Úradne overený preklad z nemeckého jazyka
(odkaz na DE verziu)

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

spoločnosti

Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1, 4154 Kollerschlag
FN 326074 x, ATU64900138
 („Loxone“)
Stav máj 2022

 

1. Rozsah pôsobnosti

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (VOP) v aktuálne platnom znení sa vzťahujú na všetky dodávky tovarov a na služby poskytované spoločnosťou Loxone.

1.2 VOP spoločnostiLoxone platia tiež pre všetky budúce obchody (nad rámec prvej dodávky alebo poskytnutia prvej služby), a to aj vtedy, ak zákazník (už) nedostal výslovné upovedomenie o platnosti týchto VOP. 

1.3 Na spotrebiteľské transakcie v zmysle ustanovení § 1 zákona o ochrane spotrebiteľov (spotrebiteľské transakcie) platia VOP spolu s odlišnými úpravami, ktoré sa vzťahujú na spotrebiteľské transakcie. 

1.4 Protichodné a/alebo od týchto VOP sa odlišujúce všeobecné obchodné podmienky zákazníka výslovne zamietame. Platí to aj v prípade, ak zákazník používa vlastné všeobecné obchodné podmienky, s výnimkou prípadu, ak spoločnosť Loxone zohľadnenie cudzích obchodných podmienok písomne schválila. V takom prípade a/alebo v prípade, ak boli pre individuálne zmluvy písomne dohodnuté iné osobitné podmienky, platia tieto VOP ako doplňujúce podmienky a používajú sa na účely výkladu. 

1.5 Potvrdenie zákazky a/alebo realizácia objednávky zo strany spoločnosti Loxone neznamená udelenie súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami zákazníka.  

1.6 Ak je zákazník sprostredkovateľom, zaväzuje sa zaviazať koncových odberateľov povinnosťou dodržiavať tieto VOP. Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť spoločnosti Loxone náhradu všetkých škôd, ktoré spoločnosti Loxone vzniknú, ak tak neučinil, a ochranu pred žalobami. 

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Ponuky spoločnosti Loxone sú vždy nezáväzné. 

2.2 Údaje uvádzané v katalógoch, prospektoch a iných reklamných materiáloch sú nezáväzné a súčasťou zmluvy sa stávajú len vtedy, ak sa na ne výslovne odkazuje v potvrdení zákazky. 

2.3 Ak zákazník predloží ponuku spoločnosti Loxone, k uzatvoreniu zmluvy dochádza buď formou písomného potvrdenia zákazky, alebo realizáciou objednávky a/alebo poskytnutím služby (por. bod 20). 

2.4 Pre zmluvný rozsah dodávky a služby je rozhodujúci výlučne obsah potvrdenia objednávky a/alebo zákazky. V prípade absencie potvrdenia objednávky a/alebo zákazky, najmä ak je objednávka a/alebo služba realizovaná priamo, rozhodujú údaje na dodacom liste a/alebo faktúre.  

2.5 Zákazník sám nesie zodpovednosť za správnosť ním uvedených rozmerov. Rovnako zodpovedá za technickú správnosť predložených plánov a nákresov a v prípade udania nesprávnych údajov sám znáša negatívne následky. 

2.6 Zákazník je povinný skontrolovať údaje uvedené na potvrdení zákazky. Prípadné odchýlky od objednávky zadanej zákazníkom je potrebné bezodkladne písomne reklamovať, v opačnom prípade bude zmluva uzatvorená s obsahom, ktorý potvrdila spoločnosť Loxone. 

3. Platobné a dodacie podmienky

3.1 Ak nebolo písomne dohodnuté inak, ceny, na ktorých sa spoločnosť Loxone dohodne so zákazníkom, sú uvádzané v mene EUR a bez DPH. Na výpočet sa používajú ceny platné v deň zadania objednávky. 

3.2 Všetky náklady na dopravu a/alebo balenie, výdavky na prepravné a/alebo poistné, clá, poplatky a dane znáša zákazník. Platí to aj vtedy, ako bola dohodnutá franko dodávka. Prepravné náklady sa neúčtujú vopred. Tovar sa poisťuje len na náklady a výslovnú žiadosť zákazníka.     

3.3 Všetky ceny sú nezáväzné a platia s výhradou zmeny celkových výrobných nákladov. Zmenou celkových nákladov sa rozumie najmä zvýšenie mzdových nákladov na základe úpravy kolektívnych zmlúv v danom odvetví alebo iných nákladov potrebných na realizáciu služby (napr. nákladov na materiál, energie, transport, externe zabezpečované úkony, úvery atď.). Ak ide o spotrebiteľskú transakciu, spoločnosť Loxone je povinná ceny primerane znížiť, ak zo zmien parametrov dôležitých pre cenotvorbu vyplynie zníženie celkových výrobných nákladov. 

3.4 V prípade objednávok a/alebo zákaziek s hodnotou od 500,00 EUR je spoločnosť Loxone oprávnená požadovať preddavok vo výške 30% zo sumy zákazky. Preddavok je nutné uhradiť v lehote do 8 dní od prevzatia potvrdenia zákazky. 

3.5 Spoločnosť Loxone je povinná objednávku a/alebo službu realizovať až vtedy, ak si zákazník splnil všetky svoje povinnosti, a ak boli doriešené všetky technické a obchodné otázky ohľadom dodávky a spoločnosti Loxone boli poskytnuté všetky dokumenty potrebné na realizáciu objednávky. 

3.6 Dodacie lehoty a termíny bude spoločnosť Loxone dodržiavať v rámci možností. Ak nebolo písomne dohodnuté inak, vyhradzuje si spoločnosť Loxone dodaciu lehotu v trvaní 30 dní. Dohodnuté dodacie lehoty sú vždy približné a spoločnosť Loxone ich môže bez nepriaznivých dôsledkov na spoločnosť Loxone (napr. úhrada úrokov z omeškania) prekročiť až o 8 týždňov. Problémy s dodávkami od dodávateľov spoločnosti Loxone sa v uvedených lehotách nezohľadňujú. 

3.7 Ak dodávku nemožno uskutočniť v dôsledku problémov s dodávkami a/alebo zvýšenia cien dodávateľov a/alebo výrobcov, má spoločnosť Loxone právo od zmluvy odstúpiť bez povinnosti poskytnúť akúkoľvek náhradu. 

3.8 Ak neexistuje výslovná a písomná dohoda o opaku, sú možné aj dodávky po častiach. 

3.9 V prípade zákaziek, ktoré pozostávajú z viacerých čiastkových krokov (napr. programy a školenia), je spoločnosť Loxone oprávnená vystaviť faktúru po dokončení každého jednotlivého kroku. Spoločnosť Loxone je povinná vykonať ďalšie kroky len vtedy, ak zákazník uhradil kroky, ktoré mu boli vyúčtované predtým.   

3.10 Faktúry sú splatné ihneď po ich doručení v čistej výške. Prevody sa považujú za vykonané úhrady až po ich pripísaní na účte spoločnosti Loxone. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa v prípade spotrebiteľských transakcií platby považujú za uskutočnené včas vtedy, ak bol prevodný príkaz zadaný v deň splatnosti. 

3.11 Ak nebolo písomne dohodnuté inak, spoločnosť Loxone akceptuje len platby vopred. 

3.12 Spoločnosť Loxone nie je povinná prijímať šeky alebo zmenky. V prípade prijatia sa záväzok považuje za splnený až potom, ako budú tieto cenné papiere kryté a zaplatené. 

3.13 Ak sa majetková situácia zákazníka po uzatvorení zmluvy výrazne zhorší, spoločnosť Loxone má právo vyhlásiť okamžitú splatnosť všetkých neuhradených, ale ešte nie splatných vyúčtovaných súm a/alebo požadovať platby vopred alebo zábezpeky. 

3.14 Ak nebolo písomne dohodnuté inak, zamestnanci spoločnosti Loxone nie sú oprávnení prijímať platby. 

3.15 Zákaz postúpenia udelený zo strany zákazníka výslovne neuznávame. 

3.16 Zápočet na protinároky akéhokoľvek druhu je vylúčený, ibaže by spoločnosť Loxone pohľadávku výslovne písomne uznala a/alebo ju určil súd. Pre spotrebiteľské transakcie navyše platí, že zápočet je prípustný v prípade platobnej neschopnosti spoločnosti Loxone a v prípade protipohľadávok, ktoré právne súvisia s pohľadávkami spoločnosti Loxone. 

4. Omeškanie

4.1 Ak sa prevzatie tovaru neuskutoční k dohodnutému termínu (omeškanie príjmu), spoločnosť Loxone je oprávnená uskladniť tovar na obdobie maximálne 6 týždňov u seba alebo u iného živnostníka s príslušným oprávnením, a to na účet a riziko zákazníka. Spoločnosť Loxone má tiež právo trvať na naplnení zmluvy alebo stanovením primeranej dodatočnej lehoty od zmluvy odstúpiť a tovar zhodnotiť inak. 

4.2 V prípade omeškania s platbou zo strany zákazníka je spoločnosť Loxone oprávnená buď od zmluvy odstúpiť pri stanovení dodatočnej lehoty v trvaní 5 pracovných dní (pondelok až piatok), alebo trvať na naplnení zmluvy. Spoločnosť Loxone si vyhradzuje právo uplatniť všetky škody vyplývajúce z omeškania. Spoločnosť Loxone má najmä právo podľa vlastnej voľby si vyúčtovať buď náhradu skutočne vzniknutej škody, alebo úroky z omeškania vo výške 1% z účtovanej sumy mesačne. V prípade spotrebiteľskej transakcie má spoločnosť Loxone právo podľa vlastnej voľby si vyúčtovať buď náhradu skutočne vzniknutej škody, alebo úroky z omeškania vo výške 4% z účtovanej sumy ročne. 

4.3 Zákazník sa zaväzuje poskytnúť v prípade omeškania s platbou náhradu vzniknutých nákladov na upomienky a inkaso, pokiaľ boli potrebné na účelné vymáhania práva. V prípade podnikov to zahŕňa vždy paušálnu sumu vo výške 40,00 EUR ako odškodnenie za náklady spojené s vymáhaním v súlade s § 458 Obchodného zákonníka. Tým nie je dotknuté uplatnenie ďalších práv a pohľadávok.   

4.4 Spoločnosť Loxone je oprávnená započítať platby prijaté od zákazníka najskôr na náklady na upomienky a inkaso a na náklady na vymáhanie prostredníctvom právnika alebo súdu, následne na naakumulované úroky z omeškania a nakoniec na nesplatenú istinu. 

4.5 V prípade omeškania zákazníka s čiastkovou platbou má spoločnosť Loxone právo vyhlásiť okamžitú splatnosť neuhradených, ale ešte nie splatných vyúčtovaných súm a/alebo požadovať platby vopred alebo zábezpeky. 

5. Výhrada vlastníctva

5.1 Spoločnosť Loxone si vyhradzuje vlastníctvo dodaného tovaru až do momentu splatenia kúpnej ceny v plnej výške. 

5.2 Zákazník znáša riziko za tovar podliehajúci výhrade vlastníctva, najmä nebezpečenstvo zničenia, straty alebo poškodenia tovaru. Na účely zabezpečenia tovaru dodávaného v rámci výhrady vlastníctva je zákazník povinný dodaný tovar dostatočne poistiť proti všetkým rizikám, ktorých výskyt možno predpokladať pri bežnej obchodnej činnosti. 

5.3 Zákazník je oprávnený odpredať tovar podliehajúci výhrade vlastníctva v rámci riadnej obchodnej činnosti. Až do úplného splatenia kúpnej ceny v prospech spoločnosti Loxone zákazník postupuje všetky pohľadávky a zabezpečovacie práva, ktoré mu vzniknú z ďalšieho predaja tovaru, v prospech spoločnosti Loxone na účely platby. Zákazník je povinný zaznamenať každé postúpenie vo svojich knihách. 

5.4 Ak kupujúci s výhradou tovar odpredá za hotovosť, výťažok z predaja prevedie v prospech spoločnosti Loxone prostredníctvom prevodu constitutum possessorium. 

5.5 V prípade úpravy a spracovania tovaru s výhradou vlastníctva alebo jeho prepojenia s cudzími vecami sa vlastníctvo spoločnosti Loxone vzťahuje aj na danú novú vec, a to podľa pomeru podielov na hodnote. 

5.6 Ak sa tovar dodaný spoločnosťou Loxone a/alebo veci vyrobené úpravou a spracovaním daného tovaru stanú významnou súčasťou nejakej nehnuteľnosti tretej osoby, čím sa táto tretia osoba stane vlastníkom tovaru dodaného spoločnosťou Loxone, keďže je nerozdeliteľne prepojený s jej nehnuteľnosťou, zákazník postúpi všetky nároky voči danej tretej osobe vo výške hodnoty tovaru dodaného spoločnosťou Loxone v prospech spoločnosti Loxone.  

5.7 Založenie alebo zabezpečovací prevod tovaru dodaného s výhradou vlastníctva v prospech tretích osôb sú bez výslovného a písomného súhlasu spoločnosti Loxone neprípustné. Zabavenie majetku zo strany tretích osôb treba bezodkladne hlásiť spoločnosti Loxone.  

5.8 V prípade vrátenia tovaru s výhradou vlastníctva sa cena primerane zníži vo výške minimálne 30 % z účtovanej hodnoty.  

5.9 Zákazník sa zaväzuje informovať spoločnosť Loxone pred podaním návrhu na konkurzné konanie, aby si spoločnosť Loxone mohla prevziať späť tovar dodaný s výhradou vlastníctva a tovar vo vlastníctve spoločnosti Loxone. 

6. Prechod rizík

6.1 Momentom odoslania a/alebo vyzdvihnutia tovaru zákazníkom, alebo jeho poverenou osobou, alebo prepravcom, alebo ním poverenou osobou prechádza riziko prípadného neúmyselného poškodenia alebo neúmyselného zničenia tovaru na zákazníka. 

