Logger

Logger zapisuje zdarzenia do pliku dziennika.

Dane dziennika są domyślnie przechowywane na karcie SD Miniservera, alternatywnie mogą być przesyłane do serwera syslog lub UDP.

Można utworzyć dowolną liczbę plików dziennika.

Spis treści


Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Adres Loggera Adres loggera (pusty = standardowy plik logów, /log/def.log, /dev/syslog/192.168.1.1, /dev/udp/192.168.1.1/1234) -
Przykład programowania

Najpierw w zakładce Wiadomości tworzony jest nowy logger:

W poniższym przykładzie nadajemy loggerowi nazwę "Access House" i przeciągamy obiekt na stronę programowania.

W oknie właściwości można zdefiniować tekst dla dwóch stanów wartości cyfrowych lub przy zmianach wartości analogowych, albo wartości wyjść analogowych lub tekstowych zapisać do pliku dziennika za pomocą <v>.

W adresie logger określamy plik dziennika, do którego dane mają być zapisane. W naszym przykładzie generowany jest osobny plik dziennika o nazwie "Access".
Jeśli pole to pozostawimy puste, zostanie on zapisany do domyślnego dziennika def.log.

W poniższym przykładzie tekst wyjścia "Ula" jest zapisywany w pliku dziennika.
Dane są przechowywane na karcie SD i można je pobrać z Miniservera przez FTP (ftp://User:Password@IPMiniserver/log/) lub przez polecenie webservice [IPMiniserver]/dev/fsget/log/LogfileName.log.


Przypisz logger, mailer, caller, tracker w oknie właściwości

Alternatywnie w oknie właściwości różnych bloków można przypisać logger, mailer, caller i tracker.
W tym celu należy tylko stworzyć odpowiednią wiadomość i zdefiniować odbiorcę.
Wyjściem jest tekst lub wartość zdefiniowana w bloku.