Odtwarzacz Audio

Za pomocą bloku odtwarzacza audio definiujesz strefę audio. Zwykle jest to pomieszczenie lub obszar budynku, dla którego wymagane jest audio. Blok jest wyposażony w wyjścia dla Audioserverów  lub Stereo Extension.

Można tworzyć Grupy tak, aby zapewnić jednolite wrażenia muzyczne przy otwartych kształtach pomieszczeń.

W większych pomieszczeniach kilka wyjść głośnikowych jest przypisanych do tego samego bloku odtwarzacza audio. Dla każdego wyjścia głośnikowego można określić, czy wysyła sygnał lewego lub prawego kanału, czy też sumę obu kanałów.

Film instruktażowy – Config

Film instruktażowy – obsługa w aplikacji

 

Spis treści


Wejścia 

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
V+ Głośność+ Zwiększ głośność o ustawiony rozmiar kroku (krok parametru). Podwójne kliknięcie wybiera następny ulubiony.
V- Głośność- Zmniejsz głośność o ustawiony rozmiar kroku (krok parametru). Podwójne kliknięcie wyłącza odtwarzacz.
V Głośność Ustaw głośność. Jeśli odtwarzacz jest wyłączony, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Play Play Odtwórz
Pause Pauza Pauza
P Obecność Wejście obecności
Prev Poprzedni Poprzedni tytuł
Next Następny Następny tytuł
Fav Ulubione Odtwarza ulubione z przypisanym identyfikatorem
Alarm Alarm Odtwórz dźwięk alarmu z głośnością alarmu
FireAlarm Alarm pożarowy Odtwórz dźwięk alarmu pożarowego z głośnością alarmu
Bell Dzwonek Odtwórz dzwonek z głośnością dzwonka
Buzzer Brzęczyk Odtwórz dźwięk alarmu z głośnością alarmu
Reset Reset Wyłącza odtwarzacz. Wszelkie dalsze operacje są blokowane, dopóki wejście jest aktywne.
Dis Zablokowanie Blokowanie wejść obiektów
DisP DisP Dezaktywuj wejście obecności. Tak długo, jak wejście jest aktywne, każda zmiana wartości na wejściu P jest ignorowana.
T5 T5 Używany jest przycisk 2 (głośniej, zmień ulubione) lub przycisk 5 (ciszej, wyłączony) Loxone Touch. Podwójne kliknięcie przycisku 3 również wyłącza odtwarzacz, chyba że zostanie dezaktywowany parametrem Roff
TTS TTS Zamiana tekstu na mowę z głośnością TTS

 


Wyjścia 

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Stereo LR Stereo Lewo & Prawo Wysyła pełny sygnał stereo
Qa Aktywny Odtwarzacz aktualnie gra
AQVol Głośność Aktualna głośność
RQ Strefa wyłączona Strefa wył. jest aktywowany przez resetowanie lub dwukrotne kliknięcie V- lub T5 (klawisz 3).
RaQ Wyjście opuszczenia pomieszczenia Opuszczenie pomieszczenia, aktywowany jest poprzez trzykrotne kliknięcie T5 (klawisz 3)
Stereo L Stereo Lewo Wysyła lewy kanał odtwarzanego sygnału stereo
Stereo R Stereo Prawy Wyprowadza prawy kanał odtwarzanego sygnału stereo

 


Parametry 

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Vd Głośność przy włączeniu Głośność podczas włączania odtwarzacza %
Sv Przyrost głośności Przyrost głośności przy V + / V- %
Va Minimalna głośność alarmu Minimalna głośność dźwięków alarmowych %
Vbe Minimalna głośność dzwonka Minimalna głośność dzwonka %
Vbu Budzik z minimalną głośnością Minimalna głośność budzika %
Vt Minimalna głośność tekstu Minimalna głośność tekstu %
Tdc Czas podwójnego kliknięcia Czas podwójnego kliknięcia s
ROff Zignoruj gest opuszenia pomieszczenia Zignoruj gest wyłączenia pokoju / domu za pomocą T5 (klawisz 3)
BuzzerFav Ulubiony pokój dla budzików ID pokoju ulubionego przez budzik, jeśli używana jest opcja Budzik Ulubione pomieszczenie

 


Właściwości 

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Player-ID Identyfikator odtwarzacza na Audioserverze
Akcja budzika Akcja, która powinna zostać wykonana przy aktywacji budzika

 


Przykładowe programowanie 

Poniższy rysunek przedstawia przykład programowania z Audioserverem i dwoma rozszerzeniami stereo:

11.1 audioplayer example.png

W pierwszym bloku odtwarzacza audio w salonie zastosowano 2 wyjścia głośnikowe stereo Audioservera, czyli 2 pary głośników. Ponieważ jest to to samo pomieszczenie lub obszar, używany jest do tego blok odtwarzacza audio. Stereofoniczne wyjście LR wyprowadza oba kanały, a połączone wyjście (ALR) przekazuje je do Audioservera. W samym urządzeniu kanały są wyprowadzane do odpowiednich zacisków dla lewego i prawego głośnika.

Drugi blokt odtwarzacza audio w sypialni został użyty z wyjściem stereo Stereo Extension 1, czyli parą głośników.

Jeden z nich został rozdzielony i podłączony do dwóch bloków odtwarzacza audio w kuchni i ogrodzie. Używane rozszerzenie stereo 2 kanały, więc tylko jeden głośnik jest w pokoju.
Ponieważ głośniki są podłączone do wyjścia stereo LR modułu, każdy pojedynczy głośnik odbiera cały sygnał stereo, chociaż efekt stereo jest tutaj tracony. (Downmix)

Do każdego modułu podłączany jest Loxone Touch odpowiedniego pomieszczenia w celu obsługi zgodnie ze standardem przycisków Loxone; w zależności od życzenia klienta stosowany jest czujnik obecności, tutaj w salonie i kuchni.


Możliwe zastosowania wyjść stereo L i R 

Wyjścia stereo L i stereo R modułu wysyłają tylko sygnał odpowiedniego kanału.
Poniższe przykłady pokazują możliwe zastosowania:

Przykład 1: Zmienił się profil użytkowania pokoju, dlatego lewy i prawy muszą zostać zamienione..
Można tu użyć rozdzielonego wyjścia stereo. Prawe wyjście głośnikowe jest następnie podłączane do wyjścia stereo L modułu i odwrotnie. Oto jak można zmienić kanały bez konieczności wprowadzania zmian w okablowaniu:

11.1 audioplayer LR example1

Przykład 2: W pomieszczeniu używana jest nieparzysta liczba (3,5,7 …) głośników..
Dodatkowy głośnik również mógłby być zasilany pełnym sygnałem stereo, ale jeśli np. znajduje się po lewej stronie pomieszczenia, sensowne jest podanie do niego tylko lewego sygnału:

11.1 audioplayer LR example2

Przykład 3: W przypadku różnych rozszerzeń stereo tylko pojedyncze wyjścia głośnikowe są wolne, ale wymagana jest strefa stereo.
Podłącz Stereo L do dowolnego oddzielnego wyjścia jednego rozszerzenia, a Stereo R do oddzielnego wyjścia drugiego, łącząc w ten sposób wyjścia:

11.1 audioplayer LR example3

Przykład 4: Duża sala wyposażona jest w wiele głośników.
W tym przypadku korzystne może być zainstalowanie rozszerzeń stereo dla głośników oddzielnie po odpowiedniej stronie pomieszczenia. Następnie połącz wszystkie wyjścia rozszerzeń stereo po lewej stronie z wyjściem stereo L modułu odtwarzacza audio. To samo dzieje się analogicznie po prawej stronie:

11.1 audioplayer LR example4


Interfejs web i aplikacja 

Po zapisaniu konfiguracji w Miniserverze i ponownym uruchomieniu, bloki Odtwarzacz Audio są dostępne w odpowiednich pokojach.

Opcje wyboru muzyki są dostępne po kliknięciu bloku w aplikacji lub w interfejsie użytkownika:

11.1 audioplayer visu.png

Przeglądaj i wybierz internetowe stacje radiowe albo dodaj swoje konto Spotify lub lokalizację sieciową. Utwórz ulubione dla każdego pokoju, aby mieć do nich szybki dostęp.

Używając standardu przycisków Loxone Touch , dwukrotne kliknięcie prawego górnego przycisku spowoduje przełączenie między tymi ulubionymi.


Radio internetowe 

Internetowa usługa radiowa TuneIn oferuje liczne stacje radiowe i podcasty. Możesz wyszukiwać stacje w aplikacji lub interfejsie użytkownika i dodawać je do ulubionych. Aby to zrobić, kliknij ikonę menu (3 kropki) i wybierz Zapisz jako ulubione.

radiosearch


Spotify 

Integracja ze Spotify umożliwia odtwarzanie muzyki ze Spotify lub list odtwarzania bezpośrednio na Audioserverze. Pamiętaj, że wymagane jest konto Spotify Premium.

spotifyadd

W aplikacji Loxone kliknij Spotify, a następnie kliknij Dodaj konto Spotify. Zostaniesz przekierowany na stronę Spotify. Zaloguj się na swoje konto Spotify i potwierdź dostęp do swojego konta przez Audioserver.

