Zwembadsturing

Toepassing

De functiebouwsteen Zwembadsturing kan worden gebruikt om het Aquastar Air 6-weg ventiel aan te sturen.

In de bouwsteen zijn talrijke veiligheidsfuncties geïmplementeerd, zodat bijvoorbeeld de filterpomp pas wordt geactiveerd wanneer het ventiel de doelpositie heeft bereikt. Dit geldt ook voor het afvoerventiel. Dit wordt alleen geopend indien vereist, zodat niet nodeloos water wordt verkwist.

Op de Aquastar Air vindt u bovendien 3 relaisuitgangen, die bijvoorbeeld voor de filterpomp kunnen worden gebruikt.

Als u de Aquastar Air nog niet heeft aangeleerd, vindt u >>hier<< een handleiding daaromtrent.

Basisprogrammering

BEDRIJFSMODI

Alle bedrijfsmodi behalve “Buiten bedrijf” kunnen via ingang AQm worden geactiveerd.

Buiten bedrijf” is actief zolang een duursignaal (signaal > 500 ms) op de resetingang staat.

 • Automatisch (standaardbedrijf volgens schakeltijden)

  • Gebruikt de in de schakelklok ingestelde cycli.
  • Wanneer een handmatige cyclus (ingangen Vfi – Vdr) wordt gestart, heeft die voorrang. Na beëindiging van de handmatige cyclus gaat het geplande proces weer normaal verder volgens de schakelklok.
  • Laat automatische temperatuurregeling toe.
  • Handmatige veranderingen van de ventielpositie SMVp, pomp SMIp en afvoerventiel SMIdv worden genegeerd.
 • Servicemodus (voor onderhouds- en controledoeleinden)

  • Laat handmatige sturing van het ventiel via de ingangen SMVp, SMIp en SMIdv toe
  • Starten van handmatige cycli
  • Handmatige sturing van filterpomp en afvoerventiel
  • Handmatige sturing van verwarmings- en koelingsvrijgave via de app
  • Schakelklok wordt genegeerd
  • Actief tot de user weer omschakelt naar automatisch bedrijf
  • Temperatuurregeling wordt genegeerdIn deze modus zijn wederzijdse vergrendelingen en veiligheidsfuncties gedeactiveerd. Het moet worden vermeden dat bijvoorbeeld de filterpomp ingeschakeld is wanneer het ventiel in beweging is, want daardoor kan het ventiel beschadigd raken. Deze modus dient om de verschillende functies te controleren.
 • Buiten bedrijf

  • alle ingangen (ook commando’s van de app) en de schakelklok worden genegeerd
  • Ventielpositie wordt op ontlasten gezet
  • aan het einde van deze modus wordt een reset gegeven (dalende flank op de reset-ingang)

SCHAKELKLOK VOOR AUTOMATISCH BEDRIJF

 • Planbare cycli (altijd met pomp):
  • Filteren
  • Terugspoelen + aansluitend naspoelen
  • Circuleren
 • Duur voor filteren en circuleren is vrij instelbaar. Tijd van de terugspoelcyclus ligt om veiligheidsredenen vast (wordt door de parameter bepaald)
 • Wanneer de pomp door de temperatuurregeling werd gestart en het ventiel op circuleren staat, heeft een geplande cyclus toch voorrang

TEMPERATUURREGELING

 • Zorgt ervoor dat de nominale temperatuur voor de dag wordt bereikt.
 • Stuurt de uitgangen “Verwarmings-” of “Koelingsvrijgave” aan.
 • De “Eco”-ingang kan deze beide uitgangen in de automatische modus echter oversturen (verwarming/koeling wordt daardoor gedeactiveerd). Deze ingang kan worden gebruikt om het zwembad alleen op te warmen wanneer er een energieoverschot van de PV-installatie is.
 • In de automatische modus wordt de verwarmings- of koelingsvrijgave alleen gegeven wanneer ook door het ventiel een vrijgave wordt gegeven -> de filterpomp moet draaien
 • In de servicemodus wordt deze veiligheid genegeerd.
 • Wanneer er verwarmings- of koelingsaanvraag is en er geen cyclus actief is, wordt de filterpomp geactiveerd en gaat het ventiel naar circuleren.

