Automatische jaloezie geïntegreerd

Deze functiebouwsteen dient om een zonnewering aan te sturen. Een zongeoptimaliseerde sturing is eveneens in de bouwsteen geïntegreerd.

Basisfunctie

Met de bouwsteen Automatische jaloezie kunt u een jaloeziesturing realiseren.

Naast handmatige bediening is ook een volautomatische zongeoptimaliseerde automatische zonnewering in de bouwsteen geïntegreerd. De automatische functie is gericht op een maximale helderheid in de ruimte en vermijden van directe zonnestralen.

In combinatie met de component Intelligente ruimteregeling krijgt u een intelligente zonnewering in functie van de kamertemperatuur en de stand van de zon.

Laat u niet afschrikken door de talrijke instelmogelijkheden! U zult snel vaststellen dat voor de basisprogrammering slechts enkele instellingen vereist zijn.

Basisprogrammering

De knop voor Omhoog wordt aan Cu gekoppeld terwijl de knop voor Omlaag aan Cd wordt gekoppeld. De jaloezie gaat volledig open of dicht. De lamellen kunnen worden ingesteld aan de hand van de visualisering.

De digitale uitgangen worden gekoppeld aan de uitgangen Q↑ (Jaloezie omhoog) en Q↓ (Jaloezie Omlaag).

Met de parameters Tu (omhoog) en Td (omlaag) worden de verplaatsingstijden gedefinieerd.

De jaloezie kan nu handmatig met knoppen en de visualisering worden bediend.

Automatische zonnewering

Naast de basisprogrammering moet nu bij parameter D de windrichting (zonnestand) worden opgegeven, want het automatisch systeem biedt alleen zonnewering wanneer de zon op het venster schijnt. (Wordt berekend door de Miniserver)

Het automatisch systeem kan worden geactiveerd met ingang AS. Daartoe kan de zonneweringsuitgang van de intelligente ruimteregelaar en de zonneschijn van de weerservice worden gebruikt.

De automatische modus kan worden gedeactiveerd met ingang AD. Bijvoorbeeld in combinatie met een deurcontact, zodat het automatisch systeem gedeactiveerd is wanneer een venster geopend is.

Als het programma via “Auto-configuratie” wordt aangemaakt, wordt de verbinding tussen de intelligente ruimteregelaar en de component Automatische jaloezie automatisch tot stand gebracht via de centrale-component.

Bijkomende inhoud

  • Standaardfuncties
  • Automatische functies
  • Combinatie van intelligente ruimteregeling en automatische zonnewering

Standaardfuncties

De ingang Up zorgt voor een gedeeltelijke verplaatsing omhoog, de ingang Dw voor een gedeeltelijke verplaatsing omlaag. Door dubbel of lang te klikken, kan een volledige verplaatsing worden gestart. De kliktijden kunnen worden ingesteld met de parameters Tc (pulstijd voor volledige verplaatsing) en Tdc (dubbelkliktijd voor volledige verplaatsing). Met de ingangen Cu (omhoog) en Cd (omlaag) kan eveneens een volledige verplaatsing worden geactiveerd.

Als de zonnewering in beweging is, kan ze door een bijkomende puls op ingangen Up, Dw, Cu of Cd worden gestopt. Met een puls op ingang St (stop) kan de verplaatsing eveneens worden gestopt.

Door een puls op ingang S kan handmatig voor zonnewering worden gezorgd. Bij handmatige zonnewering gaat de jaloezie volledig omlaag en worden de lamellen vervolgens horizontaal geplaatst in functie van parameter Tr.

Via ingang Sp kan een veiligheidsuitschakeling worden gerealiseerd.  Met parameter SO wordt bepaald of de zonnewering bij veiligheidsuitschakeling omhoog of omlaag moet gaan.
Bovendien gaat uitgang Qs bij actieve veiligheidsuitschakeling naar 1.
Toepassingsvoorbeeld: Bij te sterke wind gaat de jaloezie omhoog.

Door ingang Dis (disable) te activeren, worden ingangen UpDwCuCd  en S geblokkeerd. Op die manier kan bijvoorbeeld een kinderbeveiliging worden gerealiseerd. De component kan verder worden bediend met de app.

Met ingangen AIp en AIl kan voor de zonnewering een bepaalde positie en een bepaalde lamelstand worden gedefinieerd. Hier wordt alleen rekening gehouden met waarden tussen 0 en 100 %.

T5 is de standaard Loxone-knopingang voor onze Loxone Touch of Remote Air. Hier wordt de zonnewering met knop 1 voor omhoog en knop 4 voor omlaag aangestuurd.

Q↑  is de uitgang voor omhoog en Q↓ is de uitgang voor omlaag.
Uitgang AQp geeft de actuele positie van de jaloezie aan, uitgang AQl geeft de actuele positie van de lamellen aan.
Dit zijn berekende posities – tijdens de ingebruikname van uw zonnewering moeten de verplaatsingstijden en de lamelafmetingen worden bepaald en in de eigenschappen worden ingevoerd.

