Formule

Toepassing

Met deze functiebouwsteen kunnen mathematische rekentaken worden gerealiseerd. Toepassingen zijn bijvoorbeeld vulpeilberekening van een watertank, diverse complexe berekeningen …

Basisprogrammering

Aan de 4 ingangen (AI1-AI4) kunt u variabelen koppelen die bij de berekening kunnen worden gebruikt.

De formule kunt u in de eigenschappen van de component invoeren. De vier ingangen worden geadresseerd met I1, I2, I3, I4. Het resultaat wordt aangeboden op uitgang AQ.

Als een verboden rekenbewerking wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld delen door 0), wordt op uitgang TQ een overeenkomstige foutmelding gegeven.

ONDERSTEUNDE FUNCTIES

Functie Beschrijving
+ Optellen
Aftrekken
* Vermenigvuldigen
/ Delen
^ Macht
PI Cirkelgetal PI ( ~3,14 )
ABS Bedragfunctie
SQRT Vierkantswortel
SINH Sinus hyperbolicus
COSH Cosinus hyperbolicus
TANH Tangens hyperbolicus
LN Natuurlijk logaritme voor het grondtal e
LOG Logaritme voor grondtal 10
EXP Exponentiële functie
SIN Sinus
COS Cosinus
TAN Tangens
ARCSIN Boogsinus
ARCCOS Boogcosinus
ARCTAN Boogtangens
RAD Hoekweergave in boogmaten (2PI)
DEG Hoekweergave in graadmaten (360°)
SIGN Signumfunctie (= voortekenfunctie)

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AI1-AI4 Analoge ingang 1-4 Ingangen voor de analoge waarden waarmee een berekening moet worden uitgevoerd.

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ analoge uitgang Uitgang met het resultaat van de berekening
TQ Tekstuitgang fout Tekst die bijvoorbeeld bij een verboden rekenbewerking (delen door 0) wordt uitgevoerd.

Programmeervoorbeeld

In ons voorbeeld willen we de waarde van ingang 2 verhogen met 10 en vervolgens delen door de sinus van ingang 1.
Onze formule is in dit geval (I2+10)/sin(I1).

Voorbeeld „SIN“ Functie

De waarde van AI1 zal in een Sin waarde omgezet worden. Ingave in het formuleveld: SIN(I1*(PI/180))