Tree Extension

Loxone Tree rozhraní umožňuje integraci zařízení (senzory, aktory, osvětlení ...) na technologii Tree.

Miniserver disponuje Tree jedním rozhraním v základní výbavě. Tree Extension obsahuje 2 taková rozhraní.

Na jednu Tree větev je možné připojit až 50 Tree zařízení. Maximální délka kabeláže je 500m.

Datasheet Tree Extension

Obsah


Zprovoznění

Tree Extension je navržen pro instalaci ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Připojte napájení a Link rozhraní k Miniserveru.

Tree zařízení je připojeno k jednomu ze dvou Tree rozhraní na Extensionu. Dále prosím postupujte dle podrobných pokynů pro připojení Tree zařízení níže.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle postupu párování na Link rozhraní.


Připojení Tree zařízení

K Tree rozhraní Miniserver nebo ke každé ze dvou větví Tree Extensionu lze připojit až 50 zařízení Tree. Mezi různými Tree větvemi nesmí být žádné propojení.
Následující schéma ukazuje zapojení několika Tree zařízení připojených ke dvěma různým větvím Tree Extensionu.

Při maximální délce 500 m/1640 stop jsou možné následující topologie zapojení:

Loxone Tree kabel se používá k zapojení, obsahuje komunikační vedení Tree a vedení pro napájení 24 V DC v odpovídajících barvách. Pro zařízení s vyššími nároky na napájení, jako jsou osvětlovací produkty Tree, obsahuje kabel Tree také dvojici vodičů o průřezu 1,5 mm² (AWG16) pro napájení.

Doporučujeme vést jeden Tree kabel z rozvaděče do každé místnosti a poté jej rozvětvit k jednotlivým zařízením Tree v dané místnosti. To odpovídá topologii Tree.

Uvnitř rozvaděče se k zapojení používá drát s kroucenými páry.

Zařízení, která spolu komunikují, musí sdílet společné GND. To je nutné, pokud se používá více než jeden napájecí zdroj. (např. v podružném rozvaděči nebo pokud se pro osvětlení používají samostatné napájecí zdroje). Za tímto účelem musí být GND (mínus) všech napájecích zdrojů propojeny. Toto propojení je rozhodující pro spolehlivý přenos dat.

Délka kabelu max. 500 m na tree větev se vztahuje výhradně na datová vedení, nikoli na napájení 24 V. U spotřebičů s vyšším výkonem, jako jsou Tree světla nebo Tree dimmery, je dosažitelná délka kabelu často výrazně kratší kvůli výslednému poklesu napětí.

Pokud proud protékající vodičem GND způsobí příliš vysoký úbytek napětí, ovlivní tento rozdíl potenciálů také tree komunikaci.
Tento problém lze vyřešit rozdělením spotřebičů s vyšším výkonem na delší vzdálenosti do několika napájecích vodičů nebo použitím napájecího vodiče s vyšším průřezem, případně napájením v blízkosti spotřebičů.
U stávajících instalací často stačí k odstranění rozdílu potenciálů zdvojnásobit průřez GND vodiče.

Nyní můžete pokračovat ve spárování Tree zařízení.


Párování Tree zařízení

Chcete-li vyhledat Tree zařízení, klikněte nejprve na Tree rozhraní v nástroji Loxone Config a poté aktivujte funkci Vyhledávání Tree zařízení.

V právě otevřeném okně se zobrazí všechna připojená Tree zařízení, které ještě nejsou v programu:

Pokud zde vyberete zařízení, bude se identifikovat různými způsoby. Zařízení se stavovou LED diodou ji rozblikají, osvětlovací produkty pulzují bílým světlem, ostatní zařízení, jako je Loxone Touch, vydávají zvukové cvaknutí. Díky tomu můžete zařízení správně přiřadit a pojmenovat.

Vyberte požadované zařízení, přiřaďte mu název, místnost a místo instalace a přidejte jej do programování pomocí tlačítka Spárovat zařízení nebo +.

