Miniserver Compact

Miniserver Compact slouží jako centrální řídicí jednotka pro všechny druhy automatizačních úloh.
Pro rozšíření o řadu zařízení jsou integrována rozhraní Link, Tree, Air a Tree Turbo.
Miniserver Compact tak slouží také jako Audioserver.
Rozhraní USB lze použít pro připojení paměťových zařízení s hudebními soubory.

Datasheet Miniserver Compact

Obsah


Montáž

Instalace se provádí ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Připojte napájecí zdroj a potřebné vstupy a výstupy nebo zařízení na různá rozhraní.

Link rozhraní (modrá/bílá svorka) lze také přepnout na Tree rozhraní v Loxone Config.

Miniserver se připojuje do lokální sítě nebo WLAN routeru přes LAN konektor.


Zprovoznění

Po připojení napájení nabootuje Miniserver do pár sekund a je provozuschopný.
Tento stav také signalizuje zeleně blikající levou stavovou diodou (bude blikat v sekundovém taktu).
Pravá LED dioda hlásí různé stavy viz Stav systému.

Při prvním spuštění s továrním nastavením je Miniserveru přidělena IP adresa od routeru přes DHCP.

Pokud v síti není DHCP server nebo pokud je Miniserver připojen přímo k počítači, je podporováno link-local adresování prostřednictvím Zeroconf.
Pokud jsou Miniserver i počítač nastaveny na DHCP, použijí link-local adresu 169.254.x.x.
Alternativně můžete Miniserveru a počítači ručně přiřadit statickou IP adresu a umožnit tak přímé připojení.

Poté můžete Miniserver vyhledat v Loxone Configu a připojit se k němu. Miniserver má v defaultním stavu uživatelské jméno a heslo nastavené na admin/admin

Pro první nastavení Miniserveru postupujte dle návodu Zprovoznění Miniserveru.


Zapojení Extensionů

K Miniserver Link rozhraní lze připojit až 30 Extensionů podle následujícího schématu:

Připojte Extensiony k Miniserveru pomocí topologie daisy-chain rozhraní Link. Pokud je některý z Extensionů připojen k samostatnému zdroji napájení, je třeba propojit GND (mínus) všech zdrojů napájení. Toto propojení je rozhodující pro spolehlivý přenos dat.

Modrobílý pár kabelu CAT5/6/7 se používá k propojení v celé budově. To umožňuje maximální délku 500 m/1640 stop.

Link rozhraní posledního Extensionu je nutné terminovat 120 Ohm zakončovacím odporem. Odpor se nachází v balení Miniserveru.

Po zapnutí napájení bliká Extension nejprve červeně a po úspěšném připojení k Miniserveru bliká oranžově.

Nyní můžete pokračovat v párování Extensionu.


Připojení Tree zařízení

K Tree rozhraní Miniserver nebo ke každé ze dvou větví Tree Extensionu lze připojit až 50 zařízení Tree. Mezi různými Tree větvemi nesmí být žádné propojení.
Následující schéma ukazuje zapojení několika Tree zařízení připojených ke dvěma různým větvím Tree Extensionu.

Při maximální délce 500 m/1640 stop jsou možné následující topologie zapojení:

Loxone Tree kabel se používá k zapojení, obsahuje komunikační vedení Tree a vedení pro napájení 24 V DC v odpovídajících barvách. Pro zařízení s vyššími nároky na napájení, jako jsou osvětlovací produkty Tree, obsahuje kabel Tree také dvojici vodičů o průřezu 1,5 mm² (AWG16) pro napájení.

Doporučujeme vést jeden Tree kabel z rozvaděče do každé místnosti a poté jej rozvětvit k jednotlivým zařízením Tree v dané místnosti. To odpovídá topologii Tree.

Uvnitř rozvaděče se k zapojení používá drát s kroucenými páry.

Zařízení, která spolu komunikují, musí sdílet společné GND. To je nutné, pokud se používá více než jeden napájecí zdroj. (např. v podružném rozvaděči nebo pokud se pro osvětlení používají samostatné napájecí zdroje). Za tímto účelem musí být GND (mínus) všech napájecích zdrojů propojeny. Toto propojení je rozhodující pro spolehlivý přenos dat.

Délka kabelu max. 500 m na tree větev se vztahuje výhradně na datová vedení, nikoli na napájení 24 V. U spotřebičů s vyšším výkonem, jako jsou Tree světla nebo Tree dimmery, je dosažitelná délka kabelu často výrazně kratší kvůli výslednému poklesu napětí.

