Ověřený překlad z německého jazyka

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

společnosti

Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1, 4154 Kollerschlag
FN 326074 x, ATU64900138
 (dále jen „Loxone“)
Stav červen 2021

 

1. Rozsah použití

Na všechny dodávky zboží a služeb společnosti Loxone se vztahují Všeobecné obchodní podmínky (VOP) v aktuálním znění. VOP společnosti Loxone se vztahují i na všechny budoucí transakce (tj. nad rámec prvotní dodávky nebo služby), a to i v případě, že zákazník není (nebo již není) výslovně informován o použitelnosti VOP. Jakékoli všeobecné obchodní podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s těmito VOP a/nebo se od nich odchylují, se výslovně neuznávají. To platí i v případě, že zákazník používá své vlastní všeobecné obchodní podmínky, pokud společnost Loxone písemně nesouhlasí se zahrnutím všeobecných obchodních podmínek třetí strany. V takovém případě a/nebo pokud byly písemně dohodnuty zvláštní podmínky pro jednotlivé smlouvy, tyto VOP platí navíc a použijí se pro výklad. Potvrzení objednávky a/nebo vyřízení objednávky společností Loxone neznamená souhlas zákazníka se Všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud je zákazník zprostředkovatelem, je povinen zavázat koncového uživatele těmito VOP a nahradit společnosti Loxone veškeré škody, které jí v důsledku jejich nedodržení vzniknou.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Nabídky společnostiLoxone se mohou vždy změnit. 
2.2 Údaje v katalozích, brožurách a jiných reklamních materiálech jsou nezávazné a stávají se součástí smlouvy pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v potvrzení objednávky. 
2.3 Smlouva je uzavřena buď písemným potvrzením objednávky, nebo provedením objednávky a/nebo poskytnutím služby. 
2.4 Pro smluvní rozsah dodávky a plnění je rozhodující výhradně obsah potvrzení objednávky. V případě absence potvrzení objednávky, zejména v případě okamžitého vyřízení objednávky a/nebo poskytnutí služby, je rozhodující obsah dodacího listu a/nebo faktury. 
2.5 Zákazník sám odpovídá za správnost jím uvedených rozměrů, jakož i za technicky bezvadné řešení poskytnutých plánů a výkresů a sám nese nepříznivé důsledky nesprávných údajů. 
2.6 Obsah potvrzení objednávky musí zákazník zkontrolovat. Jakékoli odchylky od objednávky učiněné zákazníkem musí být neprodleně písemně oznámeny, jinak bude smlouva uzavřena s obsahem potvrzeným společností Loxone. 

3. Objednávka a uzavření smlouvy v internetovém obchodě

3.1 Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje závaznou nabídku společnostiLoxonena uzavření kupní smlouvy. Zákazník je tímto vyzván k podání nabídky pouze prostřednictvím objednávky. 
3.2 Odesláním objednávky v internetovém obchodě („objednávka podléhající platbě“) zákazník podává závaznou objednávku směřující k uzavření kupní smlouvy na zboží obsažené v nákupním košíku. 
3.3 Společnost Loxonepotvrdí přijetí objednávky zákazníka zasláním automaticky vygenerovaného e-mailu na adresu uvedenou zákazníkem (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky slouží pouze k informování zákazníka o tom, že společnost Loxone obdržela objednávku, a nepředstavuje ještě přijetí smluvní nabídky ze stranyspolečnosti Loxone. 
3.4 Přijetí nabídky se provádí pouze výslovným písemným prohlášením o přijetí nebo provedením objednávky a/nebo poskytnutím služby.

