IMPRESSUM & VOP

Firma Loxone je výrobcem vlastního systému domácí automatizace. Cenově dostupné řešení pro inteligentní domy, které si může dovolit každý. Od moderního ovládání žaluzií, světel až po efektivní regulaci vytápění. Prozkoumejte Loxone možnosti pro váš chytrý dům.

PRÁVNÍ INFORMACE – IMPRESSUM

LOXONE ELECTRONICS GMBH

FB-číslo.: FN 326074 x
DIČ.: ATU64900138
Zápis v obchodním rejstříku: Landesgericht Linz
Úřad dle ECG: Okresní komise Rohrbach

Adresa:

Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria

Kontakty:

AT: +43 7287 7070 0
DE: +49 8592 6148899
Fax: +43 7287 7070 999
E-Mail: office@loxone.com

Zastoupení pro Česko a Slovensko

LOXONE s.r.o.

IČ: 28158776
DIČ: CZ28158776

Adresa:

U Staré trati 1775/3
370 11 České Budějovice
Česká republika

Kontakty:

CZ: +420 380 429 000
SK: +421 233 872 130
E-Mail: office@loxone.cz

Ochranné známky

Fotografie částečně z iStockphoto.com
E-mail marketing řešení: mailworx od eworx
CMS / Redakční systém: WordPress / Contao Open Source Content Management System

KNX® a ETS® jsou ochranné známky asociace cvba v Belgii.
Veškeré názvy značek, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky / ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Obsah

Autor si vyhrazuje právo nebýt zodpovědný za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky za škody způsobené použitím jakékoliv informace, včetně jakéhokoliv druhu obsahu, které jsou neúplné nebo nesprávné, budou proto zamítnuty.
Všechny texty nejsouzávazné a povinné. Části stránek nebo kompletní publikace včetně všech textů a informací mohou být rozšířeny, částečně změněny nebo úplně odstraněny autorem bez zvláštního oznámení. [Nbsp]

2. Odkazy & linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), autor nenese žádnou odpovědnost za odkazy – v případě že autor zjistí nezákonný obsah na odkazující stránky, okamžitě se bude snažit ochránit návštěvníky svých stránek.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku propojení, nedochází k linkování na nelegální obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po nastavení propojení. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy, stejně jako pro cizí záznamy na blogu, diskusních fórech, odkazy čtenářů, jejichž obsah byl z externě vložen. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takových informací záleží výhradně na poskytovateli webových stránek, na kterou byl učiněn odkaz, nikoliv ten, který souvisí s těmito stránkami.

3. Copyright

Autor může použít jen vlastní grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo použít bezlicenční grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů.
Všechny dokumenty třetích stran jsou chráněné známkou. Ochranné známky jsou ustanovení platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob!
Autorská práva pro jakékoliv materiály vytvořené autorem zůstává výhradně autorovi. Rozmnožování nebo používání grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace uvedené na této stránce. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto nejsou legální nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí ovlivněna touto skutečnost.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

Poslední aktualizace 13. 6. 2013

1. VŠEOBECNÉ

Společnost Loxone Electronics (dodavatel) provádí všechny plnění a úkony výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (VOP). Jakákoliv jiná, od těchto VOP odlišná ustanovení, obzvláště pak VOP smluvního partnera, platí pouze v případě, že společnost Loxone Electronics tato odlišná ustanovení výslovně a písemně potvrdí ještě před uzavřením smlouvy. Společnost Loxone Electronics není povinna oponovat VOP smluvního partnera, a to ani v případě, kdy je v nich výslovně jmenována jejich platnost jako podmínka. Společnost Loxone Electronics prohlašuje, že má zájem kontrahovat výhradně na základě právě těchto VOP. Tyto VOP platí jak pro předložený obchod, tak pro všechny budoucí obchodní případy a stejně tak pro všechny údaje, brožury, ceníky, obchodní nabídky, údaje na balení atd., nezávisle na tom, zda jsou tyto prezentovány ústní, písemnou, či elektronickou formou.

2. NABÍDKA A SJEDNÁNÍ OBCHODU

Všechny nabídky jsou nezávazné a otevřené. Ke sjednání obchodu dojde teprve v případě, že společnost Loxone Electronics písemně potvrdí objednávku, nebo při dodání zboží / poskytnutí úkonu. Pokud společnost Loxone Electronics nabízí zboží třetí strany, může společnost Loxone Electronics od smlouvy odstoupit, pokud nezaviní neuskutečnění vlastní dodávky. Informace uvedené v ceníku, katalogu, reklamních médiích atd., nepředstavují žádné nabídky. Ústně podávané informace, vedlejší ujednání stejně jako všechny ostatní vysvětlení a přísliby všech druhů, stejně jako informace v rámci reklamace, jsou neplatné, dokud společnost Loxone Electronics tyto informace před uzavřením obchodu písemně nepotvrdí jako dohodnuté. Jakékoliv další změny nebo doplňky ke smlouvě včetně VOP vyžadují k jejich právoplatnosti písemnou formu. To platí i při upuštění od této písemné povinnosti. Spolupracovníci společnosti Loxone Electronics nejsou zplnomocněni podávat právoplatná prohlášení, jako například přísliby určitých dodacích termínů. Mírné odchylky od údajů o produktu platí jako povoleny.

