Klauzule o zákazu prodeje do Ruské federace

(1) [Dovozce/kupující] nesmí přímo ani nepřímo prodávat, vyvážet ani zpětně vyvážet do Ruské federace nebo pro použití v Ruské federaci žádné zboží dodané na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, které spadá do oblasti působnosti článku 12g nařízení Rady (EU) č. 833/2014.
(2) [Dovozce/kupující] vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že účel odstavce 1 nebude zmařen žádnou třetí stranou dále v obchodním řetězci, včetně případných dalších prodejců.
(3) [Dovozce/kupující] zřídí a udržuje vhodný monitorovací mechanismus k odhalování jednání třetích stran dále v obchodním řetězci, včetně případných prodejců, které by zmařilo účel odstavce 1.
(4) Jakékoli porušení odstavců 1, 2 nebo 3 představuje podstatné porušení podstatného prvku této dohody a [vývozce/prodávající] je oprávněn požadovat odpovídající nápravná opatření, mimo jiné včetně
(i) ukončení této dohody; a
(ii) sankci ve výši 20 % celkové hodnoty této dohody nebo ceny vyváženého zboží, podle toho, která částka je vyšší.
(5) [Dovozce/kupující] neprodleně informuje [vývozce/prodávajícího] o jakýchkoli problémech při uplatňování odstavců 1, 2 nebo 3, včetně jakýchkoli příslušných činností třetích stran, které by mohly zmařit účel odstavce 1.
[Dovozce/kupující] zpřístupní [vývozci/prodávajícímu] informace týkající se dodržování povinností podle odstavců 1, 2 a 3 do dvou týdnů od prosté žádosti o tyto informace.

Poznámka: Upozorňujeme, že v zájmu zajištění právní jistoty budou ještě provedeny změny této klauzule.

Úředně ověřený překlad z německého jazyka
(odkaz na originál)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

společnosti

Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1, 4154 Kollerschlag
FN 326074 x, ATU64900138
 („Loxone“)
Aktualizace: Srpen 2023

 

1. Oblast použití

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (VOP) ve svém platném znění platí vždy pro všechny dodávky zboží a služeb společnosti Loxone.
1.2 VOP společnosti Loxone musí být dále uplatněny na všechny budoucí (tedy nad rámec první dodávky nebo první služby) obchody, i v případě, kdy zákazník na uplatnění VOP (již) nebyl výslovně upozorněn.
1.3 Pro spotřebitelské obchody ve smyslu § 1 zákona o ochraně před výpovědí [KSchG=Kündigungsschutzgesetz] (spotřebitelské obchody) platí VOP s odchylkami upravenými pro spotřebitelské obchody.
1.4 Jakékoli Všeobecné obchodní podmínky zákazníka, které jsou v rozporu a/nebo se odchylují od těchto VOP se výslovně neuznávají. To platí také pro případ, že zákazník použije vlastní Všeobecné obchodní podmínky, ledaže společnost Loxone udělí písemný souhlas se zahrnutím cizích Všeobecných obchodních podmínek. V tomto případě a/nebo budou-li pro jednotlivé smlouvy ujednány odchylující se zvláštní podmínky, budou platit tyto VOP jako doplňující a budou použity pro účely výkladu.
1.5 Potvrzení zakázky a a/nebo realizace objednávky společností Loxone neznamená souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami zákazníka.
1.6 Je-li zákazník zprostředkovatelem, zavazuje se zavázat těmito VOP koncové odběratele a společnost Loxone odškodnit za veškeré škody, které společnosti Loxone vznikly nezavázáním.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Nabídky společnosti Loxone jsou vždy nezávazné.
2.2 Údaje v katalozích, prospektech a ostatních reklamních materiálech jsou nezávazné a stanou se obsahem smlouvy, pokud k nim bude v potvrzení zakázky výslovně přihlédnuto.
2.3 V případě nabídek zákazníků směrovaných společnosti Loxone dojde k uzavření smlouvy buď na základě písemného potvrzení zakázky nebo na základě realizace objednávky a/nebo na základě poskytnutí služby (srov. [vgl.=vergleiche] odstavec 20).
2.4 Pro rozsah dodávky a služby je rozhodující výlučně obsah potvrzení objednávky a/nebo zakázky. V případě absence potvrzení objednávky a/nebo potvrzení zakázky, zejména v případě bezprostřední realizace objednávky a/nebo poskytnutí služby, je směrodatný obsah dodacího listu a/nebo faktury.
2.5 Zákazník sám zodpovídá za správnost rozměrů, které uvedl, jakož za technicky bezvadné řešení přiložených plánů a nákresů a sám je zodpovědný za nepříznivé důsledky nesprávných údajů.
2.6 Zákazník je povinen zkontrolovat obsah potvrzení zakázky. Případné odchylky od objednávky učiněné zákazníkem musí být neprodleně písemně vytknuty, jinak bude smlouva uskutečněna s obsahem, který byl společností Loxone potvrzen.

