Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Poslední aktualizace 19. 6. 2018

1. VŠEOBECNÉ

Všechny dodávky a výkony společnosti ‘Loxone Electronics‘ (zhotovitel) jsou realizovány výlučně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP). Ustanovení lišící se od těchto VOP, obzvláště ve VOP smluvního partnera, platí pouze tehdy, pokud je společnost ‘Loxone Electronics’ potvrdí výslovně a písemně před uzavřením smlouvy. Společnost ‘Loxone Electronics’ není povinna podat proti VOP smluvních partnerů námitku, a to ani tehdy, pokud je v těchto VOP uvedena jejich platnost jako výslovná podmínka. Společnost ‘Loxone Electronics’ prohlašuje, že chce uzavírat smlouvy výlučně na základě těchto VOP. Tyto VOP platí jak pro tento obchod, tak i pro všechny budoucí obchodní případy, jakož i pro všechny s tímto související údaje v brožurách, cenících, reklamních inzerátech, na obalu atd., nezávisle na tom, zda jsou učiněny ústně, písemně nebo prostřednictvím internetu.

2. NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Všechny nabídky jsou nezávazné a otevřené. Smlouvy jsou realizovány až písemným potvrzením zakázky společnosti ‘Loxone Electronics’ nebo dodáním zboží/poskytnutím plnění. Pokud společnost ‘Loxone Electronics’ nabízí zboží odebírané od třetích osob, může společnost ‘Loxone Electronics’ odstoupit od smlouvy, pokud nezaviní neuskutečnění vlastní dodávky. Informace o výkonech společnosti ‘Loxone Electronics’, které jsou uvedeny v cenících, katalozích, reklamních médiích atd., nepředstavují žádné nabídky. Ústní informace, vedlejší ujednání, jakož i všechna ostatní prohlášení a přísliby společnosti ‘Loxone Electronics’ jakéhokoli druhu, i v souvislosti s vyřizováním reklamací, jsou neúčinné, pokud je společnost ‘Loxone Electronics’ nepotvrdila před uzavřením smlouvy písemně jako dohodnuté. Změny nebo dodatky smlouvy včetně VOP vyžadují ke své právní účinnosti písemnou formu. Toto platí i pro případ upuštění od tohoto požadavku písemné formy. Pracovníci společnosti ‘Loxone Electronics’ nejsou zmocněni, aby podávali právně závazná prohlášení, jako například přísliby ohledně určitých termínů dodání. Nepatrné odchylky od údajů o produktu jsou považovány za schválené.

3. CENY

Účtované ceny vycházejí z ceny platné v den objednání s připočtením DPH v aktuální zákonné výši. Dohodnuté ceny platí s výhradou změny skutečných nákladů. Pokud se nabídky zakládají na aktuálních kurzech amerického dolaru, je společnost ‘Loxone Electronics’ oprávněna dále zúčtovat nárůsty kurzu. Tyto výhrady změny ceny neplatí pro spotřebitelské obchody. Veškeré ceny se rozumějí kvůli absenci jiného písemného ujednání bez vedlejších výloh, nákladů na obaly, expedici, clo. Ty jsou fakturovány zvlášť. Společnost ,Loxone Electronics‘ si účtuje za služby, obzvláště pak za práce při údržbě, opravě, instalaci nebo zaškolení, aktuálně platné režijní hodinové sazby. V případě hodnoty zboží nižší než EUR 150,00 bez DPH společnost ,Loxone Electronics‘ účtuje příplatek za minimální množství ve výši EUR 15,00 s připočtením DPH. Náklady na programové nosiče (např. CD, magnetofonové pásky, magnetické desky, floppy disky, magnetické pásky, kazety s magnetofonovou páskou atd.), jakož i eventuální smluvní poplatky jsou fakturovány zvlášť. U knihovních (standardních) programů platí ceníkové ceny platné v den dodání. U všech ostatních služeb (organizační poradenství, programování, zaškolení, podpora při přestavbě, telefonická podpora atd.) jsou účtovány pracovní náklady dle sazeb platných v den, kdy byly vykonány. V případě dodavatelem nezaviněných odchylek od spotřeby vynaloženého času, jež je základem smluvní ceny, se účtuje podle skutečnosti. Náklady na cestovné, diety a nocležné jsou zadavateli účtovány vždy zvlášť, a to dle příslušných platných tarifů. Doba strávená na cestě je považována za dobu práce.Electronics’.

