Inteligentny regulator pomieszczeniowy

Inteligentny regulator pomieszczeniowy utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu i automatycznie przełącza między ogrzewaniem a chłodzeniem
Opcjonalnie można skonfigurować różne źródła ogrzewania lub chłodzenia, takie jak sterowniki klimatu i moduły wentylatorów.

Blok oferuje tryb komfortu z różnymi regulowanymi temperaturami ogrzewania i chłodzenia, które można również zmienić za pomocą wizualizacji.
Dostępny jest interfejs do programowania ustawionych temperatur.

Poza zaplanowanymi czasami temperatury Komfort, temperatura Eco jest aktywna w celu oszczędzania energii, automatycznie dostosowując nastawę do niższej temperatury pomieszczenia dla ogrzewania (Eco Min) i wyższej temperatury pomieszczenia dla chłodzenia (Eco Max).

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Mode Mode 0=Automatycznie zgodnie z harmonogramem: Ogrzewanie lub chłodzenie w oparciu o bieżącą temperaturę i temperatury zadane.
1=Automatycznie zgodnie z harmonogramem: Ogrzewanie tylko w razie potrzeby; wyjścia chłodzące nieaktywne.
2=Automatycznie według harmonogramu: Chłodzenie tylko w razie potrzeby; wyjścia zacieniające aktywne, wyjścia grzewcze wyłączone.
3=Stała wartość zadana: Temperatura zadana określona przez wejście (ϑt), ogrzewanie lub chłodzenie na podstawie bieżącej temperatury i temperatur zadanych.
4=Stała wartość zadana: tylko ogrzewanie; temperatura zadana określona przez wejście (ϑt); wyjścia chłodzenia i zacieniania nieaktywne.
5=Stała wartość zadana: tylko chłodzenie; temperatura zadana określona przez wejście (ϑt); wyjścia chłodzenia i zacieniania aktywne; wyjścia ogrzewania nieaktywne.
- 0...5
ϑt Target temperature Temperatura docelowa w trybie stałej wartości zadanej °
ϑc Current room temperature Aktualna temperatura w pomieszczeniu °
Dwc Door / window contact 0 = zamknięte, 1 = otwarte;
Tylko dla trybów automatycznych (0-2)!
Jeśli aktualna temperatura zewnętrzna jest niższa (podczas ogrzewania) lub wyższa (podczas chłodzenia) niż aktualna temperatura w pomieszczeniu, system przełącza się na "Off" (Ochrona budynku) po opóźnieniu zgodnie z parametrem (Ddwc) na tak długo, jak okno pozostaje otwarte.
Wejście jest uważane za zamknięte tylko wtedy, gdy wszystkie podłączone okna są zamknięte.
- 0/1
C Comfort Uruchamia "Komfort", gdy jest włączony (rosnące zbocze) i aktywuje timer (Cet), gdy jest wyłączony (opadające zbocze). Po upływie czasu (Cet) ustawiony tryb automatyczny będzie kontynuowany.
Temperatura jest utrzymywana na poziomie (ϑch) w przypadku ogrzewania lub (ϑcc) w przypadku chłodzenia.
Przycisk obecności w aplikacji uruchamia tryb "Komfort" do czasu wprowadzenia następnego harmonogramu, ale maksymalnie przez 48 godzin.
- 0/1
E Eco Uruchamia "Eco", gdy jest włączony (narastające zbocze) i aktywuje timer (EBpet), gdy jest wyłączony (opadające zbocze).
Po upływie timera (Et) ustawiony tryb automatyczny będzie kontynuowany. Jeśli timer (EBpet) ma wartość 0, timer działa do następnej zmiany w harmonogramie.
Temperatura jest utrzymywana na poziomie ϑch-ϑeh (Eco Min) w przypadku ogrzewania lub ϑcc+ϑec (Eco Max) w przypadku chłodzenia.
- 0/1
Bp Building protection Uruchamia ochronę budynku, gdy wejście jest włączone (narastające zbocze) i aktywuje timer (EBpet), gdy jest wyłączone (opadające zbocze).
Grzanie/chłodzenie jest używane tylko do utrzymania temperatury powyżej ϑfp (ochrona przed zamarzaniem) lub poniżej ϑhp (ochrona przed nagrzewaniem).
Po upływie czasu (EBpet) ustawiony tryb automatyczny będzie kontynuowany.
Jeśli (EBpet) ma wartość 0, timer działa do następnej zmiany w harmonogramie.
- 0/1
P Presence Przedłuża tryb komfort, gdy jest włączony i aktywuje timer (Pet), gdy jest wyłączony (opadające zbocze).
Jeśli Eco jest obecnie aktywny, timer komfortu jest uruchamiany po 30 minutach ciągłego ruchu / obecności.
Po (Pet) wygasa, ustawiony tryb automatyczny będzie kontynuowany.
- 0/1
Off Off Impuls: Timery uruchomione przez wejścia (C), (E), (Bp) lub (P) są anulowane. Timery uruchamiane poprzez interfejs użytkownika pozostają aktywne.
On = Blok jest zablokowany, a wszystkie wyjścia ogrzewania i chłodzenia ustawione na 0.
W interfejsie użytkownika używana jest nazwa podłączonego czujnika.
- 0/1
DisP Disable presence Wyłącza wejście (P), gdy 1. - 0/1
ϑo Outdoor temperature Używana przez wejście (Dwc).
Jeśli to wejście nie jest podłączone, używana jest zmienna systemowa "Temperatura zewnętrzna".
Jeśli zmienna "Temperatura zewnętrzna" nie jest dostępna, wyświetlana jest wartość -1000.
°
Rtd Reset to default Resetuje parametry i ustawienia bloku do wartości domyślnych określonych w ustawieniu wstępnym bloku. - 0/1
Wyjścia