6.2 V prípade spotrebiteľskej transakcie prechádza riziko na zákazníka, až keď je tovar vydaný zákazníkovi alebo tretej osobe patriacej k zákazníkovi, s výnimkou prípadu, ak zákazník prepravou niekoho sám poveril a nevyužil možnosti dodania zo strany spoločnosti Loxone. 

7. Reklamácia

7.1 Nedostatky je nutné písomne reklamovať ihneď po prevzatí dodávky, najneskôr však v lehote do jedného týždňa, viditeľné chyby však bezprostredne po prevzatí dodávky, skryté chyby bezodkladne po ich zistení, v opačnom prípade sú vylúčené nároky zo záruky a nároky na náhradu škody, ako aj právo na uplatnenie námietky omylu z dôvodu chýb tovaru. 

7.2 Reklamácia musí byť dostatočne odôvodnená a doložená príslušnými osvedčeniami.  

7.3 Reklamácia nezakladá právo na čiastočné alebo celkové zadržanie fakturovanej sumy. 

7.4 V prípade spotrebiteľskej transakcie sa body 7.1 až 7.3 nepoužijú. V takom prípade je zákazník požiadaný, aby po prevzatí tovaru skontroloval, či je dodaný tovar kompletný, správny a nevykazuje chyby, viditeľné poškodenia vzniknuté pri preprave reklamoval u prepravcu a o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomil spoločnosť Loxone. 

8 Záruka

8.1 Drobné technické odchýlky, ktoré neobmedzujú účel použitia, a/alebo odchýlky od vzoru a/alebo prospektu, na ktorom bola založená ponuka a/alebo potvrdenie objednávky a/alebo zákazky (najmä vo vzťahu k rozmerom, váhe, kvalite a/alebo farbe), sú zanedbateľné a považujú sa za vopred odsúhlasené. 

8.2 Ak nebola písomne prijatá iná dohoda, spoločnosť Loxone neposkytuje záruku na interoperabilitu svojich produktov s inými produktami a/alebo systémami. 

8.3 V prípade nového tovaru poskytuje spoločnosť Loxone záruku na akúkoľvek chybu, ktorá je prítomná počas prechodu rizík a prejaví sa do 24 mesiacov (záručná doba), s výnimkou bodu 8.1 a 8.2. 

8.4 Práva zákazníka vyplývajúce zo záruky a nároky vyplývajúce zo zníženia ceny alebo zrušenia zmluvy sú premlčané po troch mesiacoch od uplynutia záručnej doby v súlade s bodom 9.3 (premlčacia doba). 

8.5 Pri opotrebovateľných súčiastkach, ktorých obvyklá predpokladaná životnosť je kratšia ako záručná doba v trvaní 24 mesiacov, je právo na poskytnutie záruky obmedzené: V prípade akumulátorov poskytuje spoločnosť Loxone záruku na akúkoľvek chybu, ktorá je prítomná v čase odovzdania a prejaví sa do 6 mesiacov; v prípade LCD displejov poskytuje spoločnosť Loxone záruku na akúkoľvek chybu, ktorá je prítomná v čase odovzdania a prejaví sa do 12 mesiacov. 

8.6 V prípade softvérových produktov a/alebo programovacích služieb platí záruka len vtedy, ak je chyba reprodukovateľná a bola písomne zdokumentovaná a reklamovaná do 4 týždňov od prechodu rizík. 

8.7 Povinnosť aktualizácie pri tovare s digitálnymi prvkami a v prípade digitálnych služieb je v súlade s § 7 (rakúskeho) zákona o zárukách pre spotrebiteľov vylúčená, pokiaľ nebola prijatá iná písomná dohoda. 

8.8 Ak ide len o drobnú chybu, má spoločnosť Loxone právo zvoliť si jednu z možností spomedzi opravy, výmeny alebo zníženia ceny. Platí povinnosť umožniť viaceré pokusy o nápravu. 

8.9 V prípade zrušenia zmluvy je prípadná suma na vrátenie vymeraná na základe kúpnej ceny, pričom sa odpočíta primeraná odmena za užívanie a vzniknuté znehodnotenie. 

8.10 Záručná doba sa pokusmi o odstránenie chýb nepredlžuje ani neprerušuje. 

8.11 Pokusy o odstránenie chýb prebiehajú vždy bez uznania právneho záväzku. 

8.12 Spoločnosť Loxone nie je povinná snažiť sa o odstránenie chýb, pokiaľ zákazník ešte neuhradil otvorené pohľadávky. 

8.13 Právo na poskytnutie záruky zaniká ihneď, ak zmeny alebo opravy tovaru vykonal zákazník alebo tretia osoba bez splnomocnenia zo strany spoločnosti Loxone.   

8.14 Dôkaz, že chyba bola prítomná už v času prechodu rizík, musí poskytnúť zákazník. § 924 Všeobecného občianskeho zákonníka sa neuplatňuje. 

8.15 Na uplatnenie nárokov zo záruky treba tovar odovzdať alebo odoslať spoločnosti Loxone, pričom je potrebné uviesť číslo faktúry, dátum vystavenia faktúry a opis chyby. Zákazník znáša náklady na odoslanie na adresu spoločnosti Loxone a tiež riziko prípadnej straty. V prípade, že sa produkty dodané spoločnosťou Loxone a/alebo veci vyrobené z týchto produktov úpravou alebo spracovaním stanú významnou súčasťou nehnuteľnosti tretej osoby, sa zákazník zaväzuje zabezpečiť všetku súčinnosť potrebnú na odstránenie chýb, najmä prístup k chybnej veci. 

8.16 Neohlásene vrátený tovar alebo vrátený tovar, ktorý nie je označený dohodnutým spôsobom, bude odoslaný naspäť bez spracovania, pričom bude zaúčtovaný paušálny spracovateľský poplatok vo výške 20,00 EUR plus DPH. 

8.17 Ak sa zistí, že reklamovaný produkt nemá žiadne chyby, alebo že udané chyby boli nesprávne, bude zaúčtovaný minimálny spracovateľský poplatok vo výške 20,00 EUR plus DPH. 

8.18 V prípade spotrebiteľskej transakcie sa body 8.5 až 8.17 nepoužijú. V takom prípade platia zákonné ustanovenia o poskytovaní záruky. 

9. Náhrada škody a ručenie

9.1 Spoločnosť Loxone neručí za škody, ktoré vznikli v dôsledku nevhodného alebo neodborného používania, obsluhy a/alebo inštalácie, v dôsledku prirodzeného opotrebenia, či chybnej alebo nedbanlivej manipulácie a skladovania. 

9.2 Ak v týchto podmienkach nie je ustanovené inak, ručí spoločnosť Loxone len za škody, ktoré spoločnosť Loxone spôsobila hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselne, bez ohľadu na to, či ide o priame alebo nepriame škody, následné škody v dôsledku chýb, ako najmä náklady na výstavbu a inštaláciu alebo ušlý zisk. Neplatí to však pre škody na zdraví. 

9.3 Nároky na náhradu škody sú premlčané po 6 mesiacoch od momentu zistenia škody a pôvodcu škody. 

9.4 V prípade spotrebiteľskej transakcie sa body 9.2 až 9.3 nepoužijú. V takom prípade spoločnosť Loxone neručí za škody, ktoré Loxone spôsobila v dôsledku ľahkej nedbanlivosti. Neplatí to však pre škody na zdraví a/alebo škody na veciach prijatých na spracovanie, s výnimkou prípadu, že to bolo predmetom individuálnych dohôd.  

10. Vyššia moc

10.1 V prípade živelnej vonkajšej udalosti, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení maximálnej možnej starostlivosti, a ktorá bola taká mimoriadna, že ju nemožno považovať za typické prevádzkové riziko (vyššia moc), ako sú najmä pracovné spory, nepokoje, vojenské alebo teroristické konflikty, epidémie, pandémie, nákazy, úradné opatrenia, napr. nariadené karantény atď., je povinnosť plnenia pre obe zmluvné strany pozastavená na dobu trvania udalosti. 

10.2 Bod 10.1 sa vzťahuje najmä tiež na poruchy v rámci prevádzky a dopravy, na nie riadne poskytovanie služieb zo strany subdodávateľov, prerušenie prepravy a/alebo zastavenie produkcie, pokiaľ boli uvedené udalosti spôsobené vyššou mocou.   

10.3 Bod 10.1 sa použije aj v prípade, ak je spoločnosť Loxone v čase nástupu udalosti v omeškaní. 

10.4 Vzájomné nároky na náhradu škody sú vylúčené.O výskyte prekážok vo výkone svojej činnosti z dôvodu vyššej moci spoločnosť Loxone upovedomí zákazníkov čo najskôr. 

10.5 Doložky opačného významu spoločnosť výslovne odmieta. 

11. Zodpovednosť za chyby na výrobku

11.1 Zákazník sa výslovne vzdáva práva na uplatnenie nárokov na náhradu vecných škôd spôsobených produktami, ktoré používal hlavne vo svojom podniku (§ 2 rakúskeho zákona o zodpovednosti za chyby produktu).  

11.2 V prípade, že zákazník produkty odpredáva ďalej inému obchodníkovi, sa zákazník zaväzuje zaviazať ustanovením v zmysle bodu 12.1 aj svojich zákazníkov a zabezpečiť spoločnosti Loxone náhradu všetkých škôd, ktoré spoločnosti Loxone vzniknú, ak tak neučiní, a ochranu pred žalobami. 