4. Platební a dodací podmínky

4.1 Není-li písemně dohodnuto jinak, jsou ceny dohodnuté mezi společností Loxone a zákazníkem uvedeny v eurech a bez DPH. Pro výpočet se použijí ceny platné v den objednávky.
4.2 Veškeré náklady na dopravu a/nebo balné, přepravné a/nebo pojištění, cla, poplatky a platby hradí zákazník. To platí i v případě, že bylo dohodnuto doručení vyplaceně až do domu (franco domicile). Přepravné se neproplácí předem. Zboží bude pojištěno pouze na náklady zákazníka a na jeho výslovnou žádost. Dodavatel je povinen na první žádost odškodnit společnost Loxone za nároky třetích stran v tomto ohledu a zajistit, aby jí nevznikla škoda.
4.3 Všechny ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění a platí v závislosti na změně vstupních nákladů. Patří sem zejména zvýšení mzdových nákladů v důsledku kolektivních smluv v odvětví nebo jiné náklady nezbytné pro poskytování služeb (např. náklady na materiál, energii, dopravu, externí práce, financování atd.).
4.4 U objednávek a/nebo smluv v hodnotě 500,00 EUR nebo vyšší je společnost Loxone oprávněna požadovat zálohu ve výši 30 % z částky objednávky. Záloha musí být uhrazena do 8 dnů od obdržení potvrzení objednávky.
4.5 Společnost Loxone je povinna vyřídit objednávku a/nebo poskytnout službu pouze tehdy, pokud zákazník splnil všechny své povinnosti, byly vyjasněny všechny technické a obchodní otázky týkající se dodávky a společnost Loxone obdržela všechny dokumenty potřebné k vyřízení objednávky.
4.6 Dodací lhůty a termíny budou společností Loxone pokud možno dodrženy. Společnost Loxone si vyhrazuje právo na dodací lhůtu v délce 30 dnů. Dohodnuté dodací lhůty jsou vždy orientační a společnost Loxone je může překročit až o 8 týdnů, aniž by to pro ni bylo nevýhodné (např. placení úroků z prodlení). Potíže s dodávkami ze strany dodavatelů společnosti Loxone nejsou v uvedených obdobích zohledněny. 
4.7 Pokud dodávku není možné uskutečnit v důsledku potíží s dodávkou a/nebo zvýšení cen u dodavatele a/nebo výrobce, je společnost Loxone oprávněna odstoupit od smlouvy bez povinnosti platit náhradu škody.
4.8 Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, jsou dílčí dodávky přípustné.
4.9 V případě zakázek, které se skládají z několika dílčích kroků (např. programy a školení), je společnost Loxone oprávněna fakturovat po dokončení každého jednotlivého dílčího kroku. Společnost Loxone je povinna provést další dílčí kroky pouze v případě, že zákazník již zaplatil za fakturované dílčí kroky.
4.10 Faktury jsou splatné ihned po obdržení, a to výhradně v čisté výši. Bankovní převody jsou považovány za uskutečněnou platbu až po jejich přijetí na účet společnosti Loxone.
4.11 Pokud není písemně dohodnuto jinak, společnost Loxone přijímá pouze platby předem nebo platby při dodání.
4.12 Společnost Loxone není povinna přijímat šeky nebo směnky. V případě přijetí se závazek považuje za splněný teprve tehdy, když jsou tyto doklady kryté a proplacené.
4.13 Dojde-li po uzavření smlouvy k výraznému zhoršení finanční situace zákazníka, je společnost Loxone oprávněna učinit neuhrazené, ale dosud nesplatné částky na fakturách okamžitě splatnými a/nebo požadovat zálohy nebo zajištění.
4.14 Pokud není písemně dohodnuto jinak, nejsou zaměstnanci společnosti Loxone oprávněni přijímat platby.
4.15 Zákaz postoupení ze strany zákazníka se výslovně neuznává.
4.16 Započtení s protipohledávkami jakéhokoli druhu je vyloučeno, ledaže by společnost Loxone pohledávku výslovně písemně uznala a/nebo byla tato stanovena soudem.

 

5. Zpoždění

5.1 V případě, že zboží nebude převzato v dohodnutém termínu dodání, je společnost Loxone oprávněna uskladnit zboží po dobu maximálně 6 týdnů na náklady a odpovědnost zákazníka, a to buď sama, nebo prostřednictvím spediční firmy. Stejně tak je společnost Loxone oprávněna buď trvat na splnění smlouvy, nebo od smlouvy odstoupit a stanovit si přiměřenou lhůtu a zboží prodat jinde.
5.2 V případě prodlení zákazníka s platbou je společnost Loxone oprávněna buď odstoupit od smlouvy stanovením odkladné lhůty v délce 5 pracovních dnů (pondělí až pátek), nebo trvat na splnění smlouvy. Společnost Loxone si vyhrazuje právo požadovat náhrady za veškeré škody vzniklé v důsledku neplnění. Společnost Loxone je zejména oprávněna účtovat podle svého uvážení náhradu skutečně vzniklé škody nebo úrok z prodlení ve výši 1 % z fakturované částky měsíčně.
5.3 V případě prodlení s platbou se zákazník zavazuje uhradit společnosti Loxone veškeré vzniklé náklady spojené s prověřováním a vymáháním, pokud jsou nezbytné pro příslušné právní stíhání. U korporátních transakcí se v každém případě jedná o paušální částku 40,00 EUR jako náhradu nákladů na vymáhání podle § 458 rakouského obchodního zákoníku (UGB). Uplatnění dalších práv a nároků zůstává nedotčeno.
5.4 Společnost Loxone je oprávněna započíst příchozí platby od zákazníka nejprve na náklady na upomínky a inkaso, jakož i na náklady právního nebo soudního vymáhání, poté na naběhlé úroky z prodlení a nakonec na nesplacenou jistinu.
5.5 Pokud je zákazník v prodlení s částečnou úhradou, je společnost Loxone oprávněna učinit neuhrazené, ale dosud nesplatné částky faktur okamžitě splatnými a/nebo požadovat zálohy nebo poskytnutí zajištění.

 

6. Výhrada vlastnického práva

6.1 Společnost Loxone si ponechává vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
6.2 Zákazník nese riziko za zboží s výhradou vlastnictví, zejména riziko zničení, ztráty nebo poškození. K zajištění zboží dodaného s výhradou vlastnictví je zákazník povinen dostatečně pojistit dodané zboží proti všem rizikům, která lze v běžném obchodním styku předvídat.
6.3 Zákazník je oprávněn zboží dále prodat s výhradou vlastnictví v rámci běžného obchodního styku. Dokud nebude kupní cena společnosti Loxone zcela uhrazena, postoupí zákazník společnosti Loxone veškeré pohledávky a zástavní práva, které mu vzniknou z dalšího prodeje za úplatu. Zákazník je povinen tyto zakázky zaznamenat do svého účetnictví.
6.4 Pokud podmíněný kupující prodává za hotovost, převádí výtěžek z dalšího prodeje na  společnost Loxone formou předpokládaného vlastnictví.
6.5 V případě, že je zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zpracováno nebo kombinováno se zbožím patřícím třetím osobám, rozšiřuje se vlastnictví společnosti Loxone také na novou položku v poměru k hodnotě podílů.
6.6 Pokud se zboží dodané společností Loxone a/nebo předměty z něj vyrobené zpracováním stanou nedílnou součástí majetku třetí osoby, takže se tato osoba stane vlastníkem zboží dodaného společností Loxone v důsledku neoddělitelného spojení s majetkem, postoupí zákazník společnosti Loxone veškeré pohledávky vůči třetí osobě ve výši hodnoty zboží dodaného společností Loxone.
6.7 Zástava nebo zajišťovací převod zboží dodaného s výhradou vlastnického práva ve prospěch třetích osob není bez výslovného písemného souhlasu společnosti Loxone povolen. Společnost Loxone musí být neprodleně informována o jakémkoli zabavení třetími stranami.
6.8 V případě zpětného převzetí zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, bude provedeno přiměřené snížení ceny ve výši nejméně 30 % z fakturované hodnoty.
6.9 Zákazník se zavazuje informovat společnost Loxone před podáním návrhu na insolvenční řízení, aby společnost Loxone mohla převzít zpět zboží dodané s výhradou vlastnictví a ve vlastnictví společnosti  Loxone.

