Wzór

Za pomocą tego bloku możesz realizować zadania matematyczne. Wzór można obliczyć z maksymalnie 4 wartościami analogowymi dostępnych na wyjściu. Przykładem zastosowania jest obliczenie poziomu napełnienia zbiornika wody. Wzór jest definiowany we właściwościach bloku.

Spis treści


Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
R Result Wynik
E Error Na przykład przy zabronionej operacji arytmetycznej. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
I1-4 Value 1-4 Tę wartość można zastosować we wzorze. Możesz także przypisać stałą wartość we właściwościach. 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Wzór Cztery wejścia z oznaczeniami I1,I2,I3,I4.

Dostępne są następujące operacje: +,-,*,/,^

Dostępne są następujące funkcje: PI, ABS, SQRT, LN, LOG, EXP, SIN, COS, TAN, ARCSIN, ARCCOS, ARCTAN, SINH, COSH, TANH, RAD, DEG, SIGN, INT, IF

Funkcje trygonometryczne operują na radianach. Wartości wejściowe w stopniach muszą zostać najpierw przekonwertowane, np. SIN (RAD (I1))

Przykład: (I1+(I2*0,005))/SIN(I3)
-
Wspierane funkcje

+ : Dodawanie

- : Odejmowanie

* : Mnożenie

/ : Dzielenie

^ : Potęga x^n

PI : Liczba PI (~3,14)

ABS : Wartość absolutna ABS(I1) => |I1|

SQRT : Pierwiastek kwadratowy SQRT(I1)

LN : Logarytm naturalny o podstawie e LN(I1)

LOG : Logarytm o podstawie 10 LOG(I1)

EXP : Funkcja eksponencjalna EXP(I1) => e^I1

SIN : Sinus SIN(I1)

COS : Cosinus COS(I1)

TAN : Tangens TAN(I1)

ARCSIN : Arcus sinus ARCSIN(I1)

ARCCOS : Arcus cosinus ARCCOS(I1)

ARCTAN : Arcus tangens ARCTAN(I1)

SINH : Sinus hiperboliczny SINH(I1)

COSH : Cosinus hiperboliczny COSH(I1)

TANH : Tangens hiperboliczny TANH(I1)

RAD : Reprezentacja kąta w radianach (360°=2PI)

DEG : Reprezentacja kąta w stopniach (360°)

SIGN : Funkcja Signum (funkcja znaku) SIGN(I1)

INT : Funkcja liczby całkowitej (usuwa części dziesiętne) INT(I1)

IF : Funkcja if, przykłady:
IF(I1 > 0;1;0)
IF(I1==0;0;1)