Regulator PI

Regulator proporcjonalno-całkujący
Część I odpowiada za dokładną regulację tej wartości.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
PV Process value Rzeczywista wartość kontrolowanej zmiennej.
Auto Automatic 0 = Ręczny
1 = Automatyczny
0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
CO Controller output Wyjście regulatora służące do manipulowania zmienną sterowaną.
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
SP Setpoint Wartość zadana zmiennej sterowanej. - 5
St Sampling time W tym odstępie czasu regulator oblicza nowe wartości dla (CO). s 0...∞ 1
Th Threshold Służy do tłumienia małych różnic kontrolnych między (PV) i (SP). Jeśli różnica jest mniejsza niż próg, dla (CO) nie jest obliczana nowa wartość. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego obciążenia aktora. - 1
Kp Proportional gain - 2
Ki Integral gain - 1
Mv Manual value Gdy (Auto) ma wartość 0, wartość ta jest wyprowadzana na wyjście (CO). - 5
Min Minimum Określa minimalną wartość wyjściową dla (CO). - 0
Max Maximum Określa maksymalną wartość wyjściową dla (CO). - 10