3. CENY

Účtovaná cena vyhází z ceny platné ke dni objednávky plus DPH v dané zákonné výši. Dohodnuté ceny platí s výhradou změny skutečných nákladů. Pokud se zakládá nabídka na kurzu US-dolarů, je společnost Loxone Electronics oprávněna, dále účtovat nárůst kurzu. Tyto výhrady ke změně ceny neplatí pro obchody spotřebitelů. Není-li písemně sjednáno jinak, jsou všechny ceny uvedeny bez poštovného, vedlejších výdajů, nákladů na zabalení a cla. Tyto jsou účtovány zvlášť. Společnost Loxone Electronics si účtuje za služby, obzvláště pak za práce při údržbě, opravě, instalaci, nebo zaškolení režijní hodinové poplatky. U zboží s hodnotou pod EUR 150,- bez DPH účtuje společnost Loxone Electronics minimální příplatek EUR 15,- plus DPH.
Náklady na programové nosiče (CD, magnetické pásky, magnetické desky, floppy disky, kazety atd.) stejně jako smluvní poplatky jsou účtovány zvlášť.
U knihovních programů (standardních) jsou platné katalogové ceny ke dni dodávky. U všech ostatních služeb (podpora organizace, programování, zaškolení, podpora přestavění, telefonická podpora atd.) jsou účtovány pracovní náklady dle tarifů platných ke dni, kdy byly vykonány.
Pokud dojde k časovým odchylkám od běžně účtovaných nákladů a nebude za ně zodpovědná společnost Loxone Electronics, budou tyto účtovány dle skutečného časového nákladu.
Náklady na cestu, denní a nocležné jsou zákazníkovi účtovány vždy zvlášť, a to dle platných tarifů. Doba cestování platí za pracovní.

