MinMax

Użycie

Blok programu MinMax określa największą lub najmniejszą wartość z 4 wartości analogowych.

Podstawowe programowanie

 

Wartości na czterech wejściach analogowych (AI1 do AI4) są sprawdzane i porównywane ze sobą.

Najniższa wartość jest wyprowadzana na wyjściu (AQmin), a najwyższa na wyjściu (AQmax).

Wejścia (AI1) i (AI2) są uwzględnione w obliczeniach jako standardowe, (AI3 i AI4) nie są. Jeśli jedno z tych wejść nie jest przypisane, przyjmuje się, że wartość wynosi 0 lub jest ignorowana dla wejść (AI3 i AI4). Aby tego uniknąć, możesz przypisać oba wejścia o tej samej wartości sygnału / analogu, jeśli używasz tylko jednego wejścia.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
AI1-4 Wejście analogowe 1-4 Wejście analogowe 1-4
R Reset Reset Cyfrowy 0/1

 

Wyjścia

Skrót Opis Zakres wartości
AQmin Wyjście analogowe najmniejszej wartości
AQmax Wyjście analogowe największej wartości

Przykład