Sterownik IR

Sterownik IR służy do obsługi złożonych kodów podczerwieni, które zawsze wysyłają różne kody po naciśnięciu tego samego przycisku na pilocie.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
I1-6 Input 1-6 Wejście 1-6
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis
Txt Text Tekst
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Rozkaz IR Dane wysyłane dla IR aktora zostaną zestawione z tego tekstu w połączeniu z wartościami wejściowymi.
Więcej informacji w pomocy.
-
Struktura polecenia IR

W poleceniu IR różne bloki poleceń są oddzielone spacją, dlatego w obrębie bloków poleceń nie można stosować spacji.
Sekwencja poleceń może mieć maksymalną długość 256 bitów.
Bit startu i bit końca są pomijane w poleceniu IR.

Wartość bloku

Za pomocą tego bloku można wpływać na sekwencję poleceń poprzez wejścia. Słowa kluczowe "V1-V6" są używane do reprezentowania wejść "I1-I6". Sekwencje bitów dla różnych wartości wejściowych mogą zostać zdefiniowane dla jednego wejścia w bloku wartości.
Na przykład blok wartości rozpoczyna się słowem kluczowym "V1" i oddzielony jest od definicji wartości dwukropkiem ":". Po nim następuje lista definicji wartości oddzielonych średnikiem ";". Definicja wartości składa się z wartości wejściowej i odpowiadającej jej sekwencji bitów, oddzielonych dwukropkiem.
Liczby szesnastkowe są określane za pomocą kropki (np. 16.5).
Przykład:
Wartość bloku: V1:0:0000;1:0001;2:0010;3:0011;4:0100; => Jeżeli w I1 występuje wartość 3, to dla tego bloku wartości stosowana jest sekwencja bitów 0011.

Stały blok

Ten blok może być użyty do zdefiniowania stałej sekwencji bitów w sekwencji poleceń. Blok stały rozpoczyna się słowem kluczowym "C" i jest oddzielony od odpowiedniej sekwencji bitów dwukropkiem ":".
Przykład:
Blok stały: C:0101101000001 => W sekwencji poleceń użyta jest statyczna sekwencja bitów 0101101000001.

Blok sumy kontrolnej

Blok ten może być użyty do wstawienia 8-bitowej sumy kontrolnej do sekwencji poleceń. Blok sumy kontrolnej zaczyna się od słowa kluczowego "S" i jest oddzielony od definicji dwukropkiem ":". Po nim następuje metoda sumy kontrolnej, która ma być użyta, można wybrać jedną z dwóch popularnych metod sumy kontrolnej dla komend IR (S:1 lub S:2). Suma kontrolna jest obliczana z całej sekwencji poleceń.

Blok invertera

Blok ten może być użyty do kopiowania i odwracania ciągów bitów w sekwencji poleceń. Blok inwersji rozpoczyna się od słowa kluczowego "I" i jest oddzielony od definicji dwukropkiem ":". Po nim następuje względna pozycja bitów do skopiowania i oddzielona od liczby bitów do odwrócenia średnikiem ";".
Przykład:
Blok inwertera: I:8;4 => Inwerter odliczy 8 pozycji wstecz i wykorzysta 4 bity w postaci odwróconej dla sekwencji komend.
IR Komenda: C:0101101000001 I:8;4 => Część, która jest kopiowana odpowiada "0100" tutaj jest to odwrócone ("1011") i dodane do sekwencji komend. W tym przykładzie sekwencja poleceń daje wynik "01011010000011011".


Tworzenie polecenia IR

Aby stworzyć komendę IR dla pilota, konieczna jest znajomość jego struktury komend. Strukturę można uzyskać albo bezpośrednio od producenta urządzenia, albo analizując przekazywane komendy.
W większości przypadków samo sterowanie IR jest wymagane w przypadku klimatyzatorów. Piloty te często posiadają wyświetlacz, który pokazuje aktualny stan klimatyzatora. W tych urządzeniach, przy każdej zmianie, cały stan jest wysyłany do klimatyzatora za pomocą komendy IR.
W celu możliwości zrozumienia struktury tej komendy, zaleca się nagranie kilku komend pilota i odnotowanie, który stan był aktywny dla każdej komendy. Na podstawie tych informacji można określić znaczenie każdej sekwencji bitów w sekwencji poleceń IR. Przekazaną sekwencję poleceń można zobaczyć w programie Loxone Config. Gdy znana jest dokładna struktura sekwencji, można ją przekształcić w polecenie IR. Zaleca się ustalenie, które funkcje urządzenia są rzeczywiście potrzebne do sterowania nim. Wszelkie specjalne komendy mogą być w większości przypadków zignorowane.


Przykład programowania

Klimatyzator Hitachi

Sekwencję poleceń dla klimatyzatora Hitachi wprowadza się w oknie właściwości sterownika IR:

Klimatyzator Mitsubishi

Sekwencję poleceń dla klimatyzatora Mitsubishi wprowadza się w oknie właściwości sterownika IR: