Audio centralny

Ten centralny blok może być używany do sterowania kilkoma modułami audio razem.
Funkcje, które mogą być używane zależą od połączonych modułów, takich jak Odtwarzacz Audio lub Strefa Music servera i są ustawiane za pomocą ich parametrów.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
TgZ Toggle Zone Włącza i wyłącza strefę - 0/1
Zon Zone On Włączenie (trigger) strefy - 0/1
Zoff Zone Off Wyłączenie (trigger) strefy
Podczas odtwarzania listy odtwarzania naciśnięcie przycisku Play spowoduje ponowne rozpoczęcie odtwarzania na początku tytułu.
- 0/1
V+ Volume+ Zwiększenie głośności o wartość ustawioną w parametrze (Vsts).
Dwukrotne kliknięcie powoduje wybranie następnego elementu Ulubionych.
- 0/1
V- Volume- Zmniejszanie głośności o wartość ustawioną w parametrze (Vsts).
Dwukrotne kliknięcie wyłącza odtwarzacz.
- 0/1
V Set volume Jeśli przypisane odtwarzacze audio są ustawione na różne głośności, to przy zmianie głośności tylko najgłośniejsze odtwarzacze przyjmują nową wartość; wszystkie inne odtwarzacze postępują odpowiednio, ale zachowują stosunek głośności. % 0...100
S+ Casatunes Music Server: Next Source Uruchom następne źródło - 0/1
Loxone Music Server: Next zone favorite Uruchom następną strefę ulubioną
Jeśli ostatnio dokonano wyboru zdefiniowanego przez użytkownika, odtwarzana jest ulubiona strefa pierwsza.
- 0/1
Audioserver: Next zone favorite Uruchom następną strefę ulubioną
Jeśli ostatnio dokonano wyboru zdefiniowanego przez użytkownika, odtwarzana jest ulubiona strefa pierwsza.
- 0/1
Play Play - 0/1
AIs Casatunes Music Server: Source Wejście analogowe źródła
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
-
Loxone Music Server: Zone favorite Wejście analogowe ulubionej strefy
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0...8
Pause Pause - 0/1
Stop Stop playback Wejście (trigger) zatrzymujące odtwarzanie
Podczas odtwarzania listy odtwarzania naciśnięcie przycisku Play spowoduje wznowienie odtwarzania na początku tytułu.
- 0/1
Shuffle Shuffle Wejście (trigger) załączające odtwarzanie losowe
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Repeat Repeat Wejście analogowe powtarzania
0 = wył., 1 = powtarzanie playlisty na okrągło, 2 = powtarzanie aktualnego utworu
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0...2
Sleep Sleep timer input Strefa zostanie po upływie czasu Ts wyciszona i wyłączona
Timer wyłączania resetowany jest przez przedwczesne wyłączenie strefy (Off, Pause, Stop, R).
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
TTS Text to Speech input Wejście Text-to-Speech (zamiana tekstu na mowę)
Maksymalna długość tekstu 400 znaków
- -
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
Next Next track Następny utwór - 0/1
Prev Previous track Poprzedni utwór - 0/1
T5 T5 control Przycisk 2 : Zwiększenie głośności; podwójne kliknięcie rozpoczyna odtwarzanie lub wybiera następny ulubiony utwór
Przycisk 5 : Zmniejszenie głośności; podwójne kliknięcie wstrzymuje odtwarzanie
Przycisk 3: podwójne kliknięcie aktywuje (2C); potrójne kliknięcie aktywuje (3C); (Roff) = 0: wstrzymuje odtwarzanie
-
DisPc Disable periphery control Wyłącza wejścia V+, V-, V, Play, Pause, P, Prev, Next, Fav, Bell, Buzzer, T5, TTS, BTp, gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Kontrola poprzez interfejs użytkownika jest nadal możliwa.
- 0/1
DisP Disable presence Dopóki to wejście jest aktywne, wszelkie zmiany wartości na wejściu (P) są ignorowane. - 0/1
Alarm Alarm Odtwarza dźwięk alarmu o głośności ustawionej w parametrze (Va). - 0/1
FireAlarm Fire alarm Odtwarza dźwięk alarmu pożarowego o głośności ustawionej w parametrze (Va). - 0/1
Bell Bell Odtwarza dźwięk dzwonka do drzwi z głośnością ustawioną w parametrze (Vbell). - 0/1
Buzzer Buzzer Uruchamia działanie budzika określone we właściwościach. Jeśli wybrana jest akcja "Dzwonek budzika", dźwięk budzika jest odtwarzany z głośnością ustawioną w parametrze (Vbuzzer). - 0/1
Rtd Reset to default Resetuje parametry i ustawienia bloku do wartości domyślnych określonych w ustawieniu wstępnym bloku. - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Tdc Time double-click Czas dwukrotnego kliknięcia s 0...10 0.35
Roff Ignore room off command Ignorowanie wyłączenia pomieszczenia / wyłączenia domu przez T5 (przycisk 3) - 0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Wybór Wszystkimi wybranymi strefami Music Servera i odtwarzaczami audio można sterować razem. -
Programowanie podstawowe

Dwukrotne kliknięcie na blok spowoduje otwarcie poniższego okna, w którym można połączyć żądane bloki audio:

Polecenia centralne nie są blokowane przez aktywne wejście (DisPc) w odpowiednim bloku funkcyjnym. Jeżeli blok funkcjonalny jest wykorzystywany w bloku centralnym, jest to sygnalizowane symbolem centralnym na odpowiednim bloku.
Funkcje, które mogą być wykorzystywane w bloku centralnym, zależą od połączonych bloków i są ustawiane za pomocą ich parametrów. Jeśli blok funkcyjny nie obsługuje danej funkcji, nie można nią sterować.