4. PLNĚNÍ DODÁVEK A ÚKONŮ

Dodací lhůty jsou nezávazné a nezačínají před objasněním všech technických a ostatních podrobností zakázky. To platí i pro lhůty záručních případů a ostatních plnění. Společnost Loxone Electronics si v každém případě ponechává dodací lhůtu 30 dnů počínaje potvrzením zakázky.
Zpožděná plnění, která nezpůsobila společnost Loxone Electronics neopravňují smluvního partnera k uplatnění či vymáhání nároků na poskytnutí záruky, popírání omylu, či náhradu za způsobené škody. Částečná dodání jsou přípustná, pokad jsou pro smluvního partnera únosná. Poruchy činnosti, případy působení vyšší moci a ostatní případy, které jsou mimo sféru vlivu společnosti Loxone Electronics, obzvláště také zpožděná dodání a jim podobná, které byly zapříčiněny subdodavateli, opravňují společnost Loxone Electronics k prodloužení dodací lhůty, nebo při dlouho trvajících překážkách plnění k odstoupení od smlouvy a to s vyloučením nároků na poskytnutí záruky, popírání omylu, či náhradu za způsobené škody.
Toto platí také případy, které nastanou v době, kdy se bude společnost Loxone Electronics nacházet v prodlení. Přeprava probíhá na náklady a nebezpečí smluvního partnera, a to i při částečných plněních. Toto platí i při sjednaných dodáních přímo na místo. Přepravné nebude předloženo. Pojištění zboží probíhá čistě na účet a výslovnou žádost smluvního partnera.
Odesláním nebo vyzvednutím zboží přepravcem, nejpozději při předání zboží smluvnímu partnerovi nebo jeho zmocněnci, přechází nebezpečí na smluvního partnera. Nezávisle na místě dodání a převzetí veškerých přepravních nákladů, je jako místo plnění dohodnuto město Kollerschlag.
Při vývozu zakoupeného zboží se smluvní partner zavazuje postarat o všechny nutné náklady na vývoz, celní poplatky a jim podobné. Společnost Loxone Electronics neručí za přípustnost vývozu daného zboží. Pokud by měli vzniknout společnosti Loxone Electronics při exportu nebo přepravě jakékoliv výdaje, bude společnost Loxone Electronics odškodněna smluvním partnerem.
Vypracování jednotlivých organizačních konceptů a programů probíhá na základě a v šíři zadavatelem poskytnutých informací, podkladů a pomocných prostředků ke kompletnímu využití. Do toho se počítají i obvyklá testovací data a stejně tak možnost testování v dostatečném rozsahu, které zadavatel poskytne zavčas, v běžné pracovní době a na vlastní náklady. Pokud již zadavatel pracuje ve skutečném provozu na zařízení, které bylo poskytnuto k testování, spočívá odpovědnost za zajištění skutečných údajů na zadavateli.
Podkladem pro sestavení individuálních programů je písemný popis plnění, které dodavatel vypracuje proti výpočtu nákladů na základě podkladů a informací poskytnutých zadavatelem. Tento popis plnění musí zadavatel zkontrolovat pro úplnost a správnost, a opatřit ho svým souhlasem. Později vyvstalé přání ohledně změn mohou vést ke zvláštním dohodám o lhůtě a ceně.
Je individuálního softwaru a programových adaptací je nutné, aby zadavatel potvrdil odebrání každého programu nejpozději do čtyř týdnů od dodání. Toto bude potvrzeno zadavatelem v protokolu. (Přezkoušení správnosti a úplnosti na základě zadavatelem akceptovaného popisu plnění dle poskytnutých testovacích údajů).
Pokud nechá zadavatel uplynout dobu čtyř týdnů, aniž by program odebral, platí dodaný software k datu konce daného časového prostoru za odebraný. Pokud zadavatel použije software při skutečném provozu, platí software za odebraný. Pokud vyvstanou nedostatky, to jest odchylky od písemně dohodnutého popisu plnění, zadavatel tyto nahlásí dostatečně zdokumentované dodavateli, který se neprodleně pokusí o jejich odstranění. Pokud jsou písemně předloženy výrazné nedostatky, tj. nemůže dojít k plnohodnotnému provozu, nebo v něm nelze pokračovat, je nutné nové odebrání programu po odstranění nedostatků. Zadavatel není oprávněn odmítnout odebrání softwaru kvůli nepodstatným nedostatkům.
Při objednání knihovních (standardních) programů potvrzuje zadavatel s objednávkou i znalost rozsahu plnění objednaného programu. Pokud by se mělo ukázat v průběhu prací, že provedení zakázky v rámci popisu plnění je skutečně, či právně nemožné, zavazuje se dodavatel, toto ihned zadavateli sdělit. Pokud zadavatel v tomto smyslu nezmění popis plnění, nebo nevytvoří podmínky, které by plnění umožnili, může dodavatel plnění odmítnout.
Je-li znemožněno plnění následkem porušení povinností zadavatele, nebo dojde-li k dodatečné úpravě popisu plnění zadavatelem, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Do té doby vzniklé náklady, vedlejší výdaje a veškeré náklady na demontáž musí nahradit zadavatel.
Zaslání programových nosičů, dokumentace a popis plnění se uskutečňuje na náklady a nebezpečí zadavatele. Mimoto jsou zadavatelem požadovaná školení a objasnění účtovány zvlášť. Pojištění se uskutečňuje pouze na přání zadavatele.
Dodavatel se zavazuje, že se pokusí sjednané termíny plnění dodržet co nejpřesněji. Tyto vyžádané termíny plnění mohou být dodrženy pouze za předpokladu, že zadavatel poskytne kompletně k využití všechny potřebné podklady a práce v termínech stanovených dodavatelem, zejména pak jím odsouhlasený popis plnění a bude řádně spolupracovat v požadovaném rozsahu. Za prodlení dodání a navýšení nákladů vzniklé kvůli nesprávným, neúplným, nebo dodatečně pozměněným údajům a informacím, respektive kvůli poskytnutým podkladům, nenese odpovědnost dodavatel a nemohou tedy vést k prodlení dodavatele. Z toho plynoucí dodatečné náklady nese zadavatel. U zakázek, které zahrnují vícero jednotek, respektive programů, je dodavatel oprávněn k částečným plněním, respektive k předložení částečných faktur.
Stornování ze strany zadavatele je možné jen za písemného souhlasu dodavatele. Pokud je dodavatel se stornováním srozuměn, má právo, vedle již provedených plnění a vzniklých nákladů účtovat storno poplatek ve výši 30% z ještě neodečtené hodnoty zakázky celkového projektu.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (například přes telefon, E-mail, Fax). Lhůta začíná po obdržení tohoto poučení v textové formě, ne však před přijetím zboží ze strany příjemce (v případě opakujících se dodávek podobného zboží, které není před obdržením první dodávky) a také neplní své povinnosti podle článku 246 § 2 ve spojení s § 1 odst. 1. a 2. návrhu zákona a povinností společnosti podle § 312g odstavce 1 věta 1 ve spojení s čl. 246 § 3 občanského zákoníku. Odvolávací doba je dostatečná pro včasné zaslání odstoupení od smlouvy nebo zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
AUSTRIA
Fax: +43 7287 7070 999
office@loxone.com

Důsledky

V případě uskutečněného odstoupení od smlouvy by měl kupující spotřebitel vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení. Povinnosti pro náhradu zboží musí být splněny do 30 dnů. Lhůta pro Vás začíná od chvíle přijetí odstoupení smlouvy.

Práva, zákony a předpisy příslušné země pro koncového zákazníka v rámci Evropské unie.