Użyte wyjścia wpływają na wyświetlanie w interfejsie użytkownika.

Jeśli używane jest ustawienie "Enable PWM Outputs", wyjścia H, C i HC są włączane/wyłączane zgodnie z parametrem (Pwm).
Dla wyjść źródłowych PWM można aktywować w oknie dialogowym "Wybór źródła" bloku.

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
H Heating Wyjście dla zaworów lub siłowników, które mogą tylko ogrzewać. - 0...10
C Cooling Wyjście dla zaworów lub siłowników, które mogą tylko chłodzić. - 0...10
HC Heating/Cooling Wyjście dla zaworów lub siłowników, które mogą ogrzewać i chłodzić. - 0...10
H1-3 Heating source 1-3 Wyjścia źródła dla zaworów lub siłowników, które mogą tylko ogrzewać, do użytku ze źródłem ogrzewania dostarczonym przez blok sterownika klimatu. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. - 0...10
C1-3 Cooling source 1-3 Wyjścia źródła dla zaworów lub siłowników, które mogą tylko chłodzić, do użytku ze źródłem chłodzenia zapewnianym przez blok sterownika klimatu. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. - 0...10
HC1-3 Heating/Cooling source 1-3 Wyjścia źródła dla zaworów lub siłowników, które mogą ogrzewać i chłodzić, do użytku ze źródłem ogrzewania i chłodzenia zapewnianym przez blok sterownika klimatu. To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. - 0...10
Shd Shading demand Można podłączyć do wejścia Sps bloku funkcyjnego Automatycznego zacieniania w celu wsparcia chłodzenia:
- Włącza się, gdy tylko bieżąca temperatura jest wyższa niż (ϑsc) w trybie chłodzenia.
- Włącza się, gdy tylko bieżąca temperatura jest wyższa niż (ϑsh) w trybie ogrzewania.
- 0/1
HCm Heating / Cooling mode Aktualny tryb:
1 = tryb ogrzewania, -1 = tryb chłodzenia
-
Error Error Aktywne tak długo, jak długo występuje jeden z następujących błędów:
- Temperatura przekracza temperaturę ochrony przed zamarzaniem (ϑfp) / temperaturą (ϑhp).
- Bieżąca temperatura różni się od temperatury docelowej o co najmniej 2,7°C po ogrzaniu lub schłodzeniu. Program Miniservera musi być uruchomiony przez co najmniej 20 minut, aby to wyjście było aktywne.
- 0/1
TxErr Error text Zawiera opis zaistniałego błędu. - -
ϑt Target temperature Temperatura zadana °
Om Current operating mode Bieżące ID trybu pracy harmonogramu. -
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Uwaga:
Niektóre wartości domyślne różnią się, ponieważ zależą od typu ustawionego pomieszczenia.

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
ϑch Temperature comfort heating Absolutna temperatura komfortowa w trybie ogrzewania. ° 21
ϑcc Temperature comfort cooling Absolutna temperatura komfortowa w trybie chłodzenia. ° 23
ϑeh Temperature eco heating Temperatura Ogrzewanie Eco w stosunku do temperatury Ogrzewanie komfortowe.
Temperatura docelowa (Eco Min) = ϑch - ϑeh.
° 0.5...∞ 2
ϑec Temperature eco cooling Temperatura Chłodzenie Eco w stosunku do temperatury Chłodzenie komfortowe.
Temperatura docelowa (Eco Max) = ϑcc + ϑec.
° 0.5...∞ 2
ϑsh Temperature shading heating Powyżej tej temperatury w trybie ogrzewania aktywowane jest zacienianie. ° 25
ϑsc Temperature shading cooling Powyżej tej temperatury w trybie chłodzenia aktywowane jest zacienianie. ° 22
ϑfp Temperature frost protection Temperatura bezwzględna ochrony przed zamarzaniem.
Wartość musi być co najmniej o 3° niższa niż (ϑch).
° 5
ϑhp Temperature heat protection Temperatura bezwzględna ochrony cieplnej.
Wartość musi być co najmniej o 3° wyższa niż (ϑcc).
° 28
Vs Valve standstill Maksymalny czas przestoju siłownika w dniach.
Jeżeli siłownik nie wykona ruchu w ustawionym czasie, zostanie automatycznie ruszone.
Czas powinien być ustawiony zgodnie z zaleceniami producenta!
d 14
Cet Comfort extend time Gdy wejście (C) ma wartość 0 (opadające zbocze), temperatura komfortowa zostaje przedłużona o ustawiony czas. s 3600
EBpet Eco / Building protection extend time Gdy wejście (E) lub (Bp) ma wartość 0 (opadające zbocze), Eco/ochrona budynku zostaje przedłużona na ustawiony czas. s 3600
Pet Presence extend time Gdy wejście (P) ma wartość 0 (opadające zbocze), temperatura komfortowa zostaje przedłużona o ustawiony czas. s 1800
Hs Heating up speed Czas potrzebny na zwiększenie temperatury w pomieszczeniu o 1°. Jeśli wartość wynosi 0, używana jest wartość uzyskana z regulatora temperatury pokojowej. min 0
Cs Cooling down speed Czas potrzebny na obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1°. Jeśli wartość wynosi 0, używana jest wartość uzyskana z regulatora temperatury pokojowej. min 0
Pwm PWM interval Czas cyklu włączenia-wyłączenia, gdy wyjście jest skonfigurowane jako PWM.
Wartość 0: automatyczne określanie odstępu na podstawie aktualnej szybkości ogrzewania.
W tym przypadku odstęp PWM będzie wynosił od 10 minut (1°/min) do 60 minut (0,1°/min i wolniej).
Odstęp jest pełnym cyklem włączania/wyłączania. Przy obliczonym otwarciu 80% wyjście PWM będzie włączone przez 80% czasu trwania PWM.
Minimalny czas trwania wynosi 1 minutę.
min 0...1440 0
Ddwc Delay door/window contact Opóźnienie aktywacji ochrony budynku po otwarciu okna / drzwi. s 0...∞ 300
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Wpisy historii Liczba wpisów w historii sterowania.
0: Historia jest wyłączona
Historia sterowania śledzi istotne zmiany od momentu uruchomienia programu.
0...100 20
Wykorzystaj wszystkie skonfigurowane źródła jednocześnie Jeśli ta opcja jest wybrana, zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie wysyłane będą do wszystkich powiązanych bloków. W przeciwnym wypadku tylko do pierwszego dostępnego źródła i wszystkich następnych skonfigurowanych jako 'tanie' dla tego trybu. - -
PWM wyjścia Jeśli zaznaczono, wyjścia H, C i HC są wykorzystywane jako wyjścia PWM - -
Harmonogram Zarządzanie temperaturą podczas grzania i chłodzenia - -
Konfiguracja źródeł sonfiguruj dostępne źródła ogrzewania/chłodzenia.
Można dodać obsługiwane źródła, nadać im priorytety i ustawić dla każdego źródła ogrzewanie/chłodzenie/PWM
- -
Monitorowanie temperatury Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany, jeśli wystąpi duża różnica między temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą docelową, co może wskazywać na możliwe błędy w systemie ogrzewania/chłodzenia. - -
Przykład zastosowania

Poniższy przykład pokazuje blok w prostym programowaniu:

Aktualna temperatura pomieszczenia przekazywana jest do bloku funkcjonalnego przez wejście (ϑc). Styk okienny na (Dwc) umożliwia blokowi funkcyjnemu reagowanie na otwarte okna. Czujnik obecności jest podłączony do wejścia (P), aby aktywować temperaturę komfortową bez harmonogramu.

