System alarmowy

Blok System alarmowy można wykorzystać do łatwego skonfigurowania systemu antywłamaniowego przy użyciu istniejących czujników (czujników ruchu, kontaktronów okiennych itp.).

Alarm można uzbroić natychmiast lub z opóźnieniem za pomocą wejść bloku lub bezpośrednio przez aplikację.
Jeśli alarm zostanie wyzwolony, uruchamiane są różne poziomy alarmu w sposób opóźniony w czasie.
Blok może wywoływać alarmy poprzez miganie świateł, odtwarzanie dźwięku alarmu/głośnej muzyki, wykonywanie połączeń telefonicznych lub podnoszenie żaluzji i otwieranie zasłon.

Dwukrotne kliknięcie na blok powoduje wyświetlenie menu konfiguracji, które umożliwia wybór czujników, które powinny wywołać alarm, oraz bloków funkcyjnych (sterowników oświetlenia itp.), które powinny być używane jako alarm.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
P Presence Wejście alarmowe do wykrywania obecności.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Gb Glass breakage Wejście alarmowe do wykrywania stłuczenia szkła.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Wc Window contacts Wejście alarmowe dla styków okiennych
(0 = zamknięty, 1 = otwarty).
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Dc Door contacts Wejście alarmowe dla styków drzwiowych
(0 = zamknięty, 1 = otwarty).
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Ot Other Wejście alarmowe dla dodatkowych czujników i detektorów.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Tg Toggle with presence detection Przełącza pomiędzy uzbrojeniem / rozbrojeniem.
Czujniki obecności są używane do wyzwalania alarmu.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Tgnp Toggle without presence detection Przełącza między uzbrojeniem a rozbrojeniem.
Czujniki obecności nie są używane do wyzwalania alarmu.
0/1
A Arm with presence detection Uzbrojenie systemu alarmowego.
Czujniki obecności są używane do wyzwalania alarmu.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Anp Arm without presence detection Uzbrojenie systemu alarmowego.
Czujniki obecności nie są używane do wyzwalania alarmu.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Ad Arm delayed with presence detection Uzbraja system alarmowy z opóźnieniem (Ard).
Czujniki obecności są używane do wyzwalania alarmu.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Adnp Arm delayed without presence detection Uzbraja system alarmowy z opóźnieniem (Ard).
Czujniki obecności nie są używane do wyzwalania alarmu.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Ca Confirm alarm Potwierdza bieżący alarm i resetuje wszystkie wyjścia alarmowe.
System alarmowy pozostaje uzbrojony.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
DisPc Disable periphery control Wyłącza wejścia (Tg), (Tgnp), (A), (Anp), (Ad), (Adnp), gdy są włączone (np. blokada dziecka, czyszczenie)
Sterowanie przez aplikację jest nadal możliwe.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
S Status 0 = Rozbrojony
1 = Uzbrojony z czujnikami ruchu
2 = Uzbrojony bez czujników ruchu
- 0...2
Sa Silent alarm Cichy alarm - 0/1
Aa Audible alarm Alarm dźwiękowy - 0/1
Va Visual alarm Alarm optyczny - 0/1
Ia Internal alarm Alarm wewnętrzny - 0/1
Ea External alarm Alarm zewnętrzny - 0/1
Ra Remote alarm Zdalny alarm - 0/1
N Number of active sensors Liczba aktywnych czujników -
At Alarm test Stosowane tylko wtedy, gdy parametr Atm = 1. - 0/1
Rtad Remaining time arming delay Pozostały czas opóźnienia uzbrojenia s 0...∞
