Projekt Multiplikator

Dzięki projektowi Multiplikator identyczny program można wysłać na kilka Miniserverów.

Nadaje się to do instalacji z wieloma podobnymi jednostkami, takimi jak pokoje hotelowe lub apartamenty, a nawet całe grupy domów.
Każda jednostka otrzymuje własny Miniserver wraz z interfejsem użytkownika.

Programowanie można dowolnie dostosowywać w poszczególnych Miniserverach, ponieważ często wymagane są inne ustawienia, parametry, urządzenia lub programy.

Cały projekt Multiplikatora wraz z Miniserverami jest zarządzany w Loxone Config.

Spis treści


Konfigurowanie projektu Multiplikator

Wymagany aktualny Miniserver / Go / Compact, nieobsługiwany przez warianty Gen. 1!
W projekcie Multiplikatora można używać tylko Miniserverów tego samego typu.

Aby utworzyć projekt, wybierz przycisk "Konwersja do projektu multiplikator" i zatwierdź:


Żądane Miniservery można teraz dodawać za pomocą funkcji "Szukaj Miniserver":


Jeśli Miniservery nie są podłączone w sieci lokalnej, należy je najpierw udostępnić na zewnątrz, np. za pomocą Remote Connect.
Następnie dodaje się je ręcznie za pomocą przycisku na pasku menu, po czym wprowadza się dane połączenia z adresem zewnętrznym.


Po prawej stronie należy wpisać aktualne dane uwierzytelniające każdego Miniservera.
Zostaną one później nadpisane przez projekt Multiplikatora:

W oknie dialogowym "Zarządzanie Miniserverami" bieżący projekt jest zapisywany we wszystkich Miniserverach, a w razie potrzeby aktualizowane jest oprogramowanie sprzętowe.

Po zapisaniu, jeśli wszystkie Miniservery są osiągalne i zostały zaktualizowane do najnowszego oprogramowania, projekt jest gotowy do użycia.


Programowanie podstawowe

Tworzony jest podstawowy program, który następnie jest rozsyłany do wszystkich Miniserverów.

Na przykład w przypadku sypialni na stronie programowania projektu Multiplikatora dodano sterownik oświetlenia, inteligentny regulator pomieszczeniowy oraz automatyczne zacienianie:

Zazwyczaj w tego typu projektach na każdym z Miniserverów są używane te same urządzenia. Dlatego na razie za pomocą polecenia "Dodaj urządzenie" wstawiane są symbole zastępcze. Później urządzenia te są parowane w odpowiednich Miniserverach za pomocą ich numerów seryjnych, a pola zastępcze są zastępowane.

Poszczególne strony lub urządzenia mogą być również przenoszone do określonych Miniserverów:


Niezależny program Miniservera

Ponieważ programowanie na każdym serverze różni się w szczegółach, możliwy jest dostęp do każdego Miniservera z osobna i wprowadzanie zmian:


Projekt Miniservera zostanie otwarty na nowej stronie:

Teraz obiekty można zastępować, dodawać, usuwać i modyfikować tak samo jak w zwykłym projekcie. Wszystkie odchylenia od programu podstawowego są zaznaczone na fioletowo.

Parowanie / zamiana urządzeń:

Wcześniej utworzone symbole zastępcze są teraz zastępowane rzeczywistymi urządzeniami w oknach dialogowych parowania odpowiednich Miniserverów. Skutkiem tego jest inny numer seryjny jako odchylenie:


Odchylenia od projektu mnożnika można wyświetlić w oknie:

W tym miejscu można również zresetować Miniserver do domyślnego Multiplikatora.

Miniserver można również odłączyć od projektu Multiplikatora:

Po odłączeniu tego Miniservera należy go również usunąć w projekcie Multiplikatora!


Trusts

Trusts można wykorzystać do zarządzania użytkownikami, a także do współdzielenia wejść, wyjść i intercomów między Miniserverami projektu Multiplikator.

Menedżer Trust nie może być częścią projektu Multiplikator, a wszystkie Miniservery muszą mieć uprawnienia do dołączenia.
Wszystkich użytkowników lokalnych można zastąpić użytkownikami Trust.