Siłowniki są podłączone do wyjścia (H), więc to pomieszczenie może być tylko ogrzewane.
Wyjście (Shd) może zażądać wsparcia zacienienia na bloku automatycznego zacieniania, zgodnie z temperaturami określonymi w parametrach (ϑsh) i (ϑsc).

W tym przykładzie blok nie może jeszcze mieć bezpośredniego wpływu na źródło energii, takie jak ogrzewanie/chłodzenie, tylko temperatura w pomieszczeniu jest sterowana za pomocą siłowników. Dzięki zastosowaniu dodatkowych bloków (sterownik wentylacji, sterownik HVAC, inteligentny sterownik temperatury, mieszacz lub dodatkowa logika, możliwa jest pełna integracja systemu grzania/chłodzenia.


Automatyczny proces ogrzewania i schładzania

Regulator uruchamia proces grzania i chłodzenia z wyprzedzeniem, aby osiągnąć temperaturę zadaną na początku wejścia ustawionego harmonogramu.
Czas rozpoczęcia zależy od różnicy między temperaturą zadaną a rzeczywistą oraz od czasu, jaki jest potrzebny, aby pomieszczenie osiągnęło temperaturę zadaną.

Blok automatycznie uczy się czasu potrzebnego na ogrzanie lub ochłodzenie pomieszczenia podczas pracy. Wykorzystywana jest mediana z ostatnich 8 operacji grzania i chłodzenia.

Jeżeli nie zarejestrowano jeszcze żadnych operacji grzania lub chłodzenia, regulator stosuje wartość 600 min/°C dla grzania i 120 min/°C dla chłodzenia.
Operacja grzania lub chłodzenia może zatem rozpocząć się zbyt wcześnie lub zbyt późno, w zależności od rodzaju systemu.

Prędkość można również ustawić ręcznie za pomocą parametrów (Hs) i (Cs). W takim przypadku blok nadal uczy się w tle rzeczywistych prędkości, ale ich nie używa.
Jeśli (Hs) lub (Cs) zostaną ustawione z powrotem na automatyczne (wartość 0), wyuczone wartości są ponownie używane.


Konfigurowalne źródła ogrzewania i chłodzenia

Można skonfigurować do 3 źródeł ogrzewania/chłodzenia. Blok wysyła swoje zapotrzebowania do tych źródeł w zależności od konfiguracji. dla każdego źródła można skonfigurować zdolność do ogrzewania lub do chłodzenia. Jeśli dane źródło jest skonfigurowane tylko dla ogrzewania, również w razie potrzeby nie będzie wysyłane do niego zapotrzebowanie na chłodzenie. Dla każdego trybu ustawiana jest następnie swobodnie konfigurowalna lista priorytetów. Zapotrzebowania wysyłane są w kolejności wg tej listy. Następuje przejście do pierwszego źródła na liście, które może dostarczyć wymaganą energię (ogrzewanie/chłodzenie). Jeśli ustawiony jest parametr "Równocześnie użyj wszystkich źródeł", zapotrzebowanie zostanie wysłane również do wszystkich następnych źródeł, w przeciwnym przypadku tylko dodatkowo do tych, które skonfigurowane są jako "korzystne" dla danego trybu. Dostępne źródła będą cyklicznie sprawdzane, aby móc reagować na zmiany podczas aktywnej pracy.


Wyjścia źródeł

Dla każdego źródła są do dyspozycji wyjścia dla ogrzewania, chłodzenia i ogrzewania+chłodzenia. Wyjścia źródła ustawiają wartość regulacji dopiero wtedy, gdy źródło znajduje się w tym samym trybie, tzn. ogrzewania lub chłodzenia. W przypadku systemów, które są zdolne do ogrzewania i chłodzenia (jak wentylacje lub pompy ciepła), zapobiega się przez to pogorszeniu sytuacji w pomieszczeniu. Jeśli próg załączenia Sterownika klimatu nie zostałby osiągniety, może zostać wymuszone minimalne otwarcie do czasu wyłączenia urządzenia po upływie minimalnego czasu pracy.