In volautomatisch bedrijf wordt om middernacht beslist of er moet worden verwarmd of gekoeld. Als de watertemperatuur om middernacht onder de nominale temperatuur min hysterese ligt, wordt verwarmd. Als de watertemperatuur om middernacht boven de nominale temperatuur plus hysterese ligt, wordt gekoeld.

Wanneer de nominale temperatuur wordt gewijzigd, wordt deze beslissing ook overdag geactualiseerd.

Mogelijke modi:

 • Volautomatisch (verwarmen of koelen met regeling van nominale waarde; er wordt rekening gehouden met Eco)
 • Automatisch verwarmen (verwarmen met regeling van nominale waarde; er wordt rekening gehouden met Eco)
 • Automatisch koelen (koelen met regeling van nominale waarde; er wordt rekening gehouden met Eco)
 • Handmatig verwarmen (verwarming permanent ingeschakeld)
 • Handmatig koelen (koeling permanent ingeschakeld)
 • Uit

CYCLI

 • Filteren:

  • Filterpomp aan
  • Afvoerventiel gesloten
  • Na het verstrijken van de ingestelde tijd wordt ook nog de vertraging afgewacht
  • Verwarmingsvrijgave ventiel (als verwarmen vereist is)
 • Terugspoelen + schoonspoelen

  • Verloop: Terugspoelen -> gaat naar schoonspoelen -> Schoonspoelen -> gaat naar filteren
  • Filterpomp aan (niet tijdens positieverandering)
  • Afvoerventiel tijdens cyclus geopend. De filterpomp wordt pas na 60 seconden geactiveerd, zodat het ventiel voldoende tijd heeft om open te gaan.
 • Circuleren

  • Filterpomp aan
  • Afvoerventiel gesloten
  • Na het verstrijken van de ingestelde tijd wordt ook nog de vertraging afgewacht
 • Leegmaken

  • Filterpomp aan
  • Afvoerventiel tijdens de cyclus geopend

Met uitzondering van de terugspoel- + schoonspoelcyclus blijft het ventiel na elke cyclus in dezelfde positie om nodeloos waterverlies door draaien van het ventiel te voorkomen.

Visualisering

Om de component te kunnen gebruiken, moet hij in de instellingen worden gekoppeld aan een Aquastar Air.

Selecteer daartoe de programmacomponent en kies in de eigenschappen de voordien aangemaakte Aquastar Air.

Bovendien kunt u de twee analoge ingangen hier van een opschrift voorzien als u ze in de visualisering wilt weergeven.

Door dubbelklik op de component gaat u naar de schakelklok van de zwembadsturing. Hier kunt u de gewenste tijden voor diverse cycli opgeven. Deze tijden kunnen ook in de visualisering worden aangepast.

De programmering kan variëren en is afhankelijk van het feit of u bijvoorbeeld een afdekking, vulpeilmeting, tegenstroominstallatie of andere specifieke sensoren heeft voorzien. Ook de visualisering van de app wordt dienovereenkomstig aangepast en er worden alleen functies gevisualiseerd die worden gebruikt.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Am Bedrijfsmodus 1 = automatisch, 2 = service 1 – 2
ATc Temperatuurregelmodus 0 = uit

1 = Volautomatisch (verwarmen of koelen met regeling van nominale waarde; er wordt rekening gehouden met Eco)

2 = Automatisch verwarmen (verwarmen met regeling van nominale waarde; er wordt rekening gehouden met Eco)

3 = Automatisch koelen (koelen met regeling van nominale waarde; er wordt rekening gehouden met Eco)

4 = Handmatig verwarmen (verwarming permanent ingeschakeld)

5 = Handmatig koelen (koeling permanent ingeschakeld)

0 – 5
Eco Spaarbedrijf Eco = 1 schakelt de twee ingangen Qh en Qc (verwarmings- en koelingsvrijgave) uit. De automatische modus wordt daardoor overstuurd. 0/1
T Ingestelde temperatuur Analoge ingang voor de gewenste watertemperatuur °C
AI Actuele watertemperatuur Analoge ingang voor de actuele watertemperatuur °C
WI Actueel vulpeil Analoge ingang voor het actuele vulpeil (dient voor de visualisering) cm
Cp Positie van de afdekking Analoge ingang voor de positie van de afdekking: 0,0 = open; 1,0 = gesloten 0,0-1,0
Sm Tegenstroominstallatie Ingang voor de tegenstroominstallatie. Dient voor de visualisering, de waarde wordt direct op uitgang AQsm doorgegeven. De ingang is digitaal of analoog, afhankelijk van de schakeling van uitgang AQsm.
AI1 Bijkomende analoge ingang Vrij benoembare analoge ingang voor de visualisering (bijv. voor pH-waarde). Naam en eenheid worden gedefinieerd in de eigenschappen van de component.  –
AI2 Bijkomende analoge ingang Vrij benoembare analoge ingang voor de visualisering (bijv. voor kwaliteit). Naam en eenheid worden gedefinieerd in de eigenschappen van de component.
Vfi Filtercyclus start Puls start de filtercyclus:

 • Filterpomp aan (uitgang Qp)
 • Afvoerventiel gesloten
 • Na het verstrijken van de ingestelde tijd (parameter Tf) wordt ook nog de vertraging (parameter Dv) afgewacht.
 • Verwarmingsvrijgave ventiel (alleen wanneer verwarmen vereist is)
0/1
Vbw Terugspoelcyclus start Puls start de terugspoelcyclus:

 • Verloop: Terugspoelen (voor de duur van parameter Tb) -> Schoonspoelen (voor de duur van parameter Tr) -> Filteren (voor de duur van parameter Tf)
 • Filterpomp (uitgang Qp) aan (niet tijdens positieverandering)
 • Afvoerventiel geopend
0/1
Vci Circuleercyclus start Puls start de circuleercyclus:

 • Filterpomp aan (uitgang Qp)
 • Afvoerventiel gesloten
 • Na het verstrijken van de ingestelde tijd (parameter Tc) wordt ook nog de vertraging (parameter Dv) afgewacht.
 • Verwarmingsvrijgave ventiel (uitgang Qh, alleen wanneer verwarmen vereist is)
0/1
Vdr Leegmaakcyclus start Puls start de leegmaakcyclus:

 • Filterpomp aan (uitgang Qp)
 • Afvoerventiel geopend
0/1
SMVp Ventielpositie (alleen in servicemodus) Selectie van de ventielpositie (er wordt geen cyclus gestart, alleen mogelijk in de servicemodus (ingang Am = 2)):

0 = Filteren

1 = Terugspoelen

2 = Schoonspoelen

3 = Circuleren

4 = Gesloten

5 = Leegmaken

0-5
SMIp Pomp (alleen in servicemodus) Digitale ingang om de filterpomp in de servicemodus te activeren. 0/1
SMIdv Afvoerventiel (alleen in servicemodus) Digitale ingang om het afvoerventiel in de servicemodus te activeren. 0/1
Ie Foutingang Bij puls wordt het zwembadventiel in een fouttoestand geplaatst. Foutuitgang Qe gaat naar Aan en in de app wordt de fout aangegeven.
Alle functies van het ventiel worden geblokkeerd.
De fout wordt door een puls naar reset of via de app bevestigd.
0/1
R Reset Een puls activeert een normale reset:

 • Bedrijfsmodus Automatisch wordt geactiveerd
 • Temperatuur regelmodus volautomatisch wordt geactiveerd
 • Tegenstroominstallatie wordt uitgeschakeld
 • Actieve cyclus wordt geannuleerd
 • Ventiel wordt in filterpositie gezet
 • Filterpomp wordt uitgeschakeld
 • Afvoerventiel wordt (blijft) gesloten

Continu signaal plaatst het zwembad buiten bedrijf.

0/1
Dis Kinderbeveiliging Blokkeert alle ingangen van de programmacomponent (kinderbeveiliging) 0/1

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring
H Hysterese Hysterese voor de temperatuurregeling (om te voorkomen dat de uitgangen Qh en Qc continu in- en uitschakelen)
Dv Vertragingsduur Vertragingsduur van het ventiel, en nalooptijd van de filterpomp na cyclus met verwarming of koeling (om bijv. oververhitting te vermijden, wordt het water nog in beweging gehouden)
Tf Duur filtercyclus Duur van de filtercyclus
Tb Duur terugspoelcyclus Duur van de terugspoelcyclus
Tr Duur schoonspoelcyclus Duur van de schoonspoelcyclus
Tc Duur circuleercyclus Duur van de circuleercyclus
Td Duur leegmaakcyclus Duur van de leegmaakcyclus

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring
Qh Verwarmingsvrijgave Uitgang voor de verwarming wordt enkel ingeschakeld wanneer de filterpomp werkt.
Qc Koelingsvrijgave Uitgang voor de koeling wordt enkel ingeschakeld wanneer de filterpomp werkt.
AQm Status bedrijfsmodus Actuele bedrijfsmodus:

0 = Buiten bedrijf

1 = Automatisch

2 = Service

AQtc Actuele temperatuurregelmodus Actuele temperatuurregelmodus:

0 = uit

1 = Volautomatisch (verwarmen of koelen met regeling van nominale waarde; er wordt rekening gehouden met Eco)

2 = Automatisch verwarmen (verwarmen met regeling van nominale waarde; er wordt rekening gehouden met Eco)

3 = Automatisch koelen (koelen met regeling van nominale waarde; er wordt rekening gehouden met Eco)

4 = Handmatig verwarmen (verwarming permanent ingeschakeld)

5 = Handmatig koelen (koeling permanent ingeschakeld)

Qcta Cyclus gestart door temperatuurregeling Als de actuele circuleercyclus ten gevolge van een verwarmings- of koelingsbehoefte werd gestart, wordt deze uitgang ter informatie op 1 gezet.
AQt Actuele gewenste temperatuur Actuele gewenste temperatuur van het water (zelfde waarde als op ingang T)
AQwl Actueel vulpeil Actueel vulpeil (zelfde waarde als op ingang AQwl)
Qco Afdekking openen Pulsuitgang voor afdekking openen. Als de knop in de visualisering wordt bediend, wordt op de uitgang een puls gegeven.
Qcc Afdekking sluiten Pulsuitgang voor afdekking sluiten. Als de knop in de visualisering wordt bediend, wordt op de uitgang een puls gegeven.
AQsm Tegenstroominstallatie Uitgang voor tegenstroominstallatie (zelfde waarde als op ingang AQsm). Kan digitaal en analoog worden gebruikt.
QVfi Status filtercyclus 1 = Filtercyclus actief.
QVbw Status terugspoelcyclus 1 = Terugspoelcyclus actief.
QVci Status circuleercyclus 1 = Circuleercyclus actief.
QVdr Status leegmaakcyclus 1 = Leegmaakcyclus actief.
AQVct Resterende tijd Geeft aan hoelang de actuele cyclus nog actief is.
QVd Status nalooptijd 1 = Filterpomp is wegens de nalooptijd (parameter Dv) nog actief
AQVp Ventielpositie Actuele positie van het ventiel:

-1 = Ventiel in beweging / onbekende positie

0 = Filteren

1 = Terugspoelen

2 = Schoonspoelen

3 = Circuleren

4 = Gesloten

5 = Leegmaken

Qp Filterpomp Digitale uitgang voor de filterpomp.
Qdv Afvoerventiel Digitale uitgang voor het afvoerventiel.
Qe Fout status uitgang Digitale foutuitgang gaat bij puls of aan-signaal naar Ie geactiveerd
Is actief tot een aan reset of tot aan bevestiging via de app.

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld hebben we een zwembad met vulpeilmeting, zwembadafdekking en verwarming als uitgangspunt gebruikt.