Pokud proud protékající vodičem GND způsobí příliš vysoký úbytek napětí, ovlivní tento rozdíl potenciálů také tree komunikaci.
Tento problém lze vyřešit rozdělením spotřebičů s vyšším výkonem na delší vzdálenosti do několika napájecích vodičů nebo použitím napájecího vodiče s vyšším průřezem, případně napájením v blízkosti spotřebičů.
U stávajících instalací často stačí k odstranění rozdílu potenciálů zdvojnásobit průřez GND vodiče.

Nyní můžete pokračovat ve spárování Tree zařízení.


Připojování Tree Turbo zařízení

K Tree Turbo rozhraní Audioserveru nebo Miniserveru Compact lze připojit až 10 Tree Turbo zařízení.
Možné jsou následující topologie zapojení s maximální délkou 150 m/492 stop:

Pro zapojení lze použít Loxone Tree kabel. Pro Tree Turbo použijte zeleno-bílý pár vodičů a pro napájení oranžovo-bílý pár vodičů 1,5 mm² (AWG16).

V případě delších tras nebo více Tree Turbo zařízení s vysokou spotřebou energie nainstalujte zdroj blíže k nim nebo použijte více napájecích vodičů. Lze také použít samostatné napájecí vodiče většího průřezu.

Pokud jsou použity samostatné napájecí zdroje, není nutné připojovat všechny GND.

Tree Turbo rozhraní je založeno na zcela jiné technologii než známé Tree rozhraní. Proto se Tree a Tree Turbo rozhraní nesmí spojovat! Datové linky Tree Turbo rozhraní by neměly být vedeny společně s jinými datovými nebo signálovými linkami ve stejném kabelu.

Tree Turbo Komunikace je založena na IP protokolu, proto se v síti objeví IP adresy všech Tree Turbo zařízení.

Pokud se Audioserver nebo Miniserver Compact nacházejí v síti 10.10.10.x, musí být nastaveny na DHCP a router jim musí vždy přidělovat stejnou adresu, protože připojená zařízení Tree Turbo také komunikují v tomto adresním rozsahu, jinak může docházet ke konfliktům IP adres.


Párování zařízení Air

Režim párování

Všechna zařízení Air musí být spárována v Loxone Configu prostřednictvím režimu párování. Ve stavu doručení bude režim párování aktivní po připojení napájení.

Na většině zařízení Air to indikuje stavová dioda LED, která bliká červeně/zeleně/oranžově. Přesný způsob indikace režimu párování najdete v dokumentaci příslušného zařízení Air.

U většiny Air zařízení napájených z baterie je režim párování aktivní pouze 5 minut, aby se šetřila energie. V případě potřeby režim párování znovu aktivujte krátkým vyjmutím baterie a jejím opětovným vložením.

Pokud Air zařízení bliká pouze oranžově, bylo dříve spárováno, ale již nemůže navázat spojení. V takovém případě musíte aktivovat režim párování ručně. U většiny zařízení to provedete stisknutím párovacího tlačítka nebo vypnutím zařízení.

Vyhledávání a párování

Chcete-li vyhledat Air zařízení, klikněte nejprve na Air rozhraní v Loxone Config a poté aktivujte funkci Air vyhledávání

V právě otevřeném okně se nachází vyhledaná Air zařízení v učícím režimu. To může trvat několik minut:

Pokud zde vyberete zařízení, bude se identifikovat různými způsoby. Zařízení se stavovou LED diodou ji rozblikají, osvětlovací produkty pulzují bílým světlem, ostatní zařízení, jako je Loxone Touch, vydávají zvukové cvaknutí. Díky tomu můžete zařízení správně přiřadit a pojmenovat.

Vyberte požadované zařízení, přiřaďte mu název, místnost a místo instalace a přidejte jej do programování pomocí tlačítka Spárovat zařízení nebo +.

V pravém okně jsou uvedena všechna zařízení, která jsou aktuálně součástí programu. Můžete je zobrazit klepnutím na tlačítko Zobrazit spárovaná Air zařízení. Stávající zařízení můžete také nahradit novým zařízením stejného typu, které bylo nalezeno při vyhledávání. To je užitečné v případě, že je třeba nahradit zařízení nebo přidat zařízení do předem nakonfigurovaného programu. Vyberte zařízení, které má být přidáno, a zařízení, které má být nahrazeno. Kliknutím na tlačítko se šipkou směřující doprava se v programu nahradí staré zařízení novým.

Chcete-li změny použít, uložte program do Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.

Aplikace Loxone podporuje také vyhledávání a učení Air zařízení přímo v nastavení.


Loxone Health Check

Diagnostiku Miniserveru a Loxone rozhraní lze spustit pomocí Loxone Health Check:


Status zařízení

Stav zařízení slouží jako centrální přehled stavu všech programovaných zařízení, což umožňuje rychlou, ale i podrobnou diagnostiku chyb.

Status zařízení lze otevřít pomocí panelu nabídky:

Pokud je zařízení offline, právě se aktualizuje nebo ještě nebylo spárováno, je ve stavovém sloupci barevně zvýrazněno:

Možnosti diagnostiky

Kliknutím pravým tlačítkem myši na požadované zařízení lze načíst jednotlivé informace a spustit akce. Tyto dostupné možnosti jsou závislé na zařízení.

1. Textový soubor s podrobnostmi o vybraném zařízení
2. Podrobné informace o řešení problémů jsou shrnuty v textovém souboru (TechReport), pro tento účel je nutné probudit bateriová air zařízení.
3. Restartujte zařízení*
4. Získejte centrální logovací soubor def.log, do kterého se zaznamenávají důležité události v systému*
5. Zobrazení souboru struktury LoxApp3.json, souboru umožňujícího komunikaci mezi uživatelským rozhraním a miniserverem.*
6. Odešlete příkaz
7. Pošle zařízení do režimu sleep
8. Udržujte zařízení probuzené

* k dispozici pouze pro miniserver

Další informace
Aktualizace a diagnostika pro Tree zařízení
Aktualizace a diagnostika pro Air zařízení


Stav LED

Levá LED dioda Pravá LED dioda Popis

Vše je v pořádku, zařízení je online.

Je aktivní jedna nebo více zpráv o stavu systému.

Zařízení bylo vybráno v Loxone Config a identifikuje se.

Probíhá aktualizace.

Boot Phase:

Levá LED dioda Pravá LED dioda Popis

Miniserver se spouští.

Miniserver načítá image bootloaderu z karty SD.

Miniserver úspěšně načetl image a v dalším kroku jej rozbalí.

Miniserver úspěšně rozbalil image.

Operační systém je spuštěn.

Miniserver načítá soubor programu.

Kartu SD nelze přečíst. Zkontrolujte kartu SD.

Na kartě SD není kompatibilní operační systém.
Port RJ45 Popis

Síťové připojení

Žádné síťové připojení

Označuje datový provoz

Pokud jedna nebo obě kontrolky LED trvale svítí bez připojeného konektoru, znamená to, že je rozhraní poškozené.

Nahradit Miniserver

Pokud je třeba nahradit Miniserver jiným, je v Loxone Config k dispozici průvodce, který vás provede potřebnými kroky.
Spusťte průvodce a postupujte podle pokynů:


Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Vstup 1 Digital 0/1
Vstup 2 Digital 0/1
Vstup 3 Digital 0/1
Vstup 4 Digital 0/1
Aktory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Aktor (Relé) 1 Digital 0/1
Aktor (Relé) 2 Digital 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Omezení výkonu Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver.
Diagnostika Air zařízení
Diagnostika Tree zařízení
Diagnostika Extensionu
Digital 0/1
Teplota vypnutí Vstup je aktivní, když jsou výstupy zařízení vypnuty z důvodu vysoké teploty zařízení. Možné důvody: Příliš vysoká okolní teplota, přetížené výstupy. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Sériové číslo Určuje sériové číslo zařízení.
Pro Extension: Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Extensionu s neznámým sériovým číslem.
Tuto možnost lze použít pouze v případě, že existuje pouze jeden Extension stejného typu.
Uložte do Miniserveru, abyste mohli spárovat Extension.
Poté je třeba program načíst z Miniserveru, aby se do programu přeneslo skutečné sériové číslo Extensionu.
-
Typ zařízení -
Lokální adresa Zadejte lokální adresu Miniserveru, což je IP adresa nebo hostname, který lze použít k dosažení v lokální síti.
V Gateway-Client projektech nejsou podporovány hostname.
-
Externí adresa Adresa, na které je Miniserver dostupný přes internet (Hostname nebo IP).
Pokud chcete používat DNS Loxone Cloud Service, zadejte dns.loxonecloud.com.
Pro Miniserver 1. generace zadejte dns.loxonecloud.com:port
-
Externí port HTTP Externí port, který jste zadali v nastavení Předávání portů (Port forwarding) routeru pro port HTTP Miniserveru -
Externí port HTTPS Externí port, který jste zadali v nastavení Předávání portů (Port forwarding) routeru pro port HTTPS Miniserveru -
Nastavení Miniserveru Upravte nastavení Miniserveru. Je potřebné připojení k Miniserveru . -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.

Toto zařízení musí být namontováno na lištu DIN v elektrické rozvodné skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.

Toto zařízení se nesmí používat jako součást systémů kritických z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Miniserver Compact

Loxone Porty a domény

Teploty tepelného vypnutí