Miniserver Compact

Miniserver Compact slouží jako centrální řídicí jednotka pro všechny druhy automatizačních úloh.
Rozhraní pro Link, Tree, Air a Tree Turbo jsou integrována pro rozšíření s mnoha zařízeními.
Miniserver Compact tak slouží také jako audioserver.

Datasheet Miniserver Compact

Obsah


Montáž

Instalace se provádí ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Připojte napájecí zdroj a potřebné vstupy a výstupy nebo zařízení na různá rozhraní.

Link rozhraní (modrá/bílá svorka) lze také přepnout na Tree rozhraní v Loxone Config.

Miniserver se připojuje do lokální sítě nebo WLAN routeru přes LAN konektor.


Zprovoznění

Po připojení napájení nabootuje Miniserver do pár sekund a je provozuschopný.
Tento stav také signalizuje zeleně blikající levou stavovou diodou (bude blikat v sekundovém taktu).
Pravá LED dioda hlásí různé stavy viz Stav systému.

Při prvním spuštění s továrním nastavením je Miniserveru přidělena IP adresa od routeru přes DHCP.

Pokud v síti není DHCP server nebo pokud je Miniserver připojen přímo k počítači, je podporováno link-local adresování prostřednictvím Zeroconf.
Pokud jsou Miniserver i počítač nastaveny na DHCP, použijí link-local adresu 169.254.x.x.
Alternativně můžete Miniserveru a počítači ručně přiřadit statickou IP adresu a umožnit tak přímé připojení.

Poté můžete Miniserver vyhledat v Loxone Configu a připojit se k němu. Miniserver má v defaultním stavu uživatelské jméno a heslo nastavené na admin/admin

Pro první nastavení Miniserveru postupujte dle návodu Zprovoznění Miniserveru.


Zapojení Extensionů

K Miniserver Link rozhraní lze připojit až 30 Extensionů podle následujícího schématu:

Připojte Extensiony k Miniserveru řetězením rozhraní Link. Pokud je některý z Extensionů připojen k samostatnému zdroji napájení, je třeba propojit GND (mínus) všech zdrojů napájení. Toto propojení je rozhodující pro spolehlivý přenos dat.

Modrobílý pár kabelu CAT5/6/7 se používá k propojení v celé budově. To umožňuje maximální délku 500 m/1640 stop.

Link rozhraní posledního Extensionu je nutné terminovat 120 Ohm zakončovacím odporem. Odpor se nachází v balení Miniserveru.

Po zapnutí napájení bliká Extensions nejprve červeně a po úspěšném připojení k Miniserveru bliká oranžově.

Nyní můžete pokračovat v párování Extensionu.


Připojení Tree zařízení

K Tree rozhraní Miniserver nebo ke každé ze dvou větví Tree Extensionu lze připojit až 50 zařízení Tree. Mezi různými Tree větvemi nesmí být žádné propojení.
Následující schéma ukazuje zapojení několika Tree zařízení připojených ke dvěma různým větvím Tree Extensionu.

Při maximální délce 500 m/1640 stop jsou možné následující topologie zapojení:

Loxone Tree kabel se používá k zapojení, obsahuje komunikační vedení Tree a vedení pro napájení 24 V DC v odpovídajících barvách. Pro zařízení s vyššími nároky na napájení, jako jsou osvětlovací produkty Tree, obsahuje kabel Tree také dvojici vodičů o průřezu 1,5 mm² (AWG16) pro napájení.

Doporučujeme vést jeden Tree kabel z rozvaděče do každé místnosti a poté jej rozvětvit k jednotlivým zařízením Tree v dané místnosti. To odpovídá topologii Tree.

Uvnitř rozvaděče se k zapojení používá propojovací kabel.

Zařízení, která spolu komunikují, musí sdílet společné GND. To je nutné, pokud se používá více než jeden napájecí zdroj. (např. v podružném rozvaděči nebo pokud se pro osvětlení používají samostatné napájecí zdroje). Za tímto účelem musí být GND (mínus) všech napájecích zdrojů propojeny. Toto propojení je rozhodující pro spolehlivý přenos dat.

Maximální délka kabeláže 500m se vztahuje na datovou komunikaci v Tree větvi a nikoliv na napájení 24V DC. Speciálně u osvětlení může být celková délka kabeláže razantně nižší a to především z důvodu poklesu napětí v důsledku topologie/odběru zařízení.
Řešením je při větších vzdálenostech použítí zdroje v blízkosti spotřebiče nebo rozdělení na více přívodů. Alternativa je také použití separátní kabeláže s větším průřezem vodiče.

Nyní můžete pokračovat ve spárování Tree zařízení.


Připojování Tree Turbo zařízení

K Tree Turbo rozhraní Audioserveru nebo Miniserveru Compact lze připojit až 10 Tree Turbo zařízení.
Možné jsou následující topologie zapojení s maximální délkou 150 m/492 stop:

Pro zapojení lze použít Loxone Tree kabel. Pro Tree Turbo použijte zeleno-bílý pár vodičů a pro napájení oranžovo-bílý pár vodičů 1,5 mm² (AWG16).

V případě delších tras nebo více Tree Turbo zařízení s vysokou spotřebou energie nainstalujte zdroj blíže k nim nebo použijte více napájecích vodičů. Lze také použít samostatné napájecí vodiče většího průřezu.

Pokud jsou použity samostatné napájecí zdroje, není nutné připojovat všechny GND.

Tree Turbo rozhraní je založeno na zcela jiné technologii než známé Tree rozhraní. Proto se Tree a Tree Turbo rozhraní nesmí spojovat! Datové linky Tree Turbo rozhraní by neměly být vedeny společně s jinými datovými nebo signálovými linkami ve stejném kabelu.

Tree Turbo Komunikace je založena na IP protokolu, proto se v síti objeví IP adresy všech Tree Turbo zařízení.

Tree Turbo zařízení spustí svůj operační systém přes Tree Turbo rozhraní po zapnutí napájení. Proto musí být Audioserver nebo Miniserver Compact rovněž připraven k provozu. Přibližně po jedné minutě je Tree Turbo zařízení připraveno a začne oranžově blikat.

Nyní můžete pokračovat ve spárování Tree Turbo zařízení.


Párování zařízení Air

Režim párování

Všechna zařízení je nutné naučit přes Loxone Config. Zařízení se přitom musí nacházet v učícím režimu, který je u nových produktů při připojení na napájení aktivován automaticky.

Na většině zařízení Air to indikuje stavová dioda LED, která bliká červeně/zeleně/oranžově. Přesný způsob indikace režimu párování najdete v dokumentaci příslušného zařízení Air.

U zařízení, které jsou napájeny bateriově, je učící režim aktivní pouze 5 minut (z důvodu šetření baterií)- Pokud jej potřebujete spustit znovu, vyjměte baterie a zase je vložte zpět - učící režim se znovu spustí.

Pokud Air zařízení bliká pouze oranžově, bylo dříve spárováno, ale již nemůže navázat spojení. V takovém případě musíte aktivovat režim párování ručně. U většiny zařízení to provedete stisknutím párovacího tlačítka nebo vypnutím zařízení.

Vyhledávání a párování

Chcete-li vyhledat Air zařízení, klikněte nejprve na Air rozhraní v Loxone Config a poté aktivujte funkci Air vyhledávání

V právě otevřeném okně se nachází vyhledaná Air zařízení v učícím režimu. To může trvat několik minut:

Pokud zde vyberete zařízení, bude se identifikovat různými způsoby. Zařízení se stavovou LED diodou ji rozblikají, osvětlovací produkty pulzují bílým světlem, ostatní zařízení, jako je Loxone Touch, vydávají zvukové cvaknutí. Díky tomu můžete zařízení správně přiřadit a pojmenovat.

Vyberte požadované zařízení, přiřaďte mu název, místnost a místo instalace a přidejte jej do programování pomocí tlačítka Spárovat zařízení nebo +.

V pravém okně jsou uvedena všechna zařízení, která jsou aktuálně součástí programu. Můžete je zobrazit klepnutím na tlačítko Zobrazit spárovaná Air zařízení. Stávající zařízení můžete také nahradit novým zařízením stejného typu, které bylo nalezeno při vyhledávání. To je užitečné v případě, že je třeba nahradit zařízení nebo přidat zařízení do předem nakonfigurovaného programu. Vyberte zařízení, které má být přidáno, a zařízení, které má být nahrazeno. Kliknutím na tlačítko se šipkou směřující doprava se v programu nahradí staré zařízení novým.

Chcete-li změny použít, uložte program do Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.

Aplikace Loxone podporuje také vyhledávání a učení Air zařízení přímo v nastavení.


Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Vstup 1 Digital 0/1
Vstup 2 Digital 0/1
Vstup 3 Digital 0/1
Vstup 4 Digital 0/1
Aktory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Aktor (Relé) 1 Digital 0/1
Aktor (Relé) 2 Digital 0/1
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Omezení výkonu Digital 0/1
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital 0/1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Lokální adresa Zadejte lokální adresu Miniserveru, což je IP adresa nebo hostname, který lze použít k dosažení v lokální síti. -
Externí adresa Adresa, na které je Miniserver dostupný přes internet (Hostname nebo IP).
Pokud chcete používat DNS Loxone Cloud Service, zadejte dns.loxonecloud.com.
Pro Miniserver 1. generace zadejte dns.loxonecloud.com:port
-
Externí port HTTP Externí port, který jste zadali v nastavení Předávání portů (Port forwarding) routeru pro port HTTP Miniserveru -
Externí port HTTPS Externí port, který jste zadali v nastavení Předávání portů (Port forwarding) routeru pro port HTTPS Miniserveru -
Nastavení Miniserveru Upravte nastavení Miniserveru. Je potřebné připojení k Miniserveru . -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datasheet Miniserver Compact