Sterownik oświetlenia

Ten blok umożliwia sterowanie poszczególnymi obwodami świetlnymi i ich kombinację w celu wytworzenia nastrojów (włączanie, ściemnianie, RGB). Poprzez aktywację remanencji (symbol baterii) po przerwie w zasilaniu przywracany będzie poprzedni stan.

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
I1-4 Trigger 1-4 dla ściemniacza lub wejście przełączania oświetlenia
+ Następny nastrój Następny nastrój Cyfrowy 0/1
Poprzedni nastrój Poprzedni nastrój Cyfrowy 0/1
AIs Nastrój Wybór nastroju za pomocą przypisanego ID 0…89
R Reset Reset, aktywacja nastroju 'Wszystko wyłączone' Cyfrowy 0/1
T5/1-8 Wybór (trigger) nastroju 1-8 Długie naciśnięcie umożliwia, w zależności od konfiguracji, wmieszanie nastroju lub zmianę na następny skonfigurowany nastrój Podwójny impuls wyłącza wszystko i generuje impuls na wyjściu RQ. Potrójny impuls wyłącza wszystko i generuje impuls na wyjściu RaQ. Może być używane z wejściami T5 lub wejściami cyfrowymi
DisMv Dezaktywacja wejścia czujnika ruchu Zapobiega włączeniu nastroju związanego z czujnikiem ruchu poprzez Mv. Nie ma żadnego wpływu na automatyczne wyłączenie światła przy pomocy parametru MT. Cyfrowy 0/1
Mv Wejście czujnika ruchu Wejście czujnika ruchu Aktywuje ustawiony nastrój związany z czujnikiem ruchu Cyfrowy 0/1
On Włącz Włącz wszystko Aktywuje nastrój 'dużo światła'. Jeśli ten nastrój nie jest skonfigurowany, załączone zostaną wszystkie wyjścia z jasnością wg parametru Ba Cyfrowy 0/1
A Alarm Wejście alarmu Jeśli jest włacz., migają wszystkie światła z wartością wg parametru Ba Cyfrowy 0/1
Bu Budzik Wejście budzika Aktywuj przypisany nastrój dla budzenia z czasem narastania Tb jeśli nie został skonfigurowany nastrój budzenia, zastosowany zostanie nastrój 'Włącz wszystko' Cyfrowy 0/1
AIb Aktualna jasność Aktualna jasność Jeśli aktualna jasność (AIb) przekracza wartość graniczną (T), nastrój związany z czujnikiem ruchu nie jest aktywowany lux 0…∞
Dis Zablokowanie Blokuje wszystkie wejścia, ale nie wizualizację (zabezpieczenie przed dziećmi) Wejścia czujnika ruchu nie będą blokowane Cyfrowy 0/1

 

Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Wejście remanencji Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. Cyfrowy 0/1
Tdc Czas podwójnego kliknięcia Czas podwójnego kliknięcia w przypadku impulsu wejściowego s 0…∞ 0.35
SI Krok Dimmera Wielkość kroku Dimmera % 0…100 2
ST Czas kroku Dimmera Czas kroku Dimmera Odstęp czasu, w którym dopasowana zostaje wartość wyjściowa o krok s 0…∞ 0.2
Mi Minimalna wartość Minimalna wartość dimmera (0 do 50%) % 0…50 0
Ma Maksymalna wartość Maksymalna wartość dimmera (50 do 100%) % 50…100 100
W Tryb góra/dół Tryb góra/dół dimmera (wył. = ściemniacz się zatrzymuje przy maksimum/minimum) Cyfrowy 0/1
L Nie ustawiaj ostatniej wartości Nie ustawiaj ostatniej wartości ściemniania (wył. = krótkie kliknięcie ustawia ostatnią wartość, gdy wyłączone) Cyfrowy 0/1
TH Czas trwania załączenia Aktywuje nastrój przypisany do czujnika ruchu i przy zboczu opadającym na wejściu czujnika ruchu uruchamia timer wydłużenia czasu załączenia (TH) Jeśli ta wartość jest równa 0, automatyczne wyłączenie jest dezaktywowane s 0…∞ 900
Ti Opóźnienie czujnika ruchu Dezaktywuje czujnik ruchu po wyłączeniu na czas [s] Jeśli wartość ta jest 0, obowiązuje status DisMv s 0…∞ 300
MS Nastrój aktywowany przez czujnik ruchu Nastrój, który ma być aktywowany przez czujnik ruchu (jeśli wartość ta nie jest ustawiona na 0) Wejście to nadpisuje nastrój świetlny powiązany z czujnikiem ruchu zdefiniowany za pomocą okna dialogowego bloku. Np. nocą powinien zostać uaktywniony nastrój 8 0
MT Automatyczne wyłączenie świateł po zakończeniu ruchu Czas do wyłączenia oświetlenia po zakończeniu ostatniego ruchu Jeśli wartość ta nie jest równa 0, czujnik ruchu zostanie użyty do tego, aby nastąpiło wyłączenie aktualnego nastroju. Niezależnie od (TH) i przypisanego nastroju do czujnika ruchu. Zastosowanie w celu automatycznego wyłączenia światła, które przez zapomnienie nie zostało wyłączone. Zalecana wartość to 30 minut (1800) s 0…∞ 3600
Ra Alternatywne sterowanie I1 – I4 w przypadku RGB Sterowanie RGB I1 – I4 (Wł. = Krótkie naciśnięcie oznacza przełączenie koloru podstawowego, długie wciśnięcie zmienia jasność) Cyfrowy 0/1
Ta Czas [s] okresu alarmu Czas [s] okresu wł./wył. (np. 2s, 1s wł./1s wył.) s 0…∞ 4
Tb Czas narastania (rozświetlania) budzika Czas w minutach, po którym dojdzie do rozświecenia nastroju budzenia do wartości docelowej Będzie miał wpływ tylko w przypadku wspieranych urządzeń przy stosowaniu Smart Aktorów min 0…∞ 30
T Wartość graniczna jasności Wartość graniczna jasności Jeśli aktualna jasność (AIb) przekracza wartość graniczną (T), nastrój związany z czujnikiem ruchu nie zostanie aktywowany w przypadku ruchu lux 0…∞ 30
Tm Czas wmieszania nastroju Czas wmieszania nastroju Czas przytrzymania przycisku dla wmieszania dodatkowego nastroju za pomocą wejść T5/1-T5/8 Wartość 0 powoduje dezaktywację tej funkcji s 0…∞ 1
Tf Czas przejścia Czas przejścia do 100% przy zmianie nastrojów Będzie miał wpływ tylko w przypadku wspieranych urządzeń przy stosowaniu Smart Aktorów s 0…1800 1
Ba Maksymalna jasność alarmu / 'Dużo światła' Maksymalna wartość alarmu Jeżeli alarm jest aktywny, wyjścia przełączają pomiędzy 0 a [Maksymalna wartość dla alarmu] Przy aktywacji wejścia O, wszystkie wyjścia przełączane są na tę wartość, gdy nie jest skonfigurowany odpowiedni nastrój % 10…100 50

 

Wyjścia

Skrót Opis Jednostka Zakres wartości
AQ1-18 Wyjście dla obwodu świetlnego 1-18 używane zależnie od typu aktora.
AQs Wyjście analogowe aktywowanego nastroju świetlnego 0…89
RQ Reset nastroju świetlnego Aktywacja za pomocą podwójnego/potrójnego kliknięcia wejścia mającego wpływ na oświetlenie lub Resetem Cyfrowy 0/1
RaQ Reset nastroju świetlnego potrójnym kliknięciem

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Nastroje Zarządzaj nastrojami i trybami pracy

 

Zastosowanie

Ten blok umożliwia łączenie większej ilości pojedynczych obwodów świetlnych w nastroje świetlne (załączanie, ściemnianie, RGB). To, czy wyjście powinno sterować ściemnianiem, włączaniem/wyłączaniem światła, czy RGB, definiowane jest w oknie edycji sterownika oświetlenia (podwójne kliknięcie na blok).

Obwody świetlne

Poprzez podwójne kliknięcie na blok wywołujesz okno ustawień obwodów świetlnych.

Ustawienia typu aktora:

Przełącznik

Dimmer 0-100%

Dimmer 0-10V

Dimmer 1-10V

Smart Aktor

Nastroje

W zakładce Nastroje, którą wywołasz podwójnym kliknięciem na sterownik oświetlenia, masz możliwość tworzenia różnych nastrojów świetlnych. Można stworzyć do 89 nastrojów świetlnych. Będa one sterowane poprzez wejście „AIs” W sumie 8 nastrojów może być połączonych z jednym wejściem Loxone Touch T5. Do tego można tutaj również przyporządkować wejście „Bu” dla budzika świetlnego i „O”,
jak również „R”.

Mieszanie nastrojów świetlnych

Poprzez standardowo 1-sekundowe kliknięcie zmieszasz nastrój, który przyporządkowany jest wejściu T5, z aktualnie aktywnym nastrojem. Jeśli zaznaczone jest pole „Mix”, za pomocą pojedynczego kliknięcia zmieszasz nastroje,
które przyporządkowane są do wejścia T5. Jeśli jedno wyjście używane jest przez dwa nastroje, najwyższa jasność na priorytet.

Automatyka

W zakładce Automatyka, którą wywołasz podwójnym kliknięciem na sterownik oświetlenia, masz możliwość tworzenia różnych trybów automatycznych. Definiuje, jaki nastrój używany będzie w związku z wykryciem ruchu, gdy aktywny jest określony tryb pracy. Zawsze aktywny może być tylko jeden nastrój związany z wykryciem ruchu. Może on być zmieniany wg priorytetów. Priorytety określasz za pomocą przycisków ze strzałkami.