AC Control

Blok funkcyjny AC Control służy do sterowania urządzeniami klimatyzacyjnymi.

Spis treści


Wejścia

Funkcje poziomu Auto dla trybu, prędkości wentylatora i kierunku nawiewu można znaleźć w instrukcji obsługi używanego klimatyzatora. W zależności od klimatyzatora liczba dostępnych poziomów jest różna.

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tg Toggles between On and Off Przełączanie między włączaniem i wyłączaniem - 0/1
On Set to On Ustaw na Wł - 0/1
Off Set to Off Impuls: Jednostka AC i wyjście Status są wyłączone.
On: Jednostka AC jest wyłączona, blok jest zablokowany, wszystkie wyjścia są resetowane, gdy wejście jest włączone.
- 0/1
ϑt Target Temperature Temperatura docelowa °
ϑc Current Temperature Dane wejściowe są używane tylko do wyświetlania w interfejsie użytkownika! -
Mode Mode 1-5 1 = Auto
2 = Ogrzewanie
3 = Chłodzenie
4 = Osuszanie
5 = Wentylacja
Dostępne tryby można ustawić w ustawieniach trybu bloku.
- 1...5
Fan Fan speed 1-7 1 = Auto
2 = Silent
3 = Very Low
4 = Low
5 = Medium
6 = High
7 = Very High
Dostępne prędkości wentylatora można ustawić w ustawieniach prędkości wentylatora bloku.
- 1...7
ADir Airflow direction up/down 1-8 1 = Auto
2- 6 = Pozycja 1-5
7 = Swing
8 = No Swing
Dostępne kierunki nawiewu można ustawić w ustawieniach kierunku nawiewu bloku.
- 1...8
Rtd Reset to default Resetuje parametry i ustawienia bloku do wartości domyślnych określonych w ustawieniach wstępnych bloku. - 0/1
Dwc Door / window contact 0 = zamknięte, 1 = otwarte
Jeśli urządzenie jest włączone, będzie wstrzymane tak długo, jak jedne lub więcej drzwi/okien jest otwartych.
- 0/1
Pt Pause timer Wstrzymuje urządzenie na czas ustawiony w parametrze (Ptd). - 0/1
Ls Load shedding Jeśli urządzenie jest włączone, będzie ono wstrzymane tak długo, jak długo aktywne jest zrzucanie obciążenia w celu uniknięcia szczytów mocy sieci itp. - 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Status Device-Status 0 = wyłączony, 1 = włączony 0/1
Mode Current Mode 1-5 Bieżący tryb 1-5 1...5
Fan Fan speed 1-6 Prędkość wentylatora 1-6 1...6
Adir Airflow direction up/down 1-7 Kierunek przepływu powietrza góra/dół 1-7 1...7
ϑt Target temperature Temperatura docelowa
ϑc Current temperature Obecna temperatura
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Ptd Pause timer duration Rozpoczyna się wraz z opadającym zboczem sygnału wejściowego (Pt). Zatrzymuje urządzenie na określony czas. s 0...∞ 7200
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Nazwy trybów Konfiguracja użycia i nazewnictwa trybów pracy -
Nazwy przepływów powietrza Konfiguracja użycia i nazewnictwa kierunków przepływu powietrza -
Nazwy Fanspeed Konfiguracja użycia i nazewnictwa prędkości wentylatorów -