Miniserver Go 1. Generace

Loxone Miniserver Go je centrální jednotka, které umožňuje automatizaci všeho druhu.

Operační systém a veškeré nastavení je uloženo na vyjímatelné microSD kartě. LAN konektor slouží pro programování a spolu s webovým serverem také pro přístup k ovládání přes webové rozhraní nebo Loxone App.

Air Base Extension, umožňující bezdrátovou komunikaci s Air zařízeními, je součástí zařízení.

K Miniserveru Go je možné přes Link rozhraní připojit až 30 Extensionů. To umožňuje rozšíření instalace o další vstupy, výstupy a rozhraní, které lze libovolně v programu kombinovat.

Datasheet Miniserver Go 1. generace

Obsah


Zprovoznění

Ujistěte se, že je zařízení umístěno na místě, kde nemůže dojít ke škodám způsobených vodou, znečištěním a jiným poškozením. Upevňovací držák na zadní straně umožňuje aretaci šroubem.

Pro napájení připojte na Micro-USB konektor libovolný zdroj.

Miniserver se připojuje do lokální sítě nebo WLAN routeru přes LAN konektor.

Miniserver Go se spustí po připojení k napájecímu zdroji a je připraven k použití během několika sekund.
Připravenost k provozu je indikována trvalým rozsvícením stavové LED.
LED diody na síťové zásuvce RJ45 jsou na Miniserver Go deaktivovány, a proto během provozu nesvítí.

Při prvním spuštění s továrním nastavením je Miniserveru přidělena IP adresa routerem přes DHCP.
Pokud není v síti aktivní žádný DHCP server nebo je Miniserver připojen přímo k PC, má v továrním nastavení IP adresu 192.168.1.77.
Link-local adresování pomocí Zeroconf není Miniserverem 1. generace podporováno.

Poté můžete Miniserver vyhledat v Loxone Configu a připojit se k němu. Miniserver má v defaultním stavu uživatelské jméno a heslo nastavené na admin/admin

Pro první nastavení Miniserveru postupujte dle návodu Zprovoznění Miniserveru.


Zapojení Extensionů

K Miniserveru Go lze připojit až 30 Extensionů podle následujícího schématu:

Extensiony se propojují s Miniserverem Go zásadně liniově (sériově). Pro napájení Extensionů budete potřebovat vlastní zdroj a je nutné jeho GND svorky propojit s GND svorkami Miniserveru Go. Vyrovnání potenciálu je nezbytně nutné pro správnou výměnu dat v celém systému.

Vhodná kabeláž pro Loxone Link je kroucená dvojlinka typu CAT5/6/7. Používá se modrý/modro-bílý pár.

Link rozhraní posledního Extensionu je nutné terminovat 120 Ohm zakončovacím odporem. Odpor se nachází v balení Miniserveru.


Párování Extensionu

Chcete-li vyhledat Extension, klikněte nejprve na Link rozhraní v Loxone Config a poté aktivujte Vyhledat Extension.

V otevřeném okně se vlevo zobrazí seznam všech připojených Extensionů, která ještě nejsou součástí programu:

Pokud zde vyberete Extension, bude se identifikovat blikáním stavové LED diody. To vám umožní správně přiřadit a pojmenovat Extension.

Vyberte požadovaný Extension, přiřaďte mu název a místo instalace a přidejte jej do programování pomocí tlačítka +.

V pravém okně jsou uvedeny všechny Extension, které jsou v současné době součástí programu. Můžete je zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit mé Extensiony. Můžete také nahradit existující Extension novým stejného typu, který byl nalezen při vyhledávání. To je užitečné, když je potřeba nahradit zařízení nebo přidat zařízení do předem nakonfigurovaného programu. Vyberte zařízení, které má být přidáno, a zařízení, které má být nahrazeno. Kliknutím na tlačítko se šipkou směřující doprava se staré zařízení v programu nahradí novým.

Chcete-li změny použít, uložte program do Miniserveru.

Nyní jsou přidané Extensiony připraveny k použití a jsou k dispozici ve stromu periferií v nástroji Loxone Config.


Párování zařízení Air

Režim párování

Všechna zařízení Air musí být spárována v Loxone Configu prostřednictvím režimu párování. Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po připojení napájení.

Na většině zařízení Air to indikuje stavová dioda LED, která bliká červeně/zeleně/oranžově. Přesný způsob indikace režimu párování najdete v dokumentaci příslušného zařízení Air.

U většiny Air zařízení napájených z baterie je režim párování aktivní pouze 5 minut, aby se šetřila energie. V případě potřeby režim párování znovu aktivujte krátkým vyjmutím baterie a jejím opětovným vložením.

Pokud Air zařízení bliká pouze oranžově, bylo dříve spárováno, ale již nemůže navázat spojení. V takovém případě musíte aktivovat režim párování ručně. U většiny zařízení to provedete stisknutím párovacího tlačítka nebo vypnutím zařízení.

Vyhledávání a párování

Chcete-li vyhledat Air zařízení, klikněte nejprve na Air rozhraní v Loxone Config a poté aktivujte funkci Air vyhledávání

V právě otevřeném okně se nachází vyhledaná Air zařízení v učícím režimu. To může trvat několik minut:

Pokud zde vyberete zařízení, bude se identifikovat různými způsoby. Zařízení se stavovou LED diodou ji rozblikají, osvětlovací produkty pulzují bílým světlem, ostatní zařízení, jako je Loxone Touch, vydávají zvukové cvaknutí. Díky tomu můžete zařízení správně přiřadit a pojmenovat.

Vyberte požadované zařízení, přiřaďte mu název, místnost a místo instalace a přidejte jej do programování pomocí tlačítka Spárovat zařízení nebo +.

V pravém okně jsou uvedena všechna zařízení, která jsou aktuálně součástí programu. Můžete je zobrazit klepnutím na tlačítko Zobrazit spárovaná Air zařízení. Stávající zařízení můžete také nahradit novým zařízením stejného typu, které bylo nalezeno při vyhledávání. To je užitečné v případě, že je třeba nahradit zařízení nebo přidat zařízení do předem nakonfigurovaného programu. Vyberte zařízení, které má být přidáno, a zařízení, které má být nahrazeno. Kliknutím na tlačítko se šipkou směřující doprava se v programu nahradí staré zařízení novým.

Chcete-li změny použít, uložte program do Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.

Aplikace Loxone podporuje také vyhledávání a učení Air zařízení přímo v nastavení.


Loxone Health Check

Diagnostiku Loxone rozhraní lze spustit pomocí Loxone Health Check:


Status zařízení

Stav zařízení slouží jako centrální přehled stavu všech programovaných zařízení, což umožňuje rychlou, ale i podrobnou diagnostiku chyb.

Status zařízení lze otevřít pomocí panelu nabídky:

Pokud je zařízení offline, právě se aktualizuje nebo ještě nebylo spárováno, je ve stavovém sloupci barevně zvýrazněno:

Možnosti diagnostiky

Kliknutím pravým tlačítkem myši na požadované zařízení lze načíst jednotlivé informace a spustit akce. Tyto dostupné možnosti jsou závislé na zařízení.

1. Textový soubor s podrobnostmi o vybraném zařízení
2. Podrobné informace o řešení problémů jsou shrnuty v textovém souboru (TechReport), pro tento účel je nutné probudit bateriová air zařízení.
3. Restartujte zařízení*
4. Získejte centrální logovací soubor def.log, do kterého se zaznamenávají důležité události v systému*
5. Zobrazení souboru struktury LoxApp3.json, souboru umožňujícího komunikaci mezi uživatelským rozhraním a miniserverem.*
6. Odešlete příkaz
7. Pošle zařízení do režimu sleep
8. Udržujte zařízení probuzené

* k dispozici pouze pro miniserver

Další informace
Aktualizace a diagnostika pro Tree zařízení
Aktualizace a diagnostika pro Air zařízení


Stav LED

Horní LED dioda Zadní LED dioda Popis

Vše je v pořádku, zařízení je online.

Je aktivní jedna nebo více zpráv o stavu systému.

Zařízení bylo vybráno v Loxone Config a identifikuje se.

Probíhá aktualizace.

Boot Phase:

Horní LED dioda Zadní LED dioda Popis

Miniserver se spouští.

Miniserver načítá image bootloaderu z karty SD.

Miniserver úspěšně načetl image a v dalším kroku jej rozbalí.

Miniserver úspěšně rozbalil image.

Kartu SD nelze přečíst. Zkontrolujte kartu SD.

Kontrolky LED na portu RJ45 jsou vypnuté a během provozu nesvítí.


Další informace

Uvedení do továrního nastavení a formát SD karty

Záloha SD karty

Aktualizace Miniserveru

Nastavení externího přístupu


Nahradit Miniserver

Pokud je třeba nahradit Miniserver jiným, je v Loxone Config k dispozici průvodce, který vás provede potřebnými kroky.
Spusťte průvodce a postupujte podle pokynů:


Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení -
Lokální adresa Zadejte lokální adresu Miniserveru, což je IP adresa nebo hostname, který lze použít k dosažení v lokální síti.
V Gateway-Client projektech nejsou podporovány hostname.
-
Externí adresa Adresa, na které je Miniserver dostupný přes internet (Hostname nebo IP).
Pokud chcete používat DNS Loxone Cloud Service, zadejte dns.loxonecloud.com.
Pro Miniserver 1. generace zadejte dns.loxonecloud.com:port
-
Nastavení Miniserveru Upravte nastavení Miniserveru. Je potřebné připojení k Miniserveru . -
Bezpečnostní pokyny

Připojení dalších Extensionů k rozhraní Link musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Miniserver Go 1. generace

Loxone Porty a domény