Ochranné lhůty:

7 pracovních dní: Rakousko, Francie, Španělsko, Velká Británie, Belgie, Holandsko, Irsko, Litva a Lucembursko
8 pracovních dní: Maďarsko
10 pracovních dní: Polsko
10 pracovních dní: Řecko a Itálie
14 pracovních dní: Německo, Česko, Slovensko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Portugalsko, Švédsko, Lotyšsko a Kypr
15 pracovních dní: Malta a Slovinsko
žádné zákonné právo na odstoupení od smlouvy: Švýcarsko

6. POSKYTNUTÍ ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST A REGRESE

Smluvní partner se zavazuje neprodleně po převzetí zboží dostatečně prohlédnout a přezkoušet tak, aby byly zjištěny případné závady. Vytknutí vady musí učinit smluvní partner neprodleně písemně, nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od obdržení zásilky, jinak ztrácí nárok na poskytnutí záruky a nároku na náhradu škody. Škody vzniklé při přepravě, jako jsou mechanická poškození dodaného zboží, stejně jako vady v množství, musí smluvní partner oznámit společnosti Loxone Electronics pod ztrátou výhody jakýchkoliv nároků v průběhu 24 hodin od převzetí zboží. Vytknutí vady neopravňují k částečnému, či úplnému zadržení fakturované částky. Výše uvedená opatření neplatí pro spotřebitelské obchody.

6.1 Lhůty poskytnutí záruky

U smluv se živnostníky platí následující:
Lhůta poskytnutí záruky je u nového zboží 24 měsíců, u již použitých se právo na poskytnutí záruky vylučuje. Lhůta poskytnutí záruky se odstraněním závad, respektive pokusem o odstranění závad ani neprodlužuje, ani nepřerušuje, k tomu je zapotřebí písemného souhlasu společnosti Loxone Electronics, nebo soudního rozhodnutí o povinnosti poskytnout záruku. Pokusy o odstranění vady nepředstavují uznání záruky a nevedou k prodloužení záruční lhůty. To samé platí pro odstranění vady, kterého bylo dosáhnuto kulantní cestou, tj. bez uznání právního závazku. Při částečných plněních začíná lhůta poskytnutí záruky při předání každého dílu.
Výše uvedená opatření neplatí pro spotřebitelské obchody.

6.2 Režim reklamace, vrácené zásilky

Smluvní partner se zavazuje dodržet požadavky na poskytnutí záruky nebo na náhradu škody výhradně podle dále uvedeného reklamačního řádu. K uplatnění nároku na poskytnutí záruky musí být zboží odevzdáno nebo zasláno společnosti Loxone Electronics/ servisnímu partnerovi s řádně vyplněným číslem faktury, fakturačním datem a důvodem reklamace. V případě zaslání vrácené zásilky společnosti Loxone Electronics/ servisnímu partnerovi nese náklady na zaslání osoba uplatňující nárok na záruku. Proto je doporučeno uzavřít si náležité pojištění. Reklamované zboží, které nebylo zasláno dle sjednaného reklamačního řádu, bude bez zásahu vráceno zpět a bude k němu přiúčtován paušál na zpracování ve výši EUR 15 plus DPH. Zákazníkovi je vyhrazeno právo prokázat, že nevznikly žádné nebo minimální náklady. Výše uvedené nařízení platí pro všechny vrácené společnosti Loxone Electronics nebo jí zmocněné jiné společnosti, bez rozdílu důvodu vrácení zásilky.

6.3 Rozsah poskytnutí záruky

Při oprávněném vytknutí vady společnost Loxone Electronics prvořadně vadu odstraní, případně dodá náhradu. Pokud dojde k reklamaci později než 6 měsíců od data výroby, vypočítá se výše případného zpětného plnění dle amortizace. Pouze v případech, kdy bude ve stanovené době v rozporu s těmito ustanoveními písemně odepřena záruka, je smluvní partner oprávněn, nechat si zprostředkovat odstranění vady jinou firmou. Při tom musí smluvní partner prokázat, že zboží bylo vadné již při jeho předání. Musí se ale v zásadně vycházet z toho, že při vytknutí vady po uplynutí 24 měsíců záruční doby, se jedná o běžné opotřebení, za které je odpovědný smluvní partner a neopravňuje tedy k poskytnutí záruky.
Všechna tato ustanovení neplatí pro spotřebitelské obchody.

6.4 Záruční lhůty u opotřebovaného zboží a neoprávněného užití

U produktů, jako jsou opotřebené díly, je nutné poukázat na jejich běžně předpokládanou doba životnosti ležící pod výše uvedenou, respektive zákonem stanovenou záruční lhůtou a není tedy možné na ně vztahovat všeobecnou záruční dobu. Například u akumulačních baterií se jejich výkon při běžném využití ztrácí po zhruba šesti měsících, proto tedy nárok na záruku v ohledu baterií, obzvláště pak na jejich výkonnost, může být uznán pouze v době šesti měsíců od jejich předání. Ze stejných důvodů nemohou být uznány nároky na záruku, které se týkají kvality obrazu LCD-displejů, po dvanácti měsících od předání.

