Monitor energii

Monitor Energii ułatwia gromadzenie danych produkcyjnych, na przykład systemu PV.
Monitor Energii może być używany do rejestrowania danych produkcyjnych falownika. Dane mogą być przetwarzane przez wejścia obiektu w połączeniu z licznikiem.
Ponadto blok może wizualizować dane produkcyjne, oszczędności finansowe i magazyn baterii w interfejsie użytkownika.

Ten blok funkcyjny nie jest już dalej rozwijany i został zastąpiony przez Monitor przepływu energii w połączeniu z licznikami.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ptot Production total Produkcja ogółem
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
kWh 0...∞
Ppwr Production power Moc produkcji
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
kW
Gi Grid energy import Import energii z sieci kWh 0...∞
Gpwr Grid power Wartość dodatnia: Energia jest importowana z sieci.
Wartość ujemna: Energia jest eksportowana do sieci.
kW
Ge Grid energy export Eksport energii z sieci kWh 0...∞
Spwr Energy storage power Wartość dodatnia: Magazyn energii jest rozładowywany.
Wartość ujemna: Magazyn energii jest ładowany.

To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
kW
SoC Energy storage state of charge Stan naładowania magazynu energii
To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku.
% 0...100
Err Error Błąd -
R Reset Resetowanie wartości licznika.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
- 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Ppwr Production power Moc produkcji kW
Pd Production today Produkcja w dniu dzisiejszym kWh 0...∞
Pm Production this month Produkcja w tym miesiącu kWh 0...∞
Py Production this year Produkcja w tym roku kWh 0...∞
Ptot Production total Produkcja ogółem kWh 0...∞
Cpwr Consumption power Moc konsumpcyjna kW
Cd Consumption today Konsumpcja dzisiaj kWh 0...∞
Cm Consumption this month Konsumpcja w tym miesiącu kWh 0...∞
Cy Consumption this year Konsumpcja w tym roku kWh 0...∞
Ctot Consumption total Zużycie ogółem kWh 0...∞
Ed Export today Eksport dzisiaj kWh 0...∞
Em Export this month Eksport w tym miesiącu kWh 0...∞
Ey Export this year Eksport w tym roku kWh 0...∞
Etot Export total Eksport ogółem kWh 0...∞
Yd Yield today Zysk dzisiaj Waluta
Ym Yield this month Zysk w tym miesiącu Waluta
Yy Yield this year Zysk tego roku Waluta
Ytot Yield total Zysk całkowity Waluta
Sci Status code inverter Kod stanu falownika -
Eci Error code inverter Kod błędu falownika -
Gpwr Grid power Wartość dodatnia: Energia jest importowana z sieci.
Wartość ujemna: Energia jest eksportowana do sieci.
kW
Spwr Energy storage power Wartość dodatnia: Magazyn energii jest rozładowywany.
Wartość ujemna: Magazyn energii jest ładowany.
kW
SoC Energy storage state of charge Stan naładowania magazynu energii % 0...100
Itot Import total Import całkowity kWh 0...∞
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
- -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Pre kWh price export Cena kWh eksport Waluta 0,2
Pri kWh price import Cena kWh import Waluta 0,2
CO2 Kg/kWh for CO2 savings kg/kWh dla oszczędności CO2 Kg/kWh 0...∞ 0,42
Abs Absolute value Obsługa wejść (Gi) i (Ge):
0 = Każda nowa wartość jest dodawana przyrostowo do wartości całkowitej.
1 = Wartość jest używana bezwzględnie i równa odczytowi licznika.
- 0/1 0
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Źródło danych Źródło danych (typ generatora), np. Fronius, Kostal

Dane są sprawdzane co minutę.
Jeśli jako źródło danych wybrano wejścia bloku, blok jest aktualizowany przy każdej zmianie wejść.
- -
Pojemność zasobnika Pojemność zasobnika w kWh 0
Wspierane falowniki

Bezpośrednio w bloku funkcyjnym poprzez Ethernet (TCP/IP):
Fronius Primo, Symo

Fronius GEN24 Plus jest obsługiwany od firmware 1.14.1.
Wymaga to aktywacji interfejsu Solar API na falowniku.

Falowniki Kostal Piko, które obsługują protokół RS485 poprzez TCP (Port 81)

Przez szablon (Modbus TCP/RTU, RS485, RS232):
Kostal Plenticore szablon dla Modbus TCP (port 1502)
Solar Edge
SMA
Dalsze szablony dostępne są na stronie Loxone Library.


Źródła danych

Jako źródła danych możesz wybrać różne połączenia:

- Wejścia obiektów: przetwarzanie danych z wejść bloku (w połączeniu z licznikiem)

- Fronius: odczyt danych z falownika z połączeniem internetowym

- Kostal: odczyt danych z falownika z połączeniem internetowym


Komunikacja z dowolnymi czujnikami

Wszystkie źródła danych wybierane są we właściwościach "Wejść obiektu". Podłączenie pojedynczych sensorów - patrz zrzut ekranu.


Komunikacja z falownikiem

Aby odbierać dane z falownika, musisz w oknie właściwości jako źródło danych wybrać "Fronius" lub "Kostal", jak również wprowadzić adres IP i numer urządzenia. Dane odpytywane będą cyklicznie co minutę.


Numery urządzeń

Fronius:

Numer urządzenia jest wyświetlany w interfejsie internetowym Fronius pod pozycją Ustawienia->Falownik jako numer systemu. Dodatkowo można go określić poprzez urządzenie rejestrujące używając funkcji "GetActiveDeviceinfo".

URL: http://"IP"/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?deviceClass=Inverter

Kostal:

Numer urządzenia jest identyczny z adresem RS485. Jest on widoczny w interfejsie Web Kostal na głównej stronie i stronie z ustawieniami.


Obliczanie

Jeżeli produkcja jest większa niż zużycie, zysk oblicza się z sumy energii eksportowanej pomnożonej przez taryfę eksportową i zużycia pomnożonego przez taryfę importową. Zużycie jest obliczane jako: Energia wyprodukowana + Energia importowana - Energia dostarczona. Zużycie jest obliczane co 10 minut i natychmiast po zmianie wszystkich podłączonych wejść. Jeżeli zużycie jest większe niż produkcja, to zysk jest obliczany z wyprodukowanej energii razy taryfa importowa.

Walutę można ustawić we właściwościach dokumentu.


Okablowanie

Więcej informacji nt. poprawnego okablowania znajdziesz tutaj .