Miniserver Compact

Miniserver Compact służy jako centralna jednostka sterująca dla wszystkich rodzajów zadań automatyki.
Interfejsy dla Link, Tree, Air i Tree Turbo są zintegrowane w celu rozszerzenia o liczne urządzenia.
W ten sposób Miniserver Compact służy również jako Audioserver.

Arkusz danych Miniserver Compact

Spis treści


Montaż

Miniserver jest instalowany na szynie DIN w odpowiedniej obudowie.

Podłącz zasilacz, a także potrzebne wejścia i wyjścia oraz urządzenia do różnych interfejsów.

Interfejs Link (niebieski/biały terminal) może być również przełączony na interfejs Tree w konfiguracji Loxone.

Miniserver jest podłączony do sieci lokalnej lub routera WLAN za pośrednictwem gniazda LAN.


Uruchomienie

Miniserver uruchamia się po włączeniu zasilania i będzie gotowy do pracy w ciągu kilku sekund.
Po zakończeniu procesu rozruchu lewa dioda LED stanu będzie migać na zielono raz na sekundę.
Prawa dioda LED wskazuje, czy dostępne są komunikaty statusu systemu.

Przy pierwszym uruchomieniu z ustawieniami fabrycznymi router przydziela urządzeniu Miniserver adres IP za pośrednictwem protokołu DHCP.

Jeśli żaden serwer DHCP nie jest aktywny w sieci lub Miniserver jest podłączony bezpośrednio do komputera, obsługiwane jest adresowanie lokalne przez Zeroconf.
Tutaj Miniserver i komputer przyjmują adres lokalny łącza 169.254.xx, jeśli oba są ustawione na DHCP.
Alternatywnie, Miniserverowi i komputerowi można również przypisać adres IP ręcznie.

Następnie możesz wyszukać Miniserver w sieci w Loxone Config, a następnie połączyć się. W przypadku Miniservera z ustawieniami fabrycznymi użytkownik i hasło to: admin / admin

Następnie postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami dla Pierwsza konfiguracja,aby stworzyć nowy projekt za pomocą Miniservera.


Podłączanie rozszerzeń

Do interfejsu Link Miniservera można podłączyć maksymalnie 30 rozszerzeń zgodnie z poniższym schematem:

Podłącz rozszerzenia do Miniservera, łącząc interfejsy Link łańcuchowo. Jeśli którekolwiek z rozszerzeń jest podłączone do oddzielnego źródła zasilania, należy połączyć ze sobą masę (ujemną) wszystkich źródeł zasilania. Takie połączenie jest niezbędne do niezawodnej transmisji danych.

Niebiesko-biała para kabla CAT5/6/7 jest używana do okablowania LINK w całym budynku. Pozwala to na uzyskanie maksymalnej długości 500m/1640ft.

Interfejs Link jest zakończony na ostatnim rozszerzeniu za pomocą rezystora 120 Ohm dołączonego do Miniservera.

Po włączeniu zasilania rozszerzenia najpierw migają na czerwono, a po pomyślnym połączeniu z Miniserverem - na pomarańczowo.

Teraz można przystąpić do parowania Extensions.


Podłączanie urządzeń Tree

Do interfejsu Tree Miniservera lub do każdego z dwóch gałęzi Tree Extesion można podłączyć maksymalnie 50 urządzeń typu Tree. Pomiędzy różnymi rozgałęzieniami nie mogą istnieć żadne połączenia.
Następujący schemat przedstawia okablowanie kilku urządzeń Tree podłączonych do dwóch różnych odgałęzień rozszerzenia Tree.

Możliwe są następujące topologie okablowania, przy maksymalnej długości 500 m:

Kabel Tree Loxone jest używany do okablowania, zawiera linie komunikacyjne Tree oraz linie zasilające 24VDC w odpowiednich kolorach. W przypadku urządzeń o wyższym zapotrzebowaniu na moc, takich jak produkty oświetleniowe Tree, kabel Tree zawiera również parę przewodów o przekroju 1,5 mm² (AWG16) do zasilania.

Zaleca się poprowadzenie jednego kabla Tree z centrali do każdego pomieszczenia, a następnie rozgałęzienie go do poszczególnych urządzeń Tree w danym pomieszczeniu. Odpowiada to topologii drzewa.

Wewnątrz szafy sterowniczej do okablowania używane są przewody panelowe.

Urządzenia, które komunikują się ze sobą, muszą mieć wspólną masę (GND). Jest to konieczne, jeśli używany jest więcej niż jeden zasilacz. (np. w rozdzielnicy podrzędnej lub gdy do oświetlenia używane są oddzielne zasilacze). W tym celu należy połączyć ze sobą masę (ujemną) wszystkich zasilaczy. Takie połączenie jest niezbędne do niezawodnej transmisji danych.

Maksymalna długość 500 m odnosi się do linii komunikacyjnych odgałęzienia, a nie do długości linii zasilacza 24 V. Szczególnie oprawy oświetleniowe Tree mają większe zapotrzebowanie na moc, co może prowadzić do spadku napięcia na liniach 24V, a w zależności od topologii, możliwa do uzyskania długość linii może być znacznie mniejsza.
W przypadku większych odległości lub wyższych obciążeń należy zastosować oddzielne źródło zasilania bliżej odbiorników lub rozdzielić je na kilka linii. Alternatywnie można zainstalować oddzielną linię o większym przekroju.

Teraz można przystąpić do parowania urządzeń Tree.


Podłączanie urządzeń Tree Turbo

Do interfejsu Tree Turbo Audioservera lub Miniservera Compact można podłączyć maksymalnie 10 urządzeń Tree Turbo.
Możliwe są następujące topologie okablowania, przy maksymalnej długości 150m:

Kabel Loxone Tree może być użyty do okablowania. Użyj pary przewodów zielono-białych do podłączenia kabla Tree Turbo oraz pary przewodów pomarańczowo-białych 1,5 mm² (AWG16) do podłączenia zasilacza.

W przypadku dłuższych odcinków lub wielu urządzeń Tree Turbo o dużym poborze mocy należy zainstalować zasilacz bliżej nich lub zastosować kilka linii zasilających. Można również zastosować oddzielny przewód zasilający o większym przekroju.

Jeśli używane są oddzielne zasilacze, to nie trzeba łączyć wszystkich mas.

Interfejs Tree Turbo jest oparty na zupełnie innej technologii niż dobrze znany interfejs Tree. Dlatego interfejs Tree i interfejs Tree Turbo nie mogą być połączone! Linie danych Tree Turbo nie powinny być prowadzone razem z innymi liniami danych lub sygnałowymi w tym samym kablu.

Komunikacja Tree Turbo opiera się na protokole IP, dlatego w sieci pojawią się adresy IP wszystkich urządzeń Tree Turbo.

Urządzenia Tree Turbo uruchamiają swój system operacyjny przez interfejs Tree Turbo po włączeniu zasilania. Dlatego Audioserver lub Miniserver Compact musi być również gotowy do pracy. Po upływie około jednej minuty urządzenie Tree Turbo jest gotowe i zaczyna migać na pomarańczowo.

Teraz można przystąpić do parowania urządzeń Tree Turbo.


Parowanie urządzeń Air

Tryb parowania

Wszystkie urządzenia Air muszą być sparowane w programie Loxone Config za pomocą trybu parowania. W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania.

W większości urządzeń Air dioda LED stanu będzie sygnalizować tryb nauki miganiem w kolorze czerwonym/zielonym/pomarańczowym. Dokładne informacje o sposobie wskazywania trybu parowania można znaleźć w dokumentacji danego urządzenia Air.

W urządzeniach Air zasilanych bateryjnie tryb parowania jest aktywny tylko przez 5 minut, aby oszczędzać energię. W razie potrzeby należy na krótko wyjąć baterię, a następnie włożyć ją ponownie, aby ponownie włączyć tryb parowania.

Jeśli urządzenie Air miga tylko na pomarańczowo, oznacza to, że zostało wcześniej sparowane, ale nie może już nawiązać połączenia. W takim przypadku należy aktywować tryb parowania ręcznie. W większości urządzeń można to zrobić, naciskając przycisk parowania lub wyłączając urządzenie.

Wyszukiwanie i parowanie

Aby wyszukać urządzenia Air, należy najpierw kliknąć interfejs Air w Loxone Config, a następnie aktywować opcję Wyszukiwanie Air

W oknie, które jest teraz otwarte, wymienione są wszystkie urządzenia Air, które są w trybie uczenia się. Może to potrwać kilka minut:

Jeśli wybierzesz tutaj urządzenie, będzie ono identyfikować się na różne sposoby. Urządzenia z diodą LED stanu będą migać, produkty oświetleniowe będą pulsować białym światłem, inne urządzenia, takie jak Loxone Touch, będą emitować słyszalne kliknięcie. Pozwala to na prawidłowe przypisanie i nazwanie urządzeń.

Wybierz żądane urządzenie, przypisz nazwę, pomieszczenie i miejsce instalacji, a następnie dodaj je do programu za pomocą przycisku Paruj urządzenie lub +.

W prawym oknie znajduje się lista wszystkich urządzeń, które są obecnie częścią programu. Można je wyświetlić, klikając przycisk Pokaż moje urządzenia Air. Można także zastąpić istniejące urządzenie nowym urządzeniem tego samego typu, które zostało znalezione podczas wyszukiwania. Jest to przydatne, gdy trzeba zastąpić urządzenie lub dodać urządzenia do wstępnie skonfigurowanego programu. Wybierz urządzenie, które ma zostać dodane, oraz urządzenie, które ma zostać zastąpione. Kliknięcie przycisku ze strzałką skierowaną w prawo spowoduje zastąpienie starego urządzenia nowym w programie.

Aby zastosować zmiany, zapisz program w Miniserverze.

Następnie dodane urządzenia są gotowe do pracy, odpowiednie funkcje są dostępne w drzewie urządzeń peryferyjnych Loxone Config.

Aplikacja Loxone App, w sekcji Ustawienia, obsługuje również wyszukiwanie i parowanie urządzeń Air.


Czujniki

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Wejście 1 Cyfrowy 0/1
Wejście 2 Cyfrowy 0/1
Wejście 3 Cyfrowy 0/1
Wejście 4 Cyfrowy 0/1
Aktory

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Aktor (przekaźnik) 1 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 2 Cyfrowy 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Obniżona wydajność obliczeniowa Cyfrowy 0/1
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Adres wewnętrzny Podaj tutaj adres, przez który Miniserver jest dostępny w sieci lokalnej (nazwa hosta lub adres IP). -
Adres zewnętrzny Podaj tutaj adres, pod którym Miniserver jest dostępny z Internetu (Hostname lub IP).
Jeżeli zamówiłeś DNS Loxone Cloud Service, wprowadź tu
dns.loxonecloud.com. Opcjonalnie dns.loxonecloud.com:port
Jeżeli Miniserver nie używa portu standardowego, musisz podać ten port.
-
Port zewnętrzny HTTP Port zewnętrzny, który został określony w ustawieniach przekierowanie portów routera dla portu HTTP Miniservera -
Port zewnętrzny HTTPS Port zewnętrzny, który został określony w ustawieniach przekierowania portów routera dla portu HTTPS Miniservera -
Konfiguracja Miniservera Edytuj ustawienia Miniservera. Wymaga to połączenia z Miniserverem. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Miniserver Compact