Sterownik oświetlenia 1 generacji

Użycie

Moduł ten umożliwia tworzenie kilku indywidualnych systemów oświetlenia w połączeniu ze scenami świetlnymi (przełączanie, ściemnianie, RGB). Informacje i pomysły na realizację można znaleźć na naszej stronie sterowania oświetleniem.

 

Podstawowe programowanie

Powiązane wyjścia AQ1-AQ12 można adresować za pomocą wejść wyzwalających I1-I12. To, czy wyjście ma być przyciemnione, włączane / wyłączane światła lub sterowane RGB, jest definiowane w oknie edycji kontrolki światła (podwójne kliknięcie na bloku).

  • Typ przełącznika: powiązane wyjście jest aktywowane impulsem na wejściu. Dezaktywowany innym impulsem.
  • Ściemniacz : powiązane wyjście jest włączane / wyłączane przez krótki impuls na wejściu (I1-I12). Długimi kliknięciami (przytrzymaj dłużej przycisk) możesz przyciemnić w górę / w dół.
  • Typ RGB: RGB może być kontrolowane za pomocą tego typu wyjścia. Powiązane wyjście jest włączane / wyłączane przez krótki impuls na wejściu (I1-I12). Spektrum kolorów przebiega przez kliknięcia długoterminowe (przytrzymaj dłużej przycisk).

Jeśli parametr Ra jest ustawiony na 1, podstawowe kolory są przełączane przez krótkie naciśnięcie przycisku, przyciemnianie długim naciśnięciem przycisku.

Jeżeli wejście R jest aktywne, wyjścia (AQ1 – AQ12 i AQ) są ustawione na zero. Ponadto na wyjściu (RQ) wysyłany jest impuls, który można wykorzystać do funkcji centralnych.

Wejście Dis wyłącza wszystkie wejścia bloku. Oznacza to na przykład, że można wdrożyć zabezpieczenia przed dziećmi. Moduł może być nadal obsługiwany za pośrednictwem aplikacji.

Po aktywacji wejście (O) ustawia wszystkie wyjścia na Włączone

Blok można ustawić na stałe, jeśli wejście zostanie aktywowane za pomocą symbolu baterii.
Jeśli remanencja jest włączona, wyjście wraca do stanu, który istniał przed zaniknięciem napięcia po awarii napięcia.

 

FUNKCJA ŚCIEMNIANIA

Powiązane wyjście jest włączane / wyłączane przez krótki impuls na wejściu (I1-I12). Długimi kliknięciami (przytrzymaj dłużej przycisk) możesz przyciemnić w górę / w dół.
Zachowanie ściemniania zależy od ustawień parametrów (SI, ST, Min, Max, W i L.)

Skok kroku jest określony w % w parametrze (SI), a czas kroku w sekundach w parametrze (St).
Granice funkcji ściemniania są ustawiane za pomocą parametrów (Min i Max).
Jeśli parametr (W) jest wyłączony, ściemniacz zostaje zatrzymany po osiągnięciu wartości granicznych.
Jeśli parametr (L) jest wyłączony, ostatnia wartość ściemniania jest używana po krótkim naciśnięciu przycisku, w przeciwnym razie funkcja ściemniania rozpoczyna się od wartości minimalnej.

SCENY ŚWIETLNE

W bloku można zapisać do 8 scen świetlnych, które można również zmienić za pomocą wizualizacji. Scenami można sterować bezpośrednio za pomocą wejść (S1 – S8). Możesz przechodzić między zdefiniowanymi scenami świetlnymi za pomocą impulsów na wejściach (+ i -).

Pożądaną scenę świetlną można wybrać bezpośrednio przez wejście analogowe (Als). Jeśli zastosowana zostanie tutaj wartość 7, aktywowana jest scena 7. Oprócz ośmiu scen, które można regulować, dostępne są także scena 0 (wszystkie wyłączone), scena 9 (wszystkie włączone) i scena -1 (co najmniej jedno wyjście włączone, ale scena nie jest aktywna). Analogowa wartość aktywnej sceny świetlnej jest wysyłana na wyjście (AQs).