Z usługi można teraz korzystać.


Biblioteka 

Pliki audio, które są dostępne na lokalnych dyskach lub urządzeniach w sieci są wyświetlane w bibliotece:

library

W poniższych sekcjach wyjaśniono, jak dodać źródła dźwięku.


Pliki na nośnikach USB 

Do portu USB na Audioserverze można podłączyć urządzenia pamięci masowej USB zawierające pliki audio. Szczegóły dotyczące obsługiwanych napędów i formatów audio są opisane w arkuszu danych Audioservera. Dyski twarde o poborze mocy większym niż 500 mA należy podłączać do zewnętrznego źródła zasilania.

Po podłączeniu dysku USB pliki audio na dysku są wyświetlane w bibliotece w aplikacji lub w interfejsie użytkownika.

Zwróć uwagę, że lokalne pliki serwera audio są dostępne tylko w blokach odtwarzacza audio, które są połączone z tym serwerem audio.
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swojej biblioteki muzycznej z wielu serwerów audio, dodaj pliki do biblioteki za pośrednictwem centralnego udziału sieciowego, np. na serwerze NAS.


Pliki na Audioserverze 

Pliki mogą być również przechowywane na karcie SD Audioservera. Dostęp do folderów można uzyskać za pośrednictwem adresu sieciowego SMB dostarczonego przez Audioserver.

W systemie Windows można uzyskać do nich dostęp, wprowadzając adres IP lub nazwę hosta Audioservera w Eksploratorze Windows w następującym formacie: \\192.168.1.7 lub \\nazwa hosta

AS share exp ip

Dostęp do przestarzałego protokołu SMB1 nie jest obsługiwany. Może być konieczna zmiana dwóch wpisów rejestru w systemie Windows 10 na następujące wartości:

regsmb

Folder Library na karcie SD może służyć do przechowywania plików audio, które można następnie odtwarzać z biblioteki. Należy pamiętać, że karta SD ma ograniczony rozmiar i prędkość. W przypadku większych kolekcji muzycznych zalecamy użycie dysku USB lub dostępu sieciowego.

Folder Event_Sounds na karcie SD zawiera pliki audio z dźwiękami systemowymi, takimi jak dzwonek do drzwi, budzik lub dźwięki alarmu. Dźwięki systemowe można zmienić, zastępując te pliki. Nowe pliki muszą pasować do oryginalnej nazwy i formatu pliku i zastępować oryginalne.

Folder usb jest widoczny po podłączeniu napędu USB do Audioservera. Pozwala to na dodawanie lub usuwanie plików na dysku USB.

Folder Updates jest zarezerwowany do ręcznego przesyłania pliku aktualizacji.

Te foldery lokalne są przeznaczone tylko do łatwego zarządzania i konserwacji, a nie do wykorzystania jako dysk sieciowy do dodania do biblioteki na innych serwerach audio.

Zwróć uwagę, że lokalne pliki Audioservera są dostępne tylko w blokach odtwarzacza audio, które są połączone z tym Audioserverem. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swojej biblioteki muzycznej z wielu serwerów audio, dodaj pliki do biblioteki za pośrednictwem centralnego miejsca sieciowego, np. na serwerze NAS.


Pliki z miejsc sieciowych 

Do biblioteki można dodać dyski sieciowe SMB. Wystarczy raz dodać określony udział, będzie on wtedy dostępny na wszystkich Audioserverach lub odtwarzaczach audio.
Aby to zrobić, kliknij Biblioteka w aplikacji, a następnie ikonę menu w prawym górnym rogu (trzy kropki), a następnie wybierz Dodaj folder sieciowy.

Otworzy się następujące okno. Wprowadź informacje dotyczące dysku sieciowego:

setup share pre

Na koniec kliknij Dodaj, po czym pliki zostaną zaimportowane i będą gotowe do odtwarzania z biblioteki.

Dostęp do przestarzałego protokołu SMB1 nie jest obsługiwany.


Line In 

Analogowe wejście audio (Line In) Audioservera można również wybrać jako źródło. Kliknij symbol koła zębatego po prawej stronie pola wyszukiwania, aby wyświetlić wejście liniowe. Można go wtedy użyć:

linein