Temperatura zewnętrzna

Temperatura zewnętrzna, jeśli jest dostępna, jest odczytywana automatycznie ze zmiennych systemowych. Gdy okno jest otwarte, blok przechodzi do ochrony budynku tylko wtedy, gdy temperatura zewnętrzna wpłynęłaby negatywnie na bieżący proces grzania/chłodzenia.


Nadwyżka ogrzewania / chłodzenia docelowej temperatury

Jeżeli wejście Eh lub Ec jest aktywne na przyporządkowanym sterowniku klimatu (ogrzewania/chłodzenia), temperatura docelowa ogrzewania lub chłodzenia jest ustawiana na wartość średnią pomiędzy dwoma temperaturami komfortu.


Zmiany w wydaniu 12.1

W odpowiedzi na popularne prośby i dzięki zdobytemu doświadczeniu, blok został zaktualizowany do wersji 12.0 i 12.1.
Aktualizacja powoduje następujące zmiany w porównaniu do wcześniejszych wersji:

2 temperatury komfortowe
Istnieją teraz dwie temperatury komfortowe, jedna dla ogrzewania i jedna dla chłodzenia. Jeżeli temperatura RZECZYWISTA spadnie poniżej temperatury komfortu ogrzewania, sterowanie przechodzi w tryb ogrzewania. Jeśli temperatura komfortu chłodzenia zostanie przekroczona, system przełącza się w tryb chłodzenia. Tak zwana „strefa pływająca” leży pomiędzy temperaturą komfortu chłodzenia i grzania. Temperatura komfortu chłodzenia jest z konieczności wyższa niż temperatura ogrzewania. Usunięto parametr Td (dozwolone odchylenie), wartość jest wykorzystywana podczas konwersji istniejących bloków na nową wersję w celu odpowiedniego ustawienia temperatury komfortu chłodzenia i ogrzewania.

Dezaktywacja grzania/chłodzenia
Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na chłodzenie, ale nie ma możliwości chłodzenia, ponieważ żadne źródło (regulator HVAC, sterownik wentylacji) nie dostarcza mocy chłodniczej, regulator nie przełącza się na w pełni automatyczny tryb chłodzenia. Jeśli źródło zgłasza, że chłodzenie jest możliwe, regulator pokojowy również może chłodzić.

Zacienianie
Dodano dwa nowe parametry, które służą do aktywacji zacieniania (Temperatura ogrzewania zacienienia i Temperatura chłodzenia zacienienia). Umożliwiają one określenie temperatury w pomieszczeniu, przy której aktywowane jest wyjście zacieniające Shd. Bieżący tryb określa, czy używana jest temperatura chłodzenia czy ogrzewania. Opcja "Użyj nasłonecznienia" została usunięta z regulatora pomieszczeniowego i przeniesiona do bloku automatycznego zacieniania. Wyjście Shd z regulatora pomieszczeniowego jest teraz aktywowane niezależnie od nasłonecznienia. Automatyczne zacienianie w bloku automatycznego zacieniania za pośrednictwem Sps jest teraz aktywowane tylko wtedy, gdy aktywna jest także zmienna systemowa "Nasłonecznienie" (pod warunkiem, że opcja "Wykorzystaj nasłonecznienie" jest włączona).

Aktywacja wpisów harmonogramu przez obecność
Od teraz możliwe jest, aby wpisy harmonogramu były aktywowane tylko wtedy, gdy jest obecność/ruch w pomieszczeniu. Opcję tę można włączyć dla wpisu z opcją "Aktywacja przez obecność". Wpisy harmonogramu, które mają włączoną tę opcję, są aktywowane poprzez wejście (P) regulatora pomieszczeniowego.

Aktywacja trybu komfortowego przez obecność bez wprowadzania harmonogramu
Jeśli w pomieszczeniu jest aktualnie włączony tryb Eco, a obecność/ruch zostaną wykryte przez 30 min, tryb komfortowy zostanie automatycznie włączony na czas obecności/ruchu + parametr (Pet).

Nazewnictwo
Dla wejść i parametrów temperatury, fizyczny znak temperatury (ϑ) jest teraz używany do odróżnienia temperatury od czasu (T). Tryb ekonomiczny jest teraz nazywany trybem eco.


Historia

W interfejsie użytkownika można wyświetlić historię bloku funkcyjnego.
Maksymalnie można wyświetlić 100 wpisów.
Po ponownym uruchomieniu lub zapisaniu w Miniserverze historia zostanie wyczyszczona.