Wees verstandig en laat uw verwarming communiceren met de zonnewering.
Een programmeervoorbeeld daarvoor vindt u hier >

Automatische functies

Deze component is geoptimaliseerd om zonneweringen automatisch te sturen in functie van de zon. De automatische functie is gericht op maximale helderheid in de ruimte en vermijden van directe zonnestralen.

De automatische functie wordt geactiveerd met ingang AS. Hetzij door constant-aan bij het begin van de zonneweringsperiode hetzij door een puls tijdens de zonneweringsperiode.

De beweging wordt pas uitgevoerd wanneer de zon op de zonneweringszone schijnt. Met ingang AD kan de automatische modus worden gedeactiveerd. Bijvoorbeeld in combinatie met een deurcontact, zodat het automatisch systeem gedeactiveerd is wanneer een venster geopend is.

Of de automatische functie actief is, wordt aangegeven op uitgang Qa.

Als de automatische zonnewering geactiveerd is, betekent dit niet dat er ook onmiddellijk een beweging van de zonnewering wordt uitgevoerd. De zonnewering start pas in functie van parameters D, DT; AT1 en Positie van de zon.

De automatische zonnewering begint zodra de zon de zonneweringszone bereikt, en wordt beëindigd wanneer de zon de zonneweringszone weer verlaat. Wat precies wordt bedoeld met zonneweringszone, ontdekt u bij parameters D, DT en DTe verder in dit hoofdstuk.

Wat er na het einde van de zonnewering gebeurt, wordt bepaald met parameter AX:

AX = 0geen actie
AX = 1verplaatsing volledig OMHOOG
AX = 2verplaatsing volledig OMLAAG
AX = 3Lamellen horizontaal plaatsen

Als tijdens de automatische zonnewering een van de ingangen Up, Dw, Cu, Cd, Sp of St wordt geactiveerd, wordt het automatisch systeem voor die dag beëindigd.

Als u de automatische zonnewering voor deze dag weer wilt activeren, is een puls op ingang AR vereist.

De zonnewering wordt beëindigd wanneer de zon de zonneweringszone verlaat.
Maar niet wanneer de automatische zonnewering wordt beëindigd met de ingangen Up, Dw, Cu, Cd, Sp, St of AD.

Wanneer automatische jaloezieën worden aangestuurd met een centrale-component (volledig omhoog of omlaag), kan het gebeuren dat jaloezieën zich niet synchroon verplaatsen wanneer een of meer jaloezieën een verschillende toestand hebben (omhoog, omlaag, geen beweging). Om de jaloezieën te synchroniseren, moet de ingang Cu of Cd van de centrale component minstens gedurende de tijd van parameteringang Tc op AAN staan, zodat alle jaloezieën in dezelfde richting bewegen.

Ingangen

TrTriggerTrigger voor eenknopsbediening
OmhoogJaloezie OMHOOGZonnewering voert een korte verplaatsing uit (bijv. lamellen instellen)
Dw Jaloezie OMLAAGZonnewering voert een korte verplaatsing uit (bijv. lamellen instellen)
Cu Jaloezie volledig OMHOOGZonnewering voert een volledige verplaatsing uit
Cd Jaloezie volledig OMLAAGZonnewering voert een volledige verplaatsing uit
Zonnewering uitvoerenJaloezie gaat volledig omlaag en vervolgens gedurende de tijd van parameter Tr weer omhoog (om de lamellen recht te zetten)
AS Automatische zonnewering activerenActiveer de automatische zonnewering met duur-aan bij het begin van de zonneweringsperiode of puls/duur-aan tijdens de zonneweringsperiode
AD Automatisch systeem uitschakelenBlokkeert het automatisch systeem (bijv. bij geopend venster)
AR Automatische zonnewering opnieuw activerenDoor een puls wordt het automatisch systeem weer geactiveerd (AS moet op het tijdstip van de puls AAN zijn)
Sp VeiligheidsuitschakelingDe zonnewering gaat afhankelijk van parameter SO naar de veiligheidspositie (bijv. stormbeveiliging)
St StopStopt de jaloezie
AIp Analoge ingang jaloezieBrengt de jaloezie naar de gewenste positie (0 – 100 %)
T5 Gecombineerde T5-ingang Loxone TouchHier wordt de gecombineerde T5-ingang van de Loxone Touch aangesloten
Drukzone T1 = Cu
Drukzone T4 = Cd
DisDisableKinderbeveiliging – blokkeert de ingangen Up, Dw, Cu, Cd, S, maar niet de visualisering

Uitgangen

AQpPositie jaloeziehuidige positie: 0 = volledig boven, 1,0 = volledig omlaag
QmBewegingJaloezie in beweging
QoFoutFoutuitgang hindernis
QaStatus automatische zonnewering1 wanneer automatische zonnewering actief is
QsStatus veiligheidsuitschakeling1 wanneer veiligheidsuitschakeling actief is (ingang Sp = 1)
QlStatus blokkering1 wanneer blokkering actief is (ingang St = 1)

Parameters

Parameter SO

Positie bij veiligheidsuitschakeling:

0Bij puls op ingang Sp volledige verplaatsing omhoog.
1Bij puls op ingang Sp volledige verplaatsing omlaag.

Wordt bijvoorbeeld gebruikt bij een te hoge windsnelheid.

Parameter AX

Actie na het einde van de automatische zonnewering:

0geen actie (jaloezie blijft in de positie van het einde van de zonnewering)
1verplaatsing volledig OMHOOG
2verplaatsing volledig OMLAAG
3Lamellen horizontaal plaatsen

Parameter Tijden

Actie na het einde van de automatische zonnewering:

TcMinimale duur [sec] van de ingangspuls (Up, Dw) voor het activeren van een volledige verplaatsing omhoog of omlaag.
TdcDubbelkliktijd om een volledige verplaatsing te activeren met de ingangen (Up en Dw) [sec]

Parameters D, DT en DTe

 

ParametersBeschrijvingEenheidWaardebereik
DWindstreek van de zonnewering. De windstreek is gebaseerd op het geografische noorden. (0 = Noord, 90 = Oost, 180 = Zuid, 270 = West) Deze parameter is belangrijk om de zonnepositie te berekenen in functie van uw zonnewering.

Voorbeeld: Een exact naar het zuiden georiënteerd venster moet op 180° worden ingesteld.

…°0° – 360°
180° (standaard)
DTRichtingstolerantie voor de intrede van de zon in de zonnewering. De richtingstolerantie is gebaseerd op de loodlijn van de zonnewering. Aan de hand van de richtingstolerantie kunt u bijv.: rekening houden met vooruitstekende delen van het huis bij automatische zonnewering. Als uw zonnewering niet wordt beïnvloed, kunt u de standaardwaarde van 85° behouden. Anders corrigeert u de waarde dienovereenkomstig.…°0° – 90°
85° (standaard)
DTeRichtingstolerantie voor de uittrede van de zon in de zonnewering. De richtingstolerantie is gebaseerd op de loodlijn van de zonnewering. Aan de hand van de richtingstolerantie kunt u bijv.: rekening houden met vooruitstekende delen van het huis bij automatische zonnewering. Als uw zonnewering niet wordt beïnvloed, kunt u de standaardwaarde van 85° behouden. Anders corrigeert u de waarde dienovereenkomstig.…°0° – 90°
85° (standaard)

Voorbeeld: Volgens de schets windstreek D –> 30° richtingstolerantie DT –> 60° richtingstolerantie Dte –> 85°

Opmerking: Om de vereiste parameters te bepalen, raadpleegt u uw architect of gebruikt u uw ontwerpplan.

Parameters AZ, AT1 en AT2

 

ParametersBeschrijvingEenheidWaardebereik
ATCorrectie-interval Het correctie-interval geeft aan hoe vaak de stand van de lamellen tijdens actieve automatische zonnewering aan de hand van de zonnestraling wordt gecorrigeerd.

Voorbeeld: Bij een ingestelde waarde van 30 wordt de zonnewering om de 30 minuten verplaatst om invallende zonnestraling te voorkomen.

min30 min.
(Standaard
AT1Starttijdverschuiving van de automatische zonnewering bij intrede van de zon Het starttijdstip van de automatische zonnewering wordt berekend aan de hand van de windstreek (D) en de richtingstolerantie (DT). Met behulp van de starttijdverschuiving kunt u het starttijdstip verschuiven met het aantal minuten dat werd opgegeven bij parameter AT1. Voorbeeld: AT1 = 30 minuten – De zonnewering start 30 minuten na de berekende zonne-intrede.min30 min.
(Standaard)
AT2Eindtijdverschuiving van de automatische zonnewering bij uittrede van de zon Het eindtijdstip van de automatische zonnewering wordt berekend aan de hand van de windstreek (D) en de richtingstolerantie (DTe). Met behulp van de eindtijdverschuiving kunt u het starttijdstip verschuiven met het aantal minuten dat werd opgegeven bij parameter AT2. Voorbeeld: AT2 = -30 minuten – De zonnewering eindigt 30 minuten voor de berekende zonne-uittrede. Toepassingsvoorbeeld: Wanneer u de zonsondergang via een venster aan de westzijde wilt bekijken, kunt u deze optie instellen.min-30 min.
(Standaard)

 

Parameter Positie

PsZonneweringspositie [0.0 tot 1.0]

Combinatie van intelligente ruimteregeling en zonnewering

Met de intelligente ruimteregeling krijgt uw klant de gewenste temperatuur reeds op het gewenste tijdstip. In de zomer regelt deze component ook de optimale zonnewering van het eigen huis.
Met de componenten “Intelligente ruimteregeling” en “Automatische jaloezie” kunt u deze wens van de klant realiseren. Meer hierover vindt u in ons online-seminarie.

Voorbeeldconfiguratie

Meer informatie over de werkwijze van de programmacomponent “Automatische jaloezie” vindt u in deze voorbeeldconfiguraties.


Voorbeeldbestand downloaden: Intelligente ruimteregeling en automatische zonnewering >