Optymalizator cen spot

Blok funkcjonalny Optymalizator cen spot służy do aktywacji obciążenia w godzinach, w których cena energii jest najniższa.

Po wyzwoleniu blok wybierze liczbę godzin, określoną przez 'Zapotrzebowanie', w ciągu najbliższych godzin, określonych przez 'Okres' i uaktywni wyjście 'O'.

Alternatywnie wyjścia Very High, High, Low i Very Low mogą być wykorzystane do aktywacji/dezaktywacji obciążenia. W tym przypadku można np. podłączyć impuls dzienny do triggera.

Jeżeli dane na wejściach +0 do +23 są dostarczane przez wirtualne wejście http, cena jest wykorzystywana tylko wtedy, gdy została zaktualizowana w ciągu bieżącej godziny, co zapobiega wykorzystaniu nieaktualnych cen.

Poprzez zmianę ustawienia Data type można zdefiniować jak działają wejścia Relative: +0 - +23 lub Absolute dla każdej godziny dla bieżącego dnia.

Optymalizator cen spot może być wykorzystany jako źródło ceny eksportowej i importowej w Monitor przepływu energii. Oba bloki funkcjonalne muszą znajdować się na tym samym Miniserverze.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Tr Trigger Uruchamia automatykę. Wyjście O będzie załączane tak często, jak określa to 'Demand' w ciągu 'Period'. 0/1
+0 to +23 Tryb względny: Price in the hour now +0 to +23 Prognoza cen na godzinę aktualne + przesunięcie. Wejścia te nie są dostępne podczas korzystania z trybu Epex Spot.
Tryb bezwzględny: Price in the hour 00:00 to 23:00 Prognoza cen na konkretną godzinę. Wejścia te nie są dostępne podczas korzystania z trybu Epex Spot.
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
O Active Output Wyjście zostanie aktywowane w godzinach o najniższej cenie po wyzwoleniu. 0/1
Cv Current Price Aktualna cena
vHigh Very High Bieżąca cena jest bardzo wysoka w porównaniu z innymi godzinami. Limity zostaną przeliczone po wyzwalaczu z dostępnych w tym momencie wartości prognozy, ale nie więcej niż 'Period' godzin zostanie wykorzystany.
Uaktywnia się również, gdy aktualna cena jest powyżej wartości ustawionej w parametrze Max.
0/1
High Bieżąca cena jest wysoka w porównaniu z innymi godzinami. Limity będą przeliczane po wyzwalaczu z wartości prognozowanych dostępnych w tym momencie, ale nie więcej niż 'Period' godzin zostanie wykorzystany. 0/1
Low Bieżąca cena jest niska w porównaniu z innymi godzinami. Limity zostaną przeliczone po wyzwalaczu z dostępnych w tym momencie wartości prognoz, ale nie więcej niż 'Period' godzin zostanie wykorzystanych. 0/1
vLow Very Low Aktualna cena jest bardzo niska w porównaniu z innymi godzinami. Limity zostaną przeliczone po wyzwalaczu z dostępnych w tym momencie wartości prognoz, ale nie więcej niż 'Period' godzin zostanie wykorzystanych. 0/1
Max Highest Price Maksymalna cena w dostępnym okresie czasu po wyzwoleniu.
Min Lowest Price Minimalna cena w dostępnym okresie czasu po wyzwoleniu.
Avg Average Price Średnia cena w dostępnym okresie czasu po wyzwoleniu.
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Demand Jak często wyjście O powinno się aktywować w okresie po wystąpieniu Triggera. h 0...∞ 4
Period Okres czasu po wyzwoleniu, z którego blok wybiera godziny z najniższą ceną, w których zostanie aktywowane wyjście O. h 0...∞ 24
Max Fixed very high price Jeśli aktualna cena jest powyżej tej wartości, to zawsze aktywuje się wyjście Very High. - 1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Tryb Relative: Dane wejściowe podają cenę w stosunku do bieżącej godziny.
Absolute: Dane wejściowe podają cenę dla każdej godziny dnia (od 00:00 do 23:00).
Epex Spot: Dane wejściowe dla cen godzinowych są ukryte, ponieważ dane są uzyskiwane bezpośrednio z EPEX SPOT.
-
Obliczanie ceny Użyj wzoru, aby obliczyć rzeczywistą cenę, którą płacisz. Zapytaj swojego dostawcę energii o wzór. I1 = cena z wejść lub cena epex spot (bez podatku) -
Przykład programowania

W oknie właściwości można ustawić tryb, formułę obliczania ceny, liczbę aktywnych godzin, jak również okres, w którym wyznaczane są najtańsze czasy.
Również można zdefiniować indywidualną bardzo wysoką cenę energii i dostosować jednostkę.

Za pomocą wejść lub poleceń http godzinowe ceny energii są przekazywane do bloku funkcyjnego.

Z biblioteki Loxone Library można zaimportować odpowiedni szablon.

W tym przykładzie za pomocą impulsu wyzwalającego określane są 4 najtańsze godziny z kolejnych 12 godzin i w tych godzinach włączana jest pompa ciepła.
Jeśli cena energii jest powyżej obliczonej lub ustawionej bardzo wysokiej wartości, to pompa jest blokowana.


Tryb Epex Spot

W trybie Epex Spot ceny energii są uzyskiwane bezpośrednio z Europejskiej Giełdy Energii EPEX SPOT i nie muszą być dodawane poprzez wirtualne wejścia. W tym celu Miniserver musi być zarejestrowany.

W ustawieniach ustawia się tryb Epex Spot i wybiera odpowiedni obszar rynku do otrzymywania cen energii. Wejścia dla cen godzinowych są ukryte.
Ceny energii są podawane bez podatków w Euro za kWh (€/kWh). Wyjątek: Dla Wielkiej Brytanii cena podawana jest w funtach za kWh.
Dane pozyskiwane są codziennie o godzinie 12:00 - 13:30 (UTC) na dzień następny.

Ze względu na ograniczenia prawne EPEX SPOT, nie możemy zapewnić dostępu do danych. Statystyki są wyświetlane tylko w interfejsie użytkownika.


Obliczanie wyjść

Zakres pomiędzy najniższą a najwyższą ceną podzielony jest na 4 równe części, według których przełączane są wyjścia.

Diff = (Max - Min) / 4
Limit1 = Min + Diff
Limit2 = Limit1 + Diff
Limit3 = Limit2 + Diff