Wentylator Leaf

Steruje wentylatorem Leaf w pomieszczeniu mieszkalnym na podstawie wilgotności powietrza, tempertury i CO2. Dla wspierania temperatury wentylator musi być przyporządkowany jako źródło w regulacji pomieszczenia. Poza tym wymagana jest zmienna systemowa 'Temperatura zewnętrzna'.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Hi Humidity indoor Wilgotność w pomieszczeniach % 0...100
CO2 CO2 indoor CO2 w pomieszczeniach ppm 0...∞
Sat Supply air temperature Wskazuje temperaturę napływającego powietrza. Służy do wspomagania temperatury.
Jeśli to wejście nie jest podłączone, używana jest wartość zmiennej systemowej „Temperatura zewnętrzna”. Jeśli to również nie jest dostępne, wspomaganie temperatury jest wyłączone.
°
Dwc Door/window contact ON: okno otwarte, OFF: okno zamknięte. Wentylacja jest wyłączana, gdy okno jest otwarte. - 0/1
P Presence Obecność - 0/1
Off Off Zatrzymuje wentylator i zamyka klapę wentylacyjną, dopóki jest włączona. - 0/1
Sm Sleep mode Wyłącza wentylację na czas ustawiony w parametrze (Smt). Po upływie tego czasu wentylacja zostaje wznowiona. - 0/1
B Boost Kończy sterowanie i ustawia wyście na 100%. - 0/1
Ex Exhaust air Zatrzymuje sterowanie i włącza nawiew na 100%.
Uwaga: Tego wejścia można użyć tylko wtedy, gdy aktywna jest właściwość bloku "Dozwolona praca z powietrzem wywiewanym/nawiewanym". Wejście to jest widoczne tylko w niektórych konfiguracjach.
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Cfc Confirm Filter Change Potwierdź wymianę filtra - 0/1
Rtd Reset to default Resetuje parametry i ustawienia bloku do wartości domyślnych określonych w ustawieniu wstępnym bloku. - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
S Status Wskazuje, dlaczego wentylator jest aktywny. Wyjście to służy wyłącznie do celów informacyjnych.
0: Podstawowa wentylacja
1: Zwiększona wilgotność
2: Wspomaganie regulacji temperatury
3: Zła jakość powietrza (CO2)
4: Ręczne zatrzymanie
5: Otwarte okno
6: Ręczny boost
7: Ręczna aplikacja
8: Ręczny wylot powietrza
9: Tryb uśpienia.
0...9
Fc Filter change Wskazuje, czy należy wymienić filtr powietrza. 0/1
Error Error 0=Brak błędu, 1=Offline, 2=Zawieszenie, 3=Błąd przysłony. 0...3
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Hmax Maximum humidity Blok będzie próbował utrzymać wartość (Hi) poniżej ustawionej wartości. % 0...100 60
CO2max Maximum CO2 (air pollution) Blok będzie próbował utrzymać stężenie (CO2) poniżej ustawionej wartości. ppm 0...∞ 1000
Pet Presence extend time Rozpoczyna się od opadającego zbocza sygnału wejściowego (P). Przedłuża obecność o określony czas. s 0...∞ 900
Smt Sleep mode timeout Rozpoczyna się od opadającego zbocza sygnału wejściowego (Sm). Urządzenie pozostaje wyłączone przez określony czas. s 0...∞ 7200
Iva Intensive ventilation absence Wartość dla wentylatora, gdy obecność jest wyłączona i (Hi) jest większe niż parametr (Hmax) lub (CO2) jest większe niż parametr (CO2max).
Wentylacja intensywna zatrzymuje się, gdy (Hi) jest mniejsze niż (Hmax - 3%) lub (CO2) jest mniejsze niż (CO2max - 5%).
W trybie temperatury ta wartość jest używana jako maksymalna.
% 0...100 100
Bva Basic ventilation absence Wartość dla wentylatora w trybie automatycznym, gdy obecność jest wyłączona. W trybie temperatury wartość ta jest używana jako minimalna. % 0...100 10
Ivp Intensive ventilation presence Wartość dla wentylatora, gdy obecność jest włączona i (Hi) jest większa niż parametr (Hmax) lub (CO2) jest większa niż parametr (CO2max).
Intensywna wentylacja zatrzymuje się, gdy (Hi) jest mniejsza niż (Hmax - 3%) lub (CO2) jest mniejsza niż (CO2max - 5%).
$ W trybie temperatury ta wartość jest używana jako maksymalna.
% 0...100 60
Bvp Basic ventilation presence Wartość dla wentylatora w trybie automatycznym, gdy obecność jest włączona. W trybie temperatury ta wartość jest używana jako minimalna. % 0...100 20
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Koszty energii Koszty dostarczenia energii. Obiekty skonfigurowane jako 'drogo' będą żądane przez regulatory pomieszczeniowe tylko wtedy, gdy nie będą dostępne żadne źródła o wyższym priorytecie. -
Dozwolony tryb wywiewu/nawiewu Określa, czy wentylatorowi wolno wytworzyć podciśnienie w pomieszczeniu. Jeśli aktywny, blok programowy wentylatora dysponuje dodatkowym wejściem, które może aktywować tryb wyciągu. UWAGA: Jeśli w obszarze oddziaływania wentylatora znajdują się paleniska zależne od powietrza pomieszczeniowego (kominki), podciśnienie w pomieszczeniu może zaciągać dym do pomieszczenia! -
Kierunek wentylacji (bez wymiannika ciepła) Określa kierunek wentylacji, gdy w przypadku pary urządzeń Leaf wyłączone są wymienniki ciepła. Jeśli wymienniki ciepła są aktywne, nie ma dominującego kierunku wentylacji, ponieważ kierunek prądu powietrza jest regularnie odwracany. -
Przyporządkowany wentylator A 1 Wentylatory Leaf są czasowo synchronizowane. Gdy wentylator A zapewnia dolot powietrza, wentylator B odpowiada za wyciąg, i odwrotnie. Zadbaj o to, aby w Twojej konfiguracji znajdowała się zawsze taka sama ilość wentylatorów typu A, co typu B! UWAGA: Nierówna ilość wentylatorów A i B może prowadzić do pod-/nadciśnienia w pomieszczeniu. -
Przyporządkowany wentylator B 1 Wentylatory Leaf są czasowo synchronizowane. Gdy wentylator A zapewnia dolot powietrza, wentylator B odpowiada za wyciąg, i odwrotnie. Zadbaj o to, aby w Twojej konfiguracji znajdowała się zawsze taka sama ilość wentylatorów typu A, co typu B! UWAGA: Nierówna ilość wentylatorów A i B może prowadzić do pod-/nadciśnienia w pomieszczeniu. -
Błąd urządzenia

Jeśli otrzymasz komunikat, że w twoim urządzeniu Leaf wystapił błąd przesłony lub błąd wentylatora, poszukaj dokładniejszych informacji na ten temat w Dokumentacji wejść diagnostycznych urządzenia.


Interwał konserwacji / wymiany filtra

Informacje dot. wymiany filtra lub interwału konserwacji urządzenia można znaleźć w Dokumentacji urządzenia.