Sterownik wentylacji pomieszczenia

Steruje wentylatorem pojedynczego pomieszczenia mieszkalnego na podstawie wilgotności powiertrza, temperatury i CO2. Dla wspierania temperatury wentylator musi być przyporządkowany jako źródło w regulacji pomieszczenia. Poza tym wymagana jest zmienna systemowa 'Temperatura zewnętrzna'.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Hi Humidity indoor Wilgotność w pomieszczeniach % 0...100
CO2 CO2 indoor CO2 w pomieszczeniach ppm 0...∞
Sat Supply air temperature Służy do obsługi regulacji temperatury w połączeniu z inteligentnym regulatorem pomieszczeniowym oraz do ochrony przed zamarzaniem.
Jeśli to wejście nie jest podłączone, używana jest zmienna systemowa "Temperatura zewnętrzna". Jeśli ta zmienna nie jest dostępna, obsługa regulacji temperatury i ochrony przed zamarzaniem nie jest dostępna.
°
Dwc Door/window contact 1 = otwarty, 0 = zamknięty - 0/1
P Presence Obecność - 0/1
Off Off 1 = sterowanie zatrzymane i ustawione jako zablokowane - 0/1
Sm Sleep mode Wyłącza wentylację na czas ustawiony w parametrze (Smt). Po upływie tego czasu wentylacja zostaje wznowiona. - 0/1
B Boost Zatrzymuje regulację i ustawia wyjścia (F), (Fea) i (Fsa) na 100%, gdy 1. Wymiennik ciepła jest nadal sterowany automatycznie. - 0/1
Ex Exhaust air Zatrzymuje regulację i ustawia wyjścia (F) i (Fea) na 100%, gdy włączone. Wymiennik ciepła jest nadal sterowany automatycznie.
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Rtd Reset to default Resetuje parametry i ustawienia bloku do wartości domyślnych określonych w ustawieniu wstępnym bloku. - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
F Fan Połączony wentylator nawiewny i wywiewny. % 0...100
Fea Fan exhaust air Dedykowany wentylator powietrza wylotowego. % 0...100
Fsa Fan supply air Dedykowany wentylator powietrza nawiewanego. % 0...100
He Heat exchanger Wyjście (He) jest domyślnie zawsze włączone, można je wyłączyć ręcznie.
Gdy Inteligentny regulator pomieszczeniowy wymaga ogrzewania/chłodzenia, wyjście (He) jest wyłączane lub włączane ponownie, w zależności od zmiennej systemowej (temperatura zewnętrzna) lub wejścia (Sat).
- 0/1
S Status 0: Podstawowa wentylacja
1: Zwiększona wilgotność
2: Wspomaganie regulacji temperatury
3: Zła jakość powietrza (CO2)
4: Ręczne zatrzymanie
5: Otwarte okno/drzwi
6: Ręczny boost
7: Ręcznie w aplikacji
8: Ręczny wylot powietrza
9: Tryb uśpienia
10: Ochrona przed zamarzaniem
- 0...10
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Hmax Maximum humidity Blok będzie próbował utrzymać wartość (Hi) poniżej ustawionej wartości. % 0...100 60
CO2max Maximum CO2 (air pollution) Blok będzie próbował utrzymać stężenie (CO2) poniżej ustawionej wartości. ppm 0...∞ 1000
Pet Presence extend time Rozpoczyna się od opadającego zbocza sygnału wejściowego (P). Przedłuża obecność o określony czas. s 0...∞ 900
Smt Sleep mode timeout Rozpoczyna się od opadającego zbocza sygnału wejściowego (Sm). Urządzenie pozostaje wyłączone przez określony czas. s 0...∞ 7200
Iva Intensive ventilation absence Wartość dla wentylatora, gdy obecność jest wyłączona i (Hi) jest większe niż parametr (Hmax) lub (CO2) jest większe niż parametr (CO2max).
Wentylacja intensywna zatrzymuje się, gdy (Hi) jest mniejsze niż (Hmax - 3%) lub (CO2) jest mniejsze niż (CO2max - 5%).
W trybie temperatury ta wartość jest używana jako maksymalna.
% 0...100 100
Bva Basic ventilation absence Wartość dla wentylatora w trybie automatycznym, gdy obecność jest wyłączona. W trybie temperatury wartość ta jest używana jako minimalna. % 0...100 10
Ivp Intensive ventilation presence Wartość dla wentylatora, gdy obecność jest włączona i (Hi) jest większa niż parametr (Hmax) lub (CO2) jest większa niż parametr (CO2max).
Intensywna wentylacja zatrzymuje się, gdy (Hi) jest mniejsza niż (Hmax - 3%) lub (CO2) jest mniejsza niż (CO2max - 5%).
$ W trybie temperatury ta wartość jest używana jako maksymalna.
% 0...100 60
Bvp Basic ventilation presence Wartość dla wentylatora w trybie automatycznym, gdy obecność jest włączona. W trybie temperatury ta wartość jest używana jako minimalna. % 0...100 20
Fpt Frost protection temperature Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa od tej wartości, wentylacja zostanie zatrzymana, aby zapobiec uszkodzeniom. OSTRZEŻENIE: Jeśli nie ma odczytu temperatury zewnętrznej, to ta funkcja bezpieczeństwa nie działa! - -1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Koszty energii Koszty dostarczenia energii. Obiekty skonfigurowane jako 'drogo' będą żądane przez regulatory pomieszczeniowe tylko wtedy, gdy nie będą dostępne żadne źródła o wyższym priorytecie. - - -
Dozwolony tryb wywiewu/nawiewu Określa, czy wentylatorowi wolno wytworzyć podciśnienie w pomieszczeniu. Jeśli aktywny, blok programowy wentylatora dysponuje dodatkowym wejściem, które może aktywować tryb wyciągu. UWAGA: Jeśli w obszarze oddziaływania wentylatora znajdują się paleniska zależne od powietrza pomieszczeniowego (kominki), podciśnienie w pomieszczeniu może zaciągać dym do pomieszczenia! - - -
Maksymalna wymiana powietrza Podaj maksymalną wymianę powietrza, którą urządzenie wentylacyjne może zapewnić dla aktualnego pomieszczenia. Dane na ten temat znajdziesz w karcie danych producenta urządzenia. Ta wartość używana będzie dla optymalnej nastawy regulatora. m³/h 40