Harmonogram

Użycie

Kontrolowane czasowo parametry przełączania i wartości zadanej można realizować za pomocą modułu harmonogramu. Oprócz zwykłych dni tygodnia można również zdefiniować własne czasy przełączania dla dni ustawowo wolnych od pracy i innych trybów pracy.

Harmonogram może być używany cyfrowo (on / off) lub analogowo.

Ten element można wykorzystać w wizualizacji, co oznacza, że ​​czasy przełączania można łatwo dostosować za pomocą aplikacji.

Podstawowe programowanie

Ustawienia – cyfrowe

Dwukrotne kliknięcie bloku otwiera okno edycji, w którym można zdefiniować czasy przełączania. Teraz użyj lewego przycisku myszy, aby kliknąć żądany czas rozpoczęcia, przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij w prawo, aż do żądanego czasu wyłączenia, a następnie zwolnij przycisk myszy. Czas harmonogramu jest teraz zaznaczony na zielono.

W zaznaczonym czasie wyjście (AQ) jest aktywowane

Informacje na temat harmonogramu można znaleźć w połączeniu z trybami pracy tutaj.

Harmonogram – analogowy

Harmonogram można również wykorzystać do wyprowadzania wartości analogowych. Aby użyć analogowego harmonogramu, należy dezaktywować pole „Użyj jako wyjścia cyfrowego” w oknie właściwości.

Dwukrotne kliknięcie bloku otwiera okno edycji, w którym można zdefiniować czasy przełączania. Teraz użyj lewego przycisku myszy, aby kliknąć żądany czas rozpoczęcia, przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij w prawo, na żądany czas wyłączenia, a następnie zwolnij przycisk myszy. Czas przełączania jest teraz zaznaczony na zielono.
W przeciwieństwie do cyfrowo używanego harmonogramu można teraz zdefiniować wartość, która ma być wyprowadzana na wyjściu (AQ) w czasie przełączania. Wartość standardowa jest wysyłana poza czasami przełączania.

Dodatkowe funkcje

Dodatkowa aktywacja

W dolnej części okna edycji znajduje się pole wyboru „Konieczna aktywacja”. Jeśli to pole wyboru jest aktywne, należy podać dodatkowy impuls na wejście (Tr) w czasie przełączania, aby zegar aktywował wyjście (AQ).

Jeśli na wejściu (R) pojawi się impuls (reset) w czasie przełączania, wyjście (AQ) jest przedwcześnie dezaktywowane.

Jest to przydatne na przykład podczas kontrolowania drzwi wejściowych sklepu.
Brak pracownika (np. Z powodu choroby) – drzwi pozostają zamknięte!

Aktualny tryb jest wyprowadzany na wyjściu (AQm). Numer trybu jest także wyświetlany w oknie edycji w nawiasach za trybem.

Tryb ręczny

Na przykład, jeśli parametr (A) jest ustawiony na 1, a wartość „4” jest przypisana do parametru (M), harmonogram działa zgodnie z ustawieniami trybu 4 (wartość w nawiasach). W naszym przypadku jest wtorek.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tr Trigger (wyzwalacz) Wyzwalacz (trigger) – wymagany tylko wtedy, gdy ustawiono 'Wymagana aktywacja' Cyfrowy 0/1
R Reset Przeprowadza reset aktywowanego okna czasowego i ustawia (Q) na 0 tak długo, jak (R)jest aktywne. Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1
A Automatyczny Tryb automatyczny 0 = aktywny, 1 = tryb ręczny Cyfrowy 0/1
M Tryb ręczny Wybór w trybie ręcznym Tryb, który zostanie aktywowany, gdy parametr 'A' jest aktywny 0
T Czas trwania impulsu wyjściowego (AQ) Czas trwania impulsu na wyjściu (AQ), gdy ustawiono 'Wymagana aktywacja'. Jeśli wartość jest różna od 0, wyjście (AQ) aktywowane będzie tylko na zadany czas s 0…∞ 0

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
AQ Wyjście harmonogramu (cyfrowe lub analogowe). W przypadku zastosowania jako harmonogram cyfrowy, ma wartość 1 w czasie trwania ustawionego czasu załączenia. W przypadku zastosowania analogowego, podawana będzie tutaj wartość analogowa.
AQm Aktualny tryb pracy
Qon Impuls przy początku czasu załączenia Cyfrowy 0/1
Qoff Impuls przy zakończeniu czasu załączenia Cyfrowy 0/1
AQmt Wyjście timera (postały czas). Timer może zostać uruchomiony poprzez wizualizację. Po upłynięciu tego czasu przywrócona zostanie normalna praca wg czasów przełączeń. s 0…∞

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Zastosuj jako wyjście cyfrowe Jeśli zaznaczone, analogowe wyście będzie używane jako wyjście cyfrowe.
Opis dla stanu aktywnego Ten tekst będzie wyświetlany w aplikacji zamiast 'Aktywny'.
Opis nieaktywności Ten tekst będzie wyświetlany w aplikacjach zamiast 'Nieaktywny'.
Harmonogram czasowy Czasy przełączania są używane dla czasów dostępu w blokach uprawnień

 

Przykład

W tym przykładzie została utworzona nowa pozycja kalendarza o nazwie „Czas zimowy” i połączona ze zdefiniowanym przez użytkownika trybem pracy „Czas zimowy” (wybieranym w opcji Typ).

Następnie nowo utworzony tryb pracy został dodany jako nowy wiersz w harmonogramie i zdefiniowano czas przełączania. Jeśli znacznik wyboru jest ustawiony na „Konieczna aktywacja”, wejście wyzwalające musi otrzymać impuls, aby aktywować czas przełączania.

„Impuls zmierzchu” można znaleźć pod „czasami” w drzewie peryferyjnym. Jeśli ten impuls zostanie aktywowany, zegar włącza się i włącza się oświetlenie choinki. O 23:30, zgodnie z ustawieniem harmonogramu, choinka jest  wyłączana.