Sekwencer

Użycie

Wyjścia można przełączać za pomocą bloku programu sekwensera, dzięki czemu jednocześnie może być aktywne tylko jedno wyjście. Przykładami zastosowania są np. Przełączanie stacji radiowych, wybór trybów pracy, …

 

Podstawowe programowanie

Każdy impuls na wejściu (Tr) aktywuje następne wyjście. Oznacza to, że wyjścia (Q1) do (Q8) są przełączane kolejno. Wartość analogowa na wyjściu (AQ) wskazuje, które wyjście jest aktualnie aktywne. (np. wyjście 3 aktywne – AQ = 3)

Jeśli nie wszystkie wyjścia mają być przełączane, liczbę można ograniczyć parametrem (M).

Wyjście na wejściu (P) można aktywować za pomocą wartości analogowej. Na przykład, jeśli wartość 5 jest na wejściu (P), (Q5) jest aktywowane, a wyjście AQ jest ustawione na 5.

Jeśli wejście (DisP) jest aktywowane, blok jest blokowany.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tr Trigger (wyzwalacz) Trigger Cyfrowy 0/1
P Pozycja Wybiera określone wyjście 0…8
R Reset Reset Cyfrowy 0/1
DisP Zablokowanie Blokada wszystkich wejść Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1
M Maks Ilość wyjść, które powinny być używane 0…8 8
D Wartość standardowa Numer załączanego wyjścia po resetowaniu (0 – wszystkie wyłączone) 0…8 1

 

Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
Q1-8 Wyjście cyfrowe 1-8
AQ Wyjście analogowe informujące o aktualnie wybranym wyjściu cyfrowym 0…8

Przykład

W tym przykładzie kolejny tryb pracy jest włączany przy każdym naciśnięciu przycisku (maksymalnie 3, parametr M). Tryb pracy 1 aktywuje się przyciskiem resetowania (parametr D).