AND (koniunkcja)

Blok tworzy logiczne powiązanie AND na wejściach. Wyjście staje się aktywne, gdy wszystkie podłączone wejścia są aktywne.
Wszystkie łącza, które są podłączone do wejścia, są również podłączone jako AND.

I1I2
00
01
10
11
Q
0
0
0
1

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
I1 Input 1 Wejście 1 0/1
I2 Input 2 Wejście 2 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Output Wyjście 0/1
Diagram czasowy

Operacja logiczna AND oparta na tabeli prawdy.


Działanie

Dolne i górne obwody zawsze dają ten sam wynik.

Również z negacją górny obwód działa tak samo jak dolny (Uwaga: negacja musi być przy prawidłowym AND)