Wentylator Leaf

Kontroluj wentylator Leaf na podstawie wilgotności powietrza. Podczas korzystania z czujnika ruchu można zdefiniować różne prędkości wentylacji w zależności od obecności. Na życzenie dostępne są różne funkcje specjalne, takie jak tryb uśpienia, turbo i wywiewu. Tryby można aktywować za pomocą wizualizacji, a także poprzez wejścia bloku. Rozróżnia się wentylatory typu A i typu B. To rozróżnienie pozwala wentylatorom działać w ten sam sposób. Oznacza to, że jeśli wentylatory typu A np. mają zapewnić powietrze nawiewane, a natomiast wentylatory typu B zajmują się powietrzem wywiewanym.

Brak równowagi w rozkładzie typu A i B może prowadzić do podciśnienia/nadciśnienia w pomieszczeniu! Jeśli w obszarze oddziaływania wentylatora znajdują się kominki uzależnione od powietrza w pomieszczeniu, podciśnienie może zasysać dym/opary do pomieszczenia!

Spis treści

Wejścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Hi Wejście analogowe wilgotności powietrza wewnątrz: jeśli wilgotność powietrza przekracza parametr Hmax, następuje wzmożona wentylacja. Jeśli to wejście nie jest podłączone, wilgotność powietrza nie jest uwzględniania podczas regulacji. 0…100 0/1
CO2 Weście analogowe zanieczyszczenia powietrza wewnątrz: gdy CO2 przekracza parametr CO2max, następuje wzmożona wentylacja. Jeśli wejście nie jest podłączone, zanieczyszczenie powietrza nie jest uwzględniane podczas regulacji. 0…∞
Ts Wejście analogowe temperatury nadmuchu: temperatura napływającego powietrza. Używane dla wsparcia temperatury i ochrony przeciwzamrożeniowej. Jeśli to wejście nie jest podłączone, stosowana będzie wartość zmiennej systemowej „Temperatura zewnętrzna”. Jeśli również ta wartość nie jest dostępna, wsparcie dla temperatury będzie dezaktywowane.
Iw Wejście cyfrowe kontaktu okiennego (ZAŁ.: okno otwarte, WYŁ.: okno zamknięte); gdy okno jest otwarte, wentylacja zostaje dezaktywowana. 0/1
Mv Wejście cyfrowe do podłączenia czujnika ruchu. Wydłużenie czasu można określić poprzez parametr TH bloku. 0/1
St Wejście cyfrowe STOP: zatrzymuje wentylator i utrzymuje klapkę wentylacji zamknietą tak długo, jak wejście jest załączone. 0/1
Sl Wejście cyfrowe trybu uśpienia: wyłącza wentylację na czas ustawiony poprzez parametr TSl. Po tym czasie wentylacja ponownie się załącza. 0/1
Tb Wejście cyfrowe TURBO: kończy regulację i ustawia wyjście na 100%. 0/1
Ex Wejście cyfrowe wywiewu: kończy regulację i uruchamia wywiew na 100% wydajności UWAGA: To wejście może być używane tylko wtedy, gdy ustawienie bloku „Dozwolony tryb wywiewu/nawiewu” jest aktywowane. To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. 0/1
RF Potwierdź wymianę filtra: kasuje ostrzeżenie o filtrze. Powinno zostać wciśnięte po wymianie filtra. 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Hmax maksymalna wilgotność powietrza Wartość graniczna maksymalnej wilgotności powietrza: blok próbuje poprzez odpowiednią regulację utrzymać wilgotność powietrza we wnętrzu poniżej tej wartości. % 0…100 60
CO2max maksymalne zanieczyszczenie powietrza Maksymalne tolerowane zanieczyszczenie powietrza: blok próbuje utrzymać zawsze poziom zanieczyszczenia powietrza poniżej tej wartości. ppm 0…∞ 1000
TH Czujnik ruchu – czas podtrzymania Timer wydłużenia czasu uruchamiany przez opadające zbocze czujnika ruchu. Przedłuża obecność o zadany przedział czasu. s 0…∞ 900
TSl Tryb uśpienia – czas podtrzymania Timer wydłużenia czasu uruchamiany przez opadające zbocze wejścia trybu uśpienia. Utrzymuje urządzenie w trybie zamkniętym przez zadany przedział czasu. s 0…∞ 7200
Vi Intensywna wentylacja podczas nieobecności Intensywna wentylacja podczas nieobecności: przy wilgotności powietrza powyżej Hmax lub CO2 ponad CO2max wentylator dmucha z tą wydajnością. W trybie temperaturowym wartość ta stosowana jest jako maksimum. % 0…100 100
V Podstawowa wentylacja podczas nieobecności Podstawowa wentylacja podczas nieobecności: wentylator dmucha w trybie automatycznym podczas nieobecności z tą wydajnością. W trybie temperaturowym wartość ta stosowana jest jako minimum. % 0…100 10
VPi Intensywna wentylacja podczas obecności Intensywna wentylacja podczas obecności: przy wilgotności powietrza powyżej Hmax lub CO2 ponad CO2max wentylator dmucha z tą wydajnością. W trybie temperaturowym wartość ta stosowana jest jako maksimum. % 0…100 60
VP Podstawowa wentylacja podczas obecności Podstawowa wentylacja podczas obecności: wentylator dmucha w trybie automatycznym podczas obecności z tą wydajnością. W trybie temperaturowym wartość ta stosowana jest jako minimum. 20