3. Objednávka a uzavření smlouvy v internetovém obchodě

3.1 Ceny dojednané mezi společností Loxone a zákazníkem se rozumí – pokud nebylo písemně dohodnuto jinak – v euro a bez daně z obratu. Pro účely vyúčtování budou použity ceny platné v den objednávky.
3.2 Veškeré náklady na dopravu a/nebo balení, přepravné a/nebo náklady na pojištění, cla, poplatky a odvody hradí zákazník. To platí také, pokud byla dojednána vyplacená zásilka. Náklady na přepravu nejsou hrazeny předem. Zboží bude pojištěno pouze na účet a výslovnou výzvu zákazníka.
3.3 Všechny ceny jsou nezávazné a platí s výhradou změny vlastních výrobních nákladů. Tím se rozumí zejména navýšení mzdových nákladů na základě usnesení kolektivní smlouvy v oboru nebo jiné náklady nezbytné na realizaci (jako jsou náklady na materiál, energie, dopravu, cizí práce, financování atd. [atd.=et cetera]). Pokud jde o spotřebitelský obchod, je společnost Loxone povinna – pokud změny parametrů rozhodných pro stanovení cen povedou ke snížení vlastních výrobních nákladů – k příslušnému snížení cen.
3.4 Společnost Loxone je oprávněna u objednávek a/nebo zakázek od hodnoty přesahující částku 500,00 EUR požadovat zálohu ve výši 30% hodnoty zakázky. Záloha musí být uhrazena do 8 dnů po obdržení potvrzení zakázky.
3.5 Společnost Loxone je povinna realizovat objednávku a/nebo službu až poté, kdy zákazník dostál všem svým závazkům, byly vyjasněny všechny technické a obchodní záležitosti a společnost Loxone obdržela všechny podklady nezbytné pro realizaci objednávky.
3.6 Společnost Loxone dle možností dodrží dodací lhůty a termíny. Společnost Loxone si vyhrazuje – pokud nebylo písemně ujednáno jinak – dodací lhůtu 30 dní. Dojednané dodací lhůty jsou vždy přibližné údaje a společnost Loxone je může, aniž by byla společnost Loxone znevýhodněna (např. [z.B.=zum Beispiel] platba úroků z prodlení), překročit až o 8 týdnů. Potíže s dodáním na straně dodavatelů společnosti Loxone nejsou ve výše uvedených lhůtách zohledněny.
3.7 Společnost Loxone je oprávněna odstoupit od smlouvy bez jakékoli povinnosti na náhradu, pokud není dodávka v důsledku problémů s dodáním a/nebo zvýšení cen u subdodavatelů a/nebo u výrobce možná.
3.8 Pokud strany vzájemně výslovně a písemně nesjednali něco jiného, jsou přípustné dílčí dodávky.
3.9 Společnost Loxone je oprávněna v případě zakázek zahrnujících více dílčích kroků (např. programy a školení) vystavit fakturu po dokončení jednoho každého dílčího kroku. Společnost Loxone je zavázána k realizaci plnění dalších dílčích kroků až poté, co zákazník již uhradil předtím vyfakturované dílčí kroky.
3.10 Faktury jsou splatné okamžitě po obdržení, a to výhradně netto. Převody jsou považovány za zaplacené až po připsání na účet společnost Loxone. Pro spotřebitelské obchody odlišně platí, že platby jsou považovány za uhrazené včas, pokud byl příkaz k úhradě vystaven v den splatnosti.
3.11 Společnost Loxone akceptuje – pokud nebylo písemně dohodnuto jinak – pouze platbu předem.
3.12 Společnost Loxone není povinna přijímat šeky nebo směnky. V případě převzetí se považuje závazek za splněný teprve tehdy, když jsou tyto doklady kryty a proplaceny.
3.13 Dojde-li po uzavření smlouvy k podstatnému zhoršení majetkových poměrů zákazníka, je společnost Loxone oprávněna okamžitě požadovat splacení neuhrazených, avšak ještě ne splatných fakturačních částek a/nebo požadovat peněžní zálohy nebo peněžité záruky.
3.14 Zaměstnanci společnosti Loxone nejsou – pokud nebylo písemně dohodnuto jinak – kompetentní přijímat platby.
3.15 Zákazy postoupení pohledávky zákazníka se výslovně neuznávají.
3.16 Zápočet se vzájemnými nároky jakéhokoli druhu je vyloučen, ledaže byla pohledávka společností Loxone výslovně písemně uznána a/nebo soudně určena. Kromě toho platí pro spotřebitelské obchody, že v případě platební neschopnosti společnosti Loxone jakož pro vzájemné pohledávky, které jsou v právní souvislosti s pohledávkami společnosti Loxone, je přípustný zápočet.