11.3 Regresné pohľadávky sú vylúčené v zmysle § 12 zákona o zodpovednosti za chyby produktu, s výnimkou prípadu, ak zákazník preukáže, že chyba bola spôsobená v rámci sféry spoločnosti Loxone a zavinená bola minimálne hrubou nedbanlivosťou. 

12. Duševné vlastníctvo a ochrana dát

12.1 Všetky autorské práva k dohodnutým výkonom (programy, programové dokumentácie atď.) patria spoločnosti Loxone, príp. jej poskytovateľom licencií. Zákazník dostane výlučné právo používať softvér po zaplatení dohodnutej odmeny výhradne na vlastné účely, a to len na hardvérových komponentoch špecifikovaných v zmluve a v rozsahu zakúpeného počtu licencií na paralelné užívanie na viacerých pracoviskách. 

12.2 Na základe zmluvy, ktorej základom sú tieto VOP, je udelené len jedno povolenie na užívanie diela. Kopírovanie, spracovanie, šírenie a/alebo poskytovanie zo strany zákazníkov je výslovne zakázané. 

12.3 Súčinnosť zákazníka pri výrobe softvéru nemá za následok nadobudnutie akýchkoľvek práv nad rámec užívania definovaného v zmluve založenej na týchto VOP. 

12.4 Akékoľvek porušenie autorských práv spoločnosti Loxone má za následok vznik nárokov na zdržanie sa, nárokov na obranu a nárokov na náhradu škody, pričom v takomto prípade sa vypláca odškodnenie v plnej výške. 

12.5 Zhotovovanie jednotlivých kópií na účely archivácie a zálohovania údajov má zákazník povolené pod podmienkou, že softvér neobsahuje žiadny výslovný zákaz zo strany poskytovateľa licencie alebo tretích osôb, a že všetky poznámky o autorských a vlastníckych právach budú na tieto kópie prenesené v nezmenenej podobe. 

12.6 V prípade, že na zabezpečenie interoperability softvéru je potrebné zverejniť rozhrania, zákazník tým za úhradu nákladov poverí spoločnosť Loxone. Ak spoločnosť Loxone túto požiadavku nesplní a uskutoční sa dekompilácia v súlade so zákonom o autorských právach, výsledky sa použijú výlučne na vytvorenie interoperability. 

12.7 Dáta a dokumenty poskytnuté zákazníkovi, najmä obrázky, nákresy, výpočty a vzory, sú dielom v zmysle rakúskeho zákona o autorských právach a ako také sú duševným vlastníctvom spoločnosti Loxone. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Loxone ich nemožno kopírovať, spracovať, šíriť ani sprístupniť súkromným osobám a/alebo verejnosti. 

12.8 Na poskytnuté dáta a dokumenty sa vzťahuje režim prísneho utajovania. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Loxone ich neslobodno sprístupňovať tretím osobám. 

12.9 Po poskytnutí služby v súlade so zmluvou sú zákazníci, príp. ich pomocníci (§ 1313a Všeobecného občianskeho zákonníka) povinní bezodkladne, preukázateľne a v plnom rozsahu vymazať alebo iným spôsobom zlikvidovať dáta a dokumenty poskytnuté spoločnosťou Loxone, príp. ich na žiadosť spoločnosti Loxone vrátiť. 

13. Lojalita a odlákanie zamestnancov

13.1 Zmluvní partneri sa zaväzujú, a to aj sprostredkovane cez tretie osoby, zdržať sa akéhokoľvek odlákavania a zamestnávania zamestnancov zmluvného partnera, ktorí sa podieľali na realizácii dodávky tovaru a/alebo na poskytnutí služieb, a to po dobu plnenia zmluvy a počas ďalších 12 mesiacov od celkového naplnenia zmluvy. 

13.2 V prípade zavineného porušenia bodu 13.1 je dohodnutá zmluvná pokuta (penále) vo výške ročného hrubého platu odlákaného zamestnanca. 

14. Miesto plnenia

Ak nebolo písomne dohodnuté inak, je miesto plnenia vždy sídlo spoločnosti Loxone. 

15. Vedľajšie dojednania

Ústne dojednania k zmluvám, ktorých základom sú tieto VOP, a/alebo k týmto VOP nie sú prípustné. Zmeny a/alebo doplnenia zmlúv založených na týchto VOP musia byť uskutočnené písomnou formou, aby nadobudli platnosť. Platí to aj pre dohodu o upustení od požiadavky písomnej formy. 

16. Korešpondencia a elektronický obchodný styk

16.1 V akejkoľvek korešpondencii medzi zákazníkom a spoločnosťou Loxone musí byť uvedené číslo objednávky, príp. zákazky. 

16.2 Vyhlásenia zákazníka a spoločnosti Loxone, ktoré zakladajú právny vzťah, ako napr. objednávky, potvrdenia objednávok, vedľajšie dojednania atď. spĺňajú podmienku písomnej formy, ak sú doručené prostredníctvom elektronickej pošty.  

