Harmonogram

Niezależny od dnia programator z dowolnie ustawianymi czasami przełączania i trybami pracy.
Zegar sterujący może być używany cyfrowo (wł. / Wył.) Lub analogowo.
Podwójne kliknięcie na blok otwiera okno edycji, w którym można zdefiniować czasy przełączania.
Aktywacja remanencji (symbol baterii) przywraca poprzedni stan po awarii zasilania.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Act Activate Jeśli w wejściu ustawiono opcję "Wymagana aktywacja", jest ono aktywowane tylko dodatkowym impulsem na tym wejściu, gdy wejście jest aktywne. 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Rtd Reset to default Resetuje parametry i ustawienia bloku do wartości domyślnych określonych w ustawieniu wstępnym bloku. 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
O Output Cyfrowy: 0 lub 1
Analogowy: Wartość domyślna lub wartość wpisu.
-
Om Number of active operating mode. Numer aktywnego trybu pracy. -
On Pulse when On Impuls po włączeniu - 0/1
Off Pulse when Off Impuls przy wyłączeniu - 0/1
Rt Remaining time Pozostały czas timera uruchomionego w aplikacji. s 0...∞
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
Am Automatic mode 0 = Automatyczny
1 = Ręczny przez parametr (Mm)
- 0/1 0
Mm Manual mode Ręczne ustawianie trybu pracy. - 0
Don On-duration of output (O) Jeśli ustawiona jest opcja "wymagana aktywacja", czas, przez jaki wartość wyjścia jest włączona (O), jest ograniczony do tego czasu.
0=wyłączona
s 0...∞ 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Zastosuj jako wyjście cyfrowe Jeśli zaznaczone, analogowe wyście będzie używane jako wyjście cyfrowe. -
Czasy Harmonogramy uprawnień czasowych do bloków funkcyjnych używanych do kontroli dostępu, takich jak System dostępu NFC Code Touch lub Kontrola dostępu. Zmiany dotyczą wszystkich użytkowników i grup użytkowników skonfigurowanych do korzystania z tego harmonogramu. -
Opis dla stanu aktywnego Ten tekst będzie wyświetlany w aplikacji zamiast 'Aktywny'. -
Opis nieaktywności Ten tekst będzie wyświetlany w aplikacjach zamiast 'Nieaktywny'. -
Harmonogram cyfrowy/analogowy

Jeśli timer jest używany cyfrowo, wyjście (O) jest włączone podczas czasu przełączania. W przypadku zastosowania analogowego na wyjściu (O) w czasie przełączania jest wyprowadzana określona wartość.


Konieczna aktywacja

Jeśli pole wyboru (wymagana aktywacja) jest aktywne, aby aktywować wyjście (O), na wejście (Act) w czasie przełączania musi zostać przyłożony dodatkowy impuls. Jeśli w ciągu czasu przełączania na wejście (Off) zostanie przyłożony impuls, wyjście (O) zostanie przedwcześnie wyłączone.


Tryb ręczny

Jeśli parametr (Am) ma wartość 1, aktywowany jest tryb ręczny. Jeśli wartość parametru (Mm) zmieni się na 4, timer sterujący będzie pracował z czasem przełączania <Tryb pracy>(4).


Diagram czasowy