4. Prodlení

4.1 Pokud nebude zboží odebráno ve sjednaném dodacím termínu (prodlení s přijetím), je společnost Loxone oprávněna buď sama skladovat zboží po dobu maximálně 6 týdnů na účet a nebezpečí zákazníka nebo u podnikatele, který je k tomu oprávněn. Právě tak je společnost Loxone oprávněna buď trvat na plnění ze smlouvy nebo za stanovení přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy a zboží využít jiným způsobem.
4.2 V případě prodlení zákazníka s placením je společnost Loxone oprávněna buď za stanovení dodatečné lhůty 5 pracovních dnů (pondělí – pátek) odstoupit od smlouvy nebo trvat na plnění ze smlouvy. Společnost Loxone si vyhrazuje právo na uplatnění všech škod způsobených z prodlení. Společnost Loxone je zejména oprávněna podle své volby účtovat náhradu skutečně vzniklých škod nebo úroků z prodlení měsíčně ve výši 1% z fakturované částky. Pokud se jedná o spotřebitelský obchod, je společnost Loxone oprávněna podle své volby účtovat náhradu skutečně vzniklých škody nebo úroků z prodlení ve výši 4% per annum z fakturované částky.
4.3 Zákazník se zavazuje za případ prodlení s placením nahradit vniklé náklady za upomínky a inkaso – pokud jsou nezbytné pro účelné vymáhání práva. To zahrnuje v případě podnikatelských obchodů v každém případě paušální částku ve výši EUR 40,00 jako odškodnění za náklady na vymáhání podle § 458 podnikatelského zákoníku [UGB=Unternehmensgesetzbuch]. Uplatnění dalších práv a pohledávek zůstává tímto nedotčeno.
4.4 Společnost Loxone je oprávněna započítat příchozí platby zákazníka nejdříve na náklady na upomínky a inkaso jakož na náklady vymáhání advokátem nebo soudem, poté na naběhlé úroky z prodlení a naposledy na nesplacený kapitál.
4.5 V případě prodlení zákazníka s dílčí platbou je společnost Loxone oprávněna požadovat okamžitou splatnost nezaplacených, dosud však nesplatných fakturovaných částek a/nebo požadovat zálohy nebo peněžité záruky.

5. Výhrada vlastnického práva

5.1 Společnost Loxone je výhradním vlastníkem dodávaného zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
5.2 Zákazník nese riziko za zboží s výhradním vlastnictvím, zejména za nebezpečí zániku, ztráty nebo zhoršení. Pro účely zajištění zboží dodávaného s výhradním vlastnictvím je zákazník povinen dodávané zboží dostatečným způsobem pojistit proti veškerým, v obvyklé obchodní činnosti předvídatelným rizikům.
5.3 Zákazník je oprávněn dále prodávat zboží s výhradním vlastnictvím v rámci řádné obchodní činnosti. Až do úplného zaplacení kupní ceny společnosti Loxone, postupuje zákazník společnosti Loxone všechny pohledávky a zajišťovací práva plynoucí z dalšího prodeje za úplatu. Zákazník je povinen tato postoupení zaznamenat do účetních knih.
5.4 Prodá-li podmíněný kupující za hotovou platbu, převede společnosti Loxone výnos z dalšího prodeje anticipovaným institutem constitutum possessorium.
5.5 Pro případ zpracování nebo spojení zboží s výhradním vlastnictvím s cizími věcmi, rozšiřuje se vlastnictví společnosti Loxone také na novou věc podle poměru hodnotových podílů.
5.6 Stane-li se zboží dodávané společností Loxone a/nebo věci vyrobené zpracováním podstatnou součástí nemovitosti třetího tak, že tato se stane neoddělitelnou vazbou s nemovitostí vlastníků zboží dodávaného společností Loxone, pak zákazník postoupí společnosti Loxone veškeré nároky vůči třetím osobám ve výši hodnoty zboží dodávaného společností Loxone.
5.7 Zástavy nebo převedení záruky zboží dodávaného pod výhradou vlastnického práva ve prospěch třetí osoby jsou bez výslovného a písemného souhlasu společnosti Loxone nepřípustné. Zástavy třetí osobou musí být neprodleně oznámeny společnosti Loxone.
5.8 V případě zpětvzetí zboží s výhradním vlastnictvím bude provedena přiměřená cenová redukce ve výši nejméně 30% fakturované hodnoty.
5.9 Zákazník se zavazuje vyrozumět společnost Loxone před ohlášením insolvenčního řízení, aby společnost Loxone mohla zpět převzít zboží ve vlastnictví společnosti Loxone, které bylo dodané s výhradním vlastnictvím.

6. Přechod nebezpečí

6.1 Odesláním a/nebo vyzvednutím zboží zákazníkem nebo jeho pověřenou osobou nebo dopravcem nebo jeho pověřenou osobou přechází nebezpečí náhodného zhoršení nebo náhodného zániku na zákazníka.
6.2 Pokud se jedná o spotřebitelský obchod, přechází nebezpečí na zákazníka teprve tehdy, až zákazník nebo třetí osoba, kterou lze přičíst zákazníkovi, zboží obdrží, ledaže si zákazník zařídil vlastní dopravu sám a nevyužil možnosti doručení společnosti Loxone.

7. Výtka nedostatků

7.1 Nedostatky musí být písemně vytknuty neprodleně po přijetí dodávky, nejpozději do jednoho týdne, očividné závady však bezprostředně při přijetí dodávky, skryté vady neprodleně po jejich objevení, jinak budou vyloučeny nároky na poskytnutí záruky a nároky na náhradu škody, jakož i právo namítat chyby způsobené vadami.
7.2 Výtka nedostatků musí být dostatečným způsobem odůvodněna a doložena příslušnými potvrzeními.
7.3 Výtka nedostatků neopravňuje k částečnému nebo kompletnímu zadržení fakturované částky.
7.4 Pokud se jedná o spotřebitelský obchod, nebudou odstavce 7.1 až 7.3 uplatněny. V tomto případě bude zákazník požádán, aby dodané zboží po obdržení zkontroloval z hlediska úplnosti, správnosti a ostatní bezzávadnosti, zboží s očividnými škodami způsobenými přepravou reklamoval u doručovatele a neprodleně o tom informoval společnost Loxone.

8. Poskytnutí záruky

8.1 Zanedbatelné odchylky, které nenarušují účel použití, technické odchylky a/nebo odchylky od vzoru a/nebo prospektu, které byly podkladem nabídky a/nebo objednávky a/nebo potvrzení zakázky (zejména s ohledem na rozměr, hmotnost, kvalitu a/nebo barvu), jsou nenápadnými nedostatky a považují se za předem schválené.
8.2 Pokud nebylo písemně ujednáno jinak, neposkytuje společnost Loxone žádnou záruku za interoperabilitu svých produktů s jinými produkty a/nebo systémy.
8.3 V případě nového zboží poskytuje společnost Loxone – s výjimkou odstavce 8.1 a odstavce 8.2 – záruku za každou závadu, která se vyskytne při přechodu nebezpečí a vyskytne se do 24 měsíců (lhůta poskytnutí záruky).
8.4 Právo zákazníka ze záruky a nároky ze snížení ceny nebo ukončení smlouvy bude promlčeno po uplynutí lhůty pro poskytnutí záruky podle odstavce 9.3 (promlčecí lhůta).
8.5 Pro opotřebovávané díly, jejichž předpokládaná živostnost je obvykle kratší než lhůty pro poskytnutí záruky 24 měsíců, bude právo na poskytnutí záruky omezeno: Společnost Loxone poskytuje u akumulátorů záruku za každou závadu, která se vyskytne při předání a do 6 měsíců; u LCD-displejů poskytuje společnost Loxone záruku za každou závadu, která se vyskytne při předání a do 12 měsíců.
8.6 U softwarových produktů a/nebo programovacích služeb existuje právo na poskytnutí záruky pouze, pokud je závada reprodukovatelná a bude do 4 týdnů od přechodu nebezpečí písemně zdokumentována a vytknuta.
8.7 Povinnost aktualizace pro zboží s digitálními prvky a u digitálních služeb podle § 7 zákona o kolektivních správách [VGG=Verwertungsgesellschaftengesetz] – pokud nebylo písemně dohodnuto jinak – je vyloučena.
8.8 Společnost Loxone je oprávněna zvolit mezi opravou, výměnou nebo snížením ceny, jedná-li se pouze o zanedbatelnou závadu. Připouští se několik opravných pokusů.
8.9 V případě ukončení smlouvy se případná splátka vypočítá na základě kupní ceny, po odečtení přiměřené sazby za používání a vzniklého snížení hodnoty.
8.10 Lhůta pro poskytnutí záruky nebude pokusy o odstranění závady prodloužena a/nebo přerušena.
8.11 Pokusy o odstranění budou probíhat vždy bez uznání právní povinnosti.
8.12 Společnost Loxone není povinna pokoušet se odstranit závadu, dokud zákazník nevyrovná neuhrazenou pohledávku.
8.13 Právo na poskytnutí záruky zaniká okamžitě, pokud zákazník nebo třetí osoba nezmocněná společností Loxone provedl změny nebo opravu zboží.
8.14 Zákazník je vždy povinen podat důkaz, že závada se vyskytla už při přechodu nebezpečí. § 924 Všeobecného občanského zákoníku [ABGB= Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch] se neuplatní.
8.15 Pro účely uplatnění nároků z poskytnutí záruky se musí zboží za uvedení čísla faktury, dne vystavení faktury a závady odevzdat nebo zaslat společnosti Loxone. Zákazník hradí náklady na zaslání společnosti Loxone jakož riziko případné ztráty. Budou-li produkty dodávané společností Loxone
a/nebo se věci vyrobené zpracováním stanou podstatnou součástí nemovitosti třetí osoby, zavazuje se zákazník zajistit jakoukoli spolupráci nezbytnou k odstranění závady – zejména přístup k závadné věci.
8.16 Neohlášené vrácení zboží nebo vrácení zboží, které nebylo označeno dojednaným způsobem, bude nezpracované vráceno a za zpracování bude účtován paušál ve výši 20,00 EUR s připočtením [zzgl.=zuzüglich] daně z obratu.
8.17 Pokud vyplyne, že reklamovaný produkt nevykazuje žádné závady nebo že chybové údaje byly nesprávné, bude za zpracování účtován paušál ve výši EUR 20,00 s připočtením daně z obratu.
8.18 Pokud se jedná o spotřebitelský obchod, odstavce 8.5 až 8.17 nebudou uplatněny. V tomto případě platí zákonná ustanovení o poskytnutí záruky.

9. Náhrada škody a záruka

9.1 Společnost Loxone neručí za škody, které vznikly nevhodným nebo neodborným používáním, obsluhou a/nebo instalací, přirozeným používáním, chybným nebo nedbalým zacházením a/nebo skladováním.
9.2 Pokud není v těchto podmínkách upraveno jinak, ručí společnost Loxone pouze za škody, které společnost Loxone způsobila hrubou nedbalostí nebo úmyslně, bez ohledu na to, zda se jedná o bezprostřední nebo zprostředkované škody, následné škody z vady jako zejména náklady na demontáž a instalaci nebo ušlý zisk. To však neplatí v případě újmy na zdraví.
9.3 Nároky na náhradu škody budou promlčeny po uplynutí 6 měsíců od znalosti škody a poškozovatele.
9.4 Pokud se jedná o spotřebitelský obchod, odstavce 9.2 a 9.3 nebudou uplatněny. Společnost Loxone v tomto případě neručí za škody, které společnost Loxone způsobila mírnou nedbalostí. To neplatí v případě újmy na zdraví a/nebo škod na věci převzaté ke zpracování, ledaže byly posledně jmenované podrobně sjednány.

10. Vyšší moc

10.1 V případě vnější živelní události, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení maximální možné péče a je tak neobvyklá, že ji nelze považovat za typické provozní nebezpečí (vyšší moc), jako jsou zejména protestní boje, nepokoje, válečné nebo teroristické střety, epidemie, pandemie, nákazy, úřední opatření jako např. karanténní nařízení atd., bude povinnost plnění smluvních stran po dobu trvání události suspendována.
10.2 Odstavec 10.1 platí zejména také pro narušení provozu a dopravy, nesprávné poskytování služeb subdodavateli, přerušení dopravy a/nebo zastavení výroby, pokud jsou tyto události způsobeny vyšší mocí.
10.3 Odstavec 10.1 bude uplatněn také, pokud se společnost Loxone v době události bude nacházet v prodlení.
10.4 Vzájemné nároky na náhradu škody budou vyloučeny. Společnost Loxone bude co nejdříve informovat zákazníka o překážkách plnění z důvodu vyšší moci.
10.5 Jakákoli protichůdná ustanovení se výslovně neuznávají.

11. Záruka na výrobek

11.1 Zákazník se výslovně vzdává uplatnění nároků na náhradu věcných škod způsobených produkty, které ve svém podnikání převážně použil (§ 2 zákona o zodpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku [PHG= Produkthaftungsgesetz]).
11.2 Zákazník se zavazuje – pro případ, že budou produkty dále prodány dalšímu podnikateli – převést ustanovení podle odstavce 12.1 na svého zákazníka a společnost Loxone odškodnit za veškeré škody, které společnosti Loxone vzniknou v důsledku neprovedení plnění.
11.3 Regresní pohledávka ve smyslu § 12 zákona o zodpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku jsou vyloučeny, ledaže zákazník doloží, že chyba byla způsobena ve sféře společnosti Loxone a přinejmenším hrubou nedbalostí.