Tworzenie scen

Aby zdefiniować sceny świetlne, kliknij dwukrotnie blok. Możesz także wstawić sceny świetlne, klikając pole „Kliknij tutaj” w oknie właściwości. Pojawi się okno, w którym możesz ustawić osiem scen świetlnych pożądanego typu dla wyjść (AQ1-AQ12).

Zmiana scen

Sceny można bardzo łatwo zmieniać, tworzyć i dostosowywać do własnych życzeń za pomocą wizualizacji.

Alternatywnie sceny można również zmienić za pomocą przycisku na ścianie:
Po prostu ustaw źródła światła na żądany stan, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk sceny na 5 sekund. Źródła światła wyłączają się, aby potwierdzić zmianę. Podczas zmiany za pośrednictwem aplikacji kręgi światła nie są wyłączane podczas zapisywania.

Czujnik ruchu

Przez pewien czas detektor ruchu może także rozpocząć scenę świetlną. Dokonuje się tego poprzez wybranie żądanej sceny świetlnej i aktywowanie pola wyboru Połącz tę scenę świetlną z czujnikami ruchu. Detektor ruchu jest podłączony do wejścia (Mv). Funkcja detektora ruchu może zostać zablokowana przez wejście (DisM). Na przykład z obiektem czasowym światło dzienne, jak w naszym przykładowym programowaniu. Cykl pracy ustawiany jest za pomocą parametru (TH).

 

Funkcja podwójnego kliknięcia

W przypadku wykrycia podwójnego kliknięcia na jednym z wejść (I1-I12) lub (S1-S8), wszystkie wyjścia sterowania oświetleniem są resetowane. Impuls jest również wyprowadzany na wyjściu (RQ).

Ten impuls na wyjściu (RQ) można również optymalnie wykorzystać do funkcji centralnych.

Przykład zastosowania: przy wychodzeniu z pokoju wszystkie światła, przełączane gniazda i system dźwiękowy są wyłączane poprzez dwukrotne kliknięcie.

 

Funkcja potrójnego kliknięcia

W przypadku wykrycia potrójnego kliknięcia na jednym z wejść (I1-I12) lub (S1-S8), wszystkie wyjścia sterowania oświetleniem są resetowane. Impuls jest również wyprowadzany na wyjściu (RaQ).

Impuls na wyjściu (RaQ) można optymalnie wykorzystać do funkcji centralnych.

Przykład zastosowania: wychodząc z domu, możesz wyłączyć wszystkie światła w domu potrójnym kliknięciem.

 

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
I1-12 Trigger 1-12 dla ściemniacza lub wejście przełączania oświetlenia
+ Załączenie następnej sceny świetlnej Następna scena Cyfrowy 0/1
Załączenie poprzedniej sceny świetlnej Poprzednia scena Cyfrowy 0/1
Als Scena Wybór sceny świetlnej za pomocą wartości 0-9
R Reset Reset, aktywuje scenę świetlną 'wszystko wyłączone’ Cyfrowy 0/1
S1-8 Trigger wyboru sceny świetlnej 1-8 Impuls 5-sekundowy zapisuje aktualny stan wyjść jako scenę Podwójny impuls wyłącza wszystko i generuje impuls na wyjściu (RQ). Potrójny impuls wyłącza wszystko i generuje impuls na wyjściu (RaQ).
DisMv Dezaktywacja wejścia czujnika ruchu Uniemożliwia załączenie sceny świetlnej czujnika ruchu poprzez (Mv). Nie ma wpływu na automatyczne wyłączenie oświetlenia za pośrednictwem parametru (MT). Cyfrowy 0/1
Mv Wejście czujnika ruchu Wejście czujnika ruchu Aktywuje ustawiony nastrój związany z czujnikiem ruchu Cyfrowy 0/1
On Włącz Włącz wszystko Ustawia wszystkie wyjścia na zał. lub na maksimum Cyfrowy 0/1
T5 Kombinowane wejście przycisku Następna scena, wył. poprzez podwójne wzgl. potrójne kliknięcie Można połączyć tylko z (T5) urządzenia Touch Air, Remote Air lub Touch Tree
A Alarm Wejście alarmu Jeśli jest włacz., migają wszystkie światła z wartością wg parametru (Ba) Cyfrowy 0/1
Alb Wartość aktualna jasności Aktualna wartość jasności Jeśli wartość aktualna przekracza wartość maksymalną, scena związana z czujnikiem ruchu nie zostaje aktywowana
Dis Zablokowanie Blokuje wszystkie wejścia, ale nie wizualizację (zabezpieczenie przed dziećmi) Wejścia czujnika ruchu nie będą blokowane Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1
Tdc Czas podwójnego kliknięcia Czas podwójnego kliknięcia [s] przy impulsie wejściowym 0.35
SI Przyrost Wielkość kroku dimmera [%] 2
ST Czas kroku Dimmera Czas kroku Dimmera Odstęp czasu, w którym dopasowana zostaje wartość wyjściowa o krok 0.2
Mi Minimalna wartość Minimalna wartość dimmera (0 do 50%) 0
Ma Maksymalna wartość Maksymalna wartość dimmera (50 do 100%) 100
W Tryb góra/dół Tryb góra/dół dimmera (wył. = ściemniacz się zatrzymuje przy maksimum/minimum) Cyfrowy 0/1
L Nie ustawiaj ostatniej wartości Nie ustawiaj ostatniej wartości ściemniania (wył. = krótkie kliknięcie ustawia ostatnią wartość, gdy wyłączone) Cyfrowy 0/1
TH Czas trwania załączenia [s] Aktywuje scenę przypisaną do czujnika ruchu i uruchamia przy zboczu opadającym timer włączenia [s] Rozpoczyna odliczanie przy opadającym zboczu na wejściu czujnika ruchu 900
Ti Opóźnienie czujnika ruchu Dezaktywuje czujnik ruchu na czas [s] po wyłączeniu oświetlenia Jeśli wartość ta jest 0, obowiązuje status (DisMv) 300
LT Czas uczenia Czas trwania wciśnięcia przycisku potrzebny do nauczenia sceny Czas wciśnięcia przycisku do nauczenia sceny poprzez wejścia (S1-S8) 5
MS Scena związana z czujnikiem ruchu Scena załączana czujnikiem ruchu (0 – brak załączania) Parametr umożliwia nadpisanie przypisanej w bloku sceny do uruchamiania czujnikiem ruchu. Np. w nocy powinna zostać aktywowana scena 8. 0
MT Czas [s] do wyłączenia oświetlenia po zakończeniu ruchu Czas do wyłączenia oświetlenia po zakończeniu ostatniego ruchu Jeśli ta wartość jest różna od 0, czujnik ruchu wyłączy aktualną scenę po upływie czasu. Ta funkcja jest niezależna od funkcji uruchamiania czujnikiem ruchu określonej sceny na czas (TH). Wartość rekomendowana – 30min (1800). 3600
Ra Alternatywna obsługa wejść I1-I12 w przypadku RGB Obsługa RGB I1-I12 (wł. = krótkie wciśnięcie przełącza między głównymi barwami, długie wciśnięcie zmienia jasność) Cyfrowy 0/1
Ta Okres migania dla alarmu [s] Czas [s] okresu wł./wył., np. 2s, 1s wł./ 1s wył. 4
T Wartość graniczna jasności [lux] Maksymalna wartość jasności Jeśli aktualna jasność przekracza tę wartość, w przypadku ruchu scena związana z czujnikiem ruchu nie zostaje aktywowana 30
Ba Maksymalna jasność dla alarmu Maksymalna wartość dla alarmu (10 – 100) Jeżeli alarm jest aktywny, wyjścia przełączają pomiędzy 0 a [Maksymalna wartość dla alarmu] 50

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
AQ1-12 Wyjście analogowe dla aktora/dimmera 1-12 przy RGB – %-kolor czerwony + %-kolor zielony * 1000 + %-kolor niebieski * 1000000
AQs Wyjście analogowe dla aktywnej sceny
RQ Reset sceny świetlnej Aktywacja za pomocą podwójnego/potrójnego kliknięcia wejścia mającego wpływ na oświetlenie lub Resetem Cyfrowy 0/1
RaQ Reset sceny świetlnej potrójnym wciśnięciem Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Sceny świetlne Zarządzanie scenami świetlnymi