Leaf Air

Leaf Air to zdecentralizowana jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, sterowana za pomocą technologii Loxone Air. Łączy kilka central wentylacyjnych, które razem zapewniają wentylację pomieszczenia. Na stronie internetowej naszego partnera znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat zasady działania, a także konfigurator dla zalecanej liczby urządzeń: Leaf Ventilation.

Spis treści


Montaż

Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji i obsługi producenta.


Uruchomienie

W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania. Jest to sygnalizowane miganiem diody LED stanu na czerwono/zielono/pomarańczowo.

Następnie wykonaj procedurę parowania w interfejsie Air.

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, najpierw odłącz urządzenie na 10 sekund, a następnie podłącz je ponownie. Jeśli połączenie z Miniserverem nie będzie możliwe przez dwie minuty, tryb nauki aktywuje się na 30 minut.


Konserwacja, wymiana filtra

Filtr wentylatora należy wymieniać lub czyścić zgodnie z instrukcją konserwacji w regularnych odstępach czasu. We właściwościach Leaf 1 można zdefiniować interwał wymiany filtra. To ustawienie jest domyślnie zdefiniowane jako 3 miesiące (2200 godzin). Liczony jest czas aktywności wentylatora. W wizualizacji pokaże się informacja o nadchodzącej konserwacji.


Aktory

Krótki opis Jednostka
API Connector Tekst
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Leaf Air Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Ostrzeżenie dot. filtra Cyfrowy 0/1
Błąd wentylatora Cyfrowy 0/1
Błąd osłony Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air - -
Interwał wymiany filtra Po tym czasie (w godzinach) aktywowane zostaje ostrzeżenie o wymianie filtra. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w poniższej instrukcji montażu i obsługi.


Dokumenty

Instrukcja montażu i instrukcja użytkowania z danymi technicznymi

Instrukcja konserwacji