Wentylator Internorm

Steruje wentylatorem Internorm w pomieszczeniu mieszkalnym na podstawie wilgotności powietrza, tempertury i CO2. Dla wspierania temperatury wentylator musi być przyporządkowany jako źródło w regulacji pomieszczenia. Poza tym wymagana jest zmienna systemowa 'Temperatura zewnętrzna'.

Wejścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Hi Wejście analogowe wilgotności powietrza wewnątrz: jeśli wilgotność powietrza przekracza parametr Hmax, następuje wzmożona wentylacja. Jeśli to wejście nie jest podłączone, wilgotność powietrza nie jest uwzględniania podczas regulacji. % 0…100
CO2 Weście analogowe zanieczyszczenia powietrza wewnątrz: gdy CO2 przekracza parametr CO2max, następuje wzmożona wentylacja. Jeśli wejście nie jest podłączone, zanieczyszczenie powietrza nie jest uwzględniane podczas regulacji. ppm 0…∞
Ts Wejście analogowe temperatury nadmuchu: temperatura napływającego powietrza. Używane dla wsparcia temperatury i ochrony przeciwzamrożeniowej. Jeśli to wejście nie jest podłączone, stosowana będzie wartość zmiennej systemowej „Temperatura zewnętrzna”. Jeśli również ta wartość nie jest dostępna, wsparcie dla temperatury będzie dezaktywowane. °
Iw Wejście cyfrowe kontaktu okiennego (ZAŁ.: okno otwarte, WYŁ.: okno zamknięte); gdy okno jest otwarte, wentylacja zostaje dezaktywowana. Cyfrowy 0/1
Mv Wejście cyfrowe do podłączenia czujnika ruchu. Wydłużenie czasu można określić poprzez parametr TH bloku. Cyfrowy 0/1
St Wejście cyfrowe STOP: wentylator zatrzymany tak długo, jak wejście jest aktywne Cyfrowy 0/1
Sl Wejście cyfrowe trybu uśpienia: wyłącza wentylację na czas ustawiony poprzez parametr TSl. Po tym czasie wentylacja ponownie się załącza. Cyfrowy 0/1
Tb Wejście cyfrowe TURBO: kończy regulację i ustawia wyjście na 100%. Cyfrowy 0/1
Ex Wejście cyfrowe wywiewu: kończy regulację i uruchamia wywiew na 100% wydajności UWAGA: To wejście może być używane tylko wtedy, gdy ustawienie bloku „Dozwolony tryb wywiewu/nawiewu” jest aktywowane. To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1
RF Potwierdź wymianę filtra: kasuje ostrzeżenie o filtrze. Powinno zostać wciśnięte po wymianie filtra. (To wejście nie jest dostępne we wszystkich konfiguracjach) To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1
RE Skwitowanie błędów: w przypadku aktywnych kodów błędów Internorm próba ponownego uruchomienia wentylatora (To wejście nie jest dostępne we wszystkich konfiguracjach) To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Hmax maksymalna wilgotność powietrza Wartość graniczna maksymalnej wilgotności powietrza: blok próbuje poprzez odpowiednią regulację utrzymać wilgotność powietrza we wnętrzu poniżej tej wartości. % 0…100 60
CO2max maksymalne zanieczyszczenie powietrza Maksymalne tolerowane zanieczyszczenie powietrza: blok próbuje utrzymać zawsze poziom zanieczyszczenia powietrza poniżej tej wartości. ppm 0…∞ 1000
TH Czujnik ruchu – czas podtrzymania Timer wydłużenia czasu uruchamiany przez opadające zbocze czujnika ruchu. Przedłuża obecność o zadany przedział czasu. s 0…∞ 900
TSl Tryb uśpienia – czas podtrzymania Timer wydłużenia czasu uruchamiany przez opadające zbocze wejścia trybu uśpienia. Utrzymuje wyłączenie urządzenia przez zadany przedział czasu. s 0…∞ 7200
Vi Intensywna wentylacja podczas nieobecności Intensywna wentylacja podczas nieobecności: przy wilgotności powietrza powyżej Hmax lub CO2 ponad CO2max wentylator dmucha z tą wydajnością. W trybie temperaturowym wartość ta stosowana jest jako maksimum. % 0…100 100
V Podstawowa wentylacja podczas nieobecności Podstawowa wentylacja podczas nieobecności: wentylator dmucha w trybie automatycznym podczas nieobecności z tą wydajnością. W trybie temperaturowym wartość ta stosowana jest jako minimum. % 0…100 10
VPi Intensywna wentylacja podczas obecności Intensywna wentylacja podczas obecności: przy wilgotności powietrza powyżej Hmax lub CO2 ponad CO2max wentylator dmucha z tą wydajnością. W trybie temperaturowym wartość ta stosowana jest jako maksimum. % 0…100 60
VP Podstawowa wentylacja podczas obecności Podstawowa wentylacja podczas obecności: wentylator dmucha w trybie automatycznym podczas obecności z tą wydajnością. W trybie temperaturowym wartość ta stosowana jest jako minimum. % 0…100 20
TO Czas nadpisywania Parametr czas nadpisywania: przyciski wentylatora Internorm uruchamiają timer nadpisywania na ten okres czasu (Ten parametr nie jest dostępny we wszystkich konfiguracjach) Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. s 0…∞ 7200