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
AQs Wyjście analogowe aktualnego statusu: podaje, dlaczego wentylator jest aktywny. To jest wyjście dla celów informacyjnych. 0: podstawowa wentylacja, 1: zwiększona wilgotność powietrza, 2: wsparcie dla temperatury, 3: zła jakość powietrza (CO2), 4: ręczne zatrzymanie, 5: otwarte okno, 6: Turbo ręcznie, 7: App ręcznie, 8: ręcznie wywiew, 9: tryb uśpienia. 0…9
Qft Wyjście cyfroew wymiany filtra: pokazuje, czy filtr powietrza musi być wymieniony. Cyfrowy 0/1
Qe Analogowe wyjście błędu: pokazuje, czy wystąpił błąd: 0=brak błędu, 1=offline, 2=zablokowanie, 3=błąd osłony 0…3

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Koszty energii Koszty dostarczenia energii. Obiekty skonfigurowane jako 'drogo' będą żądane przez regulatory pomieszczeniowe tylko wtedy, gdy nie będą dostępne żadne źródła o wyższym priorytecie.
Dozwolony tryb wywiewu/nawiewu Określa, czy wentylatorowi wolno wytworzyć podciśnienie w pomieszczeniu. Jeśli aktywny, blok programowy wentylatora dysponuje dodatkowym wejściem, które może aktywować tryb wyciągu. UWAGA: Jeśli w obszarze oddziaływania wentylatora znajdują się paleniska zależne od powietrza pomieszczeniowego (kominki), podciśnienie w pomieszczeniu może zaciągać dym do pomieszczenia.
Kierunek wentylacji (bez wymiannika ciepła) Określa kierunek wentylacji, gdy w przypadku pary urządzeń Leaf wyłączone są wymienniki ciepła. Jeśli wymienniki ciepła są aktywne, nie ma dominującego kierunku wentylacji, ponieważ kierunek prądu powietrza jest regularnie odwracany.
Przyporządkowany wentylator A 1 Wentylatory Leaf są czasowo synchronizowane. Gdy wentylator A zapewnia dolot powietrza, wentylator B odpowiada za wyciąg, i odwrotnie. Zadbaj o to, aby w Twojej konfiguracji znajdowała się zawsze taka sama ilość wentylatorów typu A, co typu B! UWAGA: Nierówna ilość wentylatorów A i B może prowadzić do pod-/nadciśnienia w pomieszczeniu.
Przyporządkowany wentylator B 1 Wentylatory Leaf są czasowo synchronizowane. Gdy wentylator A zapewnia dolot powietrza, wentylator B odpowiada za wyciąg, i odwrotnie. Zadbaj o to, aby w Twojej konfiguracji znajdowała się zawsze taka sama ilość wentylatorów typu A, co typu B! UWAGA: Nierówna ilość wentylatorów A i B może prowadzić do pod-/nadciśnienia w pomieszczeniu.

 

Błąd urządzenia

Jeśli otrzymasz komunikat, że w twoim urządzeniu Leaf wystąpił błąd przesłony lub błąd wentylatora, poszukaj dokładniejszych informacji na ten temat w Dokumentacji wejść diagnostycznych urządzenia.

Interwał konserwacji / wymiany filtra

Informacje dot. wymiany filtra lub interwału konserwacji urządzenia można znaleźć w Dokumentacji urządzenia.