Tree Extension

Loxone Tree rozhraní umožňuje integraci zařízení (senzory, aktory, osvětlení ...) na technologii Tree.

Miniserver disponuje Tree jedním rozhraním v základní výbavě. Tree Extension obsahuje 2 taková rozhraní.

Na jednu Tree větev je možné připojit až 50 Tree zařízení. Maximální délka kabeláže je 500m.

Datový list Tree Extension

Obsah


Zprovoznění

Tree Extension je navržen pro instalaci ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Připojte napájení a Link rozhraní k Miniserveru.

Tree zařízení je připojeno k jednomu ze dvou Tree rozhraní na Extensionu. Dále prosím postupujte dle podrobných pokynů pro připojení Tree zařízení níže.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Připojení Tree zařízení

Připojte Tree zařízení na Tree rozhraní Miniserveru nebo Tree Extensionu. Na jednu větev (rozhraní) je možné připojit až 50 Tree zařízení o celkové maximální délce kabeláže 500m. Mezi dvěma různými Tree větvemi nesmí být spoj.

Následující schéma ukazuje jednu z možných variant zapojení Tree zařízení, které jsou připojeny na Tree Extension.

Přípustné jsou následující topologie kabeláže:

Pro kabeláž doporučujeme použít Loxone Tree kabel, který obsahuje datové vodiče pro Tree komunikaci (zeleno-bílý pár) a také napájení 24V DC (oranžovo-bílý pár).
Pro napájení zařízení s větší energetickou náročností (jako např. Tree osvětlení) obsahuje Tree kabel také 2 vodiče s průřezem 1,5mm².

Pro jednu místnost doporučujeme použít jeden Tree kabel, který je vedený z rozvaděče. V místnosti se dále Tree kabel větví k zařízením přímo v místnosti. To odpovídá topologii stromu.

Uvnitř rozvaděče doporučujeme použít pro datovou komunikaci a napájení s malou energetickou náročností do 24V DC kroucenou dvojlinku.

Všechna zařízení, která spolu komunikují, musí mít propojené GND svorky. To je nutné v případě, kdy je v instalaci použito více zdrojů (např. zdroj pro systém, osvětlení, druhé patro, atp.). Zdroje budou v tomto případě spojeny přes GND (minusové) svorky. Vyrovnání potenciálu je nezbytně nutné pro správnou datovou komunikaci.

Maximální délka kabeláže 500m se vztahuje na datovou komunikaci v Tree větvi a nikoliv na napájení 24V DC. Speciálně u osvětlení může být celková délka kabeláže razantně nižší a to především z důvodu poklesu napětí v důsledku topologie/odběru zařízení.
Řešením je při větších vzdálenostech použítí zdroje v blízkosti spotřebiče nebo rozdělení na více přívodů. Alternativa je také použití separátní kabeláže s větším průřezem vodiče.


Naučení Tree zařízení

Pro vyhledání Tree zařízení klikněte v Loxone Configu na Tree rozhraní a zvolte možnost Tree vyhledávání.

V právě otevřeném okně se zobrazí všechna připojená Tree zařízení, které ještě nejsou v programu:

Pokud označíte nějaké zařízení, identifikuje se. U zařízení, která jsou vybavena stavou LED, dojde k blikání (červená/oranžová/zelená). U produktů osvětlení dochází k pulzování bílého světla. U Ostatních zařízení dochází k akustické odezvě (např. Loxone Touch vydává akustickou odezvu). Tak můžete zařízení odpovídajícím způsobem rozeznat, pojmenovat a přiřadit.

Označte zařízení, zadejte název, místnost a místo instalace a přidejte ho tlačítkem Naučit zařízení nebo + přidejte symbol programování.

V pravé polovině okna jsou zobrazena zařízení, která jsou již v programu naučena. Můžete je skrýt tlačítkem Skrýt mé Tree zařízení. Zde je možné nahradit stávající zařízení stejného typu za nové, které naleznete ve vyhledávání. To se perfektně hodí poté, co si připravíte program v kanceláři s virtuálními zařízeními a na stavbě je pouze nahrazujete za fyzická. Označte vyhledané zařízení v levé části a v pravé části zařízení, které chcete nahradit. Pro nahrazení klikněte na šipku doprava a změny se zaznamenají do programu.

Pro zaznamenání provedených změn do programu uložte do Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.

Aplikace Loxone podporuje také vyhledávání a učení Tree zařízení přímo v nastavení.(Od Loxone Config verze 11.1)


Aktualizace a diagnostika Tree zařízení

Pokud je nutná Aktualizace Tree zařízení, je to znázorněno ve Statusu zařízení oranžovým pozadím u verze. K tomu nejčastěji dochází, pokud byl Miniserver nedávno aktualizován nebo byla přidána zařízení se starší verzí firmwaru.

Aktualizace Tree zařízení probíhá na pozadí a je automaticky vyvolána Miniserverem. Zařízení jsou většinou plně funkční, ale může docházet ke zpoždění v komunikaci. V ojedinělých případech bude aktualizované Tree zařízení nedostupné a bude plně funkční až po dokončení aktualizace.

Nabízí se následující možnosti diagnostiky:

1. Stavová LED zařízení slouží pro případnou rychlou identifikaci problému.
Červená bliká: Chyba na Tree rozhraní, překontrolujte kabeláž (není spojení s Miniserverem).
Oranžová bliká: Zařízení je správně zapojené, není ale ještě naučené a přidané do programu.
Zelená bliká (trvale nebo blikne 3x a dost): vše je OK, zařízení je online.
Rychlé blikání červená/zelená: zařízení bylo označeno v Loxone Configu a identifikuje se.
Žádné blikání: vše je OK (stavová dioda může být u některých zařízení vypnutá nebo je možné ji vypnout v nastavení)

2. Tree diagnostika umožňuje hlubší analýzu. Pro spuštění klikněte na Miniserver, označte Tree rozhraní a klikněte na tlačítko Diagnostika Tree.

V otevřeném okně se zobrazí Tree zařízení. Na pozadí pořád probíhá komunikace a přenášejí se diagnostická data. Pokud dojde k chybě, zobrazí se také možné návrhy řešení.
Některé chyby se mohou také ukázat až po nějaké chvíli a vyznačují se ztrátami paketů (např. špatný kontakt nebo rozdílný potenciál).

Odstraňování problémů:
V závislosti na počtu chyb a na jakých zařízeních se v diagnostice vyskytnou, lze zúžit možnou příčinu. K tomu je užitečné dobře znát zapojení v příslušné instalaci.
Zkontrolujte, zda se chyby neukazují pouze na zařízeních v rámci jedné větve nebo zařízeních v určité místnosti nebo zařízení od určitého místa v kabeláži. Tento proces slouží k zúžení místa poruchy za účelem nalezení příčin, jako jsou vadné koncové body, spoje nebo zaměněné datové vedení.
Pokud se chyby vyskytují jen ojediněle, pozorujte chvíli Tree diagnostiku. Tímto způsobem lze případně určit časový vztah s jinou událostí. Příčinou přerušovaného rušení může být také chybějící propojení GND zdrojů.


Další informace

Propojení více Miniserverů přes Tree Interkomunikaci


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Tree Extension Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Vypnout stavové LED Pokud je zaškrtnuto, stavové LED diody na následujících zařízeních jsou při běžném provozu vypnuty:
Hlavice Tree
RGBW 24V Dimmer Tree
V případě poruchy budou zařízení nadále přitahovat pozornost prostřednictvím svých stavových LED.
-
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Tree Extension

Datový list Tree Kabel