12. Duševní vlastnictví a ochrana osobních údajů

12.1 Všechna autorská práva k dojednaným plněním (programy, dokumentace k programům atd.) přísluší společnosti Loxone, resp. jejím poskytovatelům licence. Zákazník získá výlučné právo používat software po zaplacení dojednané úplaty výlučně pro své vlastní účely, a to pouze pro hardware specifikovaný ve smlouvě a v rozsahu nabytého počtu licencí pro současné používání na několika pracovištích.
12.2 Na základě smlouvy, která je základem těchto VOP, se získá pouze jedno povolení k užívání díla. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a/nebo poskytování zákazníkem se výslovně zakazuje.
12.3 Na základě spolupráce zákazníka při výrobě softwaru, nebudou získána žádná práva nad rámec použití stanovený ve smlouvě, která je základem těchto VOP.
12.4 Jakékoli porušení autorských práv společnosti Loxone zakládá nároky, aby se jiná osoba zdržela určitého jednání, nároky na obranu a nároky na náhradu škody, přičemž v takovém případě musí být poskytnuto plné zadostiučinění.
12.5 Zhotovování jednotlivých kopií pro účely archivace a účely zálohování se zákazníkovi povoluje pouze za podmínky, že software neobsahuje žádný výslovný zákaz poskytovatele licence nebo třetí osoby, a že na tyto kopie budou v nezměněné podobě přenesena všechna oznámení o autorských a vlastnických právech.
12.6 Pokud pro vytvoření interoperability softwaru je nezbytné zveřejnění rozhraní, musí být tímto za úhradu nákladů pověřena společnost. Pokud společnost Loxone tento požadavek nesplní a proběhne dekompilace podle zákona o autorských právech, musí být výsledky použity výlučně pro vytvoření interoperability.
12.7 Údaje a dokumenty postoupené zákazníkovi jako zejména zobrazení, nákresy, kalkulace a vzory jsou dílem ve smyslu [iSd=in dem Sinne] zákona o autorských právech [öUrhG=Urheberrechtsgesetzes] a jsou jako takové duševním vlastnictvím společnosti Loxone. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Loxone nesmějí být tyto ani rozmnožovány, zpracovávány, zpřístupňovány soukromým osobám a/nebo veřejnosti a/nebo rozšiřovány.
12.8 Předané údaje a dokumenty podléhají striktnímu utajení a nesmějí být zpřístupňovány třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu společnosti Loxone.
12.9 Po poskytnutí služby v souladu se smlouvou musí být údaje a dokumenty, které poskytla společnost Loxone, zákazníkem, resp. jeho pomocníky (§ 1313a Všeobecného občanského zákoníku) neprodleně, průkazně a kompletně vymazány nebo zničeny jiným způsobem, resp. na přání společnosti Loxone této vráceny.

13. Loajalita a přetahování

13.1 Smluvní partneři se zavazují – také prostřednictvím třetí osoby – po dobu realizace smlouvy a 12 měsíců po úplné realizaci smlouvy upustit od jakéhokoli přetahování a zaměstnávání zaměstnanců smluvního partnera, kteří spolupracovali na realizaci dodávek zboží a/nebo plnění.
13.2 Pro případ zaviněného porušení odstavce 13.1. se sjednává smluvní pokuta (penále) ve výši jednoho ročního platu brutto přetaženého zaměstnance.

14. Místo plnění

Místem plnění je – pokud nebylo písemně dohodnuto jinak – vždy sídlo společnosti Loxone.

15. Vedlejší ujednání

Ústní vedlejší ujednání ke smlouvám, na kterých se zakládají tyto VOP a/nebo k těmto VOP jsou nepřípustné. Změny a/nebo doplnění smluv, na kterých se zakládají tyto VOP, si pro účely své platnosti vyžadují písemnou formu. To platí rovněž pro upuštění od požadavku na písemnou formu.

16. Korespondence a elektronická obchodní korespondence

16.1 Jakákoli korespondence vedená mezi zákazníkem a společností Loxone musí být označena číslem objednávky, resp. zakázky.
16.2 Prohlášení upravující právo mezi zákazníkem a společností Loxone, jako zejména objednávky, potvrzení objednávek, vedlejší ujednání atd. jsou v souladu s požadavkem na písemnou formu, pokud jsou posílány e-mailem.

17. Soudní místo

17.1 Výlučným soudním místem pro případné spory v souvislosti s těmito VOP a/nebo se smluvními vztahy mezi společností Loxone a jejich zákazníky, na kterých se zakládají tyto VOP, je věcně příslušným soud v sídle společnosti Loxone.
17.2 Jedná-li se o spotřebitelský obchod, je místně příslušným ten soud, v jehož obvodu se nachází bydliště, obvyklý pobyt nebo místo zaměstnání spotřebitele.

18. Volba práva

18.1 Smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Loxone podléhají výlučnému rakouskému právu, za vyloučení národních a nadnárodních odkazujících norem (IPRG, ROM I-VO) a UN-Kupní právo.

19. Salvátorská klauzule

Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení v těchto VOP právně neúčinná, neplatná a/nebo nicotná, zůstává platnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. Právně neúčinné, neplatné a/nebo nicotné ustanovení musí být nahrazeno právně účinným a platným ustanovením, které se nejvíce přibližuje ekonomickému účelu nahrazovaného ustanovení.

Zvláštní ustanovení pro uzavírání smluv v internetovém obchodě https://shop.loxone.com/

20. Uzavření smlouvy v internetovém obchodě

20.1 Prezentace zboží na internetového obchodu nepředstavuje žádnou závaznou nabídku společnosti Loxone pro uzavření kupní smlouvy. Zákazník je tímto pouze žádán, aby prostřednictvím objednávky odevzdal nabídku.
20.2 Na základě odeslání objednávky v internetovém obchodě („závazně objednat“) poskytuje zákazník nezávaznou nabídku směřující k uzavření kupní smlouvy na zboží obsažené v nákupním košíku.
20.3 Společnost Loxone potvrzuje doručení objednávky prostřednictvím automatického e-mailu na adresu uvedenou zákazníkem (potvrzení objednávky). Tato objednávka slouží pouze jako informace zákazníka, že objednávka byla doručena do společnosti Loxone a nepředstavuje ani akceptaci smluvní nabídky společností Loxone.
20.4 Akceptace nabídky se provádí výslovným písemným souhlasem, resp. realizací objednávky a/nebo poskytnutí služby (srov. odstavec 2.3).
20.5 Pokud se jedná o spotřebitelský obchod, je společnost Loxone povinna v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů od objednávky v internetovém obchodě předat zákazníkovi potvrzení zakázky nebo objednávku realizovat, v opačném případě již zákazník není nabídkou vázán.
20.6 Pro účely objednávky v internetovém obchodě musí zákazník založit zákaznický účet. Objednávky jako host nejsou možné. Zákazník může do svých objednávek kdykoliv nahlédnout na partnerském portálu.

21. Ceny, přepravní náklady a platební a dodací podmínky

21.1 Platí ceny uvedené v internetovém obchodě pod jednotlivými položkami zboží. Ceny se rozumí – pokud není nic odlišného poznamenané pod jednotlivými položkami zboží – v eurech a bez daně z obratu.
21.2 Náklady na přepravu nejsou zahrnuty do cen a budou uvedeny zvlášť. Náklady na přepravu hradí zákazník.
21.3 Aktuální platné přepravní náklady jsou k nahlédnutí zde.
21.4 Platbu lze realizovat předem, kreditní kartou/debetní kartou (Mastercard, Visa, American Express, Maestro), SEPA-inkasem nebo nákupem na fakturu, přičemž platební způsob nákup na fakturu lze uplatňovat pouze u podnikatelů. Společnost Loxone si vyhrazuje dále právo způsob placení nákup na fakturu poskytovat pouze do jistého objemu objednávky. V tomto případě upozorňuje společnost Loxone na omezení v internetovém obchodě.
21.5 Platí dodací lhůty a termíny uvedené v internetovém obchodě pod jednotlivými položkami. Nejsou-li pod jednotlivými položkami zboží uvedeny žádné dodací lhůty a termíny, bude uplatněn odstavec 3.6.

22. Odvolací právo pro spotřebitele podle § 11 zákona o prodeji na dálku a smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory [FAGG=Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz]

22.1 Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu zákona o ochraně před výpovědí, mají právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory obchodníka do 14 dnů bez udání důvodu – pokud se na ně nevztahuje zákonná výjimka –.
22.2 Lhůta pro odvolání začíná běžet u kupních smluv a ostatních smluvo úplatném nabývání zboží dnem, ve který zákazník nebo jím určená třetí strana, která není dopravcem, nabyl zboží do vlastnictví. V případě smlouvy na více zboží objednaného jednotnou objednávkou a dodaného zvlášť, dnem, kdy zákazník nebo jím určená třetí strana, která není dopravcem, nabyla vlastnictví posledního dodaného zboží. V případě dodávky zboží v několika dílčích zásilkách dnem, kdy zákazník nebo jím určená třetí strana, která není dopravcem, nabyla vlastnictví k poslední dílčí zásilce.
22.3 Pro účely výkonu práva odvolání, je zákazník povinen informovat společnost Loxone prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. poštou zaslaným dopisem, faxem nebo e-mailem) o rozhodnutí odvolat smlouvu. Zákazník může použít pro tento účel vzorový formulář pro odvolání pro spotřebitele, poskytovaný na webových stránkách společnosti Loxone. Použití vzorového formuláře pro odvolání není však předepsáno. Pro zachování lhůty pro odvolání je dostačující, aby spotřebitel odeslal sdělení o výkonu odvolacího práva před uplynutím lhůty pro odvolání.
22.4 Nedostojí-li společnost Loxone informační povinnosti podle § 4 odstavec [Abs.=Absatz] 1 řádek 8 [Z=Zeile] zákona o prodeji na dálku a smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory, prodlužuje se odvolací lhůta spotřebitele o 12 měsíců. Splní-li společnost Loxone povinnost poskytování informaci v rámci této lhůty, pak končí odvolací lhůta 14 dní od okamžiku, kdy spotřebitel získal informaci o právu odvolání společnosti Loxone.
22.5 Právo na odvolání nepřísluší zboží,

  • které bylo vyrobeno dle specifikace zákazníka,
  • které je jednoznačně přizpůsobeno osobním požadavkům zákazníka,
  • které se dodává zapečetěné a z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné k vrácení, dokud jejich zapečetění po dodání nebylo odstraněno,
  • jako zvuková nebo videonahrávka nebo počítačový software, které byly dodány zapečetěné, dokud jejich pečeť po dodání nebyla odstraněna.

22.6 Odstoupí-li zákazník od smlouvy, pak musí doručené zboží neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odevzdání prohlášení o odstoupení vrátit společnosti Loxone. Lhůta je zaručena, pokud zákazník zboží odešle před uplynutím lhůty 14 dnů. Zákazník hradí sám bezprostřední náklady vrácení.
22.7 Zákazník je povinen společnost Loxone odškodnit za snížení tržní hodnoty, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná ke kontrole jakosti, vlastností a funkčnosti zboží. Zákazník však v žádném případě neručí za ztrátu hodnoty zboží, pokud nebyl společností Loxone poučen o svém právu k odstoupení.
22.8 Odstoupí-li zákazník od smlouvy, pak je společnost Loxone povinna poskytnout náhradu za zákazníkem poskytnuté platby včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že zákazník si zvolil jiný druh dodávky než nabízenou výhodnou standardní dodávku společnosti Loxone) neprodleně, nejpozději však do 14 dní od přijetí prohlášení o odstoupení nahradit.
22.9 Pokud nebylo ujednáno písemně něco odlišného, použije společnost Loxone pro vrácení tentýž platební prostředek, který zákazník použil při původní transakci. V žádném případě nebude tato zpětná úhrada zákazníkovi účtována.
22.10 V případě kupních smluv a ostatních smluv o úplatném nabývání zboží, může společnost Loxone odepřít vrácenou platbu, dokud společnost Loxone buď zpět neobdrží zboží nebo dokud zákazník neprokáže, že zboží zaslal zpět.

23. Urovnání sporů se spotřebiteli podle zákona o alternativním urovnávání sporů ([AStG= Alternative-Streitbeilegung-Gesetz]) a nařízení (EU) 524/2013 (ODR-nařízení)

23.1 Společnost Loxone není ani povinna ani ochotna zúčastnit se řízení pro řešení sporů před spotřebitelskou smírčí komisí podle zákona o alternativním řešení sporů (AStG).
23.2 Evropská komise zřídila na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformu k řešení sporů on-line (OS=Online-Streitbeilegung) pro spotřebitele, na který se mohou obrátit zákazníci, spotřebitelé ve smyslu zákona o ochraně před výpovědí.

24. Podmínky používání cloudových služeb

24.1 Tyto Podmínky používání, ve znění pozdějších změn, se vztahují na používání cloudových služeb nabízených společností Loxone, jako jsou mimo jiné „Remote Connect“, „Intercom Signaling Server“, „TTS Service“, „Cloud Mailer“, „Cloud Caller“, „Cloud Weather“ a „Epex Spot“ (dále jen „Služby“).
24.2 Některé služby umožňují integraci a používání služeb třetích stran, na které se kromě těchto Podmínek používání vztahují také podmínky používání a ustanovení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů třetích stran.
24.3 Zákazník je povinen používat služby pouze v rámci vlastní infrastruktury Loxone.
24.4 Zákazník je povinen nezneužívat služby, zejména způsobem, který porušuje zákon, práva třetích osob nebo dobré mravy.
24.5 Společnost Loxone může poskytovat informace a/nebo data od poskytovatelů třetích stran. Zákazník je povinen tyto informace a/nebo data používat výhradně v rámci vlastní infrastruktury Loxone. Zákazník je zejména povinen nepředávat tyto informace a/nebo údaje třetím osobám.
24.6 Společnost Loxone je oprávněna zablokovat účet Zákazníka, pokud Zákazník porušuje smluvní ujednání, zejména tyto Podmínky používání, právní požadavky nebo jiné podstatné zájmy společnosti Loxone.
24.7 Společnost Loxone neodpovídá za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním a/nebo provozem ze strany zákazníka.
24.8 Společnost Loxone neodpovídá za stálou, úplnou a bezchybnou dostupnost Služeb. Odpovědnost za nevýhody vzniklé zákazníkovi v důsledku toho, že Služby nejsou pro zákazníka trvale dostupné, je vyloučena.
24.9 Společnost Loxone neodpovídá za aktuálnost, správnost, úplnost a/nebo obsah údajů a/nebo informací poskytnutých třetími stranami.