Wentylator Internorm

Blok ten służy do sterowania systemem wentylacji Internorm I-tec. Można uwzględnić wilgotność, wartość CO2 oraz temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną.

W przypadku zastosowania czujnika ruchu/obecności można zdefiniować różne prędkości wentylacji w zależności od obecności.

W celu wsparcia temperatury wentylator musi być przypisany do regulatora pomieszczeniowego jako źródło. Dodatkowo wymagana jest zmienna systemowa temperatura zewnętrzna.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Hi Humidity indoor Wilgotność w pomieszczeniach % 0...100
CO2 CO2 indoor CO2 w pomieszczeniach ppm 0...∞
Sat Supply air temperature Służy do obsługi regulacji temperatury w połączeniu z inteligentnym regulatorem pomieszczeniowym oraz do ochrony przed zamarzaniem.
Jeśli to wejście nie jest podłączone, używana jest zmienna systemowa "Temperatura zewnętrzna". Jeśli ta zmienna nie jest dostępna, obsługa regulacji temperatury i ochrony przed zamarzaniem nie jest dostępna.
°
Dwc Door/window contact 1 = otwarty, 0 = zamknięty - 0/1
P Presence Obecność - 0/1
Off Off 1 = sterowanie zatrzymane i ustawione jako zablokowane - 0/1
Sm Sleep mode Wejście cyfrowe - Tryb uśpienia: Wyłącza wentylację na czas ustawiony w parametrze (Smt). Po upływie tego czasu blok ponownie uruchomi wentylację. - 0/1
B Boost Kończy sterowanie i ustawia wyście na 100%. - 0/1
Ex Exhaust air Zatrzymuje regulację i włącza nawiew powietrza na 100%.$$BR$Uwaga: To wejście może być używane tylko wtedy, gdy aktywna jest właściwość bloku "Dozwolona praca z powietrzem wywiewanym/nawiewanym".
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Rtd Reset to default Resetuje parametry i ustawienia bloku do wartości domyślnych określonych w ustawieniu wstępnym bloku. - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
S Status Wyjście analogowe - Wartość wskazuje, który parametr steruje wentylacją. Wyjście to służy wyłącznie do celów informacyjnych.
0: wentylacja podstawowa, 1: podwyższona wilgotność, 2: kontrola temperatury, 3: niska jakość powietrza (CO2), 4: zatrzymanie ręczne, 5: otwarcie okna, 6: ręczne wspomaganie, 7: interfejs użytkownika tryb ręczny, 8: ręczny wylot powietrza, 9: tryb uśpienia, 10: ochrona przed zamarzaniem.
0...10
Fc Filter change Wyjście cyfroew wymiany filtra: pokazuje, czy filtr powietrza musi być wymieniony. 0/1
Error Error Analogowe wyjście błędu: pokazuje, czy występuje błąd: 0=brak błędu, 1=offline, 2=klapy zamknięte, 100-115=kody błędów Internorm.
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Hmax Maximum humidity Blok będzie próbował utrzymać wartość (Hi) poniżej ustawionej wartości. % 0...100 60
CO2max Maximum CO2 (air pollution) Blok będzie próbował utrzymać stężenie (CO2) poniżej ustawionej wartości. ppm 0...∞ 1000
Pet Presence extend time Rozpoczyna się od opadającego zbocza sygnału wejściowego (P). Przedłuża obecność o określony czas. s 0...∞ 900
Smt Sleep mode timeout Rozpoczyna się od opadającego zbocza sygnału wejściowego (Sm). Urządzenie pozostaje wyłączone przez określony czas. s 0...∞ 7200
Iva Intensive ventilation absence Wartość dla wentylatora, gdy obecność jest wyłączona i (Hi) jest większe niż parametr (Hmax) lub (CO2) jest większe niż parametr (CO2max).
Wentylacja intensywna zatrzymuje się, gdy (Hi) jest mniejsze niż (Hmax - 3%) lub (CO2) jest mniejsze niż (CO2max - 5%).
W trybie temperatury ta wartość jest używana jako maksymalna.
% 0...100 100
Bva Basic ventilation absence Wartość dla wentylatora w trybie automatycznym, gdy obecność jest wyłączona. W trybie temperatury wartość ta jest używana jako minimalna. % 0...100 10
Ivp Intensive ventilation presence Wartość dla wentylatora, gdy obecność jest włączona i (Hi) jest większa niż parametr (Hmax) lub (CO2) jest większa niż parametr (CO2max).
Intensywna wentylacja zatrzymuje się, gdy (Hi) jest mniejsza niż (Hmax - 3%) lub (CO2) jest mniejsza niż (CO2max - 5%).
$ W trybie temperatury ta wartość jest używana jako maksymalna.
% 0...100 60
Bvp Basic ventilation presence Wartość dla wentylatora w trybie automatycznym, gdy obecność jest włączona. W trybie temperatury ta wartość jest używana jako minimalna. % 0...100 20
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Koszty energii Koszty dostarczenia energii. Obiekty skonfigurowane jako 'drogo' będą żądane przez regulatory pomieszczeniowe tylko wtedy, gdy nie będą dostępne żadne źródła o wyższym priorytecie. -
Dozwolony tryb wywiewu/nawiewu Określa, czy wentylatorowi wolno wytworzyć podciśnienie w pomieszczeniu. Jeśli aktywny, blok programowy wentylatora dysponuje dodatkowym wejściem, które może aktywować tryb wyciągu. UWAGA: Jeśli w obszarze oddziaływania wentylatora znajdują się paleniska zależne od powietrza pomieszczeniowego (kominki), podciśnienie w pomieszczeniu może zaciągać dym do pomieszczenia! -
Kierunek wentylacji (bez wymiannika ciepła) Określa kierunek wentylacji, gdy wymiennik ciepła wentylatora Internorm jest wyłączony. Jeśli wymiennik ciepła jest aktywny, nie ma dominującego kierunku wentylacji, gdyż dolot i wyciąg działają symultanicznie. -
Przyporządkowany wentylator Wentylator, który jest połączony z blokiem. Urządzenia, które mogą być przyporządkowane:
Wentylator Internorm I-Tec
-
Błąd urządzenia