4. PROVEDENÍ DODÁVEK A VÝKONŮ

Dodací lhůty jsou nezávazné a nezačínají před objasněním všech technických a ostatních detailů zakázky. to platí i pro lhůty v souvislosti s realizací záručních nebo garančních případů a ostatních výkonů. Společnost ‘Loxone Electronics’ si v každém případě vyhrazuje dodací lhůtu v trvání 30 dnů počínaje od potvrzení zakázky. Prodlení s dodáním, které nezaviní společnost ‘Loxone Electronics’, proto smluvního partnera neopravňují k uplatňování nároků na garanci, na námitku omylu nebo na náhradu škody. Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud jsou pro smluvního partnera akceptovatelné. Nezaviněné provozní poruchy a události vyšší moci a jiné události v rámci oblasti vlivu společnosti ‘Loxone Electronics’, obzvláště i prodlení s dodáním a podobně ze strany subdodavatelů opravňují společnost ‘Loxone Electronics’ k prodloužení dodacích lhůt s vyloučením nároků na garanci, na námitku omylu nebo na náhradu škody nebo, v případě trvajících překážek v plnění ke zrušení smlouvy. Toto platí i tehdy, pokud události vzniknou v době, kdy se společnost ‘Loxone Electronics’ nachází v prodlení. Přeprava je realizována na účet a riziko smluvního partnera, a to i v případě dílčích dodávek. Toto platí i tehdy, pokud je sjednána vyplacená dodávka. Náklady na přepravné nejsou předloženy. Pojištění zboží se provádí pouze na účet a na výslovný příkaz smluvního partnera. Odesláním nebo vyzvednutím přepravcem, nejpozději ale předáním zboží smluvnímu partnerovi nebo jeho pověřencům přechází nebezpečí na smluvního partnera. Nezávisle na místě dodání a na převzetí eventuálních nákladů na přepravu je jako místo plnění sjednán Kollerschlag. V případě exportu zakoupeného zboží je smluvní partner povinen se na své vlastní náklady postarat o potřebná exportní a celní povolení a podobně. Společnost ‘Loxone Electronics’ neručí za přípustnost vývozu zboží. Pokud společnosti ‘Loxone Electronics’ vzniknou kvůli expedici, transportu nebo exportu zboží nějaké výdaje nebo náklady, smluvní partner zajistí, aby společnost ‘Loxone Electronics’ nemusela platit náhradu škody a nemohla být žalována. Individuální organizační koncepty a programy jsou vypracovávány podle druhu a rozsahu závazných informací, podkladů a pomůcek, které poskytne kompletně k dispozici zadavatel. Patří k nim také údaje z testů dle praxe, jakož i možnosti testování v dostatečném rozsahu, které poskytne zadavatel k dispozic včas, v běžné pracovní době a na své náklady. Pokud zadavatel na zařízení, které poskytne k dispozici k testování, již pracuje ve skutečném provozu, odpovídá zadavatel za zajištění skutečných údajů. Podkladem pro zhotovení individuálních programů je písemný popis plnění, který vypracuje zhotovitel proti zúčtování nákladů na základě podkladů a informací, které jsou mu poskytnuty k dispozici, popř. písemný popis plnění, který poskytne k dispozici zadavatel. Tento popis plnění musí zadavatel zkontrolovat na správnost a úplnost a musí ho opatřit záznamem o svém souhlasu. Později vzniklá přání změn mohou vést ke zvláštním dohodám o termínech a cenách. Individuálně vytvořený software popř. adaptace programu vyžadují pro příslušný programový paket převzetí programu zadavatelem nejpozději čtyři týdny od dodání. Zadavatel to potvrdí v protokolu. (Zkouška na správnost a úplnost podle popisu akceptovaného zhotovitelem prostřednictvím údajů o testech, které jsou poskytnuty k dispozici.) Pokud zadavatel nechá období čtyř týdnů uplynout bez převzetí programu, je dodaný software považován za převzatý v den ukončení uvedeného období. V případě používání softwaru zadavatelem ve skutečném provozu je software považován v každém případě za převzatý. Eventuálně vyskytující se vady, což jsou odchylky od písemně sjednaného popisu výkonů, musí zadavatel nahlásit zhotoviteli s dostatečnou dokumentací a zhotovitel se bude snažit o co možná nejrychlejší odstranění vad. Pokud se vyskytují písemně ohlášené, podstatné vady, to znamená, že skutečný provoz nemůže začít nebo pokračovat, je po odstranění vad nutné nové převzetí. Zadavatel není oprávněn odmítnout převzetí softwaru kvůli nepodstatným vadám. V případě objednání knihovních (standardních) programů zadavatel objednáním potvrzuje svou znalost ohledně rozsahu plnění objednaných programů. Pokud by v průběhu prací vyplynulo, že provedení zakázky podle popisu výkonů je skutečně nebo právně nemožné, je zhotovitel povinen toto zadavateli ihned oznámit. Pokud zadavatel popis výkonu v tomto nezmění popř. pokud vytváří předpoklad, že je provedení možné, může zhotovitel provedení odmítnout. Pokud je nemožnost provedení důsledkem opomenutí zadavatele nebo dodatečné změny popisu výkonu zadavatelem, je zhotovitel oprávněn od zakázky odstoupit. Náklady a výlohy, které vzniknou za činnost zhotovitele až do této doby, jakož i eventuální náklady na demontáž musí zadavatel nahradit. Zasílání programových nosičů, dokumentací a popisů výkonů se provádí na náklady a nebezpečí zadavatele. Školení a prohlášení, která požaduje zadavatel navíc, jsou fakturována zvlášť. Pojištění je realizováno pouze na přání zadavatele. Zhotovitel se vynasnaží, aby dohodnuté termíny plnění (dokončení) dodržel co možná nejpřesněji. Požadované termíny plnění mohou být dodrženy pouze tehdy, pokud zadavatel k termínům uvedeným zhotovitelem poskytne k dispozici kompletně všechny potřebné práce a podklady, obzvláště jím akceptovaný popis výkonu, a pokud v požadovaném rozsahu dostojí svému závazku součinnosti. Za prodlení s dodáním a za zvýšení nákladů, ke kterým dojde kvůli nesprávným, neúplným nebo dodatečně pozměněným údajům a informacím popř. kvůli podkladům, které byly poskytnuty k dispozici, nemá nést odpovědnost zhotovitel a nemohou vést k prodlení zhotovitele. Z tohoto vyplývající zvýšené náklady nese zadavatel. U zakázek, které zahrnují několik jednotek popř. programů, je zhotovitel oprávněn provádět dílčí dodávky popř. vystavovat dílčí faktury. Storna ze strany zadavatele jsou možná pouze s písemným souhlasem zhotovitele. Pokud zhotovitel se stornem souhlasí, má právo vyúčtovat vedle skutečných výkonů a vzniklých nákladů poplatek za storno ve výši 30 % ještě nevyúčtované hodnoty zakázky celkového projektu.

Vyřízení objednávky balíčku Smart Power

V případě objednání balíčku Smart Power musí být vyjasněno, zda elektroměr splňuje předpoklady pro provoz Smart Power. Společnost Energie AG Vertrieb GmbH & Co KG proto obvolává zákazníky za účelem konzultačního rozhovoru. Tato společnost je zmocněna, aby se předem dotazovala na údaje k elektroměru zákazníka u společnosti Netz OÖ GmbH a aby údaje zákazníka předávala ve spojení s objednávkou společnostem Netz OÖ GmbH, Loxone a Fair Energy Partner.

Souhlasně je vzato na vědomí, že společnost Energie AG OÖ Vertrieb GmbH & Co KG uplatní kWh (kilowatthodiny) uspořené díky opatřením realizovaným u zákazníků v souvislosti s realizací zákona o efektivitě energií.

Je pokládáno za souhlasně vzaté na vědomí, že pro nákup přístroje nemohou být nárokovány žádné další příspěvky země, státu nebo třetích osob.

5. ZÁRUKA, RUČENÍ A POSTIH OBCHODNÍKA

Smluvní partner je povinen převzaté zboží neprodleně adekvátně zkontrolovat a prověřit na jeho bezvadnost. Smluvní partner musí reklamace vad uplatnit písemně neprodleně, nejpozději ale do jednoho týdne po obdržení dodávky, s ostatním vyloučením nároků na záruční plnění a náhradu škody. Škody způsobené při přepravě, jako například mechanické poškození dodaného zboží, jakož i chybějící množství musí smluvní partner sdělit společnosti ‘Loxone Electronics’ do 24 hodin po obdržení zboží, jinak ztrácí jakékoli nároky. Reklamace vad neopravňují k částečnému nebo úplnému zadržování fakturovaných částek. Shora uvedená pravidla neplatí pro spotřebitelské obchody.

5.1. Záručné lhůty

U smluv s podnikateli platí následující: Záruční lhůta činí u nových přístrojů 24 měsíců, u použitých předmětů jsou zákonná práva na záruční plnění vyloučena. Záruční lhůta se kvůli odstraňování vady, popř. kvůli pokusům o odstranění vady ani neprodlužuje, ani nepřerušuje; k tomuto je vyžadováno soudní uplatnění záručního nároku nebo písemné uznání vady ze strany společnosti ‘Loxone Electronics’. Pokusy o odstranění vady nepředstavují žádné uznání a nevedou k prodloužení lhůty. Totéž platí pro odstranění vady, která jsou realizována solidní cestou, tzn. bez uznání právní povinnosti. U dílčích dodávek začíná záruční lhůta předáním příslušné části. Shora uvedené úpravy neplatí pro spotřebitelské obchody.

5.2. Režim reklamací, zpětné zásilky

Smluvní partner je povinen uplatňovat požadavky ze záručního plnění nebo na náhradu škody výlučně při dodržení dále uvedeného režimu reklamací: K uplatnění záručních nároků je nutno společnosti ‘Loxone Electronics’/servisnímu partnerovi uvést číslo faktury, datum faktury, jakož i chyby reklamovaného zboží nebo zaslat vyplaceně společnosti ‘Loxone Electronics’/servisnímu partnerovi. V případě zaslání reklamovaného produktu (Send-In-Service) nese náklady na zaslání společnosti ‘Loxone Electronics’/servisnímu partnerovi, jakož i riziko eventuální ztráty nebo prodlení při přepravě osoba oprávněná k záruce, pročež se doporučuje uzavření odpovídajícího přepravního pojištění. Reklamované zboží, u něhož nebyl dohodnutý režim dodržen, je vráceno bez zpracování a je vyúčtován poplatek za zpracování ve výši EUR 15,00 s připočtením DPH. Pokud vyplyne, že reklamovaný produkt nemá žádné vady nebo že byly údaje o chybě nesprávné, je vyúčtován minimální poplatek za zpracování ve výši EUR 15,00 s připočtením DPH. Je na zákazníkovi, aby prokázal, že nevznikly žádné nebo pouze nepatrné náklady. Shora uvedené předpisy pro vyřizování platí pro veškeré zpětné zásilky společnosti ‘Loxone Electronics’ nebo třetím firmám pověřeným společností ‘Loxone Electronics’ bez ohledu na to, z jakého důvodu je zpětná zásilka provedena.

5.3. Rozsah ručení

V případě oprávněné reklamace vad společnost ‘Loxone Electronics’ v prvé řadě odstraní vadu, popřípadě dodá náhradu. Pokud je reklamace uplatňována později než šest měsíců po datu výroby, vyměřuje se výše eventuální zpětné platby podle kupní ceny s odečtením spotřebních výhod. Pouze tehdy, pokud je odstranění vady písemně odmítnuto neprávem i přes stanovení přiměřené lhůty, je smluvní partner oprávněn nechat vadu odstranit jinou firmou. Důkaz, že tvrzená vada existovala už při předání zboží, je povinností smluvního partnera. Zásadně je nutno vycházet z toho, že se u vady reklamované po dvacátém čtvrtém (24.) měsíci záruční lhůty jedná o běžné opotřebení, za které je odpovědný smluvní partner, a že nezakládá žádné nároky na záruční plnění. Žádná z těchto úprav neplatí pro spotřebitelské obchody.

5.4. Záruka na díly podléhající rychlému opotřebení a v případě použití k jinému účelu

Upozorňujeme na to, že pro produkty, například díly podléhající rychlému opotřebení, jejichž obvykle předpokládaná životnost je kratší než shora uvedená popř. zákonem upravená záruční lhůta, nemohou být během celé záruční lhůty uznány nároky ze záručního plnění. U akumulátorů klesá výkonnost při běžném namáhání přibližně po šesti (6) měsících, proto jsou záruční nároky ohledně akumulátorů, obzvláště ohledně výkonnosti, zásadně uznávány pouze během šesti (6) měsíců od předání. Ze stejných důvodů již nemohou být po dvanácti (12) měsících od předání uznány záruční nároky, které se týkají kvality obrazu LCD displejů.

5.5. Žádné nároky na záruční plnění neexistují pro produkty, které

byly poškozeny nebo zbaveny funkčnosti 1) kvůli používání k jinému účelu, nerespektování pokynů pro uživatele v návodu pro uživatele dodaném společně s produktem a/nebo v záruční kartě popř. opravárenské a servisní kartě, nebo kvůli jinému nepřípustnému používání produktu, například při provozování smluvního zboží společně s takovými přístroji nebo programy, s jejichž kompatibilitou společnost ‘Loxone Electronics’ výslovně písemně nesouhlasila, 2) kvůli pozměnění produktu, 3) kvůli pokusům o opravu třetími osobami, tzn. ne společností ‘Loxone Electronics’ nebo servisními osobami uvedenými společností ‘Loxone Electronics’, 4) kvůli nesprávné přepravě nebo nesprávnému obalu při zasílání produktu zpět společnosti ‘Loxone Electronics’ nebo servisnímu partneru společnosti ‘Loxone Electronics’, nebo 5) kvůli nesprávné instalaci produktů třetími poskytovateli služeb (např. paměťových modulů).

5.6. Postoupení, spotřební výhody

Postoupení nároků na záruční plnění a náhradu škody a podobně je nepřípustné. V případě uplatnění záručních nároků nebo v případě odstoupení od smlouvy musí smluvní partner společnosti ‘Loxone Electronics’ poskytnout přiměřenou úhradu za používání, jakož i odškodnění za snížení hodnoty plnění.

5.7. Omezení ručení

Nároky na náhradu škody a nároky na námitku omylu, které vznikají z eventuální vadné dodávky nebo z nesprávného provedení ostatního plnění společnosti ‘Loxone Electronics’, například v souvislosti s vyřizováním záručních nebo garančních oprav, jsou výslovně vyloučeny; obzvláště každé ručení za ztrátu dat a ušlý zisk smluvního partnera. Právě uvedená vyloučení popř. omezení ručení platí i pro nárok smluvního partnera na regres po splnění záruční povinnosti vůči spotřebiteli. Shora uvedená omezení ručení neplatí, pokud jsme škodu způsobili úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, v případě porušení podstatných smluvních povinností, pokud byl sjednán obchodní fixní obchod, pokud škoda vznikne kvůli absenci vlastností, které jsme garantovali, pro tělesná poškození a pro nároky na základě zákona o odpovědnosti za produkt (viz bod 8).

5.8. Ručení u obchodníků

Pokud smluvní partner prodává zboží získané od společnosti ‘Loxone Electronics’ dál koncovému spotřebiteli, může společnost ‘Loxone Electronics’ stanovit – například v servisní a opravárenské kartě přiložené k přístroji – že eventuální koncovým spotřebitelem uplatněné záruční nároky jsou vyřizovány přímo společností ‘Loxone Electronics’ nebo servisním partnerem společnosti ‘Loxone Electronics’ jménem a z pověření smluvního partnera jako jeho pomocníků při plnění. Přímý nárok proti společnosti ‘Loxone Electronics’ koncovému spotřebiteli tímto nevzniká. V případě eventuálních společností ‘Loxone Electronics’ podaných samostatných garančních příslibů koncovému spotřebiteli, například v garanční kartě přiložené k produktu, se jedná o tzv. omezenou garanci za produkt, která existuje nezávisle na záručních nárocích kupujícího upravených v tomto bodu a v zákonech jednotlivých zemí – k tomuto viz ustanovení v následujícím bodu 6.

5.9. Ručení v případě výkonů programování a softwarových produktů

Reklamace vad jsou platné pouze tehdy, pokud se týkají reprodukovatelných vad a pokud jsou uplatněny s písemným zadokumentováním do 4 týdnů po dodání dohodnutého výkonu popř. u individuálního softwaru po převzetí programu podle bodu 4. V případě ručení má oprava v každém případě přednost před snížením ceny nebo výměnou. V případě oprávněné reklamace vad jsou vady odstraněny v přiměřené lhůtě, přičemž zadavatel zhotoviteli umožní všechna opatření požadovaná k vyšetření a k odstranění vady. Domněnka vadnosti podle § 924 ABGB (Všeobecný občanský zákoník) je považována za vyloučenou. Zhotovitel provede bezplatně korektury a dodatky, které se ukáží jako potřebné až do předání dohodnutého plnění na základě organizačních a programově technických vad, které zavinil zhotovitel. Náklady na poskytnutí pomoci, diagnózu chyb, jakož i odstranění chyb a poruch, které zavinil zadavatel, jakož i ostatní korektury, změny a dodatky provádí zhotovitel proti vyúčtování. Toto platí i pro odstranění vad, pokud byly provedeny změny programu, dodatky nebo ostatní zásahy samotným zadavatelem nebo třetí stranou. Zhotovitel dále nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, poruchy nebo škody, které je možné odvodit z nesprávné obsluhy, ze změněných komponent provozního systému, rozhraní a parametrů, z používání nevhodných organizačních prostředků a datových nosičů, pokud jsou takové předepsány, z abnormálních provozních podmínek (obzvláště v případě odchylek od podmínek instalace a skladování), jakož i ze škod způsobených při přepravě. Pro programy, které dodatečně změní vlastní programátoři zadavatele popř. třetí osoby, odpadá jakákoli záruka ze strany zhotovitele. Pokud je předmětem zakázky změna nebo doplněk již stávajících programů, vztahuje se ručení na změnu nebo doplněk. Ručení za původní program tím není znovu obnoven.

6. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Pokud společnost ‘Loxone Electronics’ u určitého zboží garantuje v garančním prohlášení přiloženém k produktu za určitých předpokladů po stanovené garanční období nulové vady materiálu nebo zpracování, jedná se o omezenou záruku za produkt, která kupujícímu vyhrazuje práva stanovená v garančním prohlášení, která ale neomezuje zákonné záruční nároky spotřebitelů/konzumentů podle právních předpisů země, v níž byl produkt zakoupen. Záruční plnění může být uplatněno pouze v onom státě, v němž byl produkt prodán koncovému spotřebiteli jako první. Výslovně upozorňujeme na to, že veškeré záruční nároky vyhrazené společností ‘Loxone Electronics’ v rámci omezené záruky za produkt existují výlučně s omezeními a vyloučeními uvedenými v garanční kartě, jakož i s dále uvedenými omezeními a vyloučeními: a) Žádný záruční nárok neexistuje 1) pro produkty, které byly poškozeny nebo zbaveny funkce kvůli používání k jinému účelu, nerespektování pokynů pro uživatele v návodu pro uživatele dodaném společně s produktem a/nebo v garanční kartě, nebo kvůli jinému nepřípustnému používání produktu, například při provozování smluvního zboží společně s takovými přístroji nebo programy, s jejichž kompatibilitou společnost ‘Loxone Electronics’ výslovně písemně nesouhlasila, 2) kvůli pozměnění produktu, 3) kvůli pokusům o opravu třetími osobami, tzn. ne společností ‘Loxone Electronics’ nebo servisními osobami uvedenými společností ‘Loxone Electronics’, 4) kvůli nesprávné přepravě nebo nesprávnému obalu při zasílání produktu zpět společnosti ‘Loxone Electronics’ nebo servisnímu partneru společnosti ‘Loxone Electronics’, nebo 5) kvůli nesprávné manipulaci nebo z důvodu mechanického zatížení (vzniklé např. pádem, ranami, vysokým tlakem nebo podobně), 6) kvůli nesprávné instalaci produktů třetími poskytovateli služeb (např. paměťových modulů), jakož i pro produkty, které společnost ‘Loxone Electronics’ odebrala od subdodavatelů, na jejichž majetek bylo v době uplatnění garančních nároků zahájeno soudní insolvenční řízení nebo kdy se zahájení takového řízení bezprostředně blížilo. U akumulátorů činí záruční doba zásadně šest (6) měsíců, u LCD displejů dvanáct (12) měsíců od předání. 7) pro produkty, které byly již otevřeny, b) záruční plnění mohou být uplatněny výlučně podle režimu stanoveného v garanční kartě – Bring-In-Service; Send-In-Service; atd. Ohledně uplatnění garančních nároků viz Režim reklamace bod 5.3 c) Pokud je v rámci omezené záruky za produkt během dohodnuté záruční doby uplatněna oprávněná reklamace vad, společnost ‘Loxone Electronics’/servisní partner reklamovanou vadu podle vlastního uvážení odstraní, vymění defektní díly nebo vystaví dobropis na kupní cenu – ohledně výše eventuálně vystaveného dobropisu viz shora u bodu Ručení. Záruční lhůta není kvůli opravám popř. pokusům o opravu ani prodloužena, ani přerušena. Uplatnění dalších nároků kupujícím/spotřebitelem, obzvláště nároků na základě eventuálních v rámci vyřizování záruky vyskytnuvších se průvodních a následných škod, je výslovně vyloučeno. Eventuální nároky jsou omezeny prostou hodnotou zboží netto a maximální částkou celkem EUR 5.000,00. Ručení za ztrátu obchodních možností, za ztrátu dat nebo programů a za ušlý zisk smluvního partnera je v každém případě vyloučeno. Shora uvedené omezení ručení neplatí, pokud jsme škodu způsobili úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, v případě porušení podstatných smluvních povinností, pokud byl sjednán obchodní fixní obchod, pokud škoda vznikne absencí některé vlastnosti, kterou jsme garantovali, pro tělesná poškození a pro nároky na základě zákona o odpovědnosti za produkt (viz bod 8).

7. PŘEDPISY PRO ZABUDOVÁNÍ A OSTATNÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY

Při používání dodaného nebo opraveného zboží musí být přesně respektovány předpisy pro zabudování, obsluhu a ostatní technické předpisy a pokyny. Společnost ‘Loxone Electronics’ nepřebírá obzvláště žádnou záruku za škody jakéhokoli druhu, které vzniknou z důvodu přetížení nebo nesprávného zacházení, obsluhy, instalace, zabudování nebo podobně. Odpovědnost nebo ručení za kompatibilitu s jinými produkty nebo systémy nebo za určitý účele použití jsou vyloučeny. Odpovědnost společnosti ‘Loxone Electronics’ se dále v případě porušení eventuálních povinností k výstraze a objasnění omezuje na úmysl a hrubou nedbalost.

8. ODPOVĚDNOST PODLE ZÁKONA O ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT

Smluvní partner výslovně upouští od uplatňování nároků na náhradu za věcné škody, které utrpí v rámci svého podniku (§ 9 PHG (zákon o odpovědnosti za produkt)). Pro případ, že smluvní partner prodá zboží, které je předmětem smlouvy, dále jinému podnikateli, zavazuje se, že ke shora uvedenému upuštění podle § 9 PHG zaváže i tohoto podnikatele. Pro případ, že by takový další závazek nebyl uskutečněn, se smluvní partner zavazuje, že zajistí, aby společnost ‘Loxone Electronics’ nemusela platit náhradu škody a nebyla žalována, a že nahradí všechny náklady, které vzniknou v souvislosti s uplatněním odpovědnosti. Pokud by byl smluvní partner sám povolán k odpovědnosti v rámci zákona o odpovědnosti za produkt, výslovně upouští od jakéhokoli regresu vůči společnosti ‘Loxone Electronics’.

9. AUTORSKÉ PRÁVO A UŽÍVÁNÍ

Všechna autorská práva ohledně dohodnutých výkonů (programy, dokumentace atd.) příslušejí zhotoviteli popř. jeho poskytovateli licence. Zadavatel obdrží výlučně právo používat software po zaplacení dohodnuté odměny výlučně pro vlastní účely, pouze v hardware specifikovaném ve smlouvě a v rozsahu nabytého počtu licencí pro současné užívání na několika pracovištích. Prostřednictvím předmětné smlouvy je nabýváno toliko jedno povolení k užívání díla. Rozšiřování zadavatelem je podle zákona o autorském právu vyloučeno. Součinností zadavatele při výrobě softwaru nejsou nabývána žádná práva mimo užívání stanovené v předmětné smlouvě. S každým porušením autorských práv zhotovitele jsou spojeny nároky na náhradu škody, přičemž v takovém případě je nutno dát plné zadostiučinění. Zhotovení kopií pro účely archivace a zajištění dat je zadavateli dovoleno za podmínky, že v softwaru není obsažen žádný výslovný zákaz poskytovatele licence nebo třetích osob a že veškeré záznamy autorských práv a vlastnictví do těchto kopií budou přenášeny beze změny. Pokud je pro vytvoření vzájemné operability předmětného softwaru požadováno vyjasnění rozhraní, musí o to požádat zadavatel zhotovitele proti úhradě nákladů. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní a pokud je provedena rekompilace podle zákona o autorském právu, musí být výsledky používány výlučně pro vytvoření vzájemné operability.

10. VÝHRADA VLASTNICTVÍ, ZADRŽOVACÍ PRÁVO

Zboží zůstává až do úplného zaplacení veškerých pohledávek z jakéhokoli právního důvodu (i z předchozích obchodů) ve vlastnictví společnosti ‘Loxone Electronics’. U běžného účtu platí vyhrazené vlastnictví jako jistota za pohledávku ze zůstatků. Během existence výhrady vlastnictví jsou prodej, zpracování, zástava, převod jistoty nebo jiná dispozice ohledně nakoupeného nebo opraveného zboží třetí osobě nepřípustné, pokud toto není realizováno v pravidelné obchodní činnosti. Smluvní partner nás musí neprodleně informovat o zástavě nebo jiném omezení vlastnictví třetími osobami. Smluvní partner je povinen nahradit náklady a opatření k odstranění zásahu, obzvláště také náklady soudních kroků. Smluvní partner je během doby trvání výhrady vlastnictví povinen nakládat s věcmi společnosti ‘Loxone Electronics’ pečlivě. V případě uplatnění výhrady vlastnictví musí smluvní partner nahradit eventuální snížení hodnoty nezávisle na zavinění a za používání zaplatit přiměřenou odměnu. Zpracováním zboží kupující nenabývá žádné vlastnictví na zcela nebo částečně vytvořených věcech: Zpracování se provádí bezúplatně výlučně pro společnost ‘Loxone Electronics’. Pokud by nicméně zanikla výhrada vlastnictví kvůli jakýmkoli okolnostem, sjednávají společnost ‘Loxone Electronics’ a kupující už nyní, že vlastnictví věcí přechází zpracováním na společnost ‘Loxone Electronics’, která převod přijímá. Kupující zůstává jejich bezúplatným uschovatelem. V případě zpracovávání se zbožím, které je ještě v cizím vlastnictví, nabývá společnost ‘Loxone Electronics’ spoluvlastnictví nových věcí. Rozsah tohoto spoluvlastnictví vyplývá z poměru fakturované hodnoty zboží dodaného společností ‘Loxone Electronics’ k fakturované hodnotě ostatního zboží. Pokud smluvní partner předmět dodávky přesto prodá, postupuje již nyní pro jistotu všechny z tohoto vznikající nároky vůči svým odběratelům až do výše pohledávek společnosti ‘Loxone Electronics’ a ta toto postoupení tímto přijímá. Pokud zpracovaný produkt vedle vyhrazeného zboží společnosti ‘Loxone Electronics’ obsahuje pouze takové předměty, které patřily buď kupujícímu nebo které byly dodány pouze s takzvanou prostou výhradou vlastnictví, postupuje kupující celou pohledávku z kupní ceny společnosti ‘Loxone Electronics’. V jiném případě, tzn. při souběhu předběžných postoupení několika dodavatelům, přísluší společnosti ‘Loxone Electronics’ poměrná část pohledávky podle poměru fakturované hodnoty jeho vyhrazeného zboží k fakturované hodnotě dalších zpracovaných předmětů. Pokud smluvní partner nedostojí jakýmkoli svým závazkům nebo pokud své platby zastaví, stává se splatným celý zbývající dluh, i pokud mají směnky pozdější datum splatnosti. Společnost ‘Loxone Electronics’ je pro tento případ oprávněna požadovat ihned vydání prodaného nebo opraveného zboží s vyloučením jakéhokoli zadržovacího práva. Po zpětvzetí těchto věcí je na úvaze společnosti ‘Loxone Electronics’, zda věci prodá a dosažený výnos s odečtením nákladů na prodej připíše ve prospěch smluvního partnera na jeho závazky, nebo zda zboží vezme zpět za fakturovanou cenu s odečtením eventuálního snížení hodnoty. Pro zajištění pohledávek společnosti ‘Loxone Electronics’, a to i pro zajištění pohledávek z jiných právních úkonů, společnosti ‘Loxone Electronics’ přísluší právo zadržet věci předané k opravě až do vyrovnání veškerých otevřených pohledávek, včetně pohledávek z předmětného právního úkonu. Společnost ‘Loxone Electronics’ není každopádně povinna provést záruční opravy, dokud smluvní partner nevyrovná otevřené pohledávky.

11. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura je splatná po obdržení beze skonta nebo jiných srážek. Společnost ‘Loxone Electronics’ je oprávněna dodávat zboží pouze proti záloze předem nebo na dobírku. Pro případ prodlení nespotřebitelů jsou dohodnuty úroky z prodlení ve výši 1 % za měsíc. Smluvní partner musí nahradit veškeré tímto vzniklé náklady, například tedy mimosoudní náklady na upomínání, inkaso a právní zastoupení. Zákazy postoupení, jakož i analogicky stejně znějící VOP smluvního partnera jsou neúčinné. Pokud po uzavření smlouvy dojde ke zhoršení v majetkových poměrech smluvního partnera nebo pokud jsou známy okolnosti, které snižují jeho úvěruhodnost, jsou veškeré pohledávky okamžitě splatné. Další dodávky se v tomto případě provádějí pouze proti platbě předem. Jsme také oprávněni započítat již provedené platby na vzniklé náklady na úroky, upomínky, inkaso a právní zastoupení, i když důvod platby zní výslovně jinak. Záznamy na platebních dokladech nebo jiných písemnostech smluvního partnera, které mají ohledně tohoto jiné znění, jsou neúčinné. Pracovníci společnosti ‘Loxone Electronics’ nejsou oprávněni k přijímání plateb, ledaže je výslovně a písemně sjednáno něco jiného. Smluvní partner není oprávněn započítávat s pohledávkami – jakéhokoli druhu -, pokud tyto nejsou společností ‘Loxone Electronics’ výslovně písemně uznány nebo pokud nejsou právně účinně konstatovány soudem. U exportních obchodů je smluvní partner povinen zaslat společnosti ‘Loxone Electronics’ zpět v originálu veškeré exportní a celní doklady a podobně, jinak je smluvní partner povinen zaplatit eventuálně předepsané odvody. Několik smluvních partnerů dluží společně a nerozdílně. U zakázek, které zahrnují několik jednotek (např. programy a/nebo školení, realizace v dílčích krocích), je zhotovitel oprávněn fakturovat po dodání každé jednotlivé jednotky nebo výkonu. Dodržování sjednaných platebních termínů tvoří podstatnou podmínku pro provedení dodávky popř. smluvní plnění zhotovitelem. Nedodržení dohodnutých plateb opravňuje zhotovitele, aby zastavil probíhající práce a aby odstoupil od smlouvy. Všechny s tímto spojené náklady, jakož i ušlý zisk musí nést zadavatel. Zadavatel není oprávněn zadržovat platby kvůli neúplné celkové dodávce, garančním nárokům nebo nárokům ze záručního plnění nebo z reklamací. Smluvní partner se musí při placení postarat o to, aby byla společnosti ‘Loxone Electronics’ doručena fakturovaná částka v plné výši beze srážek. Smluvní partner musí obzvláště v plné výši převzít výlohy zahraničního převodu.

12. LOAJALITA, OCHRANA DAT, ZACHOVÁNÍ TAJEMSTVÍ

Smluvní partneři se zavazují ke vzájemné loajalitě. Zdrží se jakéhokoli odlákávání a zaměstnávání, i prostřednictvím třetích osob, pracovníků druhého smluvního partnera, kteří pracovali na realizaci zakázek, a to během trvání smlouvy a 12 měsíců po ukončení smlouvy. Smluvní partner, který toto poruší, je povinen zaplatit paušální náhradu škody ve výši ročního platu pracovníka. Zhotovitel zaváže své pracovníky, aby dodržovali ustanovení podle §15 zákona o ochraně dat. Více informací k tomuto si přečtěte v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.

13. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, APLIKOVANÉ PRÁVO, OSTATNÍ

Pro všechny spory z této smlouvy platí rakouské právo, přičemž je ale výslovně vyloučena aplikovatelnost Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží. Neúčinnost jednotlivých ustanovení se nedotýká účinnosti ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Ohledně právně neúčinných ustanovení smluvní strany sjednávají, že mezery v úpravě uzavřou ustanovením, které se bude nejvíce blížit neúčinnému ustanovení. Jako místo pro konání soudu v obchodním styku s obchodníky smluvní strany sjednávají věcně příslušné soudy v Linci, přičemž je ale společnost ‘Loxone Electronics’ oprávněna podávat žaloby i u jiných soudů, pokud je dána jiná soudní příslušnost.