Status bouwsteen

Toepassing

Met de programmacomponent Status kunt u door de gebruiker gedefinieerde statusteksten en symbolen visualiseren.

Bovendien kan hij worden gebruikt voor beslissingslogica.

Basisprogrammering

Door dubbel te klikken op de bouwsteen kan het bewerkingsvenster worden geopend.

In dit dialoogvenster kunnen voorwaarden worden gedefinieerd alsook de informatie die moet worden weergegeven wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

De volgorde van de items is belangrijk. Zodra aan alle voorwaarden in een regel is voldaan, worden de overige regels eronder niet meer gecontroleerd en wordt de uitvoer van deze regel uitgevoerd.

Voorwaarden

Er kunnen maximaal 4 voorwaarden per regel worden ingevoegd.

Een voorwaarde bestaat uit: geselecteerde ingang, vergelijkingsoperator, waarde

Als aan ALLE voorwaarden in een regel is voldaan, worden de volgende statustekst, statuswaarde en het symbool weergegeven in de visualisering en bij de uitgangen.

Mogelijke soorten voorwaarden

Vergelijkingsoperator Voorwaarde correct wanneer:
== de geselecteerde ingang gelijk is aan de waarde
> de geselecteerde ingang groter is dan de waarde
>= de geselecteerde ingang groter is dan of gelijk aan de waarde
< de geselecteerde ingang kleiner is dan de waarde
<= de geselecteerde ingang kleiner is dan of gelijk aan de waarde
!= de geselecteerde ingang niet gelijk is aan de waarde
*= de geselecteerde ingang de waarde bevat
!* de geselecteerde ingang de waarde niet bevat
: de geselecteerde ingang begint met de waarde
!: de geselecteerde ingang niet begint met de waarde

Mogelijke uitvoer

Algemeen zijn er 3 uitvoermogelijkheden:

  1. Symbool: Hier kunnen voorgedefinieerde symbolen worden geselecteerd. Het symbool wordt dan in de visualisering weergegeven.
  2. Statustekst: Hier is tekstuitvoer mogelijk. De tekst wordt later weergegeven op uitgang TQ en in de visualisering.
  3. Statuswaarde: Hier kunnen analoge waarden worden uitgevoerd. De waarde wordt op uitgang AQ getoond.

Bij de statustekst kan de waarde die beschikbaar is op de ingang, verder worden verwerkt. Daartoe moet op de plaats waar later de waarde van de ingang moet staan, een plaatsbewaarder worden ingevoegd. Hierna volgt een lijst van alle mogelijkheden om de beschikbare waarde verder te verwerken:

Plaatsbewaarder Werkwijze Voorbeeld Gebeurtenis voorbeeld (AI1 = 5,382)
<vX> X = ingangsnummer (bijv.: <v1>) De waarde die aanwezig is op de ingang, wordt op deze plaats ingevoegd in de tekst. De buitentemperatuur bedraagt <v1> graden. De buitentemperatuur bedraagt 5,382 graden.
<vX.Y> X = ingangsnummer (bijv.: <v1>) De waarde die aanwezig is op de ingang, wordt op deze plaats in de tekst met Y decimalen ingevoegd. De buitentemperatuur bedraagt <v1.2> graden. De buitentemperatuur bedraagt 5,38 graden.
<vX.Y*Z> X = ingangsnummer (bijv.: <v1>) De waarde die aanwezig is op de ingang, wordt vermenigvuldigd met Z en op deze plaats in de tekst met Y decimalen ingevoegd. De buitentemperatuur bedraagt <v1.2*3> graden. De buitentemperatuur bedraagt 16,15 graden.
<vX.Y/Z> X = ingangsnummer (bijv.: <v1>) De waarde die aanwezig is op de ingang, wordt gedeeld door Z en op deze plaats in de tekst met Y decimalen ingevoegd. De buitentemperatuur bedraagt <v1.2/3> graden. De buitentemperatuur bedraagt 1,79 graden.
<vn> Naam van de statuscomponent Onze statuscomponent heet “<vn>” Onze statuscomponent heet “Buitentemperatuur
<vX.t> Tijdstip van de verandering van ingang X De laatste temperatuursverandering was <v1.t> De laatste temperatuursverandering was 2016-12-22 16:31:24.
<vX.d> Berekent de analoge waarde op ingang X om naar een EIB-datum. De actuele datum is <vX.d> De actuele datum is 2005-00-00
<vX.m> Berekent de analoge waarde op ingang X om naar een EIB-tijd. De actuele datum is <vX.m> De actuele tijd is 00:00:05

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AI1 Analoge ingang 1 De analoge ingang kan verder worden verwerkt in de component.
AI2 Analoge ingang 2 De analoge ingang kan verder worden verwerkt in de component.
AI3 Analoge ingang 3 De analoge ingang kan verder worden verwerkt in de component.
AI4 Analoge ingang 4 De analoge ingang kan verder worden verwerkt in de component.

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
TQ Statustekst De actuele statustekst die het gevolg is van de voorwaarden. Tekst
AQ Analoge waarde De actuele statuswaarde die het gevolg is van de voorwaarden.