Jeśli jedna lub więcej klap wentylacji zgłasza się jako zamknięte, muszą one zostać ponownie otwarte, aby można było kontynuować pracę. Jeśli Twoje urządzenie zgłasza się jako offline, sprawdź zasilanie i sygnał bezprzewodowy. Dalsze informacje znajdziesz tutaj.


Interwał konserwacji / wymiany filtra

Filtry wentylatora należy wymieniać lub czyścić w regularnych odstępach czasu. Przy otwartym oknie widoczne są dwie pokrywy filtrów powietrza nawiewanego i wywiewanego. Pokrywę filtra można otworzyć paznokciem lub płaskim śrubokrętem. Na ramę należy wywierać pewien nacisk. Bardziej szczegółowe informacje na temat konserwacji można znaleźć tutaj.

Po serwisowaniu filtrów naciśnij jednocześnie przyciski + i - na panelu sterowania Internorm przez co najmniej 5 sekund, aby potwierdzić konserwację i zresetować ostrzeżenie.


Ochrona przed mrozem

Wentylacja Internorm ma własny program ochrony przed mrozem. Jeśli temperatura wewnątrz wentylatora jest zbyt niska, urządzenie przestanie działać automatycznie. Sterowanie ręczne nie jest możliwe w tym czasie. Przy temperaturach zewnętrznych poniżej -20°C wentylacja w systemie będzie widoczna jako niedostępna. Urządzenie może też przełączyć się w tryb ochrony przed mrozem wcześniej. Wszystko zależy od lokalizacji i stylu instalacji. Więcej informacji o ochronie przed mrozem znajdziesz na w rozdziale „Frostschutzregelung”.