Ping

Ping

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
Online Wyjście jest aktywne tak długo, jak udaje się pingować wybrany adres 0/1
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Pi Ping interval Czas pomiędzy udanymi pingami s 0...∞ 10
Td Timeout duration Czas trwania limitu czasu pomiędzy nieudanymi pingami s 0...∞ 30
N Number of unsuccessful pings Ilość przekroczonych limitów czasu zanim wyjście zostanie wyłączone - 0...∞ 5
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Adres pingowania Adres do sprawdzenia, czy istnieje połączenie internetowe. Np.: 8.8.8.8 - - -
Czas oczekiwania po starcie Opóźnienie pierwszego odpytania po ponownym uruchomieniu programu. s 0...3600 -