Inteligentny regulator pomieszczeniowy 1 generacji

Inteligentny regulator temperatury w pomieszczeniu z analogowymi lub cyfrowymi wyjściami sterującymi.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Am Tryb 0 = Automatyka: W ustawieniach czasów pracy są do dyspozycji 'Okres grzewczy’ i 'Okres chłodzenia’. Te ustawienia (daty) decydują, czy aktywowane będzie ogrzewanie, czy chłodzenie. Jeśli pomiędzy występuje niezdefiniowany przedział dat, to w jego trakcie wszystkie wyjścia będą dezaktywowane. Te czasy pracy obowiązują globalnie dla wszystkich inteligentnych regulatorów pomieszczeniowych w projekcie. 1=Automatyczne ogrzewanie: zadana temperatura z harmonogramu grzania, obszary ogrzewania 1 i 2 są aktywne, wyjścia chłodzenia i zacieniania są dezaktywowane. 2=Automatyczne chłodzenie: zadana temperatura z harmonogramu chłodzenia, wyjścia chłodzenia i zacieniania są aktywne, obszary ogrzewania 1 i 2 są dezaktywowane. 3=Ręczne grzanie: Temperatura zadana z wejścia T, obszary ogrzewania 1 i 2 aktywne, wyjścia chłodzenia i zacieniania dezaktywowane. 4=Ręczne chłodzenie: Temperatura zadana z wejścia T, wyjścia chłodzenia i zacieniania aktywne, obszary ogrzewania 1 i 2 dezaktywowane.
As Tryb serwisowy 0=Wyłączony tryb serwisowy. 1=Ogrzewanie i chłodzenie WYŁ.: AQ=0, Q=Wył., AQ2=0, Q2=Wył., AQc=0, Qc=Wył., Qs=Wył. – zawory całkowicie zamknięte 2=Ogrzewanie ZAŁ., chłodzenie WYŁ.: AQ=10, Q=Zał., AQ2=10, Q2=Zał., AQc=0, Qc=Wył., Qs=Wył. 3=Ogrzewanie WYŁ., chłodzenie ZAŁ.: AQ=0, Q=Wył., AQ2=0, Q2=Wył., AQc=10, Qc=Zał., Qs=Zał. 4=Ogrzewanie i chłodzenie ZAŁ.: AQ=10, Q=Zał., AQ2=10, Q2=Zał., AQc=10, Qc=Zał., Qs=Zał. – zawory całkowicie otwarte
T Zadana temperatura Analogowe wejście temperatury zadanej w trybie manualnym
AI Temperatura Wejście analogowe aktualnej temperatury w pomieszczeniu
Iw Okno Kontaktron okienny (tylko w trybie automatycznym): WYŁ.=zamknięte, ZAŁ.=otwarte → 'Dom w hibernacji’ podczas ogrzewania / 'Ochrona przed przegrzaniem’ podczas chłodzenia Cyfrowy 0/1
Ic Wybór temperatury komfortu Wybór temperatury komfortowej Przy załączeniu (zbocze narastające) załącza temperaturę komfortową, a przy wyłączeniu (zbocze opadające) aktywuje timer temperatury z czasem (Tsc). Po upływie czasu Tsc nastawiony tryb automatyczny kontynuuje pracę. Cyfrowy 0/1
Is Wcześniejsze wyjście – załączenie ekonomicznej temperatury Wejście wcześniejszego wyjścia (wybór ekonomicznej temperatury) Przy załączeniu tego wejścia (zbocze narastające) załącza temperaturę ekonomiczną, a przy wyłączeniu (zbocze opadające) aktywuje timer temperatury z czasem (Tss). Po upływie czasu (Tss) nastawiony tryb automatyczny kontynuuje pracę. Jeśli Tss = 0, pozostaje załączona temperatura ekonomiczna aż do następnej zmiany w harmonogramie. Cyfrowy 0/1
Mv Czujnik ruchu – przedłużenie okna czasowego temperatury komfortowej Wejście czujnika ruchu (przedłużenie okna czasowego temperatury komfortowej) Przy włączeniu wejścia (zbocze narastające) załącza TEMPERATURĘ KOMFORTOWĄ, a przy wyłączeniu (zbocze opadające) uaktywnia timer temperatury z czasem (Tmv). Przy WŁĄCZANIU (zbocze narastające) regulator musi się znajdować w oknie czasowym temperatury komfortowej, w innym wypadku zmiana zostanie zignorowana. Po upływie czasu (Tmv) nastawiony tryb automatyczny kontynuuje pracę. Cyfrowy 0/1
R Reset Zatrzymuje timer temperatury. Timer temperatury może zostać uruchomiony poprzez wejścia (Ic,Is,Mv) lub poprzez wizualizację. Cyfrowy 0/1
Dis Zablokowanie Blokuje T, Ic i Is Cyfrowy 0/1
DisM Dezaktywacja wejścia czujnika ruchu Mv Dezaktywacja wejścia czujnika ruchu (Mv) Cyfrowy 0/1
St Stop Wejście STOP Wyłącza wszystkie wyjścia i dezaktywuje automatyczne poruszanie zaworem (Tsm, Tcm) Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ts Temperatura ekonomiczna Temperatura ekonomiczna [°C] w odniesieniu do temperatury komfortowej Ogrzewanie: temperatura komfortowa – temperatura ekonomiczna Chłodzenie: temperatura komfortowa + temperatura ekonomiczna 3
Tch Komfortowa temperatura ogrzewania Absolutna temperatura komfortowa [°C] przy ogrzewaniu 22.5
Tcc Komfortowa temperatura chłodzenia Absolutna temperatura komfortowa [°C] przy chłodzeniu 23
Tp Temperatura trybu 'Przyjęcie’ Temperatura 'Przyjęcie’ [°C] w odniesieniu do temperatury komfortowej Ogrzewanie i chłodzenie: temperatura komfortowa – temperatura 'Przyjęcie’ 1.5
Th Temperatura zwiększonego zapotrzebowania na ciepło Temperatura zwiększonego zapotrzebowania na ciepło [°C] w odniesieniu do temperatury komfortowej Ogrzewanie i chłodzenie: temperatura komfortowa + temperatura zwiększonego zapotrzebowania na ciepło 1
Td Temperatura dla trybu 'Dom w hibernacji’ Absolutna temperatura dla trybu 'Dom w hibernacji’ [°C] Jako ochrona przeciwzamrożeniowa w przypadku długotrwałej nieobecności (w okresie grzewczym) 5
Tm Temperatura ochrony przed przegrzaniem Absolutna temperatura ochrony przed przegrzaniem [°C] Temperatura maksymalna w ° (w okresie chłodzenia) 26
Tsm Ruch zaworu grzanie Maksymalny czas bezruchu zaworu w okresie ogrzewania (w dniach) Jeśli zawory nie były sterowane (poruszane) przez ten czas, zostaną automatycznie poruszone. Wprowadź czas zgodnie z zaleceniami producenta. 14
Tcm Ruch zaworu chłodzenie Maksymalny czas bezruchu zaworu w okresie chłodzenia (w dniach) Jeśli zawory nie były sterowane (poruszane) przez ten czas, zostaną automatycznie poruszone. Wprowadź czas zgodnie z zaleceniami producenta. 14
Tsc Timer komfortu Czas pracy timera temperatury komfortowej w sekundach – przy wyłączeniu (zbocze opacające) wejścia Ic temperatura komfortowa będzie jeszcze tak długo wymuszana. 1800
Tss Timer ekonomiczny Czas pracy timera temperatury ekonomicznej w sekundach – przy wyłączeniu (zbocze opadające) wejścia Is temperatura ekonomiczna będzie jeszcze przez ten czas wymuszana. 1800
Tmv Przedłużenie okna czasowego temperatury komfortowej Przedłużenie okna czasowego temperatury komfortowej w sekundach – przy wył. (zbocze opadające) wejścia Mv temperatura komfortowa będzie jeszcze przez ten czas utrzymywana 1800
Ths Szybkość nagrzewania Czas [min], który jest potrzebny do podniesienia temperatury pomieszczenia o 1°. Wartość 0 nadpisuje wartość, która została nauczona przez inteligentny regulator pomieszczeniowy. Jeśli wartość jest 0, stosowana będzie wartość nauczona przez regulator pomieszczeniowy. 0
Tcs Szybkość chłodzenia Czas [min], który jest potrzebny dla obniżenia temperatury pomieszczenia o 1°. Wartość 0 nadpisuje wartość, która została nauczona przez inteligentny regulator pomieszczeniowy. Jeśli wartość jest 0, stosowana będzie wartość nauczona przez regulator pomieszczeniowy. 0

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
AQ Wyjście analogowe ogrzewanie obszar 1 (zawory sterowane sygnałem 0-10V)
Q Wyjście cyfrowe ogrzewanie obszar 1 (dla zaworów otwórz/zamknij) Okres jest stosunkowo niski. Z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przełączania dużych obciążeń (np. grzejników na podczerwień) za pomocą styków przekaźników. Cyfrowy 0/1
AQ2 Wyjście analogowe ogrzewanie obszar 2 (zawory sterowanie sygnałem 0-10V)
Q2 Wyjście cyfrowe ogrzewanie obszar 2 (dla zaworów otwórz/zamknij) Okres jest stosunkowo niski. Z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przełączania dużych obciążeń (np. grzejników na podczerwień) za pomocą styków przekaźników. Cyfrowy 0/1
AQc Wyjście analogowe chłodzenie obszar 1 (dla zaworów sterowanych sygnałem 0-10 V)
Qc Wyjście cyfrowe chłodzenie obszar 1 (dla zaworów otwórz/zamknij) Okres jest stosunkowo niski. Z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przełączania dużych obciążeń (np. grzejników na podczerwień) za pomocą styków przekaźników. Cyfrowy 0/1
AQc2 Wyjście analogowe chłodzenie obszar 2 (zawory sterowane sygnałem 0-10 V)
Qc2 Wyjście cyfrowe chłodzenie obszar 2 (dla zaworów otwórz/zamknij) Okres jest stosunkowo niski. Z tego powodu nie nadaje się do bezpośredniego przełączania dużych obciążeń (np. grzejników na podczerwień) za pomocą styków przekaźników. Cyfrowy 0/1
Qs Wyjście cyfrowe zacieniania – działanie ciągłe Jeśli opcja 'Zastosuj światło słoneczne’ jest aktywna, status światła słonecznego (zmienna systemowa) zostanie wzięta pod uwagę. Cyfrowy 0/1
AQs Wyjście analogowe aktualnego trybu: 0 = Automatyka 1 = automatyczne ogrzewanie, 2 = automatyczne chłodzenie 3 = ogrzewanie ręczne, 4 = chłodzenie ręczne
AQss Wyjście analogowe aktualnego trybu serwisowego: 0 = Tryb serwisowy wyłączony, 1 = Ogrzewanie i chłodzenie WYŁ., 2 = Ogrzewanie ZAŁ., Chłodzenie WYŁ., 3 = Ogrzewanie WYŁ., chłodzenie ZAŁ., 4 = Ogrzewanie i chłodzenie ZAŁ.
Qe Wyjście błędu – wyjście jest załączone tak długo, jak długo błąd występuje Cyfrowy 0/1
TxQa Wyjście tekstowe w przypadku błedu Tekst Tekst
AQt Wyjście analogowe temperatury docelowej
AQhm Wyjście analogowe aktualnego trybu harmonogramu ogrzewania
AQcm Wyjście analogowe aktualnego trybu harmonogramu chłodzenia
AQtr Wyjście analogowe pozostałego czasu timera temperatury w sekundach. Timer temperatury może zostać uruchomiony poprzez wejścia (Ic,Is,Mv) lub poprzez wizualizację.
Qp Wyjście cyfrowe fazy nagrzewania lub schładzania 0 = faza nagrzewania wzgl. schładzania nieaktywna 1 = faza nagrzewania wzgl. schładzania aktywna Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Harmonogram czasowy Zarządzanie temperaturą podczas grzania i chłodzenia
Ustalony przez użytkownika sezon grzewczy Zastąpienie sezonu grzewczego dla tego obiektu, gdy zaznaczone
Pierwszy dzień sezonu grzewczego Okres sezonu grzewczego (powtarzany corocznie)
Ostatni dzień sezonu grzewczego Okres sezonu grzewczego (powtarzany corocznie)
Ustalony przez użytkownika sezon chłodzenia Zastąpienie sezonu chłodzenia dla tego obiektu, gdy zaznaczone
Pierwszy dzień sezonu chłodzenia Zakres sezonu chłodzenia (powtarzany corocznie)
Ostatni dzień sezonu chłodzenia Zakres sezonu chłodzenia (powtarzany corocznie)
Automatyka Automatyczne chłodzenie i ogrzewanie = chłodzenie i ogrzewanie wg okresów Automatyczne chłodzenie = tylko chłodzenie wg czasów chłodzenia (Automatyczne 'Chłodzenie i ogrzewanie’ i 'Tylko ogrzewanie’ są w wizualizacji niewidoczne) Automatyczne ogrzewanie = tylko ogrzewanie wg czasów ogrzewania (Automatyczne 'Chłodzenie i ogrzewanie’ i 'Tylko chłodzenie’ są w wizualizacji niewidoczne)
Zastosuj światło słoneczne Wyjście dla zacieniania (Qs) będzie aktywowane tylko wówczas, gdy zmienna systemowa światła słonecznego będzie aktywna Jeżeli wartość zmiennej nie jest ważna (np. brak aktywnego Weather Service), wtedy status światła słonecznego nie będzie brany pod uwagę!
Mieszacz ogrzewania przyporządkowany mieszacz ogrzewania
Mieszacz chłodzenia przyporządkowany mieszacz chłodzenia