Regulator PID

Użycie

Regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący. Człon (P) powoduje poprzez odpowiedź skokową szybkie zbliżenie się do wartości docelowej. Poprzez wartość członu (D) odpowiedź skokowa jest dodatkowo wzmacniania, przez co następuje dalsze zbliżenie się do wartości docelowej. Człon (I) odpowiedzialny jest za dokładne doregulowanie do tej wartości. Poprzez aktywację remanencji (symbol baterii) po przerwie w zasilaniu przywracany będzie poprzedni stan.

 

Podstawowe programowanie

 

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
AI Aktualna wartość Aktualna wartość
A Automatyczny Określa tryb dla regulatora. 0 = ręcznie 1 = Automatyka Cyfrowy 0/1
R Reset Poprzez impuls regulator jest resetowany na 0 Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1
T Wartość zadana Wartość zadana regulatora 5
ST Czas próbkowania Czas próbkowania regulatora w sekundach. W tym odstępie czasu regulator oblicza nowe wartości dla (AQ). s 0…∞ 1
Tr Próg reagowania Próg reagowania służy do tłumienia małych odchyłek regulacji. Jeśli wartość odchyłki regulacji (wartość zadana – wartość aktualna) jest mniejsza niż próg reagowania, nowa wartość dla (AQ) nie będzie obliczana. Przez to człon wykonawczy nie będzie niepotrzebnie obciążany. 1
Kp Człon proporcjonalny Człon proporcjonalny powinien skompensować większość odchyłki 2
Ki Człon całkujący Człon całkujący powinien powodować dokładne zbliżenie się do wartości docelowej Zbyt wysoka wartość członu całkującego może prowadzić do przeregulowania. 1
Kd Człon różniczkujący Człon róźniczkujący wzmacnia reakcję na zmiany Zbyt wysoka wartość członu różniczkującego może prowadzić do oscylacji wielkości regulowanej. 0
Mv Wartość ręczna Gdy regulator jest w trybie ręcznym (wejście A = 0), wartość ta będzie podawana na wyjście (AQ). 5
Min Minimum Określa minimalną wartość wyjścia (AQ) 0
Max Maksimum Określa maksymalną wartość wyjścia (AQ) 10

 

Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
AQ Wyjście analogowe

Więcej infomracji na temat regulatora PID można znaleźć tutaj.