V pravém okně jsou uvedena všechna zařízení, která jsou aktuálně součástí programu. Můžete je zobrazit klepnutím na tlačítko Zobrazit mé Tree zařízení. Stávající zařízení můžete také nahradit novým zařízením stejného typu, které bylo nalezeno při vyhledávání. To je užitečné, když je třeba nahradit zařízení nebo přidat zařízení do předem nakonfigurovaného programu. Vyberte zařízení, které má být přidáno, a zařízení, které má být nahrazeno. Kliknutím na tlačítko se šipkou směřující doprava se v programu nahradí staré zařízení novým.

Chcete-li změny použít, uložte program do Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.

Aplikace Loxone v části Nastavení podporuje také vyhledávání a párování zařízení Tree.


Aktualizace a diagnostika pro Tree zařízení

Pokud je nutná Aktualizace Tree zařízení, je to znázorněno ve Statusu zařízení oranžovým pozadím u verze. K tomu nejčastěji dochází, pokud byl Miniserver nedávno aktualizován nebo byla přidána zařízení se starší verzí firmwaru.

Aktualizace Tree zařízení probíhá na pozadí a je automaticky vyvolána Miniserverem. Zařízení jsou většinou plně funkční, ale může docházet ke zpoždění v komunikaci. V ojedinělých případech bude aktualizované Tree zařízení nedostupné a bude plně funkční až po dokončení aktualizace.

Nabízí se následující možnosti diagnostiky:

1. Stavová LED zařízení slouží pro případnou rychlou identifikaci problému.
Červená bliká: Chyba na Tree rozhraní, překontrolujte kabeláž (není spojení s Miniserverem).
Oranžová bliká: Zařízení je správně zapojené, není ale ještě naučené a přidané do programu.
Zelená bliká (trvale nebo blikne 3x a dost): vše je OK, zařízení je online.
Rychlé blikání červená/zelená: zařízení bylo označeno v Loxone Configu a identifikuje se.
Žádné blikání: vše je OK (stavová dioda může být u některých zařízení vypnutá nebo je možné ji vypnout v nastavení)

2. Tree diagnostika umožňuje hlubší analýzu. Pro spuštění klikněte na Miniserver, označte Tree rozhraní a klikněte na tlačítko Diagnostika Tree.

Zařízení Tree jsou nyní uvedena v okně Tree Diagnostika. Diagnostická data jsou přenášena nepřetržitě a lze je použít ke zjištění případných chyb. Případné chyby se zobrazí spolu s návrhy řešení.
Dočasné chyby (např. špatný kontakt, rozdíl potenciálů) lze také zjistit ztrátou paketů.

Odstraňování problémů:
V závislosti na počtu chyb a na jakých zařízeních se v diagnostice vyskytnou, lze zúžit možnou příčinu. K tomu je užitečné dobře znát zapojení v příslušné instalaci.
Zkontrolujte, zda se chyby neukazují pouze na zařízeních v rámci jedné větve nebo zařízeních v určité místnosti nebo zařízení od určitého místa v kabeláži. Tento proces slouží k zúžení místa poruchy za účelem nalezení příčin, jako jsou vadné koncové body, spoje nebo zaměněné datové vedení.
Pokud se chyby vyskytují jen ojediněle, pozorujte chvíli Tree diagnostiku. Tímto způsobem lze případně určit časový vztah s jinou událostí. Příčinou přerušovaného rušení může být také chybějící propojení GND zdrojů.

Loxone Health Check

Diagnostiku Miniserveru a Loxone rozhraní lze spustit pomocí Loxone Health Check:


Další informace

Propojení více Miniserverů přes Tree Interkomunikaci

Datasheet Tree Kabel


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Tree Extension Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Vypnout stavové LED Pokud je zaškrtnuto, stavové LED diody na následujících zařízeních jsou při běžném provozu vypnuty:
Hlavice Tree
RGBW 24V Dimmer Tree
V případě poruchy budou zařízení nadále přitahovat pozornost prostřednictvím svých stavových LED.
-
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Tree Extension

Datasheet Tree Kabel