Strefa Music Servera

Aby móc używać bloku "Strefa Music Servera", najpierw musi zostać uruchomiony Music Server i dodany do Loxone Config.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
TgZ Toggle Zone Włącza i wyłącza strefę - 0/1
Zon Zone On Włączenie (trigger) strefy
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Zoff Zone Off Wyłączenie (trigger) strefy
Podczas odtwarzania listy odtwarzania naciśnięcie przycisku Play spowoduje ponowne rozpoczęcie odtwarzania na początku tytułu.
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
V+ Casatunes Music Server: Volume Wejście (trigger) zwiększające głośność
Podwójne kliknięcie wybiera następne źródło
- 0/1
Loxone Music Server: Volume Wejście (trigger) zwiększające głośność
Podwójne kliknięcie wybiera następną ulubioną strefę
- 0/1
Loxone Music Server Gen 2: Volume Wejście (trigger) zwiększające głośność
Podwójne kliknięcie wybiera następną ulubioną strefę
- 0/1
V- Volume Wejście (trigger) ściszania
Podwójne kliknięcie wyłącza strefę
- 0/1
AIv Volume level Wejście analogowe głośności % 0...100
S+ Casatunes Music Server: Next Source Uruchom następne źródło - 0/1
Loxone Music Server: Next zone favorite Uruchom następną strefę ulubioną
Jeśli ostatnio dokonano wyboru zdefiniowanego przez użytkownika, odtwarzana jest ulubiona strefa pierwsza.
- 0/1
Loxone Music Server Gen 2: Next zone favorite Uruchom następną strefę ulubioną
Jeśli ostatnio dokonano wyboru zdefiniowanego przez użytkownika, odtwarzana jest ulubiona strefa pierwsza.
- 0/1
AIs Casatunes Music Server: Source Wejście analogowe źródła -
Loxone Music Server: Zone favorite Wejście analogowe ulubionej strefy - 0...8
Play Start playback Wejście (trigger) załączające odtwarzanie - 0/1
Pause Pause playback Pauza w odtwarzaniu
Podczas odtwarzania listy odtwarzania naciśnięcie przycisku Play wznowi odtwarzanie od bieżącej pozycji tytułu.
- 0/1
Stop Stop playback Wejście (trigger) zatrzymujące odtwarzanie
Podczas odtwarzania listy odtwarzania naciśnięcie przycisku Play spowoduje wznowienie odtwarzania na początku tytułu.
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Song+ Next track Wejście (trigger) załączające następny utwór - 0/1
Song- Previous track Wejście (trigger) załączające poprzedni utwór - 0/1
Mute Mute Wejście (trigger) wyciszające dźwięk
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Shuffle Shuffle Wejście (trigger) załączające odtwarzanie losowe - 0/1
Repeat Repeat Wejście analogowe powtarzania
0 = wył., 1 = powtarzanie playlisty na okrągło, 2 = powtarzanie aktualnego utworu
- 0...2
Mo Motion sensor Czujnik ruchu, odtwarza aktualnie wybraną playlistę - 0/1
T5 Combined button input Użycie dla V+ lub V-. Podwójne kliknięcie na przycisk 3 wyłącza strefę (patrz parametr Roff). -
R Reset Reset, wyłącza strefę.
Podczas odtwarzania listy odtwarzania, naciśnięcie przycisku Play spowoduje ponowne uruchomienie odtwarzania na początku tytułu.
W interfejsie użytkownika używana jest nazwa podłączonego czujnika.
- 0/1
Dis Disable Blokuje wszystkie wejścia, ale nie wizualizację (zabezpieczenie przed dziećmi) - 0/1
DisMo Disable motion sensor Zapobiega włączaniu muzyki przez Mo. Nie ma wpływu na automatyczne wyłączanie za pomocą parametru MT. - 0/1
A Alarm input Aktywacja alarmu włamaniowego z głośnością parametru Va
podczas gdy wejście alarmowe jest aktywne, wszystkie wejścia są zablokowane
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
FA Fire Alarm Aktywacja alarmu pożarowego z głośnością parametru Va
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Be Doorbell input Aktywacja dzwonka drzwiowego z głośnością parametru Vbe
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Buzzer Alarm clock input Aktywacja dźwięku budzika z głośnością parametru Vbu
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Sleep Sleep timer input Strefa zostanie po upływie czasu Ts wyciszona i wyłączona
Timer wyłączania resetowany jest przez przedwczesne wyłączenie strefy (Off, Pause, Stop, R).
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
TTS Text to Speech input Wejście Text-to-Speech (zamiana tekstu na mowę)
Maksymalna długość tekstu 400 znaków
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- -
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Qa Status strefy wł./wył - 0/1
AQv Aktualna głośność % 0...100
AQs Aktualne źródło -
Aktualna ulubiona strefa -
Aktualna ulubiona strefa -
AQr Remaining time of sleep timer Pozostały czas do wyłączenia strefy przez timer
To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
-
Qon Wyjście impulsowe włączenia strefy
To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
Qoff Wyjście impulsowe wyłączenia strefy
To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0/1
RQ Wyjście reset
Wyjście wyzwalane wejściem R lub podwójnym kliknięciem
- 0/1
RaQ Reset (impuls potrójny) - 0/1
AC API Connector Inteligentny konektor oparty na API.
Strefa serwera muzycznego nie jest obsługiwana przez Touch Pure Flex.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Tdc Double click interval Czas pomiędzy dwoma kliknięciami do wyłączenia strefy
Jeśli nie chcesz stosować podwójnego klikania, ustaw tu wartość 0.
s 0...∞ 0,35
Sv Volume step size Krok zmiany głośności wejściami +/- - 3
Rf First recurrence Jeśli wejście jest załączone dłużej niż ten czas [s], polecenie jest powtarzane. Dotyczy wejść V+ i V- (włączając T5) - 0,5
Rr Repeat interval Jeśli wejście pozostaje ZAŁ., polecenie będzie powtarzane z tym odstępem czasu [s]. Dotyczy wejść V+ i V- (włączając T5) - 0,2
MT Automatic switch off motion Automatyczne wyłączanie strefy po zakończeniu ostatniego ruchu
Jeśli ta wartość nie jest równa 0, czujnik ruchu użyty zostanie, aby wyłączyć strefę, niezależnie od (TH). Stosowane do automatycznego wyłączania muzyki, gdy zapomniano wyłączyć. Zalecana wartość 30 minut (1800)
s 0...∞ 3600
TH Duration On Aktywuje strefę w przypadku ruchu i uruchamia przy opadającym zboczu na wejściu czujnika ruchu timer wydłużenia czasu załączenia (TH)
Jeśli ta wartość jest równa 0, automatyczne wyłączenie jest dezaktywowane
s 0...∞ 900
Ti Delay of the Motion Sensor Dezaktywuje wejście Mo po wyłączeniu strefy.
Jeśli ta wartość jest ustawiona na 0, to będzie używany stan DisMo
s 0...∞ 300
Vm Maximum volume level Głośność maksymalna poprzez App i wejścia bloku
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0...100 100
Vd Startup volume Głośność po włączeniu
Głośność podczas włączania strefy. Jeśli ustawione na -1, przy włączaniu używany jest ostatni poziom głośności strefy.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- -1...100 25
Va Loxone Music Server: Alarm volume Poziom głośności dźwięku alarmu (alarm włamaniowy lub pożarowy).
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0...100 75
Loxone Music Server Gen 2: Alarm volume Minimalna głośność dźwięku alarmu (alarm włamaniowy i pożarowy).
Jeśli dźwięk w strefie jest aktualnie odtwarzany na wyższym poziomie głośności, dźwięk zostanie odtworzony na bieżącym poziomie głośności.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0...100 75
Vbe Loxone Music Server: Doorbell volume Poziom głośności dzwonka
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0...100 50
Loxone Music Server Gen 2: Doorbell volume Minimalna głośność dzwonka.
Jeśli dźwięk w strefie jest aktualnie odtwarzany na wyższym poziomie głośności, dźwięk zostanie odtworzony na bieżącym poziomie głośności.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0...100 50
Vbu Loxone Music Server: Alarm clock volume Poziom głośności dźwięku budzika.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0...100 50
Loxone Music Server Gen 2: Alarm clock volume Minimalna głośność budzika.
Jeśli dźwięk w strefie jest aktualnie odtwarzany na wyższym poziomie głośności, dźwięk zostanie odtworzony na bieżącym poziomie głośności.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0...100 50
Vt Loxone Music Server: TTS volume Głośność TTS
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0...100 20
Loxone Music Server Gen 2: TTS minimum volume Minimum volume level for TTS ouput
In order to be able to hear the voice output clearly at all times, it is always played back at the current volume level, which may be higher than parameter Vtts.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 0...100 20
Ts Sleep timer duration [s] Czas trwania timera wyłączenia w sekundach
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 300
Te Event playback duration [s] Minimalny czas trwania odtwarzania dźwięku zdarzenia w sekundach.
Zbyt mała wartość prowadzi do ucinania dźwięków zdarzeń.
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 8
Tqo Delay of Qoff [s] Opóźnienie impulsu na QOff
po tym, jak strefa została wyłączona/wstrzymana
Ten parametr widoczny jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
- 30
ROff Ignore room off command Jeżeli zostanie rozpoznany gest wyłączenia pomieszczenia (wejście T5, dwukrotne kliknięcie na przycisk 3), dojdzie też do wyłączenia muzyki. - 0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Music Server Odniesienie do serwera muzycznego. Aby móc korzystać z tego bloku, należy tutaj wybrać odpowiedni serwer muzyczny. -
Skojarzona strefa audio Ustawia przypisaną strefę audio. -
Programowanie podstawowe

Jeśli nazwa strefy zostanie zmieniona, zmiana ta zostanie przejęta dla Air Play i pozostałych usług najpóźniej po restarcie Music Servera.