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
AQs Wyjście analogowe aktualnego statusu: podaje, dlaczego wentylator jest aktywny. To jest wyjście dla celów informacyjnych. 0: podstawowa wentylacja, 1: zwiększona wilgotność powietrza, 2: wsparcie dla temperatury, 3: zła jakość powietrza (CO2), 4: ręczne zatrzymanie, 5: otwarte okno, 6: Turbo ręcznie, 7: App ręcznie, 8: ręcznie wywiew, 9: tryb uśpienia, 10: ochrona przeciwzamrożeniowa. 0…10
Qft Wyjście cyfroew wymiany filtra: pokazuje, czy filtr powietrza musi być wymieniony. Cyfrowy 0/1
Qe Analogowe wyjście błędu: pokazuje, czy występuje błąd: 0=brak błędu, 1=offline, 2=klapy zamknięte, 100-115=kody błędów Internorm.

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Koszty energii Koszty dostarczenia energii. Obiekty skonfigurowane jako 'drogo' będą żądane przez regulatory pomieszczeniowe tylko wtedy, gdy nie będą dostępne żadne źródła o wyższym priorytecie.
Dozwolony tryb wywiewu/nawiewu Określa, czy wentylatorowi wolno wytworzyć podciśnienie w pomieszczeniu. Jeśli aktywny, blok programowy wentylatora dysponuje dodatkowym wejściem, które może aktywować tryb wyciągu. UWAGA: Jeśli w obszarze oddziaływania wentylatora znajdują się paleniska zależne od powietrza pomieszczeniowego (kominki), podciśnienie w pomieszczeniu może zaciągać dym do pomieszczenia.
Kierunek wentylacji (bez wymiannika ciepła) Określa kierunek wentylacji, gdy wymiennik ciepła wentylatora Internorm jest wyłączony. Jeśli wymiennik ciepła jest aktywny, nie ma dominującego kierunku wentylacji, gdyż dolot i wyciąg działają symultanicznie.
Przyporządkowany wentylator Wentylator, który jest połączony z blokiem. Urządzenia, które mogą być przyporządkowane: Wentylator Internorm I-Tec

 

Błąd urządzenia

Jeśli jedna lub więcej klap wentylacji zgłasza się jako zamknięte, muszą one zostać ponownie otwarte, aby można było kontynuować pracę. Jeśli twoje urządzenie zgłasza się jako offline, sprawdź zasilanie i sygnał bezprzewodowy.

 

Interwał konserwacji / wymiany filtra

Filtry wentylatora muszą być wymieniane lub czyszczone w regularnych interwałach konserwacji. Przy otwartym skrzydle okna widoczne są obie pokrywki filtra dla dopływu i wyciągu. Pokrywka filtra może zostać otwarta albo za pomocą paznokcia lub ostrożnie za pomocą płaskiego śrubokreta. Przy tym należy trochę nacisnąć w kierunku zewnętrznej strony ramy.