7. Převod rizika

Nebezpečí náhodného poškození nebo náhodné ztráty přechází na zákazníka okamžikem odeslání a/nebo převzetí zboží zákazníkem nebo jeho zástupcem či dopravcem nebo jeho zástupcem.

8. Oznámení o závadách

8.1 Vady se oznamují písemně ihned po převzetí dodávky, nejpozději do jednoho týdne, zjevné vady však ihned po převzetí dodávky, skryté vady ihned po jejich zjištění, jinak jsou záruční nároky a nároky na náhradu škody, jakož i právo namítat chyby způsobené vadami vyloučeny.
8.2 Oznámení o závadách musí být dostatečně odůvodněno a doloženo příslušnými osvědčeními.
8.3 Oznámení o závadách neopravňuje zákazníka k úplnému nebo částečnému zadržení fakturované částky.

9. Záruka

9.1 Drobné technické odchylky a/nebo odchylky od vzorku a/nebo prospektu, na nichž je založena nabídka a/nebo potvrzení objednávky (zejména pokud jde o rozměry, hmotnost, kvalitu a/nebo barvu), které nemají vliv na zamýšlené použití, jsou nepodstatnými vadami a považují se za předem schválené.
9.2 Pokud není písemně dohodnuto jinak, společnost Loxone nezaručuje interoperabilitu svých produktů s jinými produkty a/nebo systémy.
9.3 U nového zboží poskytuje společnost Loxone záruku – s výjimkou bodu 9.1 a bodu 9.2 – na jakoukoli vadu, která se vyskytne v okamžiku přechodu rizika a která se projeví během 24 měsíců (záruční doba).
9.4 Nároky zákazníka na záruku, jakož i nároky vyplývající ze snížení ceny nebo z ukončení smlouvy, zanikají tři měsíce po uplynutí záruční doby v souladu s bodem 9.3 (promlčecí doba).
9.5 Právo na záruku je omezeno na opotřebitelné díly, jejichž běžně očekávaná životnost je kratší než záruční doba 24 měsíců: Nárok na záruku musí být uplatněn u soudu do 6 měsíců v případě dobíjecích baterií a do 12 měsíců v případě LCD displejů.
9.6 V případě softwarových produktů a/nebo programátorských služeb existuje právo na záruku pouze tehdy, pokud je závada reprodukovatelná a je písemně oznámena do 4 týdnů od přechodu rizika.
9.7 Povinnost aktualizace u zboží s digitálními prvky, jakož i u digitálních služeb podle § 7 VGG je vyloučena – pokud není písemně dohodnuto jinak.
9.8 Společnost Loxone je oprávněna volit mezi opravou, výměnou nebo snížením ceny, pokud se jedná pouze o drobnou vadu. Je povoleno několik pokusů o opravu.
9.9 V případě výměny se případná splátka vypočítá na základě kupní ceny snížené o příslušný poplatek za užívání a případné snížení hodnoty.
9.10 Záruční doba se neprodlužuje a/nebo nepřerušuje pokusy o odstranění závad.
9.11 Pokusy o odstranění závad se vždy provádějí bez uznání právní povinnosti.
9.12 Společnost Loxone není povinna pokoušet se o odstranění vad, dokud zákazník nemá vypořádány nevypořádané nároky.
9.13 Právo na záruku okamžitě zaniká, pokud zákazník nebo třetí osoba, kterou společnost Loxone nepověřila, provede na zboží změny nebo opravy.
9.14 Zákazník je vždy povinen prokázat, že vada existovala již v době přechodu rizika. Ustanovení § 924 rakouského občanského zákoníku (ABGB) se nepoužije.
9.15 Pro uplatnění záručních nároků musí být zboží předáno společnosti Loxone nebo zasláno společnosti Loxone s uvedením čísla faktury, data vystavení faktury a popisu závady. Zákazník nese náklady na dopravu do společnosti Loxone a riziko ztráty. Pokud se výrobky dodané společností Loxone a/nebo věci z nich vyrobené zpracováním nebo úpravou stanou podstatnou součástí majetku třetí osoby, zavazuje se zákazník zajistit veškerou součinnost potřebnou k odstranění vady – zejména přístup k vadné věci.
9.16 Pokud se ukáže, že reklamovaný výrobek nemá žádné vady nebo že informace o závadě byly nesprávné, bude účtován minimální poplatek za zpracování ve výši 20,00 EUR plus DPH.
9.17 Není-li písemně dohodnuto jinak, je vyloučen zpětný nárok podle § 933b ABGB.

10. Odškodnění a odpovědnost

10.1 Společnost Loxone neodpovídá za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním, provozem a/nebo instalací, přirozeným opotřebením, nesprávnou nebo nedbalou manipulací a/nebo skladováním.
10.2 Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, společnost Loxone odpovídá pouze za škody způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslně ze strany společnosti Loxone, bez ohledu na to, zda se jedná o přímé nebo nepřímé škody, následné škody způsobené vadou, jako jsou zejména náklady na odstranění a instalaci nebo ušlý zisk. To se však nevztahuje na újmu na zdraví.
10.3 Nároky na náhradu škody se promlčují po 6 měsících od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a poškozené straně.

11. Vyšší moc

11.1. V případě vnější živelné události, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení maximální možné péče a která je natolik mimořádná, že ji nelze považovat za typické provozní riziko (vyšší moc), jako jsou zejména průmyslové spory, nepokoje, ozbrojené nebo teroristické konflikty, epidemie, pandemie, úřední opatření, např. nařízení karantény apod., se povinnost smluvních stran plnit pozastavuje po dobu trvání této události.
11.2 Bod 10.1 se vztahuje zejména také na provozní a dopravní poruchy, nesprávné plnění ze strany subdodavatelů, přerušení dopravy a/nebo zastavení výroby, pokud jsou tyto události způsobeny vyšší mocí.
11.3 Bod 10.1 se použije i v případě, že je společnost Loxone v době události v prodlení.
11.4 Vzájemné nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. Společnost Loxone je povinna co nejdříve informovat zákazníka o překážkách plnění z důvodu vyšší moci.
11.5 Opačné doložky se výslovně neuznávají.

12. Odpovědnost za výrobek

12.1 Zákazník se výslovně vzdává práva na uplatnění nároků na náhradu majetkové škody způsobené výrobky, které převážně používá při svém podnikání (§ 2 zákon o odpovědnosti za produkt – PHG).
12.2 Zákazník se zavazuje – v případě, že produkty dále prodá jinému obchodníkovi – zavázat svého zákazníka ustanovením podle bodu 12.1 a odškodnit společnost  Loxone za veškeré škody, které jí vzniknou v důsledku porušení tohoto ustanovení.
12.3 Regresní nároky ve smyslu § 12 zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku jsou vyloučeny, pokud zákazník neprokáže, že vada byla způsobena ve sféře společnosti Loxone a byla způsobena minimálně hrubou nedbalostí.

13. Duševní vlastnictví a ochrana údajů

13.1 Společnost Loxone nebo její poskytovatelé licencí mají nárok na veškerá autorská práva ke sjednaným službám (programy, programová dokumentace atd.). Zákazníkovi je po zaplacení dohodnuté odměny uděleno výhradní právo užívat software výhradně pro vlastní účely, a to pouze pro hardware uvedený ve smlouvě a v rozsahu počtu zakoupených licencí pro současné použití na několika pracovních stanicích.
13.2 Smlouvou, na níž jsou tyto VOP založeny, se získává pouze licence k užití díla. Jakékoli kopírování, zpracování, šíření a/nebo zpřístupňování zákazníkem je výslovně zakázáno.
13.3 Účast zákazníka na výrobě softwaru nevede k nabytí žádných práv nad rámec použití stanoveného ve smlouvě, na níž jsou založeny tyto VOP.
13.4 Jakékoli porušení autorských práv společnosti Loxone zakládá nárok na soudní příkaz, obranu a náhradu škody, v takovém případě bude vyplacena plná náhrada.
13.5 Zákazník je oprávněn vytvářet jednotlivé kopie pro účely archivace a zálohování dat za podmínky, že software neobsahuje žádný výslovný zákaz ze strany poskytovatele licence nebo třetích stran a že na tyto kopie budou beze změny přenesena veškerá oznámení o autorských právech a vlastnických právech.
13.6 Pokud je zveřejnění rozhraní nezbytné pro vytvoření interoperability softwaru, musí o to zákazník požádat společnost Loxone za úhradu nákladů. Pokud společnost Loxone tento požadavek nedodrží a dekompilace proběhne v souladu s autorským právem, výsledky se použijí výhradně pro stanovení interoperability.
13.7 Údaje a dokumenty předané zákazníkovi, jako jsou zejména ilustrace, výkresy, výpočty a vzorky, jsou díly ve smyslu rakouského autorského zákona a jako takové jsou duševním vlastnictvím společnosti Loxone. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Loxone je nelze reprodukovat, zpracovávat, zpřístupňovat soukromým osobám a/nebo veřejnosti a/nebo šířit.
13.8 Předávané údaje a dokumenty podléhají přísnému utajení a nesmí být zpřístupněny třetím stranám bez výslovného písemného souhlasu společnosti Loxone.
13.9 Po skončení smluvního plnění služby musí být údaje a dokumenty předané společností Loxone okamžitě, prokazatelně a úplně vymazány nebo jinak zničeny zákazníkem nebo jeho asistenty (§ 1313a ABGB) nebo na žádost společnosti Loxone vráceny.

14. Loajalita oslovování zaměstnanců

14. 1 Smluvní strany se zavazují – i nepřímo prostřednictvím třetích osob – zdržet se jakéhokoli získávání a zaměstnávání zaměstnanců smluvních stran, kteří se podíleli na realizaci dodávek zboží a/nebo služeb, a to po dobu plnění smlouvy a 12 měsíců po úplném splnění smlouvy.
14.2 V případě zaviněného porušení bodu 14.1 se sjednává smluvní pokuta ve výši jednoho hrubého ročního platu osloveného zaměstnance.

15. Místo plnění

Pokud není písemně dohodnuto jinak, je místem plnění vždy sídlo společnosti Loxone.

16. Vedlejší omezení

Ústní dohody o zajištění smluv, na nichž jsou tyto VOP založeny, a/nebo těchto VOP samotných nejsou přípustné. Změny a/nebo dodatky smluv, na nichž jsou tyto VOP založeny, musí být provedeny písemně, aby byly platné. To platí i pro upuštění od požadavku písemné formy.

17. Korespondence a elektronické obchodní transacke

17.1 Veškerá korespondence mezi zákazníkem a společností Loxone se vede s uvedením čísla objednávky.
17.2 Právní prohlášení mezi zákazníkem a společností Loxone, jako jsou zejména objednávky, potvrzení objednávek, vedlejší omezení atd., splňují požadavek písemné formy, pokud jsou předávány e-mailem.

18. Soudní příslušnost a jurisdikce

18.1 Výlučnou soudní příslušností pro spory v souvislosti s těmito VOP a/nebo smluvními vztahy mezi společností  Loxone a jejími zákazníky, na nichž jsou tyto VOP založeny, je věcně příslušný soud v sídle společnosti Loxone.
18.2 Smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Loxone se řídí výhradně rakouským právem s vyloučením vnitrostátních a nadnárodních referenčních pravidel (IPRG, ROME I-VO) a Úmluvy OSN o prodeji.

19. Doložka o oddělitelnosti

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP byla nebo se stala právně neúčinnými, neplatnými a/nebo nicotnými, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Právně neúčinné, neplatné a/nebo nicotné ustanovení se nahradí právně účinným a platným ustanovením, které se co nejvíce blíží hospodářskému účelu nahrazovaného ustanovení.