[email protected]

[email protected] umożliwia integrację kompatybilnych urządzeń gospodarstwa domowego [email protected] Możliwe jest pobieranie informacji o stanie, zmiana ustawień oraz uruchamianie i zatrzymywanie programów. Więcej informacji na temat [email protected] można znaleźć @tutaj.

List of supported functions and devices

Do korzystania z urządzenia wymagane jest konto [email protected]! Miniserver Gen. 1 nie jest obsługiwany. Urządzenia [email protected] i Miniserver muszą mieć aktywne połączenie z Internetem.

Spis treści


Konfiguracja

Ustawienia

Aby dodać [email protected] do programu, należy kliknąć na "Peryferia sieciowe" a następnie "Dodaj urządzenie sieciowe" i wybrać "[email protected]". Można też szybko dodać urządzenie klikając F5 i wyszukując 'Miele'.

Uwierzytelnianie

Po zapisaniu programu w Miniserverze należy uwierzytelnić się za pomocą konta [email protected] Zostanie wyświetlony komunikat o stanie systemu z prośbą o zezwolenie Miniserverowi na dostęp do urządzeń [email protected]

Jeśli po zapisaniu danych w Miniserverze status [email protected] zmieni się na czerwony, nie udało się nawiązać połączenia z serwerem [email protected]

Dodaj urządzenia

Jeśli uwierzytelnienie przebiegło pomyślnie, urządzenia [email protected] można dodać poprzez "Wyszukiwanie urządzeń sieciowych" w Loxone Config.

Urządzenia powinny być włączone i znajdować się w stanie bezczynności i gotowości. Stan można sprawdzić na przykład w aplikacji [email protected] Jeśli urządzenie jest w niewłaściwym stanie, Miniserver nie może pobrać z niego wszystkich wymaganych informacji. W takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Proszę potwierdzić poniższe punkty i ponownie uruchomić wyszukiwanie:

 • Dozwolone jest zdalne sterowanie urządzeniem.

 • Urządzenie jest włączone i osiągalne (stan 2).

 • Żaden program nie jest aktualnie uruchomiony na urządzeniu i żaden nie jest w trakcie zakończenia/zatrzymania.

 • Na urządzeniu nie jest wymagane żadne ręczne wprowadzanie ani działanie (np. potwierdzenie powiadomienia).

Po pomyślnym dodaniu urządzeń program można zapisać na Miniserverze. Status online każdego urządzenia zmieni się na zielony.


Ważne uwagi dotyczące użytkowania

Aby prawidłowo skonfigurować dostępne urządzenia, należy zapoznać się z ich funkcjonalnością i cechami. Zapoznać się z nimi można również w aplikacji [email protected] Podczas tworzenia automatyzacji należy przestrzegać następujących informacji:

Pozwolenie na zdalne sterowanie

Aby móc zdalnie sterować urządzeniem, należy na urządzeniu ustawić odpowiednie uprawnienia.

Stan urządzenia

Niektóre polecenia mogą nie zostać wykonane, w zależności od aktualnego stanu urządzenia. W takich przypadkach Miniserver poinformuje Cię poprzez Status Systemu. Aby uzyskać więcej informacji o nieudanych poleceniach, zobacz błąd komendy.

Pozwolenie na zdalne sterowanie

Aby pomyślnie uruchamiać programy zdalnie, muszą być spełnione następujące wymagania:

 • Dozwolone jest zdalne sterowanie urządzeniem.

 • Urządzenie jest włączone i osiągalne (stan 2).

 • Urządzenie musi być w stanie 4 (Oczekiwanie na start).

Aby uzyskać więcej informacji o nieudanych poleceniach programu, zobacz błąd polecenia.


Polecenie nie powiodło się

Jeśli polecenie do urządzenia [email protected] nie mogło zostać wykonane, Miniserver poinformuje o tym fakcie za pośrednictwem statusu systemu. Jeśli uda się ustalić dokładną przyczynę, użytkownik zostanie o tym poinformowany w komunikacie. W każdym razie bardziej szczegółowych informacji może udzielić aplikacja [email protected] lub samo urządzenie.

Poniżej wymieniono niektóre możliwe przyczyny nieudanych poleceń:

 • Zdalne sterowanie urządzeniem jest niedozwolone.

 • Urządzenie nie jest włączone lub jest nieosiągalne (wyłączone, offline, w trybie czuwania).

 • Urządzenie jest obecnie obsługiwane ręcznie.

 • Program już działa na urządzeniu lub kończy się/zatrzymuje.

 • Wymagane jest ręczne wprowadzenie lub działanie na urządzeniu.


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Onlinestatus Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj usługę Jeśli zaznaczone, zostaniesz powiadomiony przez Status systemu lub Cloud Mailer, jeśli ta usługa nie jest już dostępna lub jest offline. -