Intelligente ruimteregeling

De Intelligente Ruimteregeling handhaaft een ingestelde ruimtetemperatuur en schakelt automatisch tussen verwarmen en koelen.
Optioneel kunnen verschillende verwarmings- of koelingsbronnen, zoals klimaat controllers en ventilator bouwstenen, worden geconfigureerd.

De module biedt een comfortmodus met verschillende instelbare temperaturen voor verwarming en koeling, die ook via de visualisatie kunnen worden gewijzigd.
Een schakelklok is beschikbaar voor het plannen van de ingestelde temperaturen.

Buiten de geplande Comfort-temperatuurtijden is de Eco-temperatuur actief om energie te besparen, waarbij ingestelde temperatuur automatisch wordt aangepast naar een lagere ruimte-temperatuur voor verwarmen (Eco Min) en een hogere ruimte-temperatuur voor koelen (Eco Max).

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Mode Mode 0=Automatisch volgens schema: Verwarmen of koelen op basis van de huidige temperatuur en de gewenste temperatuur.
1=Automatisch volgens schema: Verwarmen alleen indien nodig; koeluitgangen gedeactiveerd.
2=Automatisch volgens schema: Alleen koelen indien nodig; zonweringsuitgangen actief, verwarmingsuitgangen uitgeschakeld.
3=Vast setpoint: Richttemperatuur ingesteld door ingang (ϑt), verwarmen of koelen op basis van de actuele temperatuur en de richttemperaturen.
4=Vast setpoint: alleen verwarmen; richttemperatuur ingesteld door ingang (ϑt); koel- en zonweringsuitgangen gedeactiveerd.
5=Vast setpoint: alleen koelen; streeftemperatuur vastgelegd door ingang (ϑt); koel- en zonweringsuitgangen actief; verwarmingsuitgangen gedeactiveerd.
- 0...5
ϑt Target temperature Gewenste temperatuur in de modus met vast setpoint °
ϑc Current room temperature Huidige ruimtetemperatuur °
Dwc Door / window contact 0 = gesloten, 1 = open;
Alleen voor automatische modi (0-2)!
Als de huidige buitentemperatuur lager (tijdens verwarmen) of hoger (tijdens koelen) is dan de huidige ruimtetemperatuur, schakelt het systeem na vertraging volgens parameter (Ddwc) naar "Uit" (Gebouwbeveiliging) zolang het raam open blijft.
De ingang wordt alleen als gesloten beschouwd als alle aangesloten ramen gesloten zijn.
- 0/1
C Comfort Start "Comfort" bij AAN (stijgende flank) en activeert de timer (Cet) bij UIT (dalende flank). Na afloop van de tijd (Cet) wordt de ingestelde automatische modus voortgezet.
De temperatuur wordt op (ϑch) gehouden bij verwarming, of (ϑcc) bij koeling.
De aanwezigheidsknop in de app start "Comfort" tot de volgende schema-invoer, maar voor maximaal 48 uur.
- 0/1
E Eco Start "Eco" bij AAN (stijgende flank) en activeert de timer (EBpet) bij UIT (dalende flank).
Na afloop van timer (Et) wordt de ingestelde automatische modus voortgezet. Als timer (EBpet) 0 is, loopt de timer tot de volgende wijziging in het schema.
De temperatuur wordt op ϑch-ϑeh (Eco Min) gehouden bij verwarmen, of ϑcc+ϑec (Eco Max) bij koelen.
- 0/1
Bp Building protection Start de gebouwbeveiliging bij AAN (stijgende flank) en activeert de timer (EBpet) bij UIT (dalende flank).
Verwarming/koeling wordt alleen gebruikt om de temperatuur boven ϑfp (vorstbeveiliging), of onder ϑhp (warmtebeveiliging) te houden.
Na afloop van timer (EBpet) wordt de ingestelde automatische modus voortgezet.
Indien (EBpet) 0 is, loopt de timer tot de volgende wijziging in het schema.
- 0/1
P Presence Verlengt Comfort wanneer ON en activeert de timer (Pet) wanneer OFF (dalende flank).
Als Eco momenteel actief is, wordt een comfort timer gestart na 30 minuten continue beweging/aanwezigheid.
Als (Pet) afloopt, gaat de ingestelde automatische modus verder.
- 0/1
Off Off Puls: Timers gestart door ingangen (C), (E), (Bp) of (P) worden geannuleerd. Timers gestart via de gebruikersinterface blijven actief.
On = Bouwsteen wordt vergrendeld en alle verwarmings- en koelingsuitgangen op 0 gezet.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
DisP Disable presence Deactiveert ingang (P) wanneer 1. - 0/1
ϑo Outdoor temperature Gebruikt door ingang (Dwc).
Als deze ingang niet is aangesloten, wordt de systeemvariabele "Buitentemperatuur" gebruikt.
Als de variabele "Buitentemperatuur" niet beschikbaar is, wordt de waarde -1000 weergegeven.
°
Rtd Reset to default Zet de parameters en instellingen van de bouwsteen terug op de standaardwaarden zoals gespecificeerd in de bouwsteensjablonen. - 0/1
Uitgangen

De gebruikte uitgangen beïnvloeden de weergave in de gebruikersinterface.

Als de instelling "PWM-uitgangen" wordt gebruikt, worden de uitgangen H, C en HC in-/uitgeschakeld volgens Parameter (Pwm).
Voor bronuitgangen kan PWM worden geactiveerd in het dialoogvenster "Configure Sources" (Bronnen configureren) van de bouwsteen.

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
H Heating Uitgang voor kleppen of actuators die alleen kunnen verwarmen. - 0...10
C Cooling Uitgang voor kleppen of actuators die alleen kunnen koelen. - 0...10
HC Heating/Cooling Uitgang voor kleppen of actuators die kunnen verwarmen en koelen. - 0...10
H1-3 Heating source 1-3 Bronuitgangen voor kleppen of actuators die alleen kunnen verwarmen, voor gebruik met een verwarmingsbron geleverd door het klimaatcontroller bouwsteen. Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. - 0...10
C1-3 Cooling source 1-3 Bronuitgangen voor kleppen of actuators die alleen kunnen koelen, voor gebruik met een koelbron geleverd door het klimaatcontroller bouwsteen. Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. - 0...10
HC1-3 Heating/Cooling source 1-3 Bronuitgangen voor kleppen of actuators die kunnen verwarmen en koelen, voor gebruik met een verwarmings- en koelingsbron geleverd door het klimaatcontroller bouwsteen. Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. - 0...10
Shd Shading demand Kan worden aangesloten op de ingang Sps van het functieblok Automatische zonwering voor koelondersteuning:
- Aan zodra de huidige temperatuur hoger is dan (ϑsc) bij koeling.
- Aan zodra de huidige temperatuur hoger is dan (ϑsh) bij verwarming.
- 0/1
HCm Heating / Cooling mode Huidige modus:
1 = verwarmingsmodus, -1 = koelmodus
-
Error Error Actief zolang een van de volgende fouten aanwezig is:
- De temperatuur overschrijdt de vorst- (ϑfp) / hitte- (ϑhp) beveiliging.
- De huidige temperatuur verschilt minstens 1.5°C van de gewenste temperatuur na verwarmen of koelen. Het Miniserver-programma moet minstens 20 minuten draaien om deze uitgang actief te laten zijn.
- 0/1
TxErr Error text Geeft een beschrijving van de fout die zich voordeed. - -
ϑt Target temperature Doeltemperatuur °
Om Current operating mode Huidige bedrijfsmodus ID van het schema. -
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
ϑch Temperature comfort heating Absolute comforttemperatuur in verwarmingsmodus. ° 21
ϑcc Temperature comfort cooling Absolute comforttemperatuur in koelmodus. ° 23
ϑeh Temperature eco heating Temperatuur Eco verwarming t.o.v. temperatuur Comfort verwarming.
Doel temperatuur (Eco Min) = ϑch - ϑeh.
° 0.5...∞ 2
ϑec Temperature eco cooling Temperatuur Eco koeling ten opzichte van temperatuur Comfort koeling.
Doel temperatuur (Eco Max) = ϑcc + ϑec.
° 0.5...∞ 2
ϑsh Temperature shading heating Boven deze temperatuur wordt de zonwering in de verwarmingsmodus geactiveerd. ° 25
ϑsc Temperature shading cooling Boven deze temperatuur wordt de zonwering in de koelmodus geactiveerd. ° 22
ϑfp Temperature frost protection Absolute vorstbeschermingstemperatuur.
Waarde moet ten minste 3° lager zijn dan (ϑch).
° 5
ϑhp Temperature heat protection Absolute hittebeschermingstemperatuur.
Waarde moet ten minste 3° hoger zijn dan (ϑcc).
° 28
Vs Valve standstill Maximale stilstand van de actuator in dagen.
Als de kleppen niet binnen de ingestelde tijd hebben gewerkt, worden ze automatisch bewogen.
De tijd moet worden ingesteld zoals gespecificeerd door de fabrikant!
d 14
Cet Comfort extend time Als ingang (C) 0 is (dalende flank), wordt de comforttemperatuur gedurende de ingestelde tijd verlengd. s 3600
EBpet Eco / Building protection extend time Wanneer ingang (E) of (Bp) 0 is (dalende flank), wordt de Eco / Building beveiliging verlengd voor de ingestelde tijd. s 3600
Pet Presence extend time Als ingang (P) 0 is (dalende flank), wordt de comforttemperatuur gedurende de ingestelde tijd verlengd. s 1800
Hs Heating up speed Tijd die nodig is om de kamertemperatuur met 1° te verhogen. Als de waarde 0 is, wordt de door de ruimteregelaar geleerde waarde gebruikt. min 0
Cs Cooling down speed Tijd die nodig is om de kamertemperatuur met 1° te verlagen. Als de waarde 0 is, wordt de door de ruimteregelaar geleerde waarde gebruikt. min 0
Pwm PWM interval Tijd voor aan/uit-cyclus wanneer een uitgang als PWM is geconfigureerd.
Waarde 0: automatische bepaling van het interval op basis van de huidige verwarmingssnelheid.
In dit geval zal het PWM-interval gelijk zijn tussen 10 minuten (1°/min) en 60 minuten (0,1°/min en langzamer).
Het interval is een volledige aan/uit-cyclus. Bij een berekende opening van 80% zal de PWM uitgang gedurende 80% van het PWM interval AAN zijn.
De minimale duur is 1 minuut.
min 0...1440 0
Ddwc Delay door/window contact Vertraging tot het activeren van de gebouwbeveiliging na het openen van een raam / deur. s 0...∞ 300
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Geschiedenis Aantal items in de besturingsgeschiedenis.
0: Geschiedenis is uitgeschakeld
De besturingsgeschiedenis houdt relevante wijzigingen bij sinds de start van het programma.
0...100 20
Alle geconfigureerde bronnen op hetzelfde moment gebruiken Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de verwarmings- of koelingsvraag naar alle gekoppelde bronnen gestuurd. Indien niet geselecteerd, wordt de vraag gestuurd naar de eerste beschikbare bron en alle bronnen met lagere prioriteit die als 'goedkoop' zijn gedefinieerd. - -
PWM-uitgangen Indien aangevinkt, worden de uitgangen H, C en HC gebruikt als PWM uitgang - -
Schakeltijden Temperatuurregeling in verwarming en koeling modus - -
Bronnen configureren Configureer beschikbare Verwarmings-/Koelingsbronnen.
Ondersteunde bronnen kunnen worden aangemaakt, geprioriteerd en ingesteld per Verwarmen/Koelen/PWM-bron.
- -
Monitor Temperatuur Indien geselecteerd, krijgt u een melding als er een groot verschil is tussen de ruimtetemperatuur en de gewenste temperatuur, wat zou kunnen wijzen op mogelijke fouten in het verwarmings-/koelsysteem. - -
Toepassingsvoorbeeld

Het volgende voorbeeld toont de bouwsteen in een eenvoudige programmering:

De actuele ruimtetemperatuur wordt via ingang (ϑc) aan het functieblok doorgegeven. Via een raamcontact op (Dwc) kan de functiebouwsteen op geopende ramen reageren. Op de ingang (P) wordt een aanwezigheidssensor aangesloten om de comforttemperatuur zonder schema te activeren.

De actoren zijn aangesloten op de uitgang (H), zodat deze kamer alleen kan worden verwarmd.
De uitgang (Shd) kan op de bouwsteen Automatische zonwering om ondersteuning van de zonwering vragen, overeenkomstig de in de parameters (ϑsh) en (ϑsc) gespecificeerde temperaturen.

In dit voorbeeld kan de bouwsteen de energiebron, zoals verwarming/koeling, nog niet rechtstreeks beïnvloeden; alleen de ruimtetemperatuur wordt via de stelaandrijvingen geregeld. Door het gebruik van aanvullende modules (klimaat controller, HVAC-regelaar, intelligente temperatuurregeling, mixer of aanvullende logica) is een volledige integratie van het verwarmings-/koelsysteem mogelijk.


Automatisch opwarmen en afkoelen proces

De Intelligente ruimteregeling bouwsteen start het opwarmings- en afkoelingsproces vroeger dan gepland, om de gewenste temperatuur aan het begin van het ingestelde tijdschema te bereiken.
De starttijd hangt af van het verschil tussen de gewenste en de actuele temperatuur, en van de tijd die de ruimte nodig heeft om de gewenste temperatuur te bereiken.

De bouwsteen leert automatisch de tijd die nodig is om de ruimte op te warmen of af te koelen tijdens de werking. De mediaan van de laatste 8 verwarmings- en koeloperaties wordt gebruikt.

Als er nog geen verwarmings- of koelbedrijf is opgetekend, gebruikt de regelaar een waarde van 600 min/°C voor verwarmen en 120 min/°C voor koelen.
De verwarmings- of koelbedrijf kan dus te vroeg of te laat beginnen, afhankelijk van het type systeem.

De snelheid kan ook manueel worden ingesteld via de parameters (Hs) en (Cs). In dit geval leert het blok op de achtergrond de actuele snelheden verder, maar gebruikt deze niet.$BR$$$Als (Hs) of (Cs) weer op automatisch (waarde 0) worden gezet, worden de geleerde waarden weer gebruikt.


Configureerbare verwarmings- en koelingsbronnen

Er kunnen tot 3 verwarmings-/koelingsbronnen geconfigureerd worden. De bouwsteen stuurt, afhankelijk van de configuratie, zijn vereisten naar deze bronnen. voor elke bron kan het vermogen om te verwarmen of te koelen geconfigureerd worden. Als de betreffende bron is geconfigureerd om alleen te verwarmen, wordt er bij aanvraag geen koelverzoek naar deze bron verzonden. Voor elke modus wordt aansluitend een vrij configureerbare prioriteitenlijst ingesteld. De verzoeken worden in de volgorde van deze lijst verzonden. De lijst wordt tot de eerste bron doorgelopen, die ook de gewenste energie (verwarmen/koelen) kan leveren. Als de parameter "alle bronnen tegelijkertijd gebruiken" is gezet, wordt het verzoek ook naar de volgende bronnen verzonden, anders alleen voor degenen die als "gunstig" zijn geconfigureerd voor de respectieve modus. Beschikbare bronnen worden cyclisch gecontroleerd om te kunnen reageren op wijzigingen in actieve werking.


Bronuitgangen

Voor elke bron zijn er uitgangen voor verwarming, koeling en verwarming+koeling. De bron-uitgangen stellen alleen de regelwaarde in als de bron zich in dezelfde modus bevindt, dit wil zeggen verwarmen of koelen. Bij systemen die kunnen verwarmen en koelen (zoals ventilatie of warmtepompen) wordt zo voorkomen dat de situatie in de ruimte hierdoor verslechtert. Als de inschakeldrempel van de klimaat controller werd onderschrijden, kan een minimale opening worden geforceerd tot het apparaat is uitgeschakeld, nadat de minimale looptijd is verstreken.


Buitentemperatuur

De buitentemperatuur wordt, indien beschikbaar, automatisch afgelezen van de systeemvariabelen. De module schakelt alleen over op gebouwbeveiliging met een open raam als de buitentemperatuur een negatieve invloed zou hebben op het huidige verwarmings-/ koelingsproces.


Doeltemperatuur overtollige warmte / koeling

Als de Eh of Ec ingang actief is op een toegewezen klimaat controller (overtollig verwarmen/koelen), wordt de gewenste temperatuur voor verwarming of koeling ingesteld op de gemiddelde waarde tussen de twee comforttemperaturen.


Wijzigingen in versie 12.1

Op veler verzoek en op grond van de opgedane ervaring werd de bouwsteen met de versies 12.0 en 12.1 herwerkt.
Dit resulteert in de volgende wijzigingen ten opzichte van de vorige versies:

2 Comforttemperaturen
Er zijn nu twee comforttemperaturen, een voor de verwarmingsmodus en een voor de koelingsmodus. Als de GEVRAAGDE temperatuur onder de verwarmingscomforttemperatuur komt, schakelt de ruimteregeling over op de verwarmingsmodus. Als de comforttemperatuur voor koeling wordt overschreden, schakelt de kamerregeling over op de koelmodus. De zogenaamde "dode zone" ligt tussen de comforttemperaturen voor koeling en verwarming. De koelcomforttemperatuur moet hoger zijn dan de verwarmingscomforttemperatuur. De parameter Td (toegestane afwijking) is verwijderd; de waarde wordt gebruikt om de comforttemperatuur voor koelen en verwarmen overeenkomstig in te stellen bij het omzetten van bestaande blokken naar de nieuwe versie.

Deactivering van verwarming/koeling
Als er een koelbehoefte is maar geen mogelijkheid tot koeling omdat geen bron (HVAC-regelaar, airconditioningsregelaar) koelvermogen levert, schakelt de ruimteregelaar in volautomatische modus niet meer naar de koelmodus. Als een bron meldt dat koeling mogelijk is, kan de ruimteregelaar ook koelen.

Zonwering
Er zijn twee nieuwe parameters die worden gebruikt om de zonwering te activeren (Temperatuur zonwering verwarming, en Temperatuur zonwering koeling). Hiermee kan de ruimtetemperatuur worden gespecificeerd waarbij de zonweringsuitgang Shd wordt geactiveerd. De huidige modus bepaalt of de temperatuur voor koelen of voor verwarmen wordt gebruikt. De optie "Gebruik zonneschijn" is verwijderd van de ruimteregelaar en verplaatst naar het blok Automatische zonwering. De uitgang Shd van de ruimteregelaar wordt nu geactiveerd ongeacht of er zonneschijn is. Automatische zonwering op de bouwsteen Automatische zonwering via Sps wordt nu alleen geactiveerd als de systeemvariabele zonneschijn ook actief is (mits de optie 'Gebruik zonneschijn' is ingeschakeld).

Activeren van schakelklok-items door aanwezigheid
Het is nu mogelijk om schakelklok-items alleen te laten activeren als er aanwezigheid/beweging in de kamer is. Deze optie kan worden ingeschakeld voor een regel met 'Activering door aanwezigheid'. Schakelklok-items waarvoor deze optie is ingeschakeld, worden geactiveerd via de (P)-ingang van de ruimteregelaar.

Activeren van de comfortmodus door aanwezigheid zonder invoer in klok
Als de kamer zich momenteel in de Eco-modus bevindt en er gedurende 30min aanwezigheid/beweging wordt gedetecteerd, wordt de comfortmodus automatisch ingeschakeld voor de tijd van aanwezigheid/beweging + parameter (Pet).

Benaming
Voor temperatuuringangen en -parameters wordt nu het fysische teken voor temperatuur (ϑ) gebruikt om temperatuur van tijd (T) te onderscheiden. De spaarstand wordt nu Eco-stand genoemd.


Geschiedenis

In de gebruikersinterface kan de geschiedenis van de functiebouwsteen worden weergegeven.
Er kunnen maximaal 100 items worden weergegeven.
Als je de Miniserver opnieuw opstart of opslaat, wordt de geschiedenis gewist.