Ustawienie stref UPnP

Mimo tego, że UPnP/DLNA stanowi zdefiniowany standard, trzeba zwrócić uwagę na ustawienia pewnych dodatkowych parametrów.

Domyślnym trybem UPnP jest 0. Music Server automatycznie wyszukuje odpowiednie ustawienia, które są przesyłane przez urządzenie UPnP.

Niestety, Music Server nie może automatycznie wprowadzić idealnych ustawień dla niektórych urządzeń. W tym celu stworzyliśmy gotowe tryby UPnP dla znanych urządzeń:

0 = Autodetekcja (o ile urządzenie na to pozwala)

1000 = Vast electronics WiFi-HiFi

1001 = Sonos Play:3, ZP100, Play:1(1), Connect

1002 = Raumfeld

1003 = Pioneer (generic np. N30)

1004 = Pioneer (XW-SMA Series)

1005 = Marantz generic

1006 = Marantz CR-Series

1007 = Marantz NR-Series

1008 = Roku Players

1009 = IcyBox

1010 = Revo Axis gerneric

1011 = Revo Axis Stream series

1012 = Musical Fidelity M1

1013 = Sony X-xx Series

1014 = Lenco Playlink Series Devices

1015 = Denon CEOL Series

1016 = Sonos Playbar

1017 = Sonos Play:5

1018 = Sonos Play:1 (2)

1019 = Denon generic devices

1020 = WHD

1021 = Raumfeld II(2016 series)

1022 = Harman Kardon Receiver series

1023 = Onkyo generic

1024 = Onkyo CR-N755

1025 = Pure One Flow Radios

1026 = Pure Jongo S3X

1027 = WHD II (CE/9xxx series)

1028 = Silvercrest devices

Jeśli występują problemy z urządzeniem UPnP a urządzenia nie ma na liście, proszę wykorzystać następujące ustawienia:

2001 = jeśli nie słychać muzyki, a wizualizacja pokazuje, że muzyka jest odtwarzana.

2002 = jeśli nie udaje się dokonać zmiany na następny utwór / nie można odtworzyć playlist.

2003 = jeśli strefa najpierw odtwarza, lecz po wciśnięciu PAUSE nie reaguje na ponowne PLAY.

2004 = kombinacja 2001 i 2002

2005 = kombinacja 2001 i 2003

2006 = dodatkowy kodek dla generycznych urządzeń

2007 = używa dodatkowej pauzy/startu przy zmianie utworów


Zdarzenia

Wszystkie wejścia zdarzeń przy narastającym zboczu odtwarzają zdarzenie tak długo, dopóki zbocze nie opadnie do 0. Ma to zastosowanie dla:

- Alarmu/alarmu pożarowego

- Dzwonka

- Budzika

Jeśli jedno z wejść w Config jest aktywne, dźwięk zdarzenia odtwarzany jedt jednokrotnie. Po tym strefa pozostaje spauzowana, aż do momentu, gdy zbocze znowu powróci do 0.

Jeśli impuls jest tylko bardzo krótki, zdarzenie w każdym razie jest odtwarzane przez ustawiony w Config czas Te.

Dźwięki zdarzeń znajdziesz w Music Serverze i dostępne są one poprzez manager plików (Windows Explorer) pod następującym adresem:

Jeśli chciałbyś ustawić własny dźwięk zdarzenia, skopiuj go do katalogu. Dla dzwonka drzwiowego dźwięk nazywany jest: "1-doorbell.mp3"

Zgrupowane zdarzenia: alarm, alarm pożarowy, dzwonek, budzik

Do wyzwalania zdarzeń typu alarm, alarm pożarowy lub dzwonek należy używać poleceń zdarzeń zgrupowanych.

-z głośnością z ustawień bloku stref: audio/grouped/{typZdarzenia}/ZoneID1,ZoneID2,...
Przykład: audio/grouped/bell/1,3,9,8,10

-z wartościami głośności określonymi dla każdej strefy: audio/grouped/{typZdarzenia}/ZoneID1~VolumeZ1,ZoneID2~VolumeZ2,...
Przykład: audio/grouped/alarm/1~45,2~40,3~55

UWAGA!!! Zdarzenia te MUSZĄ być zakończone tym samym ZoneID: audio/grouped/{typZdarzenia}/off/ZoneID1,ZoneID2,...
Przykład: audio/grouped/bell/off/1,3,9,8,10
audio/grouped/alarm/off/1,2,3


Symulacja obecności

Ten blok funkcyjny posiada symulację obecności.
Aktywuj i zdefiniuj symulację obecności w oknie właściwości: