Centrala pożaru i wycieku wody

Za pomocą tego bloku programowego można zrealizować bez dużego nakładu system alarmowania o pożarze lub o wycieku wody. Zostaniesz zaalarmowany,
gdy w twoim inteligentnym domu wybuchnie pożar lub nastąpi wyciek wody. Produkty Loxone, jak np. czujnik dymu Air i czujnik wody Air, mogą zostać wygodnie wybrane poprzez okno dialogowe konfiguracji (podwójne kliknięcie na blok). Poza tym można wybrać bezpośrednio w bloku (podwójne kliknięcie na blok) do akustycznego i optycznego alarmowania strefy Music Servera, bloki sterowników oświetlenia i bloki żaluzji automatycznych.
Dzięki modułowi programowemu centrum sygnalizacji pożarowo-wodnej bez większego wysiłku można wdrożyć system sygnalizacji pożaru lub sygnalizacji zalania.

 

Wideo

W tym filmie w języku angielskim nasz CEO Thomas wyjaśnia podstawowe funkcje centrali przeciwpożarowej.

 

Blok programu

 

Użycie

Za pomocą tego modułu zostaniesz ostrzeżony, jeśli wybuchnie pożar lub woda wycieknie w Twoim inteligentnym domu.

 Produkty Loxone, takie jak czujnik dymu  i czujnik wody Air, są automatycznie rozpoznawane i używane. Do wejść można podłączyć produkty innych firm. Czujniki temperatury mogą być również używane do wykrywania pożaru.

Dodatkowo, bezpośrednio w module można wybrać strefy serwera muzycznego, moduły sterowania oświetleniem i automatyczne rolety w celu sygnalizacji akustycznej.

 

Programowanie podstawowe

Blok programu można wstawić za pomocą klawisza „F5”. Produkty Loxone można wybrać bezpośrednio, klikając dwukrotnie moduł. Dodatkowo dla alarmów akustycznych zaznaczone są żądane strefy serwera muzycznego i moduły sterowania oświetleniem. Można również wybrać automatyczne moduły rolet, aby otwierały się w przypadku alarmu.

 

Oczywiście można również zastosować inne czujniki temperatury lub czujniki dymu. Czujniki dymu są podłączone do wejścia Is, a czujniki temperatury do wejścia AIt.

Alarmy zalaniowe można podłączyć do wejścia Iw.

Do wyjścia Qh można podłączyć syrenę.

W przypadku alarmu dźwięk syreny jest odtwarzany przez serwer muzyczny, oświetlenie miga, a roleta przesuwa się do góry.

 

Wizualizacja

W widoku „Ostatnie czujniki” można zobaczyć ostatnio uruchomione czujniki. Ich liczbę można ustawić we właściwościach bloku.

Tłumienie alarmu można aktywować w ustawieniach za pomocą wizualizacji. Za pomocą gaszenia alarmu można wykonywać prace serwisowe przy alarmach pożarowych / czujnikach wody / itp. Bez włączania się alarmu.

 

dalsze treści

zalecany sprzęt

 

Przykład programowania

W tym przykładzie lampka ostrzegawcza i dzwoniącego zostały również połączone z Q1. Dzwoniący poinformuje Cię o alarmie telefonicznie.

Z chwilą zadziałania czujki dymu lub przekroczenia przez czujnik temperatury temperatury maksymalnej (parametr Tm) uruchamiany jest alarm wstępny i aktywowane jest wyjście Q1. Alarm wstępny to cichy alarm, co oznacza, że ​​w tym czasie syrena nie będzie włączona. Jeśli alarm nie zostanie potwierdzony w określonym czasie (parametr Dm) za pośrednictwem aplikacji lub impulsu na wejściu C, uruchamia się alarm główny. Główny alarm aktywuje również wejście Q2 i syrenę.

brand_wasser_bsp

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
C Potwierdzenie alarmu Skwitowanie alarmu. Cyfrowy 0/1
Ch Potwierdzenie alarmu syreny Wyjścia dla sygnałów alarmowych, Qp i Qh zostają dezaktywowane. Alarm wstępny i alarm główny (Q1 i Q2) pozostają w dalszym ciągu aktywne. Skonfigurowane sygnały alarmowe, jak np. sterowniki oświetlenia i strefy Music Servera zostają również wyłączone. Cyfrowy 0/1
Is Wejście alarmowe czujnika dymu Wejście alarmowe zewnętrznego czujnika dymu. Cyfrowy 0/1
Iw Wejście alarmowe dla czujnika wody Wejście alarmowe dla zewnętrznego czujnika wody. Cyfrowy 0/1
If Wejście alarmowe przeciwpożarowego detektora iskrzenia Wejście alarmowe zewnętrznego przeciwpożarowego detektora iskrzenia. Cyfrowy 0/1
AIt Wejście temperatury Podłączenie dla zewnętrznych czujników temperatury.

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1
D Opóżnienie głównego alarmu Opóźnienie głównego alarmu po aktywacji alarmu wstępnego. s 0…∞ 120
Tm Temperatura maksymalna Maksymalna dopuszczalna temperatura czujników temperatury i wejścia temperatury. Jeśli czujnik temperatury przekroczy tę wartość, aktywowany zostaje alarm. ° 43
Dm Maksymalny czas trwania alarmu Określa, przez jaki maksymalny czas może trwać alarm. Po upływie czasu trwania nastąpi dezaktywacja alarmu głównego i sygnałów alarmowych. (0 = brak ograniczenia) s 0…∞ 300
Ca Automatyczne kwitowanie alarmu Automatyczne potwierdzenie alarmu wstępnego. Jeśli Ca = 1, po osiągnięciu maksymalnego czasu trwania alarmu, również alarm wstępny zostanie potwierdzony. Cyfrowy 0/1
Ms Tryb serwisowy Aktywacja trybu serwisowego (przy alarmie będzie aktywne tylko Qt). (0 = tryb serwisowy nie jest aktywny; 1 = tryb serwisowy na stałe; 1 = czas trwania stłumienia alarmu, tryb serwisowy organiczony czasowo) s 0…∞ 0

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
Q1 Wyjście cyfrowe alarmu wstępnego. Cyfrowy 0/1
Q2 Wyjście cyfrowe alarmu głównego. Cyfrowy 0/1
Qp Wyjście cyfrowe sygnału alarmowego alarmu wstępnego. Cyfrowy 0/1
Qh Wyjście cyfrowe sygnału alarmowego alarmu głównego. Cyfrowy 0/1
AQ Wyjście analogowe podające ilość aktywnych czujników.
Qt Wyjście cyfrowe alarmu testowego. Cyfrowy 0/1
TQ Wyjście tekstowe ostatniego czujnika. Tekst Tekst

 

Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości
Ilość wpisów Maksymalna liczba zachowanych ostatnich wpisów Tracker’a lub powiadomień. 2…100
Konfiguracja Konfiguracja użytych wejść i wyjść. Następujące urządzenia i bloki mogą zostać użyte: – Czujnik dymu Air – Czujnik wody Air – Strefy Music Servera – Sterownik oświetlenia – Żaluzja automatyczna

 

Zastosowanie

Za pomocą tego bloku będziesz alarmowany, gdy w twoim inteligentnym domu wybuchnie pożar lub nastąpi wyciek wody. Produkty Loxone, jak np. czujnik dymu Air
i czujnik wody Air, mogą zostać wygodnie wybrane poprzez okno dialogowe konfiguracji (podwójne kliknięcie na blok). Produkty innych firm mogą być podłączane do wejść. Poza tym można wybrać bezpośrednio w bloku (podwójne kliknięcie na blok) do akustycznego i optycznergo alarmowania strefy Music Servera, bloki sterowników oświetlenia i bloki żaluzji automatycznych.

Programowanie podstawowe

Blok można dodać poprzez klawisz „F5”. Poprzez podwójne kliknięcie na blok można bezpośrednio wybrać produkty Loxone.

Oczywiście można użyć też innych czujników temperatury lub czujników dymu. Czujniki dymu podłączane są do wejścia Is a czujniki temperatury do wejścia AIt.