17. Miestna príslušnosť súdu

17.1 Výlučnú miestnu príslušnosť pre prípadné spory v súvislosti s týmito VOP a/alebo zmluvnými vzťahmi medzi spoločnosťou Loxone a jej zákazníkmi, ktoré sú založené na týchto VOP, má vecne príslušný súd v sídle spoločnosti Loxone. 

17.2 V prípade spotrebiteľskej transakcie má miestnu príslušnosť ten súd, do pôsobnosti ktorého patrí bydlisko, miesto obvyklého pobytu alebo miesto zamestnania spotrebiteľa. 

18. Voľba práva

18.1 Na zmluvy uzatvorené medzi zákazníkom a spoločnosťou Loxone sa vzťahuje výlučne rakúske právo, s vylúčením národných a nadnárodných odkazujúcich právnych noriem (švajčiarsky zákonník o medzinárodnom súkromnom práve, Nariadenie Rím I) a obchodného práva OSN. 

19. Doložka o čiastočnej neplatnosti

Ak je niektoré z ustanovení týchto VOP neúčinné a/alebo neplatné, alebo sa takým stane, platnosť ostatných ustanovení tým ostáva nedotknutá. Neúčinné a/alebo neplatné ustanovenie musí byť nahradené účinným a platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje k ekonomickému účelu nahrádzaného ustanovenia. 

Osobitné ustanovenia pre zmluvy uzatvárané v internetovom obchode na stránke https://shop.loxone.com/ 

20. Uzatvorenie zmluvy v internetovom obchode

20.1 Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Loxone na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Klientovi je tak len adresovaná žiadosť, aby svojou objednávkou predložil ponuku. 

20.2 Odoslaním objednávky v internetovom obchode („objednať s povinnosťou úhrady“) predkladá zákazník záväznú ponuku zameranú na uzatvorenie kúpnej zmluvy na tovar uložený v nákupnom košíku. 

20.3 Spoločnosť Loxone potvrdí prijatie objednávky zákazníka automatizovane vygenerovanou elektronickou správou, ktorá je zaslaná na adresu uvedenú zákazníkom (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie objednávky slúži len ako informácia pre zákazníka, že spoločnosti Loxone bola objednávka doručená, a nepredstavuje ešte prijatie ponuky na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Loxone . 

20.4 Prijatie ponuky sa uskutočňuje formou výslovného písomného vyhlásenia o prijatí, príp. prostredníctvom realizácie objednávky a/alebo poskytnutia služby (por. bod 2.3). 

20.5 V prípade spotrebiteľskej transakcie je spoločnosť Loxone povinná v primeranej lehote, najviac však 14 dní od zadania objednávky v internetovom obchode, poslať zákazníkovi potvrdenie zákazky alebo zrealizovať objednávku, v opačnom prípade už zákazník viac nie je viazaný svojou ponukou. 

20.6 Na zadanie objednávky v internetovom obchode si zákazník musí založiť zákaznícky účet. Objednávka z pozície hosťa nie je možná. Zákazník si svoje objednávky môže kedykoľvek prezerať v portáli partnerov. 

21. Ceny, prepravné náklady a platobné a dodacie podmienky

21.1 V internetovom obchode platia ceny uvedené pod jednotlivými položkami tovaru. Ak nie je pod jednotlivými položkami uvedené inak, ceny sú uvádzané v mene EUR a bez DPH. 

21.2 Náklady na prepravu nie sú zahrnuté v cene a uvádzajú sa osobitne. Prepravné náklady znáša zákazník. 

21.3 Aktuálne platné prepravné náklady sú k dispozícii na nahliadnutie tu . 

21.4 Úhradu možno vykonať formou platby vopred, kreditnou/debetnou kartou (Mastercard, Visa, American Express, Maestro), formou SEPA inkasa alebo kúpu možno realizovať na faktúru, pričom spôsob platby – kúpu na faktúru môžu využiť len obchodníci. Spoločnosť Loxone si ďalej vyhradzuje právo umožniť spôsob platby – kúpu na faktúru len do určitého objemu objednávky. V takomto prípade uvádza spoločnosť Loxone v internetovom obchode upozornenie na uvedené obmedzenie. 

21.5 V internetovom obchode platia dodacie lehoty a termíny uvedené pod jednotlivými položkami tovaru. Ak pri jednotlivých položkách tovaru nie sú uvedené žiadne dodacie lehoty a termíny, použije sa bod 3.6. 

22. Právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 11 zákona o obchodoch na diaľku a zahraničných obchodoch

22.1 Zákazníci, ktorí predstavujú spotrebiteľov v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľov, majú právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo od zmluvy uzatvorenej mimo obchodných priestorov obchodníka bez udania dôvodu v lehote do 14 dní, ak nedôjde k uplatneniu osobitnej zákonnej výnimky. 

