelnej udalosti, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení maximálnej možnej starostlivosti a ktorá je natoľko mimoriadna, že ju nemožno považovať za typické prevádzkové riziko (vyššia moc), ako sú najmä priemyselné spory, nepokoje, ozbrojené alebo teroristické konflikty, epidémie, pandémie, úradné opatrenia, napr. nariadenia karantény a pod., sa povinnosť zmluvných strán plniť pozastavuje počas trvania tejto udalosti.
11.2 Bod 10.1 sa vzťahuje najmä tiež na prevádzkové a dopravné poruchy, nesprávne plnenie zo strany subdodávateľov, prerušenie dopravy a / alebo zastavenie výroby, ak sú tieto udalosti spôsobené vyššou mocou.
11.3 Bod 10.1 sa uplatňuje aj v prípade, že je spoločnosť Loxone v čase udalosti v omeškaní.11.4 Vzájomné nároky na náhradu škody sú vylúčené. Spoločnosť Loxone je povinná čo najskôr informovať zákazníka o prekážkach plnenia z dôvodu vyššej moci.
11.5 Protichodné doložky sa výslovne neuznávajú.

12. Zodpovednosť za výrobok

12.1 Zákazník sa výslovne vzdáva práva na uplatnenie nárokov na náhradu majetkovej škody spôsobenú výrobkami, ktoré prevažne používa pri svojom podnikaní (§ 2 zákona o zodpovednosti za produkt – PHG).
12.2 Zákazník sa zaväzuje – v prípade, že výrobky ďalej predá inému obchodníkovi – zaviazať svojho zákazníka ustanoveniam podľa bodu 12.1 a odškodniť spoločnosť Loxone za všetky škody, ktoré jej vzniknú v dôsledku porušenia tohto ustanovenia.
12.3 Regresné nároky v zmysle § 12 zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku sú vylúčené, ak zákazník nepreukáže, že vada bola spôsobená vo sfére spoločnosti Loxone a bola spôsobená minimálne hrubou nedbanlivosťou.

13. Duševné vlastníctvo a ochrana údajov

13.1 Spoločnosť Loxone alebo jej poskytovatelia licencií majú nárok na všetky autorské práva k dohodnutým službám (programy, programová dokumentácia atď.). Zákazníkovi je po zaplatení dohodnutej odmeny udelené výhradné právo používať software výlučne na vlastné účely, a to len pre hardware uvedený v zmluve a v rozsahu počtu zakúpených licencií pre súčasné použitie na niekoľkých pracovných staniciach.
13.2 Zmluvou, na ktorej sú tieto VOP založené, sa získava iba licencia na použitie diela. Akékoľvek kopírovanie, spracovanie, šírenie a / alebo sprístupňovanie zákazníkom je výslovne zakázané.
13.3 Účasť zákazníka na výrobe softwaru nevedie k nadobudnutiu žiadnych práv nad rámec použitia stanoveného v zmluve, na ktorej sú založené tieto VOP.
13.4 Akékoľvek porušenie autorských práv spoločnosti Loxone zakladá nárok na súdny príkaz, obranu a náhradu škody, v takom prípade bude vyplatená plná náhrada.
13.5 Zákazník je oprávnený vytvárať jednotlivé kópie pre účely archivácie a zálohovania dát za podmienky, že software neobsahuje žiadny výslovný zákaz zo strany poskytovateľa licencie alebo tretích strán a že na tieto kópie budú bezo zmeny prenesené všetky oznámenia o autorských právach a vlastníckych právach.
13.6 Ak je zverejnenie rozhrania nevyhnutné na vytvorenie interoperability softwaru, musí o to zákazník požiadať spoločnosť Loxone za úhradu nákladov. Ak spoločnosť Loxone túto požiadavku nedodrží a dekompilácia prebehne v súlade s autorským právom, výsledky sa použijú výhradne pre stanovenie interoperability.
13.7 Údaje a dokumenty poskytnuté zákazníkovi, ako sú najmä ilustrácie, výkresy, výpočty a vzorky, sú dielami v zmysle rakúskeho autorského zákona a ako také sú duševným vlastníctvom spoločnosti Loxone. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Loxone ich nemožno reprodukovať, spracovávať, sprístupňovať súkromným osobám a / alebo verejnosti a / alebo šíriť.
13.8 Prenášané údaje a dokumenty podliehajú prísnemu utajeniu a nesmú byť sprístupnené tretím stranám bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Loxone.
13.9 Po skončení zmluvného plnenia služby musia byť údaje a dokumenty, ktoré odovzdala Loxone okamžite, preukázateľne a úplne vymazané alebo inak zničené zákazníkom alebo jeho asistentmi (§ 1313a ABGB) alebo na žiadosť spoločnosti Loxone vrátené.

14. Lojalita a oslovovanie zamestnancov

14. 1 Zmluvné strany sa zaväzujú – aj nepriamo prostredníctvom tretích osôb – zdržať sa akéhokoľvek získavania a zamestnávania zamestnancov zmluvných strán, ktorí sa podieľali na realizácii dodávok tovaru a / alebo služieb, a to po dobu plnenia zmluvy a 12 mesiacov po úplnom splnení zmluvy.
14.2 V prípade zavineného porušenia bodu 14.1 sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške jedného ročného hrubého platu osloveného zamestnanca.

15. Miesto plnenia

Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak, je miestom plnenia vždy sídlo spoločnosti Loxone.

16. Vedľajšie obmedzenia

Ústne dohody o zabezpečení zmlúv, na ktorých sú tieto VOP založené, a / alebo týchto VOP samotných nie sú prípustné. Zmeny a / alebo dodatky zmlúv, na ktorých sú tieto VOP založené, musia byť vyhotovené písomne, aby boli platné. To platí aj pre upustenie od požiadavky písomnej formy.

17. Korešpondencia a elektronické obchodné transakcie

17.1 Všetka korešpondencia medzi zákazníkom a spoločnosťou Loxone sa vedie s uvedením čísla objednávky.
17.2 Právne prehlásenie medzi zákazníkom a spoločnosťou Loxone, ako sú najmä objednávky, potvrdenie objednávok, vedľajšie obmedzenia atď., spĺňajú požiadavku písomnej formy, ak sú odovzdávané e-mailom.

18. Súdna príslušnosť a jurisdikcia

18.1 Výlučne súdnou príslušnosťou pre spory v súvislosti s týmito VOP a / alebo zmluvnými vzťahmi medzi spoločnosťou Loxone a jej zákazníkmi, na ktorých sú tieto VOP založené, je vecne príslušný súd v sídle spoločnosti Loxone.
18.2 Zmluvy uzavreté medzi zákazníkom a spoločnosťou Loxone sa riadia výlučne rakúskym právom s vylúčením národných a nadnárodných referenčných pravidiel (IPRG, ROME I-VO) a Dohovoru OSN o predaji.

19. Doložka o oddeliteľnosti

Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stali právne neúčinnými, neplatnými a / alebo ničotnými, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Právne neúčinné, neplatné a / alebo ničotné ustanovenia sa nahradia právne účinným a platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia.