Air Base Extension

Loxone Air Base Extension umožňuje bezdrátové rozšíření systému o senzory, aktory nebo např. osvětlení.

Na jeden Air Base Extension je možné bezdrátově napojit až 128 Air zařízení. Datový přenost probíhá na frekvenci 878MHz. Miniserver Go má již Air rozhraní (Air Base Extension) integrované.

Datasheet Air Base Extension

Obsah


Zprovoznění

Air Base Extension byl vyvinut k instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a zašroubujte anténu.

Pro nejlepší možný příjem použijte volitelnou tyčovou anténu. Umístěte anténu mimo rozvaděč, pokud je vyroben z kovu. Součástí tyčové antény je prodlužovací kabel s SMA konektorem. Alternativně je k dispozici plochá lepicí anténa SMA.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování


Párování zařízení Air

Režim párování

Všechna zařízení je nutné naučit přes Loxone Config. Zařízení se přitom musí nacházet v učícím režimu, který je u nových produktů při připojení na napájení aktivován automaticky.

Na většině zařízení Air to indikuje stavová dioda LED, která bliká červeně/zeleně/oranžově. Přesný způsob indikace režimu párování najdete v dokumentaci příslušného zařízení Air.

U zařízení, které jsou napájeny bateriově, je učící režim aktivní pouze 5 minut (z důvodu šetření baterií)- Pokud jej potřebujete spustit znovu, vyjměte baterie a zase je vložte zpět - učící režim se znovu spustí.

Pokud Air zařízení bliká pouze oranžově, bylo dříve spárováno, ale již nemůže navázat spojení. V takovém případě musíte aktivovat režim párování ručně. U většiny zařízení to provedete stisknutím párovacího tlačítka nebo vypnutím zařízení.

Vyhledávání a párování

Chcete-li vyhledat Air zařízení, klikněte nejprve na Air rozhraní v Loxone Config a poté aktivujte funkci Air vyhledávání

V právě otevřeném okně se nachází vyhledaná Air zařízení v učícím režimu. To může trvat několik minut:

Pokud zde vyberete zařízení, bude se identifikovat různými způsoby. Zařízení se stavovou LED diodou ji rozblikají, osvětlovací produkty pulzují bílým světlem, ostatní zařízení, jako je Loxone Touch, vydávají zvukové cvaknutí. Díky tomu můžete zařízení správně přiřadit a pojmenovat.

Vyberte požadované zařízení, přiřaďte mu název, místnost a místo instalace a přidejte jej do programování pomocí tlačítka Spárovat zařízení nebo +.

V pravém okně jsou uvedena všechna zařízení, která jsou aktuálně součástí programu. Můžete je zobrazit klepnutím na tlačítko Zobrazit spárovaná Air zařízení. Stávající zařízení můžete také nahradit novým zařízením stejného typu, které bylo nalezeno při vyhledávání. To je užitečné v případě, že je třeba nahradit zařízení nebo přidat zařízení do předem nakonfigurovaného programu. Vyberte zařízení, které má být přidáno, a zařízení, které má být nahrazeno. Kliknutím na tlačítko se šipkou směřující doprava se v programu nahradí staré zařízení novým.

Chcete-li změny použít, uložte program do Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.

Aplikace Loxone podporuje také vyhledávání a učení Air zařízení přímo v nastavení.


Manuální aktivace učícího režimu

Aktivace učícího režimu se liší zařízení od zařízení a jejich způsobu napájení:

Bateriová zařízení s učícím tlačítkemf

Bezprostředně po vložení baterie stiskněte učící tlačítko a držte jej do té doby, než se rychle rozblikají stavové LED.

např. Touch Air, Hlavice Air, IR Control Air, atp.

Trvale napájená zařízení s učícím tlačítkem

Stiskněte učící tlačítko a držte jej, dokud se rychle rozblikají stavové LED diody.

např. Multi Extension, Nano IO, atp

Trvale napájená zařízení bez učícího tlačítka

Odpojte zařízení alespoň na 10 sekund od napájení a poté jej znovu připojte.Pokud se zařízení do 2 minut nepřipojení k Miniserveru, dojde ke spuštění učícího režimu na dobu 30 minut. Během této doby je možné zařízení znovu naučit.

např. RGBW Dimmer Air, Žaluziový aktor Air, roletový motor Solidline Air, atp


Probuzení zařízení s bateriovým napájením

Zařízení Air napájená z baterie jsou většinou v hlubokém spánku, a šetří tak energii. Probudí se jen krátce, když je třeba přenést měřenou hodnotu nebo při stisku tlačítka. Z tohoto důvodu nelze Miniserverem neustále kontaktovat bateriová zařízení Air, a proto se nemohou identifikovat, když jsou v hlubokém spánku.

Chcete-li probudit zařízení Air napájené z baterie, klikněte na něj pravým tlačítkem myši ve Statusu Zařízení a vyberte možnost Prodloužit dobu probuzení:

Když se zařízení probudí příště, zůstane vzhůru 5 minut. Chcete-li zařízení probudit ručně, stiskněte tlačítko nebo tlačítko učení na zařízení nebo aktivujte senzor.

Potom, v závislosti na zařízení, lze provést další akce, které vyžadují probuzené zařízení.
Například referenční běh a test zařízení, učení zařízení, načítání detailních informací o zařízení, identifikace atd.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na Air Base Extension ve Statusu Zařízení můžete prodloužit dobu probuzení všech Air zařízení.


Aktualizace a diagnostika Air zařízení

Pokud je nutné udělat u Air zařízení Aktualizace, zobrazí se oranžově ve Statusu zařízení. To se většinou stává krátce po aktualizaci Miniserveru, která obsahuje i nový firmware pro zařízení (popř. v situaci, kdy se připojí nové zařízení a má výrazně starší firmware).

Miniserver automaticky aktualizuje Air zařízení na pozadí, což může trvat až jednu hodinu.
Zařízení obvykle zůstávají v provozu. Může však docházet ke zpoždění komunikace. V ojedinělých případech mohou být některé funkce zařízení Air až do dokončení aktualizace nedostupné.

Nabízí se následující možnosti diagnostiky:

1. Stavová LED zařízení slouží pro případnou rychlou identifikaci problému.
Střídající se červená/oranžová/zelená: zařízení je v učícím režimu.
Oranžová bliká: neexistuje spojení s Air Base Extensionem/Miniserverem.
Zelená bliká (trvale nebo blikne 3x a dost): vše je OK, zařízení je online.
Rychlé blikání červená/zelená: zařízení bylo označeno v Loxone Configu a identifikuje se.
Žádné blikání: vše je OK (stavová dioda může být u některých zařízení vypnutá nebo je možné ji vypnout v nastavení)

2. ve statusu zařízení jsou všechna Air zařízení zobrazena s informacemi o síle signálu a stavu baterií.


Další informace

Změna frekvence

Postup při potížích s Air


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Air Base Extension Digital 0/1
Kanál volný Air Base Extension Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Region (kanál) Zvolte odpovídající frekvenci pro Váš region
Dbejte prosím legislativních ustanovení!
-
Spouštět aktualizace Air zařízení samostatně Pouze jedno Air zařízení je aktualizováno ve stejnou dobu, což snižuje využití rádiového kanálu. -
Šifrovací klíč Klíč pro synchronizované šifrování komunikace Air. Hexadecimální, délka 32 bytů. -
Obnova šifrovacího klíče Vytvoření nového šifrovacího klíče. Již naučená zařízení je třeba znovu naučit! -
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Air Base Extension