22.2 Pri kúpnych zmluvách a iných zmluvách zameraných na odplatné nadobúdanie tovaru začína lehota na odstúpenie plynúť dňom, keď zákazník alebo ním poverená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevezme daný tovar. V prípade zmluvy na viaceré druhy tovaru, ktoré boli objednané v jednej objednávke a dodané osobitne, začína plynúť dňom, keď zákazník alebo ním poverená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevezme poslednú dodávku tovaru. V prípade dodania tovaru formou viacerých čiastkových dodávok začína plynúť dňom, keď zákazník alebo ním poverená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevezme poslednú čiastkovú dodávku. 

22.3 Na účely výkonu práva na odstúpenie je zákazník povinný o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať spoločnosť Loxone prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. poštou odoslaný list, telefax alebo elektronická pošta). Zákazník na to môže využiť vzorový formulár odvolania Muster-Widerrufsformular pre spotrebiteľov, ktorý je k dispozícii na stránke spoločnosti Loxone. Použitie vzorového formuláru odvolania však nie je predpísané. Na dodržanie lehoty na odstúpenie stačí, aby spotrebiteľ odoslal oznámenie o výkone práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie. 

22.4 Ak si spoločnosť Loxone nesplní svoju povinnosť poskytovať informácie v súlade s § 4 ods. 1 bod 8 rakúskeho zákona o obchodoch na diaľku a zahraničných obchodoch, lehota spotrebiteľa na odstúpenie sa predĺži o 12 mesiacov. Ak spoločnosť Loxone poskytne informácie dodatočne v rámci tejto lehoty, lehota na odstúpenie skončí po uplynutí 14 dní od poskytnutia informácií spotrebiteľovi o práve na odstúpenie zo strany spoločnosti Loxone. 

22.5 Právo na odstúpenie nie je dané v prípade tovaru, 

  • ktorý je vyhotovovaný podľa špecifikácie zákazníka, 
  • ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám zákazníka, 
  • ktorý je dodaný v zapečatenom stave a jeho vrátenie nie je vhodné z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bola pečať na tovare po dodaní odstránená, 
  • ako sú zvukové a obrazové záznamy alebo počítačový softvér, ktoré sú dodávané v zapečatenom obale, ak bola pečať po dodaní odstránená. 

22.6 Ak zákazník od zmluvy odstúpi, je povinný prijatý tovar bezodkladne vrátiť spoločnosti Loxone, najneskôr však do 14 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak zákazník tovar odošle pred uplynutím lehoty 14 dní. Zákazník musí náklady priamo spojené s vrátením tovaru znášať sám. 

22.7 Zákazník je povinný odškodniť spoločnosť Loxone za zníženie trhovej hodnoty tovaru, ak bol pokles hodnoty spôsobený manipuláciou s tovarom, ktorá nebola potrebná na overenie kvality, vlastností a funkčnosti tovaru. Zákazník však v žiadnom prípade neručí za pokles hodnoty tovaru, ak ho spoločnosť Loxone nepoučila o jeho práve na odstúpenie. 

22.8 Ak zákazník odstúpi od zmluvy, spoločnosť Loxone je povinná vrátiť platby uhradené zákazníkom, vrátane dodacích nákladov (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z dôvodu, že zákazník si zvolil iný spôsob dodania ako ten, ktorý ponúka spoločnosť Loxone ako najvýhodnejší štandardný typ dodania), a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení. 

22.9 Ak nebola prijatá iná písomná dohoda, spoločnosť Loxone použije na spätnú úhradu ten istý platobný prostriedok, ktorý použil zákazník pri pôvodnej transakcii. Za spätnú úhradu prostriedkov nebudú zákazníkovi v žiadnom prípade účtované žiadne poplatky. 

22.10 Pri kúpnych zmluvách a iných zmluvách zameraných na odplatné nadobúdanie tovaru môže spoločnosť Loxone vrátenie platby odmietnuť, a to buď do času, kým sa tovar nevráti spoločnosti Loxone, alebo kým zákazník nepredloží doklad o odoslaní tovaru.

23. Riešenie sporov so spotrebiteľmi v súlade so zákonom o alternatívnom riešení sporov (AStG) a s nariadením (EÚ) 524/2013 (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)

23.1 Spoločnosť Loxone nie je povinná ani ochotná zúčastniť sa postupu alternatívneho riešenia sporov pred subjektom riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona o alternatívnom riešení sporov (AStG). 

23.2 Európska komisia zriadila pre spotrebiteľov na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformu na riešenie sporov online (RSO), na ktorú sa môžu obrátiť zákazníci, spotrebitelia v zmysle rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľov.