Przełącznik progowy

Użycie

Dzięki bloku programu Przełącznik progowy można zapobiec ciągłemu włączaniu / wyłączaniu za pomocą histerezy. Przykładami zastosowania są np. Sterowanie kotłem, sterowanie poziomem, sterowanie klimatem.

 

Podstawowe programowanie

Czujnik analogowy jest podłączony do wejścia AI.

Kiedy Von < Voff: Jeśli wartość analogowa na wejściu AI jest niższa niż wartość parametru Von, wyjście Q włącza się i pozostaje włączone, dopóki wartość analogowa nie wzrośnie powyżej wartości parametru Voff.

Kiedy Von > Voff: Jeśli wartość analogowa na wejściu AI jest wyższa od wartości parametru Von, wyjście Q włącza się i pozostaje włączone, dopóki wartość analogowa nie spadnie poniżej wartości parametru Voff.

Może to na przykład zapobiegać włączaniu i wyłączaniu pomp. Z technicznego punktu widzenia zakres wartości między Von i Voff nazywa się histerezą.

 

Wejście

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
AI wejście analogowe Wejście dla czujnika analogowego, którego wartość ma zostać sprawdzona.

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
Von Próg włączenia Ustawia dolny limit histerezy.
Voff Próg wyłączenia Ustawia górny limit histerezy

 

Wyjście

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Jednostka
Q wyjście cyfrowe Kiedy Von < Voff: Jeśli wartość analogowa na wejściu AI jest niższa niż wartość parametru Von, to wyjście włącza się i pozostaje włączone, dopóki wartość analogowa nie wzrośnie powyżej wartości parametru Voff. Jeżeli Von> Voff: Jeśli wartość analogowa na wejściu AI jest wyższa niż wartość parametru Von, to wyjście włącza się i pozostaje włączone, dopóki wartość analogowa nie spadnie poniżej wartości parametru Voff. 0/1

 

Diagram czasowy

Przykład programowania

W tym przykładzie pompa jest włączana, gdy poziom napełnienia jest niższy niż 5 (Von). Następnie pompa pozostaje włączona, dopóki wartość analogowa nie wzrośnie do 8 (Voff), a następnie się wyłączy.