Ca Cause of alarm Zgłasza przyczynę ostatniego alarmu. - -
Ta Time and date of alarm Informuje o dacie i godzinie ostatniego alarmu. - -
WDs Window / door state Włączone, gdy jakiekolwiek okna lub drzwi są otwarte.
Jeżeli parametr (Aoc) wynosi 1: Każde otwarte okno/drzwi jest ignorowane, a wejście (WDs) jest ustawione na 0 podczas uzbrajania.
- 0/1
WDot Text output for open windows / doors Wyświetla nazwy okien i drzwi, które były otwarte podczas uzbrajania. (Wyjście może być podłączone do wejścia TTS) - -
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
Ard Arming delay Opóźnienie uzbrojenia s 0...∞ 600
Sad Silent alarm delay Opóźnienie cichego alarmu s 0...∞ 0
Aad Audible alarm delay Opóźnienie alarmu dźwiękowego s 0...∞ 20
Vad Visual alarm delay Opóźnienie alarmu optycznego s 0...∞ 40
Iad Internal alarm delay Opóźnienie alarmu wewnętrznego s 0...∞ 90
Ead External alarm delay Opóźnienie alarmu zewnętrznego s 0...∞ 150
Rad Remote alarm delay Opóźnienie zdalnego alarmu s 0...∞ 300
Eip Extension of alarm input pulses Określa minimalny czas, przez jaki impulsy wejścia alarmowego pozostają aktywne.
Służy do obliczania liczby aktywnych czujników na wyjściu (N).
0 = Każdy impuls zwiększa wartość na wyjściu (N), tylko tak długo, jak długo jest aktywny.
s 0...∞ 0
Spt Second presence sensor time window Określa okno czasowe, w którym musi zostać wyzwolony drugi czujnik obecności, aby alarm został aktywowany.
Jeśli używany jest tylko jeden czujnik obecności, parametr ten nie ma znaczenia i alarm jest wyzwalany natychmiast.
0 = Funkcja nie jest używana
s 0...∞ 900
Atm Alarm test mode 1 = Tylko wyjście (At) jest wyzwalane, gdy alarm jest aktywny. - 0/1 0
MaxA Maximum alarm duration Po upływie ustawionego czasu trwania alarm jest resetowany do cichego alarmu.
0 = Brak limitu czasu trwania alarmu
Maksymalny czas trwania alarmu powinien być dłuższy niż najdłuższe opóźnienie alarmu, w przeciwnym razie niektóre poziomy alarmu nigdy nie zostaną aktywowane!
s 0...∞ 900
Sac Silent alarm confirmation 1 = Cichy alarm jest potwierdzany po osiągnięciu maksymalnego czasu trwania alarmu (MaxA). - 0/1 0
Aoc Arm open contact 0 = Alarm jest wyzwalany, gdy okno lub drzwi są otwarte podczas uzbrajania.
1 = Alarm jest wyzwalany tylko wtedy, gdy stan drzwi lub okna zmienia się podczas uzbrajania.
- 0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Czas oczekiwania po starcie Opóźnienie aktywacji po ponownym uruchomieniu programu.
Wartość niższa od 10 może prowadzić do fałszywych alarmów przy ponownym uruchomieniu Miniservera!
Dotyczy tylko aktywowanego systemu alarmowego z remanencją!
s 0...3600 -
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. - 2...100 -
Tłumienie wyjść Stłumienie wszystkich niepodłączonych wyjść Aa - Ra.
Alarmu cichego nie można stłumić!
- - -
Konfiguracja Konfiguracja używanych wejść i wyjść. - - -
Wyjście On WDot

Jeśli po uzbrojeniu systemu alarmowego (opóźnionym lub normalnym) okno lub drzwi są nadal otwarte, aktywowane jest wyjście (WDs), a na wyjściu (WDot) pojawia się komunikat. Na przykład: "Uwaga, okno w kuchni jest jeszcze otwarte"! Jeśli otwartych jest kilka okien/drzwi, na wyjściu pojawia się napis: "Uwaga! Kilka okien lub drzwi jest nadal otwartych!".


Zachowanie czujnika ruchu

Gdy system alarmowy jest aktywowany czujnikami ruchu, wszystkie czujniki ruchu podłączone do systemu alarmowego są ustawione na najkrótsze opóźnienie.