Sterownik wentylatora (przestarzały)

Sterownik wentylatora (przestarzały). Ten blok nie jest już dalej rozwijany.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
T Zadana temperatura Wejście analogowe temperatury zadanej [°]
AIo Temperatura zewnętrzna Wejście analogowe bieżącej temperatury zewnętrznej [°]
AIi Temperatura pomieszczenia Wejście analogowe bieżącej temperatury pomieszczenia [°]
AIq Jakość powietrza Wejście analogowe aktualnej jakości powietrza [ppm]
AIh Wilgotność w pomieszczeniu Wejście analogowe bieżącej wilgotności względnej w pomieszczeniu [%]
Ip Ochrona przed przegrzaniem lub mrozem Wejście cyfrowe dla ochrony przed przegrzaniem lub mrozem Cyfrowy 0/1
Am Tryb wentylatora Wejście analogowe dla wyboru trybu. W trybie ręcznym (1-3) prędkość obrotów jest ustawiana na podstawie parametru Sm. 0 = Automatyka 1 = Wszystkie wentylatory są sterowane ręcznie 2 = Wentylator będzie działał tylko w trybie doprowadzania powietrza (tryb ręczny) 3 = Wentylator będzie działał tylko w trybie odprowadzania powietrza (tryb ręczny)
In Wejście aktywacji trybu nocnego Określa, czy tryb nocny jest aktywny. Cyfrowy 0/1
R Reset Dopóki wejście jest zał., wentylator pozostaje dezaktywowany. Cyfrowy 0/1
Is Redukcja hałasu Wejście cyfrowe dla redukcji hałasu na skutek ograniczenia obrotów w zależności od parametru SMv. Cyfrowy 0/1
Mv Czujnik ruchu Wejście cyfrowe dla czujnika ruchu. Cyfrowy 0/1
DisMv Dezaktywacja wejścia czujnika ruchu Dezaktywacja wejścia czujnika ruchu Mv. Cyfrowy 0/1
T5 Kombinowane wejście przycisku Jeżeli wilgotność wewnątrz jest zbyt wysoka, podwójne kliknięice aktywuje odprowadzanie wilgoci. Można połączyć tylko z T5 urządzenia Touch Air, Remote Air lub Touch Tree
If Wymiana filtra Wyjście cyfrowe konieczności wymiany filtra. Cyfrowy 0/1
Am2 Tryb pracy Wybór trybu pracy, który ma zostać zastosowany. 0 = Praca automatyczna: W kalendarzu jest do dyspozycji 'Okres grzewczy’. (te ustawienia (data) decydują o tym, czy zostanie aktywowany tryb zimowy pracy) 1 = Ręczny tryb letni 2 = Ręczny tryb zimowy

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1
Sn Prędkość wentylatora [%] w trybie nocnym Określa prędkość wentylatora [%], gdy na wejściu In aktywowany jest tryb nocny. 50
Sm Ręczny wybór prędkości wentylatora Określa prędkość wentylatora [%], gdy na wejściu Am aktywowany jest tryb ręczny. 50
Ht Wartość docelowa jakości powietrza Docelowa wartość jakości powietrza w [ppm] 800
Hv Histereza jakości powietrza Histereza jakości powietrza 100
TH Wydłużenie ruchu Wydłużenie ruchu [s] po wystąpieniu zbocza opadającego na wejściu Mv. 100
SMv Redukcja hałasu Określa maksymalną prędkość wentylatora [%] dla redukcji hałasu, gdy aktywne jest wejście czujnika ruchu Mv lub Is. 50
SMin Minimalna prędkość Określa minimalną prędkość wentylatora [%], poniżej której prędkość wentylatora nie może spaść. 5
Td Czas trwania odprowadzania wilgoci Określa czas [s] trwania odprowadzania wilgoci po zakończeniu obecności lub opuszczeniu pomieszczenia (kliknięcie podwójne na T5). 1800
M Maksymalny odstęp czasu Maksymalny odstęp czasu pomiędzy dwoma impulsami wejścia T5 0.35

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
AQs Wyjście analogowe prędkości wentylatora Internorm [%] To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AQim Wyjście analogowe wentylacji w wypadku Internorm 0 = Doprowadzenie powietrza i wywiew 1 = Doprowadzenie powietrza 2 = Wywiew To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
AQs1 Wyjście analogowe prędkości wentylatora [%] przy doprowadzaniu powietrza
AQs2 Wyjście analogowe prędkości wentylatora [%] w przypadku wywiewu
Qf Wyjście cyfrowe wymiany filtra Cyfrowy 0/1
AQs Analogowe wyjście statusu 0 = Wentylator wyłącz. 1 = Wentylator ręcznie 2 = Automatyka (aktualna temperatura) 3 = Odprowadzanie wilgoci aktywne 4 = Automatyka (aktualna jakość powietrza) 5 = Tryb nocny aktywny 6 = Tryb redukcji hałasu 7 = Dezaktywowano (ochrona przed mrozem i przegrzaniem)
AQh Wyjście analogowe wymiennika ciepła (0-100%)
AQmm Wyjście analogowe trybu (0 = wył., 1 = Tryb interwałów, 2 = Wietrzenie krzyżowe A – B, 3 = Wietrzenie krzyżowe B – A) To wyjście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
Qm Wyjście cyfrowe aktualnego trybu pracy (wył. = tryb letni, zał. = tryb zimowy). Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Typ wentylatora Typ wentylatora
Konfiguracja Konfiguracja użytych wejść i wyjść.