6.5 Postoupení, vyrovnání

Postoupení nároku na poskytnutí záruky a nároku na poskytnutí náhrady škody a jejich podobná je nepřípustné. Při uplatnění nároku na poskytnutí záruky nebo při odstoupení od smlouvy musí smluvní partner společnosti Loxone Electronics poskytnout přiměřenou náhradu za použití a odškodnění za snížení hodnoty výkonu.

6.6 Omezení odpovědnosti

Nároky na náhradu škody a popírání omylu, které vzniknou z možné vadné dodávky, nebo neřádného provedení nějakého jiného úkonu společností Loxone Electronics, například v souvislosti s vývojem záručního plnění, jsou výslovně vyloučené; zejména pak odpovědnost za ztrátu dat a ušlý výdělek smluvního partnera. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti respektive daná omezení platí i pro nárok regrese smluvního partnera po splnění povinnosti záručního plnění vůči spotřebiteli.
Výše uvedené omezení ručení neplatí, pokud jsme škodu způsobili úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti; při poškození podstatných smluvních povinností, jestliže byl dohodnut fixní kupecký obchod, dále jestliže vznikne škoda z nedostatku kvality, kterou jsme garantovali, dále při poškození těles, a pro nároky na základě zákona o odpovědnosti za výrobek (viz bod 8).

6.7 Záruka pro prodejce

Pokud smluvní partner prodá koncovému uživateli zboží, které získal od společnosti Loxone Electronics, může společnosti Loxone Electronics například v záručním, nebo servisním listu stanovit, že jakékoliv uplatnění nároku na záruku od koncového uživatele vůči společnosti Loxone Electronics, nebo jejímu smluvnímu partnerovi ve jménu, či zakázkou smluvního partnera, jako jeho zprostředkování, bude probíhat přímo s koncovým uživatelem. Tímto koncovému uživateli nevzniká žádné právo na přímý nárok vůči společnosti Loxone Electronics.
U každého samostatně vydaného záručního příslibu koncovému spotřebiteli společností Loxone Electronics, například v záruční kartě k produktu, se jedná o tzv. omezenou záruku produktu, která se sestává z nezávisle na v tomto bodě a v jednotlivých zemích zákonem daných nároků na poskytnutí záruky kupujícímu – viz ustanovení v bodě 6.

6.8 Záruka na programovací služby a softwarové produkty

Stížnosti jsou platné, pouze pokud se vztahují na vady, které jsou reprodukovatelné a jsou-li do 4 týdnů od dohodnutého plnění, respektive u individuálních softwarů po odebrání programu dle bodu 4., písemně zdokumentované.
V případě reklamace má oprava v každém případě přednost před snížením ceny nebo odstoupením od smlouvy.
Při oprávněném vytknutí vady budou tyto v přiměřené době napraveny, přičemž zadavatel umožní dodavateli veškeré potřebné opatření pro prozkoumání a napravení vady.
Domněnka vady dle § 924 ABGB ( všeobecný občanský zákoník Rakouska) je vyloučena.
Dodavatel ručí za korektury a doplnění, které se projevily jako nutné před datem dohodnutého plnění na základě organizačních a programově-technických vad a dodavatel je bezplatně uhradí. Náklady na výpomoc, chybné diagnózy stejně jako odstranění chyb a závad, za které ručí zadavatel, stejně jako ostatní korekce, změny a doplnění provede dodavatel dle výpočtu. Toto platí také pro napravení vad, jež vznikly přičiněním zadavatele, nebo třetí strany při změně programu, doplnění nebo u jiných zásahů.
Dále nenese dodavatel žádnou zodpovědnost za chyby, závady nebo poškození, jež vznikly nepatřičným zacházením, změnou komponentů, rozhraní a parametrů, užitím nevhodných organizačních prostředků a datových nosičů, pokad tyto byly předepsány, anomálními provozními podmínkami (především odchylky od instalačních a skladovacích pokynů) stejně jako poškození při dopravě. Za programy, které byly dodatečně pozměněné programátory zadavatele, respektive třetí strany, neposkytuje dodavatel žádnou záruku. Pokud je předmětem zakázky změna nebo doplnění již stávajícího programu, vztahuje se záruka pouze na tuto změnu, či doplnění. Záruka předchozího programu není tímto oživena a prodloužena.

7. OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Pokud společnost Loxone Electronics za určitých předpokladů pro určité zboží garantuje v k produktu přiloženém prohlášení o garanci pro určitý časový úsek svobodu vad materiálu a zpracování, jedná se o omezenou záruku na výrobek, která kupci připouští práva obsažená v záruce, která ale nikterak neomezuje právní nároky spotřebitele/konsumenta dle právních předpisů země, ve které byl produkt zakoupen. Záruka může být uplatněna pouze v zemi, ve které byl produkt poprvé prodán koncovému uživateli. Důrazně poukazujeme na fakt, že společnost Loxone Electronics poskytuje nárok na záruku, v rámci omezené záruky na výrobek výhradně podle jak v záručním listu tak v dále uvedených omezení a vyloučení:
a) Produkty bez nároku na reklamaci jsou takové, které byly poškozeny, nebo jim byla znemožněna funkce
1) užitím k jiným účelům, neuposlechnutím uživatelské příručky přidané k produktu společně s návodem k obsluze / reklamačním listem, nebo jiným nesprávným použitím výrobku, například provozem smluvního zboží společně s takovými přístroji nebo programy, jejichž kompatibilitu společnost Loxone electronics výslovně písemně nepotvrdila,
2) změnou produktu
3) pokusy o opravu třetí stranou, tj. ne ze strany společnosti Loxone Electronics nebo jejích smluvních servisních partnerů
4) nepatřičnou přepravou nebo nepatřičným zabalením při zpětném zaslání produktu společnosti Loxone electronics, nebo jejímu smluvnímu servisnímu partnerovi, nebo
5) v důsledku nesprávné manipulace nebo na základě mechanického zatížení (jako např. díky nárazům, pádům, vysokému tlaku nebo podobným)
6) nesprávnou instalací produktů třetích stran (např. paměťové moduly),
stejně tak jako produkty, jež společnost Loxone Electronics odebrala od subdodavatelů, jejichž majetek se v době uplatnění nároků na záruku nacházel v insolventním správním řízení, nebo se nacházeli bezprostředně pře vyhlášením takovéhoto stavu. U baterií je doba záruky běžně šest (6) měsíců, u LCD Displejů dvanáct (12) měsíců od předání.
b) Záruční plnění můžou být vzaty v potaz výhradně podle odpovídajícího předem daného způsobu – Bring-In-Service, Send-In-Service; atd. K uplatnění nároku na záruku shlédni Režim reklamace bod 5.2
c) Následuje-li v rámci omezené záruky produktu v době dohodnuté záruční lhůty vytknutí vady, napraví společnost Loxone Electronics/ servisní partner po vlastním průzkumu reklamované chyby, vymění defektní díly, nebo vystaví dobropis o kupní ceně – k výši takovéhoto dobropisu shlédni bod Plnění záruky. Záruční lhůta se vylepšením, respektive pokusem o zlepšení ani neprodlužuje ani nepřerušuje.
Uplatnění dalších nároků kupcem/spotřebitelem, především pak nároku na základě možných v rámci vývoje reklamace vzniklých doprovodných a následných škod, je výhradně vyloučeno. Případné nároky jsou omezeny jednoduchým hrubým odhadem ceny produktu a ohraničeny maximálním obnosem EUR 5.000,00. Ručení za ztrátu obchodních možností, ztrátu dat nebo programů a ušlý zisk smluvního partnera je každopádně vyloučeno.
Výše zmíněné omezení ručení neplatí při škodách, které byly námi způsobeny úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti, při porušení podstatných povinností smlouvy, pokavad byl dohodnut kupecký fixní obchod, pokavad škoda vznikne nedostatkem kvality výrobku, jež jsme garantovali, pro poškození těles, a pro nároky na reklamaci produktu na základě zákona o ručení výrobků (viz bod 8)

8. INSTALAČNÍ A OSTATNÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY

Při použití dodaného, nebo opraveného zboží je nutné přesně dodržovat instalační návod, návod k obsluze, a ostatní návody a předpisy. Společnost Loxone Electronics neručí za žádné škody takového druhu, které vznikly na základě přetížení nebo nepatřičného zacházení, obsluhy, instalace, vestavění nebo obdobných. Záruka za kompatibilitu s ostatními produkty nebo systémy pro určitý účel je vyloučena. Dále se ručení společnosti Loxone Electronics omezuje při porušení eventuelních varovných, či objasňujících povinností na úmysl a hrubou nedbalost.

9. RUČENÍ PODLE ZÁKONA O ZÁRUCE

Smluvní partner se výslovně vzdává odškodnění nároku na náhradu škody, kterou utrpí v rámci podnikání ( § 9 zákona o záruce(AT). V případě, že smluvní partner dále postoupí předmětné smluvní zboží na jiného podnikatele, zavazuje se výše zmíněné zřeknutí se dle § 9 zákona o záruce(AT) převést na tohoto podnikatele. Pro případ, kdy by takovéto převedení bylo opomněno, zavazuje se smluvní partner uhradit společnosti Loxone Electronics veškeré náklady, které vzniknou po uplatnění nároku na záruku, dále smluvní partner nepovažuje společnost Loxone Electronics za vinnou. Měl-li by smluvní partner být sám v rámci zákona o záruce povolán k ručení, vzdává se tento vůči společnosti Loxone Electronics výslovně jakéhokoliv regresu.

10. AUTORSKÁ PRÁVA A UŽITÍ

Veškerá autorská práva u smluvených plnění (programy, dokumentace atp.) přísluší dodavateli respektive jeho licenčním poskytovatelům. Odběratel obdrží výhradní právo, užívat software po uhrazení smluvené koncové částky výhradně k vlastním účelům, pouze pro ve smlouvě specifikovaný hardware a pouze v rozsahu zajištěného počtu licencí pro současně použití na více pracovních místech.
Předmětnou smlouvou je zajištěno pouze oprávnění k používání. Šíření odběratelem je dle zákona o právu autora vyloučeno. Prostřednictvím spolupráce s klientem při tvorbě softwaru nevznikají žádná práva k použití uvedené ve smlouvě. Každé porušení autorských práv dodavatele na sebe vztahuje nároky na náhradu škody, přičemž má prodejce v takovém případě právo na plné zadostiučinění.
Zhotovení kopií pro archivaci a zajištění dat je objednavateli povoleno za podmínky, že daný software neobsahuje výslovný zákaz licenčního poskytovatele nebo třetí strany, a veškeré Copyright a odkazy na vlastníka v těchto kopiích budou nezměněné zachovány. Je-li třeba k zajištění interoperability zpřístupnění rozhraní, objedná toto zákazník za zpoplatnění u dodavatele. Nepřistoupí-li dodavatel na tento požadavek a následuje-li rekompilace dle zákona o autorských právech, mohou být výsledky použity výhradně k vytvoření interoperability. Zneužití má za následek náhradu škody.

11. VÝHRADA VLASTNICTVÍ, ZADRŽOVACÍ PRÁVO

Zboží zůstává až do úplného uhrazení všech pohledávek bez ohledu na právní důvod (také z předchozích obchodů) ve vlastnictví společnosti Loxone Electronics. U běžných účtů platí přednostní vlastnictví jako jistota čistého dluhu. Během trvání výhrady vlastnictví, je postoupení, zpracování, zastavení, bezpečné převedení majetku, nebo jiné dispozice se zakoupeným nebo opraveným zbožím na třetí osobu nepřípustné, pokud se tak neděje v pravidelném obchodním styku. Při obstavení, nebo jiném omezení ze strany třetí osoby nás musí smluvní partner neprodleně informovat. Smluvní partner se zavazuje, nahradit náklady a prostředky na odstranění zásahu, obzvláště pak náklady na právní kroky. Smluvní partner se zavazuje, že bude jednat s věcmi společnosti Loxone Electronics obezřetně po celou dobu trvání výhrady vlastnictví. Při odškodnění výhrady vlastnictví smluvní partner nahradí snížení hodnoty bez ohledu na zavinění a uhradí přiměřené odškodnění za použití.
Zpracováním zboží kupující nezískává žádné vlastnictví u již zcela, nebo jen částečně vyrobených věcí: Zpracování probíhá bezplatně a výhradně pro společnost Loxone Electronics. Pokud z jakéhokoliv důvodu výhrada vlastnictví zanikne, jsou již teď společnost Loxone Electronics a kupující srozuměni, že vlastnictví věcí zpracováním přechází ve vlastnictví společnosti Loxone Electronics, která toto přenesení přijme. Kupující zůstává jejich bezplatný uchovatel. Při zpracování zboží doposud se nacházejícím v cizím vlastnictví, získává společnost Loxone Electronics spoluvlastnictví na těchto nových věcech. Rozsah tohoto spoluvlastnictví se odvíjí od poměru účtované hodnoty dodaného zboží Loxone Electronics vůči účtované hodnotě zbylého zboží.
Prodá-li přesto smluvní partner předmět plnění, postupuje již teď všechny z toho vzniklé nároky vůči jeho odběratelům až do výše požadavků společnosti Loxone Electronics z důvodu bezpečnosti, která toto postoupení tímto přijme.
Pokud zpracovaný produkt obsahuje vedle výhradního zboží společnosti Loxone Electronics jen takové předměty, které buďto patří kupujícímu, nebo ale jen byly dodány dle takzvaného jednoduchého vyhrazeného vlastnictví, tak postupuje kupující celkovou pohledávku prodeje společnosti Loxone Electronics. V jiném případě, tj. při setkání postoupení pohledávek na více dodavatelů, náleží společnosti Loxone Electronics část pohledávek, odpovídající poměru účtované hodnoty výhradního zboží vůči účtované hodnotě ostatních zpracovaných předmětů. Nesplní-li smluvní partner jakékoliv povinnosti, nebo pozastaví-li platbu, pak je celkový zbývající dluh splatný, i pokud probíhají výměny s pozdější splatností. Společnost Loxone electronics je v tomto případě oprávněná, okamžitě požadovat vydání prodávaného zboží, nebo opravovaného zboží s vyloučením všech práv na výhradní vlastnictví. Po převzetí těchto věcí záleží na společnosti Loxone Electronics, zda tyto věci prodá a dosažený výdělek po srážce prodejních nákladů připíše k dobru k povinnostem smluvního partnera, nebo zboží vezme zpět za tržní hodnotu po srážce snížené hodnoty.
K zajištění pohledávek společnosti Loxone Electronics a sice také pro zajištění pohledávek z ostatních právních obchodů, náleží společnosti Loxone Electronics právo, pozdržet k opravě přidané věci až do vyrovnání veškerých otevřených pohledávek, včetně pohledávek předmětných právních obchodů. V každém případě se společnost Loxone Electronics nezavazuje provádět záruční plnění, dokud nebudou smluvním partnerem urovnány všechny otevřené pohledávky.

12. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Účet je splatný po obdržení a to bez slevy nebo jakýchkoliv srážek. Společnost Loxone Electronics je oprávněna, zboží dodávat jen za předplatné nebo na dobírku. Pro případ zpoždění u nespotřebitelů se sjednává úrok z prodlení ve výši 1% za měsíc. Smluvní partner musí nahradit veškeré tímto vzniklé náklady, jako například mimoprávní upomínky, inkaso, a náklady na právního zástupce. Zákazy postoupení stejně tak jako ve stejném smyslu znějící VOP smluvního partnera jsou neúčinné.
Pokud dojde po uzavření smlouvy ke zhoršení majetkových poměrů smluvního partnera, nebo budou-li známy okolnosti, které by mohli snížit důvěru ve smluvního partnera, budou veškeré pohledávky okamžitě splatné. Další plnění budou v tomto případě následovat pouze po platbě předem. Jsme také oprávněni, již splněné platby připočítat k nákladům na úroky, upomínky, inkaso, a právního zástupce. V každém případě budou plněné platby připočítány pouze k našim nejstarším pohledávkám, i když důvod platby bude výslovně jiný. V této návaznosti jinak znějící záznamy na platebních dokladech nebo jiných písemnostech smluvního partnera jsou neúčinné. Spolupracovníci společnosti Loxone Electronics nejsou oprávnění k převzetí plateb, pokud tomu není výslovně a písemně dáno po domluvě se smluvním partnerem. Smluvní partner není nijak oprávněn vyúčtovávat jakékoliv pohledávky, pokud tyto nebudou výslovně písemně uznány, nebo právně dány. U vývozních obchodů se smluvní partner zavazuje veškeré vývozní a celní papíry a jejich obdobné v originále zpět zaslat společnosti Loxone Electronics, jinak se smluvní partner zavazuje uhradit veškeré předepsané poplatky. Více smluvních partnerů ručí nedílnou součástí.
U zakázek, které mají více částí (např. programy a/nebo školení, realizace v částích), je dodavatel oprávněn, vystavit účet po každé jedné části nebo plnění.
Dodržení smluvených platebních termínů tvoří významnou podmínku pro provedení plnění respektive smluvní plnění dodavatelem. Neplnění sjednaného placení opravňuje dodavatele pozastavit běžící práce a odstoupit od smlouvy. Všechny s tímto spojené a vzniklé náklady, stejně jako ušlý zisk musí nahradit objednavatel. Objednavatel není oprávněn nikterak zdržovat platby kvůli nekompletním celkovým plněním, nárokům na záruční plnění, nebo vytýkání závad.

13. LOAJALITA, OCHRANA DAT, UCHOVÁNÍ TAJEMSTVÍ

Smluvní partneři se zavazují k oboustranné loajalitě. Nedopustí se jakéhokoliv odloudění nebo zaměstnání spolupracovníků smluvního partnera, i skrze třetí stranu, která se podílela na zrealizování projektu, po celou dobu smlouvy a 12 měsíců po jejím ukončení. Proti tomuto provinivší se smluvní partner se zavazuje uhradit paušální náhradu škody ve výši celoroční výplaty daného spolupracovníka. Dodavatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou jednat dle ustanovení zákona o ochraně dat (§ 15(AT). Více informací naleznete v sekci „Ochrana osobních údajů“.

14. JURISDIKCE, UPLATNĚNÍ PRÁVA, OSTATNÍ

Pro všechny rozpory z této smlouvy platí rakouské právo, přičemž je ale výslovně vyloučena aplikovatelnost mezinárodního obchodního práva. Neúčinnost jednotlivých ustanovení neovlivňuje účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Pokud se jedná o neúčinné ustanovení, smluvní strany se dohodnou, mezeru v těchto nařízeních zaplnit ustanovením nejblíže postaveným tomu neúčinnému. Jako jurisdikce v obchodním styku s obchodníky ujednávají smluvní strany věcně odpovědné soudy v Linci, přičemž společnost Loxone Electronics je ale oprávněna, soudně projednávat stížnosti i u jiných soudů